131 Views
Tamar Vatchridze
Vienna · 6 months ago

საშინლად მენატრება"ჩემი იტალია" ვიმედოვნებ რომ მალე შევძლებ დაბრუნებას და დამთავრდება ეს ჯოჯოხეთი ???


Tamar Vatchridze
Vienna · 6 months ago
14
Write a comment