ვიდრე ხარ...

4
"...მაგრამ ღიმილი და ცრემლის წვეთი
 კვლავ იგივეა, რაც ადრე იყო".
/ოთარ ჭილაძე/
4