34 votes
0 comments
0 shares
Save
13 views
About City
Tbilisi · 9 months ago

როგორი იქნება მიკროავტობუსები, რომლის წარმოებაც საქართველოში იგეგმება 🎥

სა­ქარ­თვე­ლო­ში შე­საძ­ლოა მიკ­რო­ავ­ტო­ბუ­სე­ბის წარ­მო­ე­ბა და­ი­წყონ. ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია დე­და­ქა­ლა­ქის მერ­მა კახა კა­ლა­ძემ გა­ავ­რცე­ლა.

მი­სი­ვე თქმით, თბი­ლის­ში მოძ­რა­ვი ყვი­თე­ლი მიკ­რო­ავ­ტო­ბუ­სე­ბი ჩა­ნაც­ვლდე­ბა, რას­თან და­კავ­ში­რე­ბი­თაც კომ­პა­ნია "თბი­ლი­სის მიკ­რო­ავ­ტო­ბუს­თან“ უკვე ჰქონ­დათ კო­მუ­ნი­კა­ცია.

კა­ლა­ძის თქმით, კომ­პა­ნია წი­ნა­აღ­მდე­გი არ არის და რამ­დე­ნი­მე შე­საძ­ლო ვა­რი­ან­ტიც გა­ნი­ხი­ლე­ბა.

“არის რამ­დე­ნი­მე შე­თა­ვა­ზე­ბა. კერ­ძოდ, პირ­ვე­ლი - კომ­პა­ნი­ის მხრი­დან "ფორ­დის" ახა­ლი მიკ­რო­ავ­ტო­ბუ­სე­ბის შე­მოყ­ვა­ნა და მე­ო­რე - სა­ქარ­თვე­ლო­ში წარ­მო­ე­ბის და­წყე­ბა. მიკ­რო­ავ­ტო­ბუ­სე­ბი, რომ­ლის ანა­ლო­გის წარ­მო­ე­ბა იგეგ­მე­ბა ქვე­ყა­ნა­ში, არის შშმ პი­რე­ბის­თვის ადაპ­ტი­რე­ბუ­ლი, 17 ად­გი­ლი­ა­ნი (და­საჯ­დო­მი), აღ­ჭურ­ვი­ლია კონ­დი­ცი­რე­ბის სის­ტე­მით.

ამას­თან, აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში წარ­მო­ე­ბულ მიკ­რო­ავ­ტო­ბუსს „ელვა“ ერ­ქმე­ვა და პრო­ექ­ტის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად 30 მი­ლი­ო­ნის ინ­ვეს­ტი­ცია ჩა­ი­დე­ბა.

ვფქი­რობ, საკ­მა­ოდ სა­ინ­ტე­რე­სო პრო­ექ­ტია, თუმ­ცა, კარ­გი იქ­ნე­ბა რომ წი­ნა­და­დე­ბას და­ვე­ლო­დოთ „ფორ­დის­გა­ნაც“ და რო­მე­ლიც სა­უ­კე­თე­სო ვა­რი­ან­ტი იქ­ნე­ბა, ისე მი­ვი­ღოთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა" - აღ­ნიშ­ნა კა­ლა­ძემ.


About City
Tbilisi · 9 months ago
Similar Posts
Tbilisi Daily
Tbilisi, Georgia · 2 weeks ago
სად წავიდეთ შაბათ-კვირას, როცა გვცხელა
15 ივ­ნი­სი­დან, სა­ქარ­თვე­ლო­ში შიდა ტუ­რიზ­მი გა­იხ­სნა და შე­სა­ბა­მი­სად, სამ­თვი­ა­ნი "დარ­ჩი სახ­ლში"-ს შემ­დეგ, ჩვე­ნი ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქე­ებს მო­ნატ­რე­ბუ­ლი ად­გი­ლე­ბის დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა მი­ე­ცათ. მათ­თვის, ვინც სხვა­დას­ხვა მი­ზე­ზის გამო დიდი ხნით ვერ ახერ­ხებს ქა­ლა­ქი­დან გას­ვლას, თა­ნაც იაფი და სა­სი­ა­მოვ­ნო გან­ტვირ­თვა სურს შა­ბათ-კვი­რას, სა­ლაშ­ქრო ტუ­რე­ბი სა­უ­კე­თე­სო გა­მო­სა­ვა­ლია AMBEBI.GE გა­მოც­დილ მო­ლაშ­ქრე­ებს ესა­უბ­რა და მათ ჰკი­თხა, რო­მელ მი­მარ­თუ­ლე­ბებს ურ­ჩე­ვენ ისი­ნი დე­და­ქა­ლაქთან ახ­ლოს ლაშ­ქრო­ბა­ში წას­ვლის მსურ­ვე­ლებს. მო­ლაშ­ქრე­თა კლუ­ბი "იე­ტის" დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი, და­ვით ცა­ბოშ­ვი­ლი გვე­უბ­ნე­ბა, რომ ყვე­ლა ად­გი­ლი თბი­ლი­სი­დან მაქ­სი­მუმ 30-45 წუ­თის სა­ვალ­ზეა. - ლაშ­ქრო­ბის მსურ­ვე­ლებს შე­უძ­ლი­ათ, მარ­შრუ­ტი ვა­კის პარ­კი­დან მთაწ­მინ­დის პარ­კამ­დე გა­ი­ა­რონ, ჭი­ლის ტბა­ზე წა­ვიდ­ნენ, ასე­ვე, ზე­და­ზენ­ზე, სა­დაც ძა­ლი­ან კარ­გი სა­ბავ­შვო ცენ­ტრია გა­კე­თე­ბუ­ლი. ვა­რი­ან­ტე­ბად შე­უძ­ლი­ათ, გა­ნი­ხი­ლონ არ­მა­ზის ციხე, კო­ჯორ­ში კო­ჯრის ციხე და ა.შ. ძა­ლი­ან ბევ­რი მარ­შრუ­ტია, რო­მე­ლიც ძვი­რი არ ჯდე­ბა, ყვე­ლა­ფე­რი თით­ქმის უფა­სოა და ტრან­სპორ­ტი­რე­ბის და სხვა მი­ნი­მა­ლუ­რი ხარ­ჯია. ეს ად­გი­ლე­ბი იმით გა­მო­ირ­ჩე­ვა, რომ უმე­ტე­სად, ის­ტო­რი­უ­ლია, კარ­გი ბუ­ნე­ბაა, სიგ­რი­ლე, შე­სა­ბა­მი­სად, ადა­მი­ა­ნე­ბი თბი­ლი­სის სი­ცხეს გას­ცდე­ბი­ან და გა­ნიტ­ვირ­თე­ბი­ან. სა­ბავ­შვო ქა­ლა­ქი ზე­და­ზენ­ზე (თბი­ლი­სი­დან მაქ­სი­მუმ 45 წუ­თის სა­ვალ­ზე) უფრო რომ და­გი­კონ­კრე­ტოთ, ზე­და­ზენ­ზე გა­კე­თე­ბუ­ლია "მო­კო­ლენ­დი", რო­მე­ლიც ძი­რი­თა­დად, ბავ­შვებ­ზეა გათ­ვლი­ლი, არის სა­ქა­ნე­ლე­ბი და ა.შ. იქვე - მცი­რე ზო­მის თავ­შე­სა­ფა­რია, წყა­ლი, სა­ბა­ნა­კე ად­გი­ლი, გზას­თან ძა­ლი­ან ახ­ლო­საა, ასე რომ, ფე­ხით სა­ვა­ლიც არ არის ბევ­რი და იქ წას­ვლა ნე­ბის­მი­ერ მსურ­ველს, ნე­ბის­მი­ე­რი ფი­ზი­კუ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბის მქო­ნე ადა­მი­ანს შე­უძ­ლია. ამას გარ­და, ად­გილ­ზე სიგ­რი­ლეა და ბავ­შვე­ბის­თვის ძა­ლი­ან კარ­გა­დაა მო­წყო­ბი­ლი, რაც თბი­ლის­ში გვაკ­ლია. არ­მა­ზის ციხე (თბი­ლი­სი­დან მაქ­სი­მუმ 45 წუ­თის სა­ვალ­ზე) არ­მა­ზის ცი­ხის ბი­ლიკ­ზე ორი ის­ტო­რი­უ­ლი ძეგლია - ღვთის­მშობ­ლის დე­და­თა მო­ნას­ტე­რი და თა­ვად არ­მა­ზის ციხე. ეს ის­ტო­რი­უ­ლად ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო მო­ნაკ­ვე­თია, რად­გან სწო­რედ ამ ად­გი­ლას იდგა კერ­პე­ბი - გაცი და გა (გა­ი­მი). არის პა­ტა­რა მდი­ნა­რე, სიგ­რი­ლე, სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო გზი­დან ძა­ლი­ან ახ­ლო­საა, ფე­ხით სა­ვა­ლი სულ რა­ღაც 4 კი­ლო­მეტ­რია, შე­სა­ბა­მი­სად, დამ­წყებ მო­ლაშ­ქრე­ებს სწო­რედ აქ შე­უძ­ლი­ათ წას­ვლა. მდი­ნა­რეს­თან ახ­ლოს ძა­ლი­ან კარ­გი სა­ბა­ნა­კე ად­გი­ლე­ბია, გაშ­ლი­ლი ვე­ლე­ბი, მო­წყო­ბი­ლია სა­ცე­ცხლუ­რე­ბი, არც შე­შის პრობ­ლე­მაა. ერთი სი­ტყვით, შა­ბათ-კვი­რის გან­ტვირ­თვის­თვის, პიკ­ნი­კის მო­წყო­ბი­სა თუ და­ბა­ნა­კე­ბის­თვის, ძა­ლი­ან კარ­გი ად­გი­ლია. ჭი­ლის ტბა (თბი­ლი­სი­დან 20 კი­ლო­მეტრში) ეს ტბა თბი­ლის­თან ახ­ლო­საა, მუ­ხათ­გვერ­დის სა­საფ­ლა­ოს ზე­მოთ. მდე­ბა­რე­ობს ზღვის დო­ნი­დან 1130 მეტრზე, გა­მო­ირ­ჩე­ვა ძა­ლი­ან კარ­გი ხე­დით. სა­ო­ცა­რი ბუ­ნე­ბაა, ულა­მა­ზე­სი ხედი თბი­ლის­ზე, რი­თიც ეს ად­გი­ლი ამით დიდ პლუსს იწერს. ერ­თა­დერ­თი პრობ­ლე­მა მწე­რე­ბია - ძა­ლი­ან ბევრ მწერს შეხ­ვდე­ბით, რად­გან ტბა ჭა­ო­ბის სა­ხი­თაა. კი­თხვა­ზე, რო­გორ უნდა მო­ემ­ზა­დონ ლაშ­ქრო­ბის­თვის ადა­მი­ა­ნე­ბი, ვის­თვი­საც ეს არა­კომ­ფორ­ტულ დას­ვე­ნე­ბას­თან ასო­ცირ­დე­ბა, და­ვით ცა­ბოშ­ვი­ლი გვა­სუ­ხობს: - ის, რომ, ლაშ­ქრო­ბა პრობ­ლე­მუ­რი და არა­კომ­ფორ­ტუ­ლია, მი­თია. შე­იძ­ლე­ბა, ადა­მი­ა­ნი ლაშ­ქრო­ბა­ში ძა­ლი­ან კომ­ფორ­ტუ­ლა­დაც იყოს, კა­რავ­ში და­ძი­ნე­ბა საკ­მა­ოდ კომ­ფორ­ტუ­ლია და თუ სა­ჭი­რო და კარ­გი აღ­ჭურ­ვი­ლო­ბა გვექ­ნე­ბა, დღე­ებს საკ­მა­ოდ მოს­ვე­ნე­ბუ­ლად გა­ვა­ტა­რებთ. პირ­ველ რიგ­ში, უნდა მი­ვაქ­ცი­ოთ ყუ­რა­დღე­ბა, რომ კომ­ფორ­ტუ­ლი აღ­ჭურ­ვი­ლო­ბა, შე­სა­ბა­მი­სი კა­რა­ვი და გა­სა­ბე­რი ლე­ი­ბი გვქონ­დეს - ეს უკა­ნას­კნე­ლი რბი­ლად და­ძი­ნე­ბა­ში დაგ­ვეხ­მა­რე­ბა. სხვა და­ნარ­ჩე­ნი წვრილ­მა­ნია, რად­გან ლაშ­ქრო­ბა­ში იმი­ტომ მივ­დი­ვართ, რომ ბუ­ნე­ბას­თან ახ­ლოს ვი­ყოთ, კა­რა­ვი კი სწო­რედ ამის სა­შუ­ა­ლე­ბას გვაძ­ლევს. ერთ-ერთი სა­ინ­ტე­რე­სო მარ­შრუ­ტია მამ­კო­და-ზე­დაზ­ნის ბი­ლი­კი, რო­მე­ლიც მარ­კი­რე­ბუ­ლია და გზის არე­ვის შან­სი ნუ­ლის ტო­ლია. (ბი­ლი­კი იწყე­ბა სოფ. მამ­კო­დი­დან, გა­ივ­ლის ვე­ჯი­ნის ხე­ო­ბას და მი­ე­მარ­თე­ბა დიდ­ვე­ლი­სა­კენ (ზ.დ.1440 მ), სა­დაც მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი ხე­დე­ბი და თვალ­წარმ­ტა­ცი მცე­ნა­რე­უ­ლი სა­ფა­რი გვხვდე­ბა. დიდ­ვე­ლი­დან იშ­ლე­ბა თბი­ლი­სის შე­მო­გა­რე­ნის, მდ. მტკვრის კა­ლა­პო­ტი­სა და ტყის პა­ნო­რა­მუ­ლი ხე­დე­ბი, ავტ) პლა­ნე­ტა ჯა­ვა­ხე­თი - ასე შე­ვარ­ქვით აბულ-სამ­სა­რის ვულ­კა­ნურ პლა­ტოს, რო­მე­ლიც მარსს უფრო ჰგავს, ვიდ­რე დე­და­მი­წას. ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბას ნაკ­ლე­ბად სწყა­ლო­ბენ მო­ლაშ­ქრე­ე­ბი, არა­და, აქ უამ­რა­ვი საკ­ვირ­ვე­ლი ამ­ბის მოს­მე­ნა და აღ­მო­ჩე­ნაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი, და­წყე­ბუ­ლი ციკ­ლო­პუ­რი (მე­გა­ლი­თუ­რი) ცი­ხე­ე­ბი­თა და მე­ნ­ჰი­რე­ბით (ვერ­ტი­კა­ლუ­რად მდგა­რი ლოდი, რომ­ლის სი­მაღ­ლე ზოგ­ჯერ 20 მეტრს აღ­წევს. სა­ქარ­თვე­ლო­ში მაქ­სი­მუმ 4 მ. სი­მაღ­ლის გვხვდე­ბა), გა­მორ­ჩე­უ­ლი და უნი­კა­ლუ­რი სამ­ზა­რე­უ­ლო­თი დას­რუ­ლე­ბუ­ლი. კი­დევ ერთი კარ­გი მი­მარ­თუ­ლე­ბაა არატ­რა­დი­ცი­უ­ლი მან­გლი­სი. ალ­გე­თის ეროვ­ნუ­ლი პარ­კის ბი­ლი­კე­ბი, სა­დაც ასე­ვე მარ­კი­რე­ბუ­ლი ბი­ლი­კე­ბი, სიმწვა­ნე და სიგ­რი­ლე დაგ­ხვდე­ბათ, ხე­დე­ბის ნაკ­ლე­ბო­ბას არც აქა­უ­რო­ბა უჩი­ვის. ნუცა ცქი­მა­ნა­უ­რი ახალ­გაზ­რდა დე­დაა და მა­თაც აძ­ლევს რჩე­ვებს, ვი­საც მოგ­ზა­უ­რო­ბა ოჯა­ხებ­თან და ბავ­შვებ­თან ერ­თად ურ­ჩევ­ნი­ათ. "ბულ­ბუ­ლე­ბის ჭალა" კუს ტბის მიმ­დე­ბა­რედ - აქ შეხ­ვდე­ბით მარ­ტივ და სა­ინ­ტე­რე­სო რე­ლი­ეფს, ხე­დებს თბი­ლის­ზე და ბი­ომ­რა­ვალ­ფე­რო­ვან შე­რე­ულ ტყეს. ფაქ­ტობ­რი­ვად, თბი­ლი­სი­დან გა­დი­ხარ, მაგ­რამ ამა­ვე დროს თბი­ლის­ში რჩე­ბი. ჯამ­ში, გა­სავ­ლე­ლი მან­ძი­ლი 4 კმ-ია; ერ­თდღი­ა­ნი ლაშ­ქრო­ბის­თვის კარ­გი მი­მარ­თუ­ლე­ბაა სა­ქარ­თვე­ლოს სამ­ხედ­რო გზა, კერ­ძოდ, არაგ­ვის ხე­ო­ბა, მთი­უ­ლე­თი. სო­ფელ ჩინთთან შე­იძ­ლე­ბა კარ­გი სა­ჭყუმ­პა­ლაო ად­გი­ლე­ბის მო­ძებ­ნა მდი­ნა­რე­ზე, სა­ღა­მოს კი გემ­რი­ე­ლი მთი­უ­ლუ­რი ხინ­კლის გა­სინ­ჯვა; ფშა­ვის არაგ­ვის ხე­ო­ბა - ასე­ვე სა­ინ­ტე­რე­სო იქ­ნე­ბა პა­ტა­რე­ბის­თვის. თბი­ლი­სი­დან 100 კმ-ითაა და­შო­რე­ბუ­ლი. კარ­გი სა­ბა­ნა­კე ად­გი­ლე­ბის გარ­და, სო­ფელ კორ­შა­ში სა­ნა­ხა­ვია არა­ბუ­ლე­ბის სა­ო­ჯა­ხო სას­ტუმ­რო, სა­დაც უგემ­რი­ე­ლე­სი კე­ცე­უ­ლე­ბი და ხინ­კა­ლი აქვთ, მის მოხ­ვე­ვა­ში კი ბავ­შვებ­საც შე­უძ­ლი­ათ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის მი­ღე­ბა. იქ­ვეა კოშკში მდე­ბა­რე პა­ტა­რა ეთ­ნოგ­რა­ფი­უ­ლი მუ­ზე­უ­მი, რო­მე­ლიც სავ­სეა ათას­ნა­ი­რი ია­რა­ღით და ხევ­სუ­რუ­ლი ტრა­დი­ცი­უ­ლი სა­მო­სი­თა და ნივ­თე­ბით. მო­ლაშ­ქრე და კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კვიდ­რე­ო­ბის ძეგ­ლე­ბის ნუცა ცქი­მა­ნა­უ­რი ფა­სე­ბის სა­კი­თხსაც ეხე­ბა და ხაზს უს­ვამს, რომ პან­დე­მი­ის შემ­დეგ ხარ­ჯე­ბი შე­საძ­ლოა, წინა პე­რი­ოდ­თან შე­და­რე­ბით, გაზ­რდი­ლი იყოს. - რა­საც და­ვაკ­ვირ­დი, ფა­სე­ბი 20-30%-ით გაზ­რდი­ლია კვე­ბის ობი­ექ­ტებ­ზე, რაც მოგ­ზა­უ­რო­ბის ბი­უ­ჯეტს ზრდის. სა­შუ­ა­ლოდ კი, ერთი ზრდას­რუ­ლი ადა­მი­ა­ნი ღა­მის­თე­ვით, კვე­ბი­თა და აქ­ტი­ვო­ბე­ბით 70-120 ლარი ჯდე­ბა, რაც ბევრ ფაქ­ტორ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი: მან­ძი­ლი, ღა­მის გა­სა­თე­ვი, ადა­მი­ა­ნე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა, ტრან­სპორ­ტი და ა.შ. მო­თხოვ­ნა გა­ი­ზარ­და ეკო­ტუ­რიზ­მზე, უმე­ტე­სად კი ე.წ. სოფ­ლის ტუ­რიზ­მზე, სა­დაც ადა­მი­ა­ნებს სრუ­ლი­ად ჩვე­უ­ლებ­რივ, არა­გაპ­რან­ჭულ სოფ­ლის გა­რე­მო­ში შე­ეძ­ლე­ბათ ბავ­შვებ­თან ერ­თად დას­ვე­ნე­ბა და ჯან­სა­ღი საკ­ვე­ბის მირ­თმე­ვა. უფრო აქ­ტი­უ­რებ­სა და ექ­სტრე­მა­ლუ­რი გან­ცდე­ბის მოყ­ვა­რუ­ლებს შე­უძ­ლი­ათ, ცხე­ნოს­ნო­ბით, ჯო­მარ­დო­ბით ან პა­რაგ­ლა­ი­დინ­გი­თაც და­კავ­დნენ. პან­დე­მი­ამ ყვე­ლას ბი­უ­ჯეტს მო­უ­ჭი­რა ხელი, მო­სახ­ლე­ო­ბის დიდ ნა­წილს მოგ­ზა­უ­რო­ბის სურ­ვი­ლი აქვს, თუმ­ცა ფი­ნან­სუ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბა - ნაკ­ლე­ბად, მაგ­რამ აქაც შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­სავ­ლის მო­ძებ­ნა. ერთ-ერთი ვა­რი­ან­ტი კარ­ვით მოგ­ზა­უ­რო­ბაა, რაც ჩემ გარ­შე­მო დიდი პო­პუ­ლა­რო­ბით სარ­გებ­ლობს. მე­ო­რე ვა­რი­ან­ტი, ორ­გა­ნი­ზე­ბულ სა­ბა­ნა­კე ად­გი­ლებ­ზე არ­სე­ბუ­ლი პა­ტა­რა კე­თილ­მო­წყო­ბი­ლი კო­ტე­ჯე­ბია, სა­დაც სა­დი­ლის შეკ­ვე­თა­ცაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი" - გვე­უბ­ნე­ბა გიდი.
+3
About City
Tbilisi, Georgia · 9 months ago
დღეიდან თბილისში A კატეგორიის ტაქსის მანქანები თეთრი ფერის უნდა იყოს - რეგულაცია ძალაში შევიდა. 1-ელი ოქ­ტომ­ბრი­დან თბი­ლის­ში ტაქ­სე­ბის რე­ფორ­მი­რე­ბის მე­ო­რე ეტა­პი იწყე­ბა. რო­გორც ჟურ­ნა­ლის­ტებს თბი­ლი­სის ვიცე-მერ­მა, ირაკ­ლი ხმა­ლა­ძემ გა­ნუ­ცხა­და, ტაქ­სე­ბის გარ­კვე­ულ­მა რა­ო­დე­ნო­ბამ უკვე გა­ი­ა­რა კა­ტე­გო­რი­ზა­ცია. მისი თქმით, კა­ტე­გო­რი­ზა­ცია მი­ნი­ჭე­ბუ­ლი ტაქ­სე­ბის 24% ა - კა­ტე­გო­რი­ა­შია, ხოლო და­ნარ­ჩე­ნის კა­ტე­გო­რი­ზა­ცი­ის პრო­ცე­სი ჯერ კი­დევ მიმ­დი­ნა­რე­ობს. რო­გორც ირაკ­ლი ხმა­ლა­ძემ გან­მარ­ტა, ტაქ­სე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით რე­ფორ­მა ამით არ სრულ­დე­ბა. მი­სი­ვე თქმით, შემ­დგო­მი ეტა­პი იქ­ნე­ბა ის, რო­მე­ლიც სა­ბო­ლოო ჯამ­ში, ტაქ­სის მომ­სა­ხუ­რე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას ით­ვა­ლის­წი­ნებს. „ჩვენ ლი­ცენ­ზი­რე­ბუ­ლი გვყავ­და, და­ახ­ლო­ე­ბით, 26 000 სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ა­ლე­ბა, სა­ი­და­ნაც ტაქ­სე­ბი სა­ვალ­დე­ბუ­ლო ტექ­ნი­კურ დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბას ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბი­ან წე­ლი­წად­ში ორ­ჯერ. ამის შე­დე­გად ტექ­დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბა გა­ი­ა­რა და­ახ­ლო­ე­ბით 70%-მა, რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ 30% ტექ­ნი­კუ­რად ვერ აკ­მა­ყო­ფი­ლებს მი­ნი­მა­ლურ სტან­დარ­ტებს. 30% რა­ო­დე­ნო­ბა­ში უკვე, საკ­მა­ოდ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი კლე­ბაა. დარ­ჩე­ნი­ლი 70%-ის რი­ცხობ­რი­ვი რა­ო­დე­ნო­ბის ნა­ხე­ვარ­ზე ცოტა მეტ­მა გა­ა­კე­თა კა­ტე­გო­რი­ზა­ცია. კა­ტე­გო­რი­ზა­ცია მი­ნი­ჭე­ბუ­ლი ტაქ­სე­ბის 24% ა - კა­ტე­გო­რი­ა­შია. და­ნარ­ჩე­ნის კა­ტე­გო­რი­ზა­ცი­ის პრო­ცე­სი ჯერ კი­დევ მიმ­დი­ნა­რე­ობს, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ხვალ, 1-ელი ოქ­ტომ­ბე­რია, ალ­ბათ, ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი მომ­დევ­ნო დღე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში აპი­რე­ბენ ახა­ლი ნე­ბარ­თვე­ბის აღე­ბას. ასე მოხ­და გა­სულ წელ­საც, 1-ელი ოქ­ტომ­ბრი­დან და­ი­წყო ტაქ­სე­ბის რე­ფორ­მის პირ­ვე­ლი ეტა­პი, თუმ­ცა 10 ოქ­ტომ­ბრამ­დე მოხ­და დიდი რა­ო­დე­ნო­ბის ლი­ცენ­ზი­რე­ბა. 10 ოქ­ტომ­ბრი­დან ნო­ემ­ბრის პირ­ველ რი­ცხვამ­დე მოხ­და კი­დევ ერთი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი რა­ო­დე­ნო­ბის გა­ნე­ბარ­თვი­ა­ნე­ბა. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ვერ ვი­ტყვი, რომ 1-ელ ოქ­ტომ­ბერს უნდა შე­ფას­დეს, შედ­გა, თუ არა რე­ფორ­მა, თუმ­ცა დღეს რა რა­ო­დე­ნო­ბაც არის ა - კა­ტე­გო­რი­ა­ში, მაძ­ლევს იმის თქმის სა­შუ­ა­ლე­ბას, რომ რე­ფორ­მა შედ­გა და აუ­ცი­ლებლდა შედ­გე­ბა. ჩვე­ნი რე­ფორ­მა ტაქ­სე­ბის შე­სა­ხებ პირ­ვე­ლი ოქ­ტომ­ბრით არ სრულ­დე­ბა“, - გა­ნა­ცხა­და გუ­შინ ხმა­ლა­ძემ.
Tbilisi Daily
Tbilisi, Georgia · 1 month ago
შეუქმნის თუ არა პირბადე აბიტურიენტებს ჯანმრთელობის პრობლემას
გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტროს მიერ გან­სა­ზღვრულ წე­სებ­ში, რო­მე­ლიც ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბის, სა­ერ­თო სა­მა­გის­ტრო გა­მოც­დე­ბი­სა და სტუ­დენ­ტთა საგ­რან­ტო კონ­კურ­სის ჩა­ტა­რე­ბას ეხე­ბა, შე­დის რე­გუ­ლა­ცია, რომ აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს მუდ­მი­ვად უნდა ეკე­თოთ პირ­ბა­დე, რო­გორც რე­გის­ტრა­ცი­ის დროს, ასე­ვე გა­მოც­დე­ბის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბი­სას. პირ­ბა­დეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით სა­მი­ნის­ტროს მიერ მი­ღე­ბულ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას არა­ერ­თგვა­რო­ვა­ნი შე­ფა­სე­ბე­ბი მოჰ­ყვა. მა­გა­ლი­თად, სი­ახ­ლეს გა­მო­ეხ­მა­უ­რა აშშ-ში მოღ­ვა­წე ქარ­თვე­ლი ექი­მი ზუ­რაბ გუ­რუ­ლი, რო­მელ­მაც გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა არაჰუ­მა­ნუ­რად შე­ა­ფა­სა და აღ­ნიშ­ნა, რომ გა­მოც­დის ჩა­ტა­რე­ბამ ნიღ­ბებ­ში შე­საძ­ლოა, გო­ნებ­რი­ვი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის გა­მოვ­ლე­ნას ხელი შე­უ­შა­ლოს ან გო­ნე­ბის და­კარ­გვაც კი გა­მო­იწ­ვი­ოს. ინ­ფექ­ცი­ო­ნის­ტის, ალექ­სან­დრე გო­გი­ნა­ვას გან­ცხა­დე­ბით, აბი­ტუ­რი­ენ­ტე­ბის მიერ პირ­ბა­დე­ე­ბის გა­კე­თე­ბა­ზე გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბა რის­კე­ბის შემ­ცი­რე­ბის მიზ­ნით ხდე­ბა. "პა­ცი­ენ­ტებს შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­ხა­ტუ­ლი სიმპტო­მი არ ჰქონ­დეთ, მაგ­რამ გა­დამ­დე­ბე­ბი იყ­ვნენ, მით უმე­ტეს, როცა რამ­დე­ნი­მე ასე­ულ ადა­მი­ან­ზეა სა­უ­ბა­რი, იქ გა­კონ­ტრო­ლე­ბა ძა­ლი­ან რთუ­ლია. ასე­ვე, და­ხუ­რულ სივ­რცე­ში რამ­დე­ნი­მე, შე­იძ­ლე­ბა რამ­დე­ნი­მე ათე­უ­ლი ადა­მი­ა­ნის და­ინ­ფი­ცი­რე­ბაც მოხ­დეს. ანუ, რის­კე­ბი საკ­მა­ოდ მა­ღა­ლია. სტრე­სულ გა­რე­მო­ში, და­მა­ტე­ბით პირ­ბა­დით წერა აბი­ტუ­რი­ენ­ტის­თვის დის­კომ­ფორ­ტია, ამა­ზე ბევ­რი ლა­პა­რა­კი არაა სა­ჭი­რო. თუმ­ცა, სა­გა­მოც­დო ცენ­ტრებ­ში, სა­დაც ხალ­ხმრა­ვა­ლი შეკ­რე­ბა იქ­ნე­ბა, იზ­რდე­ბა რის­კი, რომ და­ა­ვა­დე­ბის გავ­რცე­ლე­ბა მოხ­დეს. აქ სწო­რედ რის­კებ­ზეა სა­უ­ბა­რი, სწო­რედ ამის პრე­ვენ­ცი­ის მიზ­ნით იქნა ეს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მი­ღე­ბუ­ლი. ამი­ტომ, აქ რის­კი და სარ­გე­ბე­ლი უნდა იყოს შე­ფა­სე­ბუ­ლი. გა­მოც­დის დროს პირ­ბა­დის გა­მო­ყე­ნე­ბა ისე­თი დის­კომ­ფორ­ტი არაა, რომ მდგო­მა­რე­ო­ბა რა­დი­კა­ლუ­რად შეც­ვა­ლოს. არა მგო­ნია, აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს სა­მე­დი­ცი­ნო თვალ­საზ­რი­სით შე­ექ­მნათ პრობ­ლე­მე­ბი.... ეს თე­ო­რი­უ­ლი მსჯე­ლო­ბაა, რად­გან პრაქ­ტი­კა­ში არ ვი­ცით, რამ­დე­ნად იქ­ნე­ბა ასე. მა­გა­ლი­თად, ვერ წარ­მო­მიდ­გე­ნია, რო­გორ უნდა გან­ვი­თარ­დეს სუნ­თქვის უკ­მა­რი­სო­ბა პირ­ბა­დით. რა თქმა უნდა, ამ ყვე­ლაფ­რის თე­ო­რი­უ­ლი შან­სი არ­სე­ბობს, თუმ­ცა სა­მეც­ნი­ე­რო სა­უ­ბა­რი ცოტა რთუ­ლია, ეს მხო­ლოდ მო­საზ­რე­ბე­ბია", - აღ­ნიშ­ნავს გო­გი­ნა­ვა. ის ასე­ვე სა­უბ­რობს იმ ალ­ტერ­ნა­ტი­ვე­ბის შე­სა­ხებ, რისი მეშ­ვე­ო­ბი­თაც პირ­ბა­დე­ე­ბის გა­კე­თე­ბის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბა სა­ვა­რა­უ­დოდ, შემ­ცირ­დე­ბო­და. "ჩემი აზ­რით, კარ­გი იქ­ნე­ბო­და, გან­ლა­გე­ბა ფი­ზი­კუ­რი დის­ტან­ცი­რე­ბით მომ­ხდა­რი­ყო და სტუ­დენ­ტებს შო­რის ისე­თი და­შო­რე­ბა ყო­ფი­ლი­ყო, რომ ვთქვათ, პირ­ბა­დის გა­მო­ყე­ნე­ბა ასე­თი აუ­ცი­ლე­ბე­ლი არ ყო­ფი­ლი­ყო. მაგ­რამ ამა­ზე ჯან­დაც­ვის და გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტრო მუ­შა­ობ­და და სა­ვა­რა­უ­დოდ, ეს ვერ მო­ხერ­ხდა. რა თქმა უნდა, პირ­ბა­დის გა­რე­შე რომ წე­რონ სტუ­დენ­ტებ­მა გა­მოც­და, ეს უკე­თე­სია, ოღონდ იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ უსაფრ­თხო­ე­ბის ნორ­მე­ბი იქ­ნე­ბა და­ცუ­ლი", - აღ­ნიშ­ნავს გო­გი­ნა­ვა. კლი­ნი­კა "ჰელ­სი­კო­ნის" ექი­მი-თე­რა­პევ­ტი, ელე­ნე ხურ­ცი­ძის მო­საზ­რე­ბით, მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რის პი­რო­ბებ­ში, როცა კონ­დი­ცი­რე­ბის სის­ტე­მა არ მოქ­მე­დებს, ნიღ­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა ერთი მხრივ, და­მა­ტე­ბი­თი სტრე­სი იქ­ნე­ბა, სა­მე­დი­ცი­ნო თვალ­საზ­რი­სი­თაც უფრო მეტ ზი­ანს მო­ი­ტანს, ვიდ­რე - და­დე­ბით შე­დე­გებს. "აბი­ტუ­რი­ენ­ტე­ბის მიერ 4 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში პირ­ბა­დის გა­მო­ყე­ნე­ბა იმ სივ­რცე­ში, სა­დაც კონ­დი­ცი­რე­ბა არ იქ­ნე­ბა, და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა ბევრ გვერ­დით ეფექტთან... მა­გა­ლი­თად, პირ­ბა­დე მარ­ტი­ვად დას­ველ­დე­ბა ჭარ­ბი ოფ­ლი­ა­ნო­ბის შე­დე­გად. გა­აჩ­ნია, რო­გო­რი ხა­რის­ხის სო­ცი­ა­ლურ თუ თუნ­დაც, ქი­რურ­გი­ულ ნი­ღაბს გა­ი­კე­თებს ადა­მი­ა­ნი. ჯერ­ჯე­რო­ბით არ არის და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი, რამ­დე­ნად მი­ა­ყე­ნებს ზი­ანს ქი­რურ­გი­უ­ლი ნიღ­ბის შემ­თხვე­ვა­ში გა­მო­ყო­ფი­ლი ნახ­ში­რორ­ჟან­გი აბი­ტუ­რი­ენტს. თუმ­ცა, დღეს ბა­ზარ­ზე არ­სე­ბუ­ლი პირ­ბა­დე­ე­ბის ხა­რის­ხის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, შეგ­ვიძ­ლია ვთქვათ, რომ ზოგ მათ­გან­ში სუნ­თქვა შე­უძ­ლე­ბე­ლია და არ აკ­მა­ყო­ფი­ლებს სტან­დარ­ტებს, ან იმ­დე­ნად და­ბა­ლი ხა­რის­ხის და თხე­ლი ფე­ნის არის, რომ პრაქ­ტი­კუ­ლად, დამ­ცვე­ლო­ბი­თი ფუნ­ქცია არ გა­აჩ­ნია. ასე­თი ნიღ­ბის ტა­რე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში მისი გა­მო­ყე­ნე­ბა სრუ­ლი­ად კი­თხვის ნიშ­ნის ქვეშ დგე­ბა. ამას გარ­და, 4 სა­ა­თი ნიღ­ბით ჯდო­მა ასეთ სივ­რცე­ში გა­მო­იწ­ვევს თა­ვის ტკი­ვილს, დას­ვე­ლე­ბის მა­ღალ შანსს... იმა­საც, რომ აბი­ტუ­რი­ენ­ტი შე­სას­წო­რებ­ლად, გა­რე­დან უფრო ხში­რად შე­ე­ხე­ბა ნი­ღაბს, გან­სა­კუთ­რე­ბით, ცხვი­რის მი­და­მოს­თან, რაც ინ­ფექ­ცი­ით დას­ნე­ბოვ­ნე­ბის და­მა­ტე­ბი­თი რისკ-ფაქ­ტო­რია. გარ­და ამი­სა, ნიღ­ბის სწო­რად გა­მო­ყე­ნე­ბა სამ­წუ­ხა­როდ, ყვე­ლამ არც იცის, თუნ­დაც ქუ­ჩა­ში ადა­მი­ა­ნე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბა პირ­ბა­დეს ცხვირ­ზე არ იკე­თებს, ან ნი­ღაბს ისეთ ჯი­ბე­ში ინა­ხავს, სა­დაც ფუ­ლიც უდევს, ჯი­ბი­დან ამო­ღე­ბის შემ­დეგ კი - ისევ იკე­თებს. ამი­ტომ, ასეთ გა­მო­ყე­ნე­ბას მნიშ­ვნე­ლო­ბა არ აქვს", - ამ­ბობს ექი­მი. ხურ­ცი­ძე პირ­ბა­დის გა­მო­ყე­ნე­ბის გამო ჟანგბა­დის მი­წო­დე­ბის შე­საძ­ლო შემ­ცი­რე­ბი­სა და გა­მოც­და­ზე გო­ნებ­რი­ვი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის სრუ­ლად გა­მოვ­ლე­ნის ალ­ბა­თო­ბა­ზეც სა­უბ­რობს. "კვლე­ვა, რო­მელ­საც და­ვეყ­რდნო­ბით და ვი­ტყვით, ჟანგბა­დის მი­წო­დე­ბა რა პრო­ცენ­ტით მცირ­დე­ბა ან პირ­ბა­დე ნახ­ში­რორ­ჟან­გის დაგ­რო­ვე­ბას რა პრო­ცენ­ტუ­ლო­ბით იწ­ვევს, ინ­ტერ­ნეტ­სა ან პუბ­ლი­კა­ცი­ებ­ში არ მო­ი­პო­ვე­ბა. შე­სა­ბა­მი­სად, სხვა­დას­ხვა გა­მოც­დი­ლე­ბის შე­დე­გად მხო­ლოდ ვა­რა­უ­დი თუ შეგ­ვიძ­ლია. ვა­რა­უ­დი ზუს­ტად ესაა, რომ იქ, სა­დაც ძა­ლი­ან მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რაა და ისე­დაც სტრე­სუ­ლი გა­რე­მოა, ნიღ­ბის ტა­რე­ბა და­მა­ტე­ბი­თი ბა­რი­ე­რია, და ნიღ­ბის გა­რე­შე ყოფ­ნას­თან შე­და­რე­ბით, შე­ამ­ცი­რებს ჟანგბა­დის მი­წო­დე­ბას.
Mediamall
Tbilisi, Georgia · 3 months ago
"კოლეგები ამბობენ, რომ ირანის ბედი გველის... აქ ბევრი ექიმია ინფიცირებული..." - რუსეთში მცხოვრები
რუ­სეთ­ში უკვე გა­ჟო­ნა ინ­ფორ­მა­ცი­ამ, რომ კრემ­ლის მიერ კო­რო­ნა­ვირუს­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სტა­ტის­ტი­კა და რე­ა­ლო­ბა, ძა­ლი­ან შორს არის, პუ­ტი­ნის მე­დი­ის მიერ ასა­ხუ­ლი სუ­რა­თის­გან... ქვეყ­ნის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბის მოჩ­ვე­ნე­ბი­თი მშვი­დი ტონი რუსი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ნა­წილს, 1986 წელს მომ­ხდა­რი ჩერ­ნო­ბი­ლის კა­ტას­ტრო­ფის შემ­დგომ პე­რი­ოდსაც კი ახ­სე­ნებს, რო­დე­საც "ყვე­ლა­ფე­რი კონ­ტროლს ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბო­და". AMBEBI.GE-სთან სა­უ­ბარ­ში რუ­სეთ­ში მცხოვ­რე­ბი ქარ­თვე­ლი ემიგ­რან­ტე­ბი ჰყვე­ბი­ან, რომ ქვე­ყა­ნა­ში არ­სე­ბუ­ლი ავის­მო­მას­წა­ვე­ბე­ლი გან­წყო­ბა სურ­სა­თის მა­ღა­ზი­ებ­სა და აფ­თი­ა­ქებ­ში კარ­გად ჩანს. მო­სახ­ლე­ო­ბა ცუ­დის მო­ლო­დინ­ში მა­რა­გის გა­კე­თე­ბას ცდი­ლობს... აი, რას გვიყ­ვე­ბა რუ­სეთ­ში მო­მუ­შა­ვე ქარ­თვე­ლი ექი­მი, 62 წლის ნელი, რო­მე­ლიც მოს­კოვ­ში წლე­ბია ცხოვ­რობს და ერთ-ერთ სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში მუ­შა­ობს: "პა­ნი­კუ­რი გან­წყო­ბა უკვე რამ­დე­ნი­მე დღეა იგ­რძნო­ბა. კო­ლე­გე­ბი გვე­უბ­ნე­ბი­ან, ირა­ნე­ლი ექი­მე­ბის ბედი გვე­ლის, ძა­ლი­ან ბევ­რი ექი­მი და ექთა­ნია ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლიო... მათ უფ­ლე­ბა არ ჰქონ­დათ სა­ეჭ­ვო პი­რებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბი­სას გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ზო­მე­ბი მი­ე­ღოთ, ად­მი­ნის­ტრა­ცია გაფრ­თხი­ლე­ბუ­ლი ჰყავ­დათ, გა­ა­კონ­ტრო­ლეთ სა­მე­დი­ცი­ნო პერ­სო­ნალ­მა პა­ნი­კა არ და­თე­სო­სო... ჩვენ­ზე არა­ვის უფიქ­რია, არც იმ ხალ­ხზე, ვი­საც დიდი ალ­ბა­თო­ბით სა­ეჭ­ვო სიმპტო­მე­ბი აღ­მო­აჩ­ნდათ, მაგ­რამ ანა­ლი­ზი არც აუ­ღეს და ისე გა­უშ­ვეს სახ­ლში... მა­თაც ალ­ბათ ჩვე­უ­ლებ­რივ მო­ი­ა­რეს ტრან­სპორ­ტი, სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი თავ­შეყ­რის ად­გი­ლე­ბი, ჰქონ­დათ კონ­ტაქ­ტი ოჯა­ხის წევ­რებ­თან, გა­ნაგ­რძეს მუ­შა­ო­ბა სამ­სა­ხუ­რებ­ში... ზოგი ექი­მი არც კი იყო გაფრ­თხი­ლე­ბუ­ლი ამ ვირუ­სის შე­სა­ხებ. რო­დე­საც უკვე მსოფ­ლი­ოს უამ­რავ ქვე­ყა­ნა­ში ასე­თი მა­სობ­რი­ვი სახე მი­ი­ღო, თა­ვად წა­ი­კი­თხეს ინ­ფორ­მა­ცია თუ რო­გორ იმოქ­მე­დონ. ანა­ლი­ზე­ბი გა­დაგ­ზავ­ნეს და პა­სუ­ხე­ბიც მო­ვი­და, მაგ­რამ უკვე გვი­ა­ნი იყო... შემ­დეგ რამ­დე­ნი­მე პა­ცი­ენ­ტი და­ვი­ბა­რეთ და ბოქ­სი­რე­ბულ პა­ლა­ტა­ში გა­და­იყ­ვა­ნეს. მათ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის უფ­ლე­ბა ყვე­ლას არ ჰქონ­და, პა­ნი­კა რომ არ და­წყე­ბუ­ლი­ყო... სამ­სა­ხუ­რი­დან გა­მოს­ვლის­თა­ნა­ვე ვრე­კავ­დით ახ­ლობ­ლებ­თან, ძველ პა­ცი­ენ­ტებ­თან, ვის­თა­ნაც მე­გობ­რუ­ლი ურ­თერ­თო­ბა გვაქვს და ვაფრ­თხი­ლებ­დით, რომ მო­რი­დე­ბოდ­ნენ სახ­ლი­დან გა­მოს­ვლას, მი­ე­ღოთ ბევ­რი ცხე­ლი სი­თხე და ხალ­ხმრა­ვალ ად­გი­ლებ­ში არ გა­სუ­ლიყ­ვნენ... ბევ­რის­თვის გაგ­ვი­ჭირ­და ამის ახ­სნა, რად­გან კრემ­ლის მე­დი­აპ­რო­პა­გან­და ძა­ლი­ან ძლი­ე­რია. არი­ან მო­ხუ­ცე­ბი, მათი შვი­ლე­ბი წე­ლებ­ზე ფეხს იდ­გა­მენ, რომ ბი­ნის ქი­რის ფული იხა­დონ და ოჯა­ხე­ბი არ­ჩი­ნონ, ეს მო­ხუ­ცე­ბი კი, ბი­ნას სა­ხელ­მწი­ფოს, პუ­ტინს უტო­ვე­ბენ და პენ­სი­ით და­ნა­ზოგს აკე­თე­ბენ, პუ­ტი­ნის ფონდში რომ გა­და­რი­ცხონ... ასე­თებს ვე­რა­ფერს აუხ­სნი, "ონ ჩეს­ნი ჩე­ლო­ვე­კო" გე­ტყვი­ან... ბევ­რმა მა­შინ­ვე მი­მარ­თა ექიმს და ანა­ლი­ზე­ბიც ჩა­ა­ბა­რა, რომ­ლის პა­სუ­ხებ­მაც, საკ­მა­ოდ და­აგ­ვი­ა­ნა. ჩვენ ვი­ვა­რა­უ­დეთ, რომ ამას ერთი ახ­სნა აქვს, - რუ­სეთ­ში იმა­ზე ბევ­რი შემ­თხვე­ვა და­ფიქ­სირ­და, ვიდ­რე გვე­გო­ნა. არ გვქონ­და საკ­მა­რი­სი ეკი­პი­რე­ბა, სპე­ცტან­საც­მე­ლი, სუნ­თქვის აპა­რა­ტე­ბი, პირ­ბა­დე­ე­ბიც კი, შემ­დეგ თან­და­თან მო­ი­ტა­ნეს. სა­დღაც და­ი­წე­რა 1600-მდე ადა­მი­ა­ნია გარ­დაც­ვლი­ლიო, მე კი მგო­ნია, რომ მეტი იქ­ნე­ბა, რად­გან იმ სა­ა­ვად­მყო­ფოს მე­ნე­ჯმენ­ტის მუ­შა­ო­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, სა­დაც მე ვმუ­შა­ობ, მშვი­დად ყოფ­ნის სა­ფუძ­ვე­ლი არ გვაქვს..." - ამ­ბობს AMBEBI.GE-სთან სა­უ­ბარ­ში ქარ­თვე­ლი ემიგ­რან­ტი. ვახო აკო­ბია, რუ­სეთ­ში მცხოვ­რე­ბი ქარ­თვე­ლი: "პა­ნი­კის სა­ფუძ­ვე­ლი არ არ­სე­ბობ­სო, გვე­უბ­ნე­ბოდ­ნენ და ხალ­ხმა გარ­შე­მო მა­ღა­ზი­ე­ბი და­ა­ცა­რი­ე­ლა. ჰი­გი­ე­ნუ­რი ნივ­თე­ბის გარ­და, ძი­რი­თა­დად, ბურ­ღუ­ლე­ულ­სა და კონ­სერ­ვებს ეზი­დე­ბოდ­ნენ, ასე­ვე, მა­ი­ო­ნეზს, მა­რილ­სა და ზეთს. თან ისი­ნი, ვინც სა­ჯა­რო სამ­სა­ხუ­რებ­ში მუ­შა­ო­ბენ, წე­სით, მათ უნდა ჰქონ­დეთ პირ­ვე­ლი ინ­ფორ­მა­ცია... სამ­სა­ხურ­ში სა­დაც ვმუ­შა­ობ, საკ­მა­ოდ ხალ­მხმრავ­ლო­ბაა. სკო­ლის მერე ჩემი შვი­ლი გა­მო­მივ­ლის და ერ­თად მივ­დი­ვართ სახ­ლში. ერთ დღეს, ნაც­ნობ­მა პო­ლი­ცი­ელ­მა გვი­თხრა: "პირ­ბა­დე­ე­ბი მა­ინც გა­ი­კე­თეთ, ისე­თი სა­ში­ში ვირუ­სია გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი, წე­სით ჩვე­ნი მთავ­რო­ბა ზო­მებს უნდა იღებ­დე­სო". რომ ვკი­თხე, თქვენ რა­ტომ არ გი­კე­თი­ათ­მეთ­ქი - "უფ­ლე­ბა არ მაქვს, ამი­ტომ, დე­ზინ­ფექ­ცი­ის­თვის, გა­დავ­კრავ ხოლ­მეო..." არ ვიცი, იცავს თუ არა პირ­ბა­დე, მაგ­რამ მას ათას­ჯერ მეტ ადა­მი­ან­თან უწევ­და კონ­ტაქ­ტი. ახლა კი ამ­ბო­ბენ, და­მალ­ვას რა აზრი აქ­ვსო, მაგ­რამ ფაქ­ტია, რომ მა­ლა­ვენ" - უყ­ვე­ბა AMBEBI.GE-ს აკო­ბია. თეა ლა­ლი­აშ­ვი­ლი, პე­ტერ­ბურ­გში მცხოვ­რე­ბი ემიგ­რან­ტი: "წლე­ბია სი­ლა­მა­ზის სა­ლონ­ში ვმუ­შა­ობ. ჩემს წინ უზ­ბე­კე­ბის ოჯახს ყვა­ვი­ლე­ბის მა­ღა­ზია ჰქონ­დათ. ვიცი, რომ მა­მა­კა­ცი გა­ცივ­და და ცუ­დად გახ­და. სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში და­აწ­ვი­ნეს. რა­ღაც ვირუ­სი და­უდ­გი­ნე­სო. სა­ბუ­თე­ბის პრობ­ლე­მა ჰქონ­დათ და მერე აღარ გა­მო­ჩე­ნი­ლან... არ ვიცი თა­ვი­ანთ სამ­შობ­ლო­ში დაბ­რუნ­დნენ, თუ კა­რან­ტინ­ში გა­და­იყ­ვა­ნეს, მაგ­რამ არ ჩა­ნან... იმე­დია, კარ­გად არი­ან. ხალ­ხი პა­ნი­კა­შია...#stopcovid19 #covid19
Tbilisi Daily
Tbilisi, Georgia · 1 month ago
"მელანია წუთებს ითვლის განქორწინებამდე..."
აშშ-ში ბოლო პე­რი­ოდ­ში რთუ­ლი ვი­თა­რე­ბაა ბევ­რი თვალ­საზ­რი­სით. გარ­და იმი­სა, რომ კო­რო­ნა­ვირუ­სით ინ­ფი­ცი­რე­ბულ­თა რა­ო­დე­ნო­ბით მსოფ­ლი­ოს პირ­ვე­ლი ქვე­ყა­ნაა, ამავდრო­უ­ლად, ის საპ­რო­ტეს­ტო აქ­ცი­ებ­შია ჩა­ძი­რუ­ლი, რო­მე­ლიც აფ­რო­ა­მე­რი­კუ­ლი წარ­მო­მავ­ლო­ბის მა­მა­კა­ცის, ჯორჯ ფლო­ი­დის გარ­დაც­ვა­ლე­ბას მოჰ­ყვა. ამას­თა­ნა­ვე, საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბი ახ­ლოვ­დე­ბა და შე­მოდ­გო­მა­ზე ამე­რი­კე­ლებ­მა უნდა გა­და­წყვი­ტონ, გა­აგ­რძე­ლებს თუ არა დო­ნალდ ტრამ­პი საპ­რე­ზი­დენ­ტო მოღ­ვა­წე­ო­ბას. სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში, სხვა­დას­ხვა სა­ტე­ლე­ვი­ზიო გა­და­ცე­მებ­ში სულ უფრო ხში­რად ის­მის მო­საზ­რე­ბა იმის შე­სა­ხებ, რომ ამე­რი­კა­ში მიმ­დი­ნა­რე პრო­ცე­სე­ბი, შე­საძ­ლოა, სწო­რედ დო­ნალდ ტრამ­პის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გოდ მოქ­მე­დებ­დეს. დღეს კი, ყო­ვე­ლი­ვეს თან და­ერ­თო პრე­სა­ში სტა­ტი­ე­ბი სა­თა­უ­რით: "მე­ლა­ნია ტრამ­პი დო­ნალდ ტრამ­პთან გან­ქორ­წი­ნე­ბას საპ­რე­ზი­დენ­ტო ვა­დის ამო­წურ­ვის შემ­დეგ გეგ­მავს“. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ტაბ­ლო­ი­დე­ბი ჯერ კი­დევ 2018 წლის აგ­ვის­ტო­ში გა­მო­ცე­მულ წიგნს და მისი ავ­ტო­რის ნა­ამ­ბობს ეყ­რდნო­ბი­ან. სკან­და­ლუ­რი წიგ­ნი წიგ­ნი სა­ხე­ლად “Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House“, დო­ნალდ ტრამ­პის მმარ­თვე­ლო­ბის თეთრ სახ­ლსა და შიდა სამ­ზა­რე­უ­ლო­ზე გვიყ­ვე­ბა. მისი ავ­ტო­რი ომა­რო­სა მა­ნი­გოლთ ნი­უ­მა­ნია, რო­მე­ლიც თეთრ სახ­ლში მუ­შა­ობ­და და ის პო­ლი­ტი­კურ სა­კი­თხებ­ში პირ­ვე­ლი ლე­დის თა­ნა­შემ­წე იყო. ავ­ტო­რი დო­ნალდ ტრამ­პის საპ­რე­ზი­დენ­ტო კა­ბი­ნე­ტის მან­კი­ერ მხა­რე­ებს ამ­ხელს, სა­უბ­რობს კო­რუფ­ცი­ა­ზე, პრე­ზი­დენ­ტის და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბებ­ზე და ასე­ვე თეთრ სახ­ლში მცხოვ­რებ­თა პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ზე. ნი­უ­მა­ნი თა­ვის წიგნ­ში წერს, რომ პირ­ველ ლე­დის, მე­ლა­ნია ტრამპს გან­ქორ­წი­ნე­ბა სურს, მაგ­რამ ამას დო­ნალ­დის პრე­ზი­დენ­ტო­ბის პე­რი­ოდ­ში ვერ ახერ­ხებს. "თუ მე­ლა­ნია გან­ქორ­წი­ნე­ბის­თვის გზას იპო­ვის და მას მი­ა­ტო­ვებს პრე­ზი­დენ­ტო­ბის დროს, ის (დო­ნალდ ტრამ­პი) იპო­ვის გზას მე­ლა­ნი­ას და­სას­ჯე­ლად. ჩემი აზ­რით, მე­ლა­ნია წუ­თებს ით­ვლის თა­ვი­სი ქმრის პრე­ზი­დენ­ტო­ბის დას­რუ­ლე­ბამ­დე და მერე შეძ­ლებს გან­ქორ­წი­ნე­ბას“, - წერს ნი­უ­მა­ნი. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ წიგ­ნის ავ­ტო­რი არა­ფერს გვიყ­ვე­ბა იმის შე­სა­ხებ, თუ რა­ტომ სურს მე­ლა­ნი­ას გან­ქორ­წი­ნე­ბა. სკან­და­ლუ­რი წიგ­ნი ბესთსე­ლე­რია და მისი ყიდ­ვა "ამა­ზონ­ზეც" შე­საძ­ლე­ბე­ლია. სურს თუ არა მე­ლა­ნია ტრამპს გან­ქორ­წი­ნე­ბა, რას ამ­ბო­ბენ თეთრ სახ­ლში? თე­მა­ზე კო­მენ­ტა­რი გა­ა­კე­თა მე­ლა­ნია ტრამ­პის სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის სამ­სა­ხუ­რის წარ­მო­მად­გე­ნელ­მა, სტე­ფა­ნი გრი­შემ­მა. ის ამ­ბობს, რომ ნი­უ­მანს და პირ­ველ ლე­დის იშ­ვი­ა­თად ჰქონ­დათ კო­მუ­ნი­კა­ცია და რომ შე­უძ­ლე­ბე­ლია მას მსგავ­სი პი­რა­დი სა­კი­თხე­ბი სცოდ­ნო­და. ამას­თან, წიგ­ნის გა­მოს­ვლის შემ­დეგ, მე­ლა­ნი­ამ სხვა­დას­ხვა ინ­ტერ­ვი­უ­ში ისა­უბ­რა დო­ნალდთან ურ­თი­ერ­თო­ბა­ზე. ის ამ­ბობს, რომ ქორ­წი­ნე­ბა­ში თავს კარ­გად გრძნობს და ბედ­ნი­ე­რია. ამ­ბობს, რომ აც­ნო­ბი­ე­რებს რამ­დე­ნი ჭო­რია მათ გარ­შე­მო და ამას ყუ­რა­დღე­ბას არ აქ­ცევს. მე ვიც­ნობ ჩემს ქმარს. ჩვენ შე­სა­ნიშ­ნა­ვი ურ­თი­ერ­თო­ბა გვაქვს. ძა­ლი­ან და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი ვართ. ვი­ცით ჩვე­ნი რო­ლე­ბის შე­სა­ხებ და ბედ­ნი­ე­რი ვართ ამ რო­ლე­ბით - ამ­ბობს შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბის პირ­ვე­ლი ლედი. მე­ლა­ნია და დო­ნალდ ტრამ­პე­ბის სიყ­ვა­რუ­ლის ის­ტო­რია 1998 წელს ნიუ იორ­კის მო­დის კვი­რე­უ­ლის ფარ­გლებ­ში, 28 წლის სლო­ვე­ნი­ე­ლი მო­დე­ლი, მე­ლა­ნია კნა­უ­სი (მე­ლა­ნი­ას გვა­რი ქორ­წი­ნე­ბამ­დე) თა­იმს-სქუ­ერ­ზე, კიტ-კეტ კლუბ­ში წვე­უ­ლე­ბა­ზე იყო, სა­დაც ის დო­ნალდ ტრამპმა შე­ნიშ­ნა და მი­სით მო­ი­ხიბ­ლა. იმ დროს დო­ნალ­დი 52 წლის იყო. სწო­რედ ამ პე­რი­ოდ­ში და­სავ­ლუ­რი ტაბ­ლო­ი­დე­ბი წერ­დნენ, რომ ბიზ­ნეს მაგ­ნა­ტი თა­ვის მე­ო­რე ცოლს, მარ­ლა მაპლს და­შორ­და.სლო­ვე­ნი­ე­ლი მო­დე­ლით დო­ნალ­დი ერთი შე­ხედ­ვით მო­ი­ხიბ­ლა. მე­ლა­ნი­ას ტე­ლე­ფო­ნის ნო­მე­რი სთხო­ვა, თუმ­ცა უარი მი­ი­ღო, სა­მა­გი­ე­როდ, მან თა­ვად ჩა­ი­ნიშ­ნა ბიზ­ნეს­მე­ნის სა­კონ­ტაქ­ტო ინ­ფორ­მა­ცია და ერთ კვი­რა­ში და­უ­რე­კა. მათი პირ­ვე­ლი პა­ე­მა­ნი ერთ-ერთ ღა­მის კლუბ­ში შედ­გა და რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბაც აქე­დან და­ი­წყო. წყვი­ლი და­ქორ­წი­ნე­ბამ­დე ერ­თმა­ნეთს რამ­დენ­ჯერ­მე და­შორ­და, პრე­სა­ში წერ­დნენ, რომ მო­დე­ლი ტრამ­პის გვერ­დით თავს ცუ­დად გრძნობ­და და რომ არ მოს­წონ­და სა­ჯა­რო ფი­გუ­რის გვერ­დით ყოფ­ნა, რად­გა­ნაც მისი ცხოვ­რე­ბა აღარ იყო ისე­თი თა­ვი­სუ­ფა­ლი, რო­გორც ადრე. 2001 წელს მე­ლა­ნი­ამ მწვა­ნე ბა­რა­თი მო­ი­გო, რის შემ­დე­გაც, სა­ცხოვ­რებ­ლად ამე­რი­კა­ში და დო­ნალდ ტრამ­პის პენ­ტჰა­უს­ში გა­და­ვი­და.წყვი­ლის გარ­შე­მო მუ­დამ იყო სკან­და­ლე­ბი და ჭო­რე­ბი, თუმ­ცა დო­ნალ­დი ამ­ბობ­და, რომ მე­ლა­ნია მისი წარ­მა­ტე­ბის გა­სა­ღე­ბია და რომ არას­დროს არ ყო­ფი­ლა ისე­თი წარ­მა­ტე­ბუ­ლი, რო­გორც ამ ქალ­თან თა­ნა­ცხოვ­რე­ბის დროს. 2004 წელს დო­ნალდმა საყ­ვა­რელ ქალს 1.5 მი­ლი­ო­ნი დო­ლა­რის ღი­რე­ბუ­ლე­ბის ბრი­ლი­ან­ტის ბე­ჭე­დი აჩუ­ქა და ცო­ლო­ბა სთხო­ვა. ქორ­წი­ლი 2005 წლის 22 იან­ვარს შედ­გა. მე­ლა­ნი­ას 100 000 დო­ლა­რი­ა­ნი, Dior-ის სა­ქორ­წი­ნო კაბა ეცვა, რო­მე­ლიც 1 500 ძვირ­ფა­სი კრის­ტა­ლით იყო გა­ფორ­მე­ბუ­ლი.ქორ­წი­ლი ფლო­რი­და­ში, ტრამ­პის სა­ზა­ფხუ­ლო რე­ზი­დენ­ცი­ა­ში გა­ი­მარ­თა და ცე­რე­მო­ნი­ას უამ­რა­ვი ცნო­ბი­ლი და წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი და­ეს­წრო, მათ შო­რის იყ­ვნენ ბილ და ჰი­ლა­რი კლინ­ტო­ნე­ბი. 2006 წელს მე­ლა­ნი­ამ ამე­რი­კის მო­ქა­ლა­ქე­ო­ბა მი­ი­ღო. ამა­ვე წელს დო­ნალ­დსა და მე­ლა­ნი­ას ვაჟი, ბა­რო­ნი შე­ე­ძი­ნათ. მე­ლა­ნია ყო­ველ­თვის ზრუ­ნავ­და ტრამ­პის სხვა შვი­ლებ­ზე და მათ­თან დღემ­დე შე­სა­ნიშ­ნა­ვი ურ­თი­ერ­თო­ბა აქვს. "მე დედა არ ვარ, მე მათი მე­გო­ბა­რი ვარ და მათ გვერ­დით ვარ, როცა ეს სჭირ­დე­ბათ“, - ამ­ბობ­და მე­ლა­ნია Harpers Bazaar-თან ინ­ტერ­ვი­უ­ში.
Tbilisi Daily
Tbilisi, Georgia · 1 week ago
საქართველო საუკუნის წინანდელ უცნობ ფოტოებში
სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი უნი­კა­ლუ­რი ფო­ტო­არ­ქი­ვით არა­ერ­თხელ მი­იქ­ცია ჩემი ყუ­რა­დღე­ბა ქუ­თა­ი­სელ­მა მა­მუ­კა აშ­ვე­თი­ამ. ფო­ტო­ებ­ზე მე-18 და მე-19 სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის სა­ქარ­თვე­ლოს სხვა­დას­ხვა ქა­ლა­ქი და ადა­მი­ა­ნე­ბი არი­ან აღ­ბეჭ­დილ­ნი. პრო­ფე­სი­ით იუ­რის­ტი აშ­ვე­თია, მათ შე­სა­ხებ სა­ინ­ტე­რე­სო ის­ტო­რი­ებ­საც უამ­ბობს ინ­ტერ­ნეტ­მომ­ხმა­რე­ბელს. AMBEBI.GE და­ინ­ტე­რეს­და მოყ­ვა­რუ­ლი ფოტო-კო­ლექ­ცი­ო­ნე­რის მდი­და­რი ის­ტო­რი­უ­ლი ფო­ტო­მა­სა­ლე­ბით და სა­ინ­ტე­რე­სო ის­ტო­რი­ებს თა­ვად მა­მუ­კა აშ­ვე­თია უამ­ბობს ჩვენს მკი­თხველს:- ყო­ველ­თვის მა­ინ­ტე­რე­სებ­და ქუ­თა­ი­სის ის­ტო­რი­უ­ლი წარ­სუ­ლი და შეძ­ლე­ბის­დაგ­ვა­რად ვიკ­ვლევ­დი მას. შემ­დეგ კი, სიძ­ვე­ლე­ე­ბის კვლე­ვა-ძი­ე­ბა ჩემი ცხოვ­რე­ბის გა­ნუ­ყო­ფელ ნა­წი­ლად იქცა. გან­სა­კუთ­რე­ბულ ყუ­რა­დღე­ბას ვუთ­მობ იმ ფო­ტო­ებს, რომ­ლე­ბიც ასა­ხავს ქა­ლა­ქის არ­ქი­ტექ­ტუ­რას, მო­სახ­ლე­ო­ბის სო­ცი­ა­ლურ მდგო­მა­რე­ო­ბას და კულ­ტუ­რუ­ლი ძეგ­ლე­ბის სა­ხეც­ვლი­ლე­ბებს.ჩემს ხელთ არ­სე­ბუ­ლი ფო­ტო­ე­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ნა­წი­ლი ქუ­თა­ი­სი­დან სხვა ქვეყ­ნებ­ში სა­ცხოვ­რებ­ლად გა­და­ბარ­გე­ბულ­მა ადა­მი­ა­ნებ­მა გა­მო­მიგ­ზავ­ნეს, მათ შო­რის ქარ­თვე­ლებ­მა, ებ­რა­ე­ლებ­მა, რის­თვი­საც ძა­ლი­ან მად­ლი­ე­რი ვარ მათი...ქუ­თა­ი­სი ყო­ველ­თვის მულ­ტი­კულ­ტუ­რუ­ლი ქა­ლა­ქი იყო და გან­სა­კუთ­რე­ბულ ინ­ტე­რესს რე­ლი­გი­უ­რი და ეთ­ნი­კუ­რი უმ­ცი­რე­სო­ბე­ბის ფო­ტო­ე­ბი იწ­ვევ­და. კო­ლექ­ცი­ა­ში ასე­ვე მაქვს, თბი­ლი­სის, ცხინ­ვა­ლის, ტყი­ბუ­ლის, ონი­სა და სა­ქარ­თვე­ლოს სხვა ქა­ლა­ქე­ბის ფო­ტო­ე­ბიც. ძვე­ლი ფო­ტო­ე­ბის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ხიბ­ლი ისაა, რომ ერთი შე­ხედ­ვით უმ­ნიშ­ვნე­ლო მა­სა­ლა უკვე ის­ტო­რი­ას ჰყვე­ბა, რო­მე­ლიც არ­სად და­ბეჭ­დი­ლა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის, ასე მკვლე­ვა­რე­ბის­თვი­საც, შე­იძ­ლე­ბა უცხო იყოს და თით­ქოს დღის სი­ნათ­ლეს ელო­დე­ბა... - ალ­ბათ გაქვთ გა­მორ­ჩე­უ­ლად სა­ინ­ტე­რე­სო ის­ტო­რი­ის მქო­ნე ფო­ტო­ე­ბი... - დიახ, თუმ­ცა სა­ნამ უც­ნო­ბი ადა­მი­ა­ნე­ბის ამ­ბებ­ზე გა­და­ვი­დო­დე, სა­კუ­თა­რი ოჯა­ხის ამ­ბავს მოვ­ყვე­ბი, სა­ნამ იმ სახ­ლში გა­და­ვი­დო­დით, სა­დაც ახლა ვცხოვ­რობთ, ადრე, ჩემი ბე­ბია-ბა­ბუა სხვა ად­გი­ლას, ტი­პურ იმე­რულ ოდა­ში ცხოვ­რობ­დნენ, რო­მე­ლიც მე-20 სა­უ­კუ­ნის და­სა­წყის­შია აშე­ნე­ბუ­ლი. ჩემს მიერ ნა­პოვ­ნი სახ­ლის ფოტო 1939 წელს არის გა­და­ღე­ბუ­ლი. ერთი შე­ხედ­ვით არა­ფე­რი, მაგ­რამ ჩემ­თვის ძა­ლი­ან ძვირ­ფა­სია და ვი­ფიქ­რე, რომ სხვე­საც ასე­ვე და­ა­ინ­ტე­რე­სებ­დათ სა­კუ­თა­რი სახ­ლის წარ­სუ­ლი. ინ­ფორ­მა­ცი­ას ძი­რი­თა­დად პო­ლო­ნურ და რუ­სულ სა­ი­ტებ­ზე ვპო­უ­ლობ, რად­გან გვინ­და თუ არა, საბ­ჭო­თა წლებ­ში გა­და­ღე­ბუ­ლი ფო­ტო­ე­ბი ძი­რი­თა­დად მათ ფო­რუ­მებ­ზეა, თან ავ­ტო­რე­ბი რუსი ფო­ტოგ­რა­ფე­ბი არი­ან - პლი­სეც­კი, ვო­ი­უც­კი, სლა­ვინ­სკი.შე­სა­ბა­მი­სად, მათ ნა­მუ­შევ­რებს არ­ქი­ვე­ბის ას­ლებ­სა თუ მუ­ზუ­ე­მე­ბის ელექტრო­ნულ გვერ­დებ­ზე ვე­ძებ... ასე ვი­პო­ვე, ბაღ­დათ­ში, ზე­კარ­ში გა­და­ღე­ბუ­ლი ფოტო, რო­მელ­ზეც ცოლ-ქმა­რია აღ­ბეჭ­დი­ლი და მწე­რა­ლი ცირა ყუ­რაშ­ვი­ლი და­მი­კავ­შირ­და - ჩემი ბა­ბუა-ბე­ბია არი­ან, სა­ო­ჯა­ხო ალ­ბომ­შიც კი არ მოგ­ვე­პო­ვე­ბო­და ეს ფო­ტოო.ჩემი ოჯა­ხი ებ­რა­ულ უბან­ში ცხოვ­რობ­და, ბა­ბუა ებ­რა­ე­ლებ­თან მუ­შა­ობ­და და მე­გობ­რობ­და, ბევ­რი მათ­გა­ნი ჯერ კი­დევ 70-იანი წლე­ბის და­სა­წყის­ში წა­ვი­და ის­რა­ელ­ში, მაგ­რამ ურ­თი­ერ­თო­ბა დღემ­დე არ შეგ­ვი­წყვე­ტია. ამი­ტომ ებ­რა­ელ­თა თე­მა­ტი­კა ჩემ­თვის ძა­ლი­ან ახ­ლო­ბე­ლია. მუ­შა­ო­ბი­სას ერთხელ ებ­რა­უ­ლი უბ­ნის ფო­ტოს გა­და­ვა­წყდი, აღ­მოჩ­ნდა, რომ მას­ზე ჩემი მე­გობ­რის, ამ­ჟა­მად ის­რა­ელ­ში მცხოვ­რე­ბი მომ­ღერ­ლის იონი ილა­ნის უბა­ნი იყო ასა­ხუ­ლი, 40-იან წლებ­ში. რო­დე­საც გა­და­ვუგ­ზავ­ნე, ემო­ცი­ე­ბის­გან იტი­რა...ბა­ბუ­ა­მი­სი სა­ქარ­თვე­ლო­ში გარ­და­იც­ვა­ლა, მა­მა­მი­სი ის­რა­ელ­ში წა­ვი­და სა­ცხოვ­რებ­ლად, თა­ვად იქ და­ი­ბა­და, მაგ­რამ მთე­ლი ოჯა­ხი სა­ქარ­თვე­ლოს მე­ო­რე სამ­შობ­ლოდ მი­იჩ­ნევს. მათ გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა აქვთ სა­ქარ­თვე­ლოს მი­მართ და რო­დე­საც ერთი ქარ­თვე­ლი-ებ­რა­ე­ლი იგებს ამა თუ იმ ად­გი­ლი­დან ფო­ტოს არ­სე­ბო­ბის შე­სა­ხებ, შემ­დეგ სხვე­ბიც მი­კავ­შირ­დე­ბი­ან - მანდ ბავ­შვო­ბა, უფ­როს თა­ო­ბას კი, ცხოვ­რე­ბის სა­უ­კე­თე­სო წლე­ბი გვაქვს გა­ტა­რე­ბუ­ლი და იქ­ნებ რამე იპო­ვო­თო...ხში­რად მეხ­მა­რე­ბა ჩემი უფ­რო­სი მე­გო­ბა­რი, ქალ­ბა­ტო­ნი ნა­ტა­ლი ელი­გუ­ლაშ­ვი­ლი, რო­მელ­მაც გად­მომ­ცა უნი­კა­ლუ­რი სა­ო­ჯა­ხო ფო­ტო­ალ­ბო­მი. მას­ში მე-19 სა­უ­კუ­ნე­ში ქუ­თა­ის­ში მცხოვ­რე­ბი ქა­ლა­ქის საბ­ჭოს ხმოს­ნის, არონ ელი­გუ­ლაშ­ვი­ლის შვი­ლე­ბის - იო­სე­ბი­სა და შა­ლო­მის ფო­ტო­ე­ბი ინა­ხე­ბა. იო­სებ ლი­გუ­ლაშ­ვი­ლი, რო­მე­ლიც მა­შინ ფი­ნანსთა მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლე იყო, ექ­ვთი­მე თა­ყა­იშ­ვილ­თან და ილია გოლდმან­თან ერ­თად, 1921-1945 წლებ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს სა­გან­ძუ­რი საფ­რან­გეთ­ში გა­ი­ტა­ნა და ასე გა­და­არ­ჩი­ნა და­კარ­გვას. - ასე­ვე ნა­ხუ­ლობთ ქა­ლა­ქე­ბის ძველ ფო­ტო­ებ­საც, არა? - დიახ. ახ­ლა­ხანს აღ­მო­ვა­ჩი­ნე ფოტო, რო­მელ­ზეც ქუ­თა­ი­სის თეთ­რი ხიდი, რეს­ტო­რა­ნი "იალ­ტა", მის წინ კი, პო­ლო­ნე­ლი აფ­თი­ა­ქა­რის, გრან რე­ლი­გი­ო­ნის აფ­თი­ა­ქია ასა­ხუ­ლი. ის მე-20 სა­უ­კუ­ნის 40-იან წლებ­შია გა­და­ღე­ბუ­ლი და უამ­რა­ვი ქუ­თა­ი­სე­ლის ინ­ტე­რე­სი გა­მო­იწ­ვია. ვა­პი­რებ წიგ­ნი გა­მოვ­ცე, სა­დაც ძველ ქუ­თა­ის­ზე, ასე­ვე, მე-19 სა­უ­კუ­ნი­სის ბო­ლო­სა და მე-20 სა­უ­კუ­ნის შუა პე­რი­ო­დის სა­ქარ­თვე­ლო­ზე ჩემს მიერ და­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია იქ­ნე­ბა ასა­ხუ­ლი. ასეთ დროს, სულ მახ­სოვს, ჩვე­ნი საყ­ვა­რე­ლი რეზო ჭე­იშ­ვი­ლის სი­ტყვე­ბი: "ის რაც შთა­მო­მავ­ლო­ბას, უნდა გა­და­ე­ცეს, მისი და­კარ­გვა და­ნა­შა­უ­ლია…"
Tbilisi Daily
Tbilisi, Georgia · 2 weeks ago
"ბავშვი შიშველი იწვა საწოლში და ზემოდან აწვა ბაბუამისის ძმა…”
გა­სულ თვე­ში გურ­ჯა­ა­ნის რა­ი­ო­ნულ­მა სას­მარ­თლომ გა­ა­მარ­თლა 58 წლის მა­მა­კა­ცი, რო­მელ­საც სა­კუ­თა­რი ძმის შვი­ლიშ­ვი­ლის, 5 წლის ბავ­შვის მი­მართ გარ­ყვნილ ქმე­დე­ბა­ში ედე­ბო­და ბრა­ლი. აღ­ნიშ­ნულ­მა გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბამ და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლი ბავ­შვის ოჯა­ხის აღ­შფო­თე­ბა გა­მო­იწ­ვია. მცი­რე­წლო­ვა­ნი გო­გო­ნას ოჯა­ხის წევ­რე­ბი პრე­ზი­დენ­ტის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ას­თან საპ­რო­ტეს­ტო აქ­ცი­ას მარ­თა­ვენ და დამ­ნა­შა­ვის დას­ჯას მო­ი­თხო­ვენ. შემ­ზა­რა­ვი ინ­ცი­დენ­ტი 2019 წლის 5 ივ­ნისს კა­ხეთ­ში მოხ­და. ბავ­შვმა მშობ­ლებს უამ­ბო, რომ სა­კუ­თა­რი ბა­ბუ­ის ძმამ მას­თან სექ­სუ­ა­ლუ­რი კავ­ში­რის დამ­ყა­რე­ბა სცა­და, თან და­ე­მუქ­რა, თუ ამის შე­სა­ხებ ვინ­მეს მო­უყ­ვე­ბო­და, მოკ­ლავ­და. ბავ­შის ოჯახ­მა მა­შინ­ვე სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვებს მი­მარ­თა. პრო­კუ­რა­ტუ­რის ვერ­სი­ით, შემ­თხვე­ვას შე­ეს­წრო და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლის მცი­რე­წლო­ვა­ნი ბი­ძაშ­ვი­ლიც, 6 წლის ბავ­შვიც, რო­მე­ლიც დე­ტა­ლუ­რად აღ­წერ­და ძა­ლა­დო­ბის პრო­ცესს. სა­სა­მარ­თლო პრო­ცე­სე­ბი ერთი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მი­დი­ნა­რე­ობ­და. პრო­ცე­სე­ბის გარ­კვე­უ­ლი ნა­წი­ლი პან­დე­მი­ის გამო დის­ტან­ცი­ურ რე­ჟიმ­ში გა­ი­მარ­თა, თუმ­ცა სა­ბო­ლოო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მო­სა­მარ­თლემ სა­სამ­რთლო დარ­ბაზ­ში გა­მო­ა­ცხა­და, სა­დაც ორი­ვე მხა­რე იმ­ყო­ფე­ბო­და.ვიდ­რე სა­სა­მარ­თლო ბრალ­დე­ბულ მა­მა­კაცს უდა­ნა­შა­უ­ლოდ ცნობ­და, ერთი თვით ადრე, ბრალ­დე­ბულს 9-თვი­ა­ნი სა­პა­ტიმ­რო ვადა ამო­წუ­რა, რის გა­მოც იგი 10 000-ლა­რი­ა­ნი გი­რა­ოს სა­ნაც­ვლოდ გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლეს. გა­ნა­ჩე­ნის გა­მო­ცხა­დე­ბამ­დე ცოტა ხნით ადრე, გე­ნე­რა­ლურ­მა პრო­კუ­რა­ტუ­რამ გან­ცხა­დე­ბა გა­ავ­რცე­ლა, რო­მელ­შიც უწყე­ბა გან­მარ­ტავ­და, რომ ბრალ­დე­ბის მხრეს სა­სა­მარ­თლო­ში არა­ერ­თი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბა ჰქონ­და წარ­დგე­ნი­ლი, რი­თაც ბრალ­დე­ბუ­ლის მიერ და­ნა­შა­უ­ლის ჩა­დე­ნა დას­ტურ­დე­ბო­და. და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლი ბავ­შის ბა­ბუა AMBEBI.GE -სთან სა­უ­ბარ­ში აცხა­დებს, რომ სა­სა­მარ­თლოს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მათ­თვის მო­უ­ლოდ­ნე­ლი იყო, რად­გან არ­სე­ბობ­და საკ­მა­რი­სი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბი სა­ი­მი­სოდ, რომ დამ­ნა­შა­ვე სა­თა­ნა­დოდ და­ე­სა­ჯათ. "ჩვენ ჩა­მო­ვე­დით კა­ხე­თი­დან და რამ­დნე­ი­მე დღეა პრე­ზი­დენ­ტის რე­ზი­დენ­ცი­ას­თან ვსხედ­ვართ. აქე­დან ფეხს არ მო­ვიც­ვლით, ვიდ­რე ჩვე­ნი მო­თხოვ­ნა არ დაკ­მა­ყო­ფილ­დე­ბა, ვიდ­რე არ დას­ჯი­ან სა­თა­ნა­დოდ ჩვე­ნი ოჯა­ხის შე­მარ­ცხვე­ნელს. ბავ­შვს მთე­ლი ცხოვ­რე­ბა და­უნ­გრია, მო­მა­ვა­ლი მო­უს­პო. ძა­ლი­ან გაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი დავ­რჩით სა­სამ­რთლოს ამ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით, მა­შინ, რო­დე­საც ჩემ­მა შვი­ლიშ­ვილ­მა ზუს­ტად აღ­წე­რა, თუ რო­გორ იძა­ლა­და მას­ზე ამ არა­ა­და­მი­ან­მა. იგი­ვე აღ­წე­რა ზუს­ტად ფაქ­ტის კი­დევ ერ­თმა შემ­სწრემ. ჩემი შვი­ლიშ­ვი­ლის ბი­ძაშ­ვილ­მა, რო­მელ­მაც ჩვე­ნე­ბა­ში თქვა, თუ რო­გორ შე­ხე­და სა­კუ­თა­რი თვა­ლით შემ­დეგ სცე­ნას: კაც­მა ბავ­შვი ახუ­ტე­ბუ­ლი შე­იყ­ვა­ნა სახ­ლის ერთ-ერთ ოთახ­ში, სა­დაც ბი­ძაშ­ვილ­მა და­ი­ნა­ხა, რომ ბავ­შვი შიშ­ვე­ლი იწვა ლო­გინ­ში და ზე­მო­დან აწვა ბა­ბუ­ა­მი­სის ძმა. ეს არ იყო საკ­მა­რი­სი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბა? მო­წი­ნა­აღ­მდგე მხა­რე იმას გა­ი­ძა­ხის ექ­სპერ­ტი­ზას გა­უ­პა­ტი­უ­რე­ბის კვა­ლი არ და­უდ­გე­ნი­აო. ჩვენ გვი­თხრეს, რომ ზუს­ტად რო­დის მოხ­და ეს ფაქ­ტი არ იცი­ან, ამი­ტომ შე­საძ­ლოა ძა­ლა­დო­ბის კვა­ლი გაქმრა­ლი­ყო ამ პე­რი­ოდ­ში. რად­გან ბო­ლომ­დე ვერ მი­იყ­ვა­ნა მისი საქ­მე, დამ­ნა­შა­ვე არ უნდა და­ი­სა­ჯოს?! რაც ეს კაცი გა­მო­უშ­ვეს და სახ­ლში დაბ­რუნ­და, ჩემს შვი­ლიშ­ვილს და მოწ­მე ბავ­შვს გა­რეთ გა­მოს­ვლა ეში­ნი­ათ სახ­ლი­დან. წარ­მო­იდ­გი­ნეთ რა სტრეს­ში არი­ან ბავ­შვე­ბი. ცხოვ­რე­ბა და­უ­მა­ხინ­ჯეს ბავ­შვს" - აცხა­დებს და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლის ბა­ბუა. 58 წლის მა­მა­კა­ცის ად­ვო­კა­ტი, ლე­ვან ზაქ­რა­ძე მი­იჩ­ნევს, რომ სა­სა­მარ­თლომ გა­ბე­დუ­ლი და სა­მარ­თლი­ა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მი­ი­ღო. უფ­ლე­ბა­დამ­ცვე­ლის შე­ფა­სე­ბით, სექ­სუ­ა­ლუ­რი ძა­ლა­დო­ბის ფაქ­ტებ­ზე ბოლო დროს დამ­კვიდ­რე­ბუ­ლი ტენ­დენ­ცია, რომ მომ­ჩი­ვა­ნი აპ­რი­ო­რი მარ­თა­ლია, მან­კი­ე­რი პრაქ­ტი­კაა. "სა­სა­მარ­თლომ მი­ი­ღო ვაჟ­კა­ცუ­რი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა. ახლა ტენ­დენ­ცი­აა ისე­თი, რომ ამ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბა მარ­თლაც სი­მა­მა­ცეს და სა­ო­ცარ ობი­ექ­ტუ­რო­ბას მო­ი­თხოვს. სა­სა­მარ­თლოს ძა­ლი­ან და­სა­ბუ­თე­ბუ­ლად და არ­გუ­მენ­ტი­რე­ბუ­ლად გა­ა­მარ­თლა ჩემი დაც­ვის ქვეშ მყო­ფი, რად­გან მას არა­ფე­რი ჰქონ­და ჩა­დე­ნი­ლი. ახლა წე­სით პა­ტი­ვი­სა და ღირ­სე­ბის შე­ლახსვის გამო უნდა მო­ე­და­ვოს მათ. ბრალ­დე­ბა იყოს სრუ­ლი­ად უსა­ფუძ­ვლო და სა­სა­მარ­თლო პრო­ცე­სებ­ზე ჩვენ ვხე­დავ­დით დად­გმულ სპექ­ტაკ­ლებს, თუ რო­გორ აი­ძუ­ლებ­და დედა სა­კუ­თარ შვილს მი­ე­ცა ის ჩვე­ნე­ბე­ბი, რაც მას სურ­და. საბ­რალ­დე­ბო დას­კვნა­ში წე­რია, რომ ჩემი დაც­ვის ქვეშ მყოფ­მა მე­ო­რე სარ­თულ­ზე აიყ­ვა­ნა ბავ­შვი და იქ აი­წყო სექ­სუ­ა­ლუ­რი ძა­ლა­დო­ბა, მა­შინ რო­დე­საც სახ­ლი არის ერ­თსარ­თუ­ლი­ა­ნი. ამას­თან, იმ პე­რი­ოდ­ში ჩემი დაც­ვის ქვეშ მყო­ფი მუ­შა­ობ­და კერ­ძო სა­მუ­შა­ო­ზე თა­ვის შვილ­თან და თა­ნა­სოფ­ლე­ლებ­თან ერ­თად. გა­დი­ო­და სახ­ლი­დან დი­ლის 4 სა­ათ­ზე და გვი­ან დაღ­ლი­ლი ბრუნ­დე­ბო­და. ამ ფაქ­ტამ­დე რამ­დე­ნი­მე თვით ადრე, ოჯა­ხის ყვე­ლა წევ­რი თურ­ქეთ­ში იყო წა­სუ­ლი სა­მუ­შა­ოდ და ჩემი დაც­ვის ქვეშ მყო­ფი და მისი ახალ­გაზ­რდა რძა­ლი ერ­თად მარ­ტო ცხოვ­რობ­დნენ სახ­ლში. მის­მა რძალ­მა მა­მა­თი­ლი სა­უ­კე­თე­სოდ და­ა­ხა­სი­ა­თა და თქვა, რომ მთე­ლი ამ პე­რი­ო­დის გან­მავ­ლო­ბა­ში მის­თვის სა­ეჭ­ვო არა­ფე­რი შუ­ნიშ­ნავს. ამ ოჯა­ხებს შო­რის წლე­ბია მიმ­დი­ნა­რე­ობს დავა. ამ კაცს მის­მა რძალ­მა, და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლის ბე­ბი­ამ, სახ­ლის შე­სას­ვლე­ლი ჩა­უ­კე­ტა და ყვე­ლა ამ ბავ­შვის ოჯახს ამ­ტყუ­ნებ­და ამ და­პი­რის­პი­რე­ბა­ში. ჩემი დაც­ვის ქვეშ მყოფს ყვე­ლა სა­კე­თე­სოდ ახა­სი­ა­თებს, რო­გორც პა­ტი­ო­სან და მშრო­მელ ადა­მი­ანს" - ამ­ბობს ად­ვო­კა­ტი.ლე­ვან ზაქ­რა­ძის თქმით, ერ­თა­დერ­თი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბა და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლი ბავ­შვის და მისი ბი­ძაშ­ვი­ლის, 6 წლის ბავ­შვის ჩვე­ნე­ბი იყო, რო­მე­ლიც არ იყო საკ­მა­რი­სი გა­მამ­ტყუ­ნე­ბე­ლი გა­ნა­ჩე­ნის მი­სა­ღე­ბად, "რო­დე­საც დავ­კი­თხეთ პა­ტა­რა ბავ­შვე­ბი, და­ზა­რალ­ბუ­ლი და მისი ბი­ძაშ­ვი­ლი, მათ ურ­თერ­თსა­წი­ნა­არმ­დე­გო ჩვე­ნე­ბი მის­ცეს. ამ ბავ­შვს სჭირ­დე­ბო­და ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ექ­სპერ­ტი­ზა , თა­ნაც აზერ­ბა­ი­ჯა­ნულ ენა­ზე მო­სა­უბ­რე ფსი­ქო­ლო­გი. მო­იწ­ვი­ეს აზერ­ბა­ი­ჯა­ნი­დან ქალი, რო­მე­ლიც ფსი­ქო­ლო­გი იყო თუ ვინ იყო, სა­ერ­თოდ არა­ვინ იცის, რად­გან მას არ წარ­მო­უდ­გე­ნია არა­ნა­ი­რი დო­კუ­მენ­ტა­ცია, და­კი­თხვე­ბის დროს, ბავ­შვმა თა­ვი­სი ასა­კი ვერ და­ა­სა­ხე­ლა, დედა გვერ­დით ედგა ბავ­შვს და აშ­კა­რად ანიშ­ნებ­და, თუ რა უნდა ეთ­ქვა. დად­გმუ­ლი სპექ­ტაკ­ლი წარ­მო­ად­გი­ნეს სა­სა­მარ­თლო სხდო­მა­ზე. რაც შე­ე­ხე­ბა მოწ­მე ბავ­შვს, რო­მე­ლიც ვი­თომ­და შე­ეს­წრო ამ ფაქტს, თა­ვის დრო­ზე სკო­ლა­ში არ მი­ი­ღეს გან­ვი­თა­რე­ბის შე­ფერ­ხე­ბის გამო. ამ მოწ­მემ მის­ცა სა­სა­მარ­თლოს ჩვე­ნე­ბა, რომ თით­ქოს ჩემი დაც­ვის ქვეშ მყოფ­მა ძა­ლით, ტი­რილ-ტი­რი­ლით აიყ­ვა­ნა ოთახ­ში გო­გო­ნა და მან და­ი­ნა­ხა, რომ ბავ­შვი შიშ­ვე­ლი იწვა სა­წოლ­ზე და ბა­ბუ­ა­მი­სის ძმა ზე­მო­დან აწვა. ეს რა თქმა უნდა, მათი შე­თხზუ­ლი და მო­გო­ნი­ლი იყო. რაც ყვე­ლა­ზე მთა­ვა­რია, ექ­სპერ­ტი­ზა ჩა­ტა­რე­ბუ­ლია, რომ­ლი­თაც დად­გინ­და, რომ ბავ­შვს სექ­სუ­ა­ლუ­რი ძა­ლა­დო­ბის კვა­ლი არ აღე­ნიშ­ნე­ბა. ბავ­შვი ჩვე­ნე­ბა­ში წერს, რომ მას­თან ჩემი დაც­ვის ქვეშ მყოფ­მა სექ­სუ­ა­ლუ­რი შეღ­წე­ვით და­ამ­ყა­რა კავ­ში­რი, რაც ტყუ­ი­ლი აღ­მოჩ­ნდა და არ და­დას­ტურ­და. „ - აცხა­დებს AMBEBI.GE -სთან ად­ვო­კა­ტი ლე­ვან ზაქ­რა­ძე.
Tbilisi Daily
Tbilisi, Georgia · 6 days ago
საქართველოში დღემდე არსებობს შავი ჭირის ორი კერა
ჩი­ნეთ­ში შავი ჭი­რით ინ­ფი­ცი­რე­ბის ახა­ლი შემ­თხვე­ვე­ბი გა­მოვ­ლინ­და. ამის შე­სა­ხებ BBC წერს. შემ­თხვე­ვა ჩი­ნე­თის შიდა მონ­ღო­ლე­თის ავ­ტო­ნო­მი­ურ რე­გი­ონ­ში და­ფიქ­სირ­და. ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლია ერთი ადა­მი­ა­ნი, მწყემ­სი, რო­მე­ლიც ამ დრო­ის­თვის იზო­ლა­ცი­ა­შია. უც­ნო­ბია ინ­ფი­ცი­რე­ბის წყა­რო. გა­მო­ცე­მის ცნო­ბით, ქვე­ყა­ნა­ში გა­აძ­ლი­ე­რეს სიფრ­თხი­ლის ზო­მე­ბი და მე­სა­მე დო­ნის გან­გა­ში გა­მო­ა­ცხა­დეს, რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ აიკ­რძა­ლა ნა­დი­რო­ბა იმ ცხო­ვე­ლებ­ზე, რომ­ლე­ბიც შე­საძ­ლოა შავი ჭი­რის მა­ტა­რე­ბელ­ნი იყონ, აიკ­რძა­ლა მათი ხორ­ცის ჭა­მაც. შავი ჭი­რის შემ­თხვე­ვა გა­სულ წელს მონ­ღო­ლეთ­ში და­ფიქ­სირ­და და მის­გან ორი ადა­მი­ა­ნი გარ­და­იც­ვა­ლა. ინ­ფი­ცი­რე­ბის წყა­რო მღრღნე­ლის უმი ხორ­ცი იყო.ამ ვე­რაგ­მა და­ა­ვა­დე­ბამ შუა სა­უ­კუ­ნე­ებ­ში 50 მი­ლი­ო­ნამ­დე ადა­მი­ა­ნი შე­ი­წი­რა, თუმ­ცა შავი ჭირი ჩვენს დრო­ში აღა­რაა ისე­თი სა­ხი­ფა­თო, რო­გორც ადრე. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში დღემ­დე არ­სე­ბობს შავი ჭი­რის ორი კერა. ამის შე­სა­ხებ AMBEBI.GE-სთან და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის გა­დამ­დებ და­ა­ვა­დე­ბა­თა დე­პარ­ტა­მენ­ტის უფ­როს­მა ხა­თუ­ნა ზა­ხაშ­ვილ­მა ისა­უბ­რა. რო­გორ უნდა და­ვიც­ვათ თავი და­ა­ვა­დე­ბის­გან და რო­დის და­ფიქ­სირ­და ბო­ლოს შავი ჭი­რის შემ­თხვე­ვა სა­ქარ­თვე­ლო­ში? - ამის შე­სა­ხებ ჩვე­ნი სტა­ტი­ი­დან შე­ი­ტყობთ. ზა­ხაშ­ვი­ლის თქმით, შავი ჭი­რის შემ­თხვე­ვე­ბი მსოფ­ლი­ო­ში არ არის უც­ნა­უ­რი მოვ­ლე­ნა, ყო­ველ­წლი­უ­რად ხდე­ბა და ამ შემ­თხვე­ვე­ბის რე­გის­ტრა­ცია მიმ­დი­ნა­რე­ობს. "შავი ჭირი არ არის ბო­ლომ­დე და­ვი­წყე­ბუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბა და პე­რი­ო­დუ­ლად ახ­სე­ნებს მსოფ­ლი­ოს თავს. სა­ქარ­თვე­ლო­ში ბო­ლოს და­ახ­ლო­ე­ბით 1922 წელს, მე­ო­ცე სა­უ­კუ­ნის და­სა­წყის­ში და­ფიქ­სირ­და. ზო­გა­დად, შავი ჭი­რის ვირუ­სის გა­დამ­ტა­ნე­ბი არი­ან გა­რე­უ­ლი მღრღნე­ლე­ბის სხვა­დას­ხვა სა­ხე­ო­ბე­ბი. ქვეყ­ნე­ბი­სა და ტე­რი­ტო­რი­ე­ბის მი­ხედ­ვით, გან­სხვა­ვე­ბუ­ლია გა­დამ­ტა­ნე­ბის სა­ხე­ო­ბა. ძი­რი­თა­დად ისი­ნი ავად­დე­ბი­ან და შემ­დეგ ადა­მი­ან­ზე გა­და­ცე­მა რწყი­ლე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით ხდე­ბა. რწყი­ლის გა­რე­შე ეს და­ა­ვა­დე­ბა მღრღნე­ლი­დან ადა­მი­ან­ზე ვერ გა­და­ვა" - გვე­უბ­ნე­ბა გა­დამ­დებ და­ა­ვა­დე­ბა­თა დე­პარ­ტა­მენ­ტის უფ­რო­სი. - თით­ქოს მსოფ­ლი­ომ და­ა­მარ­ცხა შავი ჭირი... - არ არის და­მარ­ცხე­ბუ­ლი რე­ა­ლუ­რად, შავი ჭი­რის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო ვაქ­ცი­ნა არ არ­სე­ბობს. ყო­ველ წე­ლი­წადს თავს იჩენს სხვა­დას­ხვა ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე. მა­გა­ლი­თად, მა­და­გას­კარ­ში ყო­ველ წე­ლი­წადს აქვთ ეპი­დე­მი­ის აფეთ­ქე­ბა. ეს არის, რო­გორც გი­თხა­რით, მღრღნე­ლე­ბის და­ა­ვა­დე­ბა, რო­დე­საც მათი რა­ო­დე­ნო­ბა იზ­რდე­ბა, მათ­ში იფეთ­ქებს ხოლ­მე ეპი­დე­მია. ეს არის ბუ­ნებ­რი­ვი რე­გუ­ლა­ცი­ის მე­ქა­ნიზ­მი და ეპი­დე­მი­ის შემ­დეგ, რო­დე­საც მათი რა­ო­დე­ნო­ბა მცირ­დე­ბა, ხდე­ბა ერ­თგვა­რი შეს­ვე­ნე­ბა. გამ­რავ­ლე­ბის შემ­დეგ კი ისევ იჩენს თავს. არ­სე­ბობს შავი ჭი­რის ბუ­ნებ­რი­ვი კე­რე­ბი, სა­დაც სა­უ­კუ­ნე­ე­ბია ვერ აღ­მო­ფხვრეს და­ა­ვა­დე­ბის შემ­თხვე­ვე­ბი. ადა­მი­ანს გა­და­ე­დე­ბა მა­შინ, რო­დე­საც ერთ გა­რე­მო­ში ხვდე­ბი­ან და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი მღრღნე­ლი, ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი რწყი­ლი და ადა­მი­ა­ნი. - თა­ვის არი­დე­ბის გზე­ბი რო­გო­რია? - და­მო­კი­დე­ბუ­ლია ცხოვ­რე­ბის წეს­ზე, ჩა­ტა­რე­ბულ ყო­ველ­დღი­ურ სა­მუ­შა­ო­ებ­ზე, ჰი­გი­ე­ნის ნორ­მებ­ზე.... ცხოვ­რე­ბის დო­ნის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას­თან ერ­თად, ჰი­გი­ე­ნის ნორ­მე­ბიც უმ­ჯო­ბეს­დე­ბა, ადა­მი­ა­ნის სა­ცხოვ­რე­ბელ­ში მღრღნე­ლე­ბი იმ რა­ო­დე­ნო­ბით აღარ გვხვდე­ბა და აქ წყდე­ბა კავ­ში­რი. თო­რემ შავი ჭი­რის ენ­დე­მუ­რი კე­რე­ბი არ­სე­ბობს ამე­რი­კა­ში, სა­ქარ­თვე­ლო­ში, სომ­ხეთ­ში, რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ა­ში, თურ­ქეთ­ში, სა­ბერ­ძნეთ­ში... თით­ქმის ყვე­ლა ქვე­ყა­ნა­ში. სა­ქარ­თვე­ლო­ში დღემ­დე არ­სე­ბობს შავი ჭი­რის ორი კერა, რო­მელ­თა­გან ერთ-ერთი მეტ­ნაკ­ლე­ბად აქ­ტი­უ­რია, მე­ო­რე კი - ნაკ­ლე­ბად. ად­გი­ლობ­რი­ვი მო­სახ­ლე­ო­ბა ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლია და შე­სა­ბა­მი­სი სა­ხელ­მწი­ფო სამ­სა­ხუ­რე­ბის მიერ ად­გილ­ზე ვი­თა­რე­ბა მუდ­მი­ვად კონ­ტროლ­დე­ბა. - გან­კურ­ნე­ბის ალ­ბა­თო­ბა რო­გო­რია? - ძა­ლი­ან მა­ღა­ლია, ეს გახ­ლავთ ბაქ­ტე­რი­უ­ლი ინ­ფექ­ცია და თუ დრო­უ­ლად მოხ­და ამოც­ნო­ბა, ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბით მკურ­ნა­ლო­ბას ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა. ყვე­ლა­ზე გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ფორ­მაა ბუ­ბო­ნუ­რი. სა­ში­ში და­ა­ვა­დე­ბაა რე­ა­ლუ­რად, უბ­რა­ლოდ დრო­უ­ლად უნდა მოხ­დეს მკურ­ნა­ლო­ბა. დღეს იმ­დე­ნად იშ­ვი­ა­თია, რომ თით­ქმის და­ა­ვი­წყდათ ექი­მებს. - გა­და­დე­ბის საფრ­თხე რამ­დე­ნად მა­ღა­ლია? - ბუ­ბო­ნუ­რი ფორ­მის გა­და­დე­ბა ძა­ლი­ან რთუ­ლია, მე­ქა­ნი­კუ­რად უნდა მოხ­დეს და­ზი­ა­ნე­ბა კე­რის და შემ­დეგ შე­სუნ­თქვა ჯან­მრთე­ლი ადა­მი­ა­ნის მიერ. რაც შე­ე­ხე­ბა ფილ­ტვის­მი­ერ ფორ­მას, მისი გა­და­დე­ბა უფრო მარ­ტი­ვია და ფა­ტა­ლურ შე­დეგს ვი­ღებთ. რაც შე­ე­ხე­ბა სიმპტო­მებს, და­ინ­ფი­ცი­რე­ბი­დან მა­ლე­ვე ვლინ­დე­ბა - მა­ღა­ლი ცხე­ლე­ბით, ძლი­ე­რი ინ­ტოქ­სი­კა­ცი­ი­თა და სუნ­თქვის გარ­თუ­ლე­ბით მიმ­დი­ნა­რე­ობს.
Tbilisi Daily
Tbilisi, Georgia · 19 hours ago
ხშირად დასმული კითხვები საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებით - მთავრობა განმარტებას ავრცელებს
სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბა ავ­რცე­ლებს ინ­ფორ­მა­ცი­ას სა­ზღვრის კვე­თას­თან და­კავ­ში­რე­ბით. 🔴 რო­მე­ლი ქვეყ­ნე­ბის­თვის იხ­სნე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ხელ­მწი­ფო სა­ზღვა­რი? ამ ეტაპ­ზე, ევ­რო­კავ­ში­რის 27 წევ­რი სა­ხელ­მწი­ფო­დან 5 ქვეყ­ნის­თვის (გერ­მა­ნია, საფ­რან­გე­თი, ეს­ტო­ნე­თი, ლატ­ვია და ლი­ე­ტუ­ვა) სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ხელ­მწი­ფო სა­ზღვა­რი იხ­სნე­ბა უპი­რო­ბოდ. ზე­მო­ჩა­მოთ­ვლი­ლი 5 ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქე­ებს/მუდ­მი­ვი ბი­ნად­რო­ბის ნე­ბარ­თვის მქო­ნე პი­რებს შე­ეძ­ლე­ბათ ყვე­ლა სა­ხის ვი­ზი­ტით სა­ქარ­თვე­ლო­ში მხო­ლოდ სა­ჰა­ე­რო გზით ჩა­მოს­ვლა, მი­თი­თე­ბუ­ლი 5 ქვეყ­ნი­დან გა­მომ­გზავ­რე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში. მაგ: ლატ­ვი­ის მო­ქა­ლა­ქე/ბი­ნად­რო­ბის უფ­ლე­ბის მქო­ნე პირი გერ­მა­ნი­ი­დან უპი­რო­ბოდ შე­მო­ვა სა­ქარ­თვე­ლო­ში. სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ზღვრის გად­მოკ­ვე­თამ­დე, მათ უნდა შე­ავ­სონ სა­გან­გე­ბოდ შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი სპე­ცი­ა­ლუ­რი, ელექტრო­ნუ­ლი ან­კე­ტა, სა­დაც უნდა მი­უ­თი­თონ სა­ქარ­თვე­ლო­ში შე­მოს­ვლამ­დე ბოლო 14 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბის ის­ტო­რია, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ვი­ზი­ტის დროს გან­სა­ზღვრუ­ლი ად­გილ­სამ­ყო­ფე­ლი, სა­კონ­ტაქ­ტო ინ­ფორ­მა­ცია და სხვ. მა­თი­ვე თან­ხმო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, აე­რო­პორ­ტში მათ ჩა­უ­ტარ­დე­ბათ PCR ტეს­ტი (სა­ხელ­მწი­ფოს ხარ­ჯით). სა­ზღვარ­ზე თერ­მოსკრი­ნინ­გის გავ­ლის შე­დე­გად, 37 გრა­დუს­ზე მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რის და­ფიქ­სი­რე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში პირი გა­დაყ­ვა­ნი­ლი იქ­ნე­ბა სა­მე­დი­ცი­ნო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში. ევ­რო­კავ­ში­რის ქვეყ­ნე­ბის (იტა­ლია, კვიპ­რო­სი, სა­ბერ­ძნე­თი, ეს­პა­ნე­თი, შვე­დე­თი, ლუქ­სემ­ბურ­გი, ნი­დერ­ლან­დე­ბი, პო­ლო­ნე­თი, პორ­ტუ­გა­ლია, რუ­მი­ნე­თი, ხორ­ვა­ტია) მო­ქა­ლა­ქე­ებს, რომ­ლებ­მაც სა­ქარ­თვე­ლო შე­იყ­ვა­ნეს ე.წ. მწვა­ნე სი­ა­ში (გარ­და ზე­მოთ ჩა­მოთ­ვლი­ლი 5 ქვეყ­ნი­სა) ან და­უ­წე­სეს სხვა­დას­ხვა სა­ხის შე­ზღუდ­ვე­ბი, სა­ქარ­თვე­ლო­ში შე­მოს­ვლა შე­ეძ­ლე­ბათ 14 დღი­ა­ნი სა­ვალ­დე­ბუ­ლო კა­რან­ტი­ნის პი­რო­ბით, რომ­ლის ხარ­ჯებ­საც თა­ვად და­ფა­რა­ვენ. იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ ზე­მო­აღ­ნიშ­ნუ­ლი 5 ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქე/მუდ­მი­ვი ბი­ნად­რო­ბის უფ­ლე­ბის მქო­ნე პირი სა­ჰა­ე­რო გზით ჩა­მო­დის ევ­რო­კავ­ში­რის იმ ქვეყ­ნი­დან, რო­მელ­თა­ნაც სა­ქარ­თვე­ლო დათ­ქმით ხსნის სა­ზღვარს (იტა­ლია, კვიპ­რო­სი, სა­ბერ­ძნე­თი, ეს­პა­ნე­თი, შვე­დე­თი, ლუქ­სემ­ბურ­გი, ნი­დერ­ლან­დე­ბი, პო­ლო­ნე­თი, პორ­ტუ­გა­ლია, რუ­მი­ნე­თი, ხორ­ვა­ტია) ან იმ ქვეყ­ნე­ბი­დან, რო­მელ­თა­ნაც სა­ქარ­თვე­ლოს არ აქვს სა­ზღვა­რი გახ­ნი­ლი, აგ­რეთ­ვე თუ ბოლო 14 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში აქვს მოგ­ზა­უ­რო­ბის ის­ტო­რია ხსე­ნე­ბუ­ლი 5 ქვეყ­ნის გარ­და სხვა ქვეყ­ნებ­ში, ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა 14 დღი­ან სა­ვალ­დე­ბუ­ლო კა­რან­ტინს, სა­კუ­თა­რი ხარ­ჯით. ევ­რო­კავ­ში­რის წევრ სხვა ქვეყ­ნებ­თან მი­მარ­თე­ბით, (სლო­ვე­ნია, ავ­სტრია, ბელ­გია, ბულ­გა­რე­თი, და­ნია, მალ­ტა, სლო­ვა­კე­თი, ფი­ნე­თი, უნ­გრე­თი, ჩე­ხე­თი, ხორ­ვა­ტია), რო­მელ­თაც სა­ქარ­თვე­ლოს­თან არ გახ­სნეს სა­ზღვა­რი, ჩვე­ნი მხრი­და­ნაც ნარ­ჩუნ­დე­ბა დღეს მოქ­მე­დი რე­ჟი­მი. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ საქ­მი­ა­ნი ვი­ზი­ტე­ბი მსოფ­ლი­ოს ყვე­ლა ქვეყ­ნი­დან შე­უ­ფერ­ხებ­ლად გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა წი­ნას­წარ, შე­სა­ბა­მი­სი ფორ­მის შევ­სე­ბი­სა და შე­სა­ბა­მის დარ­გობ­რივ უწყე­ბას­თან შე­თან­ხმე­ბით. საქ­მი­ა­ნი ვი­ზი­ტით სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჩა­მო­სულ სტუმ­რებს ეკის­რე­ბათ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა, ყო­ველ 72 სა­ათ­ში ერთხელ, სა­კუ­თა­რი სახ­სრე­ბით ჩა­ი­ტა­რონ კო­ვიდ19-ზე PCR ტეს­ტი, ან გა­ი­ა­რონ სა­ვალ­დე­ბუ­ლო 14 დღი­ა­ნი კა­რან­ტი­ნი, ასე­ვე სა­კუ­თა­რი სახ­სრე­ბით. აღ­ნიშ­ნუ­ლი არ ეხე­ბათ ევ­რო­კავ­ში­რის წევ­რი იმ 5 ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქე­ებს/ბი­ნად­რო­ბის ნე­ბარ­თვის მქო­ნე პი­რებს, რომ­ლებ­თა­ნაც სა­ქარ­თვე­ლო უპი­რო­ბოდ ხსნის სა­ზღვრებს. სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა აგ­რძე­ლებს ევ­რო­კავ­ში­რის წევრ, პარტნი­ორ ქვეყ­ნებ­თან აქ­ტი­ურ თა­ნამ­შრომ­ლო­ბას და რე­კო­მენ­და­ცი­ის შე­სა­ბა­მი­სად, ორ კვი­რა­ში ერთხელ მოხ­დე­ბა რო­გორც სა­ქარ­თვე­ლო­ში შე­მომ­სვლელ­თა, ისე სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის ამ ქვეყ­ნებ­ში შეს­ვლის პი­რო­ბე­ბის ერ­თობ­ლი­ვად გა­და­ხედ­ვა. 🔴 ავ­სე­ბენ თუ არა სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი ელექტრო­ნულ ან­კე­ტას? ავ­სე­ბენ მხო­ლოდ სა­ქარ­თვე­ლოს ის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც ფლო­ბენ ზე­მო­აღ­ნიშ­ნუ­ლი 5 ქვეყ­ნის მუდ­მი­ვი ბი­ნად­რო­ბის მოწ­მო­ბას/ ან არი­ან ორ­მა­გი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი. 🔴 ავ­სე­ბენ თუ არა ევ­რო­კავ­ში­რის იმ სა­ხელ­მწი­ფოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი/ბი­ნად­რო­ბის ნე­ბარ­თვის მქო­ნე პი­რე­ბი ელექტრო­ნულ ან­კე­ტას, რო­მელ­თა­ნაც გარ­კვე­უ­ლი დათ­ქმით იხ­სნე­ბა სა­ზღვა­რი? არ ავ­სე­ბენ, ვი­ნა­ი­დან მათ­თვის სა­ვალ­დე­ბუ­ლოა 14-დღი­ა­ნი კა­რან­ტი­ნის გავ­ლა. 🔴 სად არის ხელ­მი­საწ­ვდო­მი ელექტრო­ნუ­ლი ან­კე­ტა? ელექტრო­ნუ­ლი ან­კე­ტა ხელ­მი­საწ­ვდო­მია სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბის მიერ სა­გან­გე­ბოდ შექ­მნილ ვებგ­ვერ­დზე 🔴 არის თუ არა აუ­ცი­ლე­ბე­ლი, სა­ქარ­თვე­ლო­ში გამ­გზავ­რე­ბამ­დე წი­ნას­წა­რი PCR კვლე­ვის ჩა­ტა­რე­ბა? არ არის აუ­ცი­ლე­ბე­ლი. სა­ზღვარ­გა­რეთ ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ლა­ბო­რა­ტი­უ­ლი კვლე­ვის ამ­სახ­ვე­ლი დას­კვნა არ მი­ი­ღე­ბა სა­ქარ­თვე­ლო­ში აუ­ცი­ლე­ბე­ლი პრინ­ცი­პით ჩა­სა­ტა­რე­ბე­ლი PCR კვლე­ვის ან/და სა­ვალ­დე­ბუ­ლო 14 დღი­ა­ნი კა­რან­ტი­ნის შემ­ცვლელ პი­რო­ბად. 🔴 ევ­რო­კავ­ში­რის რო­მე­ლი ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქე­ებს/ბი­ნად­რო­ბის ნე­ბარ­თვის მქო­ნე პი­რებს მო­უ­წევთ 14 დღი­ა­ნი კა­რან­ტი­ნის გავ­ლა სა­კუ­თა­რი სახ­სრე­ბით სა­ქარ­თვე­ლო­ში შე­მოს­ვლის შემ­თხვე­ვა­ში? იტა­ლია, კვიპ­რო­სი, სა­ბერ­ძნე­თი, ეს­პა­ნე­თი, შვე­დე­თი, ლუქ­სემ­ბურ­გი, ნი­დერ­ლან­დე­ბი, პო­ლო­ნე­თი, პორ­ტუ­გა­ლია, რუ­მი­ნე­თი, ხორ­ვა­ტია. 🔴 რა მიდ­გო­მა ვრცელ­დე­ბა ევ­რო­პის იმ ქვეყ­ნებ­თან მი­მარ­თე­ბით, რომ­ლე­ბიც არ არი­ან ევ­რო­კავ­ში­რის წევ­რე­ბი? ასე­თი ქვეყ­ნე­ბის­თვის სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ხელ­მწი­ფო სა­ზღვა­რი არ იხ­სნე­ბა, გა­მო­ნაკ­ლისს წარ­მო­ად­გენს მხო­ლოდ საქ­მი­ა­ნი ვი­ზი­ტე­ბი. 🔴 რა მიდ­გო­მა ვრცელ­დე­ბა გერ­მა­ნი­ის, საფ­რან­გე­თის, ეს­ტო­ნე­თის, ლი­ე­ტუ­ვი­სა და ლატ­ვი­ის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის შე­მოს­ვლა­ზე ევ­რო­კავ­ში­რის იმ წევ­რი ქვეყ­ნე­ბი­დან, რო­მელ­თა­ნაც შე­სა­ბა­მი­სი დათ­ქმით იხ­სნე­ბა სა­ხელ­მწი­ფო სა­ზღვა­რი? აღ­ნიშ­ნუ­ლი ქვეყ­ნე­ბი­დან შე­მო­სუ­ლი პი­რე­ბი ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბი­ან 14 დღი­ან სა­ვალ­დე­ბუ­ლო კა­რან­ტინს, სა­კუ­თა­რი სახ­სრე­ბით. 🔴 რა მიდ­გო­მა ვრცელ­დე­ბა გერ­მა­ნი­ის, საფ­რან­გე­თის, ეს­ტო­ნე­თის, ლი­ე­ტუ­ვი­სა და ლატ­ვი­ის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის ევ­რო­კავ­ში­რის იმ წევ­რი ქვეყ­ნე­ბი­დან შე­მოს­ვლა­ზე, რო­მელ­თა­ნაც სა­ქარ­თვე­ლოს არ აქვს სა­ზღვა­რი გახ­სნი­ლი? აღ­ნიშ­ნუ­ლი ქვეყ­ნე­ბი­დან შე­მო­სუ­ლი პი­რე­ბი ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბი­ან 14-დღი­ან სა­ვალ­დე­ბუ­ლო კა­რან­ტინს, სა­კუ­თა­რი სახ­სრე­ბით. 🔴 რა მიდ­გო­მა ვრცელ­დე­ბა ევ­რო­კავ­ში­რის არა­წევ­რი ევ­რო­პის და სხვა კონ­ტი­ნენ­ტე­ბის ქვეყ­ნე­ბი­დან გერ­მა­ნი­ის, საფ­რან­გე­თის, ეს­ტო­ნე­თის, ლი­ე­ტუ­ვი­სა და ლატ­ვი­ის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის შე­მოს­ვლა­ზე? ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბი­ან 14 დღი­ან სა­ვალ­დე­ბუ­ლო კა­რან­ტინს, სა­კუ­თა­რი სახ­სრე­ბით. 🔴 რა მიდ­გო­მა ვრცელ­დე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის შე­მოს­ვლა­ზე ევ­რო­კავ­ში­რის ქვეყ­ნე­ბი­დან? სხვა ქვეყ­ნე­ბი­დან? სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბი­ან სა­ვალ­დე­ბუ­ლო 14 დღი­ან კა­რან­ტინს. გა­მო­ნაკ­ლისს წარ­მო­ად­გე­ნენ სა­ქარ­თვე­ლოს ის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც ფლო­ბენ საფ­რან­გე­თის, გერ­მა­ნი­ის, ეს­ტო­ნე­თის, ლატ­ვი­ის ან ლი­ე­ტუ­ვის მუდ­მი­ვი ბი­ნად­რო­ბის უფ­ლე­ბის და­მა­დას­ტუ­რე­ბელ დო­კუ­მენტს ან ამავდრო­უ­ლად ფლო­ბენ აღ­ნიშ­ნუ­ლი ქვეყ­ნე­ბის მო­ქა­ლა­ქის სტა­ტუსს. 🔴 რა მიდ­გო­მა ვრცელ­დე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ზე, რო­მე­ლიც ფლობს საფ­რან­გე­თის, გერ­მა­ნი­ის, ეს­ტო­ნე­თის, ლატ­ვი­ის ან ლი­ე­ტუ­ვის მუდ­მი­ვი ბი­ნად­რო­ბის უფ­ლე­ბის და­მა­დას­ტუ­რე­ბელ დო­კუ­მენტს? აღ­ნიშ­ნულ პირ­ზე სა­ვალ­დე­ბუ­ლო 14 დღი­ა­ნი კა­რან­ტი­ნი არ ვრცელ­დე­ბა. აღ­ნიშ­ნუ­ლი ქვეყ­ნე­ბის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის მსგავ­სად, ზე­მო­ჩა­მოთ­ვლი­ლი 5 ქვეყ­ნის მუდ­მი­ვი ბი­ნად­რო­ბის ნე­ბარ­თვის მქო­ნე სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ებ­მა სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ზღვრის გად­მოკ­ვე­თამ­დე უნდა შე­ავ­სონ სა­გან­გე­ბოდ შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი სპე­ცი­ა­ლუ­რი ან­კე­ტა, სა­დაც უნდა მი­უ­თი­თონ სა­ქარ­თვე­ლო­ში შე­მოს­ვლამ­დე ბოლო 14 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბის ის­ტო­რია, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ვი­ზი­ტის დროს გან­სა­ზღვრუ­ლი ად­გილ­სამ­ყო­ფე­ლი, სა­კონ­ტაქ­ტო ინ­ფორ­მა­ცია და სხვ. მა­თი­ვე თან­ხმო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, აე­რო­პორ­ტში მათ ჩა­უ­ტარ­დე­ბათ PCR ტეს­ტი (სა­ხელ­მწი­ფოს ხარ­ჯით). სა­ზღვარ­ზე თერ­მოსკრი­ნინ­გის გავ­ლის შე­დე­გად, 37 გრა­დუს­ზე მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რის და­ფიქ­სი­რე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში პირი გა­დაყ­ვა­ნი­ლი იქ­ნე­ბა სა­მე­დი­ცი­ნო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში. იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ ზე­მო­აღ­ნიშ­ნუ­ლი 5 ქვეყ­ნის მუდ­მი­ვი ბი­ნად­რო­ბის უფ­ლე­ბის მქო­ნე სა­ქარ­თვე­ლო მო­ქა­ლა­ქე სა­ჰა­ე­რო გზით ჩა­მო­დის ევ­რო­კავ­ში­რის იმ ქვეყ­ნი­დან, რო­მელ­თა­ნაც სა­ქარ­თვე­ლო დათ­ქმით ხსნის სა­ზღვარს (იტა­ლია, კვიპ­რო­სი, სა­ბერ­ძნე­თი, ეს­პა­ნე­თი, შვე­დე­თი, ლუქ­სემ­ბურ­გი, ნი­დერ­ლან­დე­ბი, პო­ლო­ნე­თი, პორ­ტუ­გა­ლია, რუ­მი­ნე­თი, ხორ­ვა­ტია) ან იმ ქვეყ­ნე­ბი­დან, რო­მელ­თა­ნაც სა­ქარ­თვე­ლოს არ აქვს სა­ზღვა­რი გახ­სნი­ლი, აგ­რეთ­ვე თუ ბოლო 14 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში აქვს მოგ­ზა­უ­რო­ბის ის­ტო­რია ხსე­ნე­ბუ­ლი 5 ქვეყ­ნის გარ­და სხვა ქვეყ­ნებ­ში, მა­შინ სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა 14 დღი­ან სა­ვალ­დე­ბუ­ლო კა­რან­ტინს, სა­კუ­თა­რი ხარ­ჯით. 🔴 რა მიდ­გო­მა ვრცელ­დე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ზე, რო­მე­ლიც ფლობს ევ­რო­კავ­ში­რის წევ­რი ქვეყ­ნე­ბის (გარ­და ზე­მოთ ჩა­მოთ­ვლი­ლი 5 ქვეყ­ნი­სა) ბი­ნად­რო­ბის უფ­ლე­ბის და­მა­დას­ტუ­რე­ბელ დო­კუ­მენტს? აღ­ნიშ­ნულ პირ­ზე ვრცელ­დე­ბა სა­ვალ­დე­ბუ­ლო 14 დღი­ა­ნი კა­რან­ტი­ნი. 🔴 ევ­რო­კავ­ში­რის წევ­რი იმ ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქე­ებს, რო­მელ­თათ­ვი­საც სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ზღვა­რი იხ­სნე­ბა, შე­ეძ­ლე­ბათ თუ არა ქვე­ყა­ნა­ში სახ­მე­ლე­თო სა­ზღვა­რით შე­მოს­ვლა? სახ­მე­ლე­თო სა­სა­ზღვრო გამ­შვე­ბი პუნ­ქტე­ბი რჩე­ბა და­ხუ­რუ­ლი. 🔴 რა სა­ხის/მე­თო­დის კვლე­ვა ტარ­დე­ბა აე­რო­პორ­ტში? აე­რო­პორ­ტებ­ში ტარ­დე­ბა PCR ტეს­ტი­რე­ბა. 🔴 რა შემ­თხვე­ვა­ში და­ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა მგზავ­რი აე­რო­პორ­ტში PCR კვლე­ვას? აე­რო­პორ­ტში PCR კვლე­ვას ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა ევ­რო­კავ­ში­რის 5 ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქე/ბი­ნად­რო­ბის ნე­ბარ­თვის მქო­ნე პირი, იმ შემ­თხვე­ვა­ში თუ მას წი­ნას­წარ (აპ­ლი­კა­ცი­ა­ში) აქვს გა­მო­ხა­ტუ­ლი ნება ტეს­ტი­რე­ბის გავ­ლა­ზე. 🔴 რო­დის იქ­ნე­ბა ცნო­ბი­ლი კვლე­ვის შე­დე­გი? PCR-კვლე­ვის პა­სუ­ხი ცნო­ბი­ლი იქ­ნე­ბა მაქ­სი­მუმ 24 სა­ათ­ში, რე­კო­მენ­დი­რე­ბუ­ლია კვლე­ვის პა­სუ­ხის მი­ღე­ბამ­დე პირი იყოს თვი­თი­ზო­ლა­ცი­ა­ში. 🔴 რო­გორ იგ­ზავ­ნე­ბა ინ­ფორ­მა­ცია კვლე­ვის შე­დე­გის შე­სა­ხებ? კვლე­ვის შე­დეგ­თან და­კავ­ში­რე­ბით, ინ­ფორ­მა­ცი­ას პირი მაქ­სი­მუმ 24 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში მი­ი­ღებს ელექტრო­ნუ­ლი ფოს­ტის სა­შუ­ა­ლე­ბით. და­დე­ბი­თი პა­სუ­ხის შემ­თხვე­ვა­ში, გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა სა­ტე­ლე­ფო­ნო კო­მუ­ნი­კა­ცი­აც NCDC-ის მიერ. ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი პირი გა­დაყ­ვა­ნი­ლი იქ­ნე­ბა შე­სა­ბა­მის სამ­კურ­ნა­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში. 🔴 რა დრო იქ­ნე­ბა სა­ჭი­რო PCR კვლე­ვის­თვის სა­ჭი­რო ნი­მუ­შის ასა­ღე­ბად? ერთი ადა­მი­ა­ნის PCR კვლე­ვის­თვის ნი­მუ­შის აღე­ბის პრო­ცე­დუ­რა 5-10 წუ­თის ფარ­გლებ­ში მერ­ყე­ობს. 🔴 ფა­სი­ა­ნია თუ არა კვლე­ვის ჩა­ტა­რე­ბა?აე­რო­პორ­ტში PCR კვლე­ვის სა­ფა­სუ­რის გა­დახ­დას სა­ხელ­მწი­ფო უზ­რუნ­ველ­ყოფს მხო­ლოდ იმ 5 სა­ხელ­მწი­ფოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის­თვის და ამ ქვეყ­ნებ­ში მუდ­მი­ვი ბი­ნად­რო­ბის ნე­ბარ­თვის მქო­ნე პი­რის­თვის, რო­მელ­თა­ნაც სა­ქარ­თვე­ლო უპი­რო­ბოდ ხსნის სა­ზღვრებს. 🔴 რა შემ­თხვე­ვა­შია სა­ვალ­დე­ბუ­ლო კა­რან­ტი­ნი? კა­რან­ტი­ნი სა­ვალ­დე­ბუ­ლოა სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის­თვის და ევ­რო­კავ­ში­რის იმ ქვეყ­ნე­ბის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის­თვის, რო­მელ­თა­ნაც სა­ხელ­მწი­ფო სა­ზღვა­რი გარ­კვე­უ­ლი დათ­ქმით იხ­სნე­ბა. კა­რან­ტინს ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა ასე­ვე ევ­რო­კავ­ში­რის ზე­მო­აღ­ნიშ­ნუ­ლი იმ 5 ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქე/მუდ­მი­ვი ბი­ნად­რო­ბის ნე­ბარ­თვის მქო­ნე პირი, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თვე­ლო­ში შე­მო­დის იმ ქვეყ­ნე­ბი­დან, რო­მელ­თა­ნაც სა­ზღვა­რი არ გვაქვს გახ­სნი­ლი ან ბოლო 14 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში ამ 5 ქვეყ­ნის გარ­და სხვა ქვეყ­ნებ­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბის ის­ტო­რია აქვთ. 🔴 ვინ ფა­რავს კა­რან­ტი­ნის ხარ­ჯებს? სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში - სა­ხელ­მწი­ფო, ხოლო ევ­რო­კავ­ში­რის ქვეყ­ნე­ბის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, თა­ვად ისი­ნი. 🔴 შე­საძ­ლე­ბე­ლია თუ არა თვი­თი­ზო­ლა­ცი­ა­ში გა­დას­ვლა?თვი­თი­ზო­ლა­ცი­ა­ში გა­დას­ვლა შე­საძ­ლე­ბე­ლია: პი­რის ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, რაც ცნო­ბით დას­ტურ­დე­ბა; დიპ­ლო­მა­ტე­ბი­სა და სა­ერ­თა­შო­რი­სო მი­სი­ე­ბის მო­თხოვ­ნის შემ­თხვე­ვა­ში (წე­სე­ბის დაც­ვა­ზე ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბას თა­ვად ახორ­ცი­ე­ლე­ბენ); თვი­თი­ზო­ლა­ცი­ა­ში გა­დას­ვლის­თვის პირი ავ­სებს შე­სა­ბა­მის ფორ­მას, სა­დაც უთი­თებს მი­სა­მართს; შევ­სე­ბი­სას მი­თი­თე­ბუ­ლი მი­სა­მარ­თის ჯან­დაც­ვის რე­კო­მენ­და­ცი­ებ­თან შე­სა­ბა­მი­სო­ბას ად­გენს სსიპ სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის კო­ორ­დი­ნა­ცი­ი­სა და გა­და­უ­დე­ბე­ლი დახ­მა­რე­ბის ცენ­ტრი. 🔴 შე­საძ­ლე­ბე­ლია თუ არა სა­კა­რან­ტი­ნო სას­ტუმ­როს არ­ჩე­ვა ვი­ზი­ტო­რის მიერ? აღ­ნიშ­ნუ­ლი შე­საძ­ლე­ბე­ლი არ არის. 🔴 რო­გორ ხდე­ბა სა­კა­რან­ტი­ნო სას­ტუმ­რო­ში ტრან­სპორ­ტო­რე­ბა? და სა­ვალ­დე­ბუ­ლო პე­რი­ო­დის ამო­წურ­ვის შემ­დეგ, სას­ტუმ­როს და­ტო­ვე­ბა? აე­რო­პორ­ტი­დან სას­ტუმ­რო­ში ტრან­სპორ­ტი­რე­ბას უზ­რუნ­ველ­ყოფს სა­ხელ­მწი­ფო. სას­ტუმ­როს და­ტო­ვე­ბა ხდე­ბა 14 დღი­ა­ნი ვა­დის გას­ვლის შემ­დეგ, PCR ტეს­ტით და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი უარ­ყო­ფი­თი პა­სუ­ხის შემ­თხვე­ვა­ში. 🔴 რა პე­რი­ო­დით არის ვალ­დე­ბუ­ლი პირი იმ­ყო­ფე­ბო­დეს სა­კა­რან­ტი­ნე სივ­რცე­ში? სა­ზღვრის კვე­თი­დან 14 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში. 🔴 უტარ­დე­ბა თუ არა პირს სა­კა­რან­ტი­ნე სას­ტუმ­როს და­ტო­ვე­ბის წინ PCR კვლე­ვა? ვინ ფა­რავს ტეს­ტის სა­ფა­სურს? დიახ, სას­ტუმ­როს და­ტო­ვე­ბამ­დე PCR კვლე­ვა სა­ვალ­დე­ბუ­ლოა. ევ­რო­კავ­ში­რის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, ტეს­ტის სა­ფა­სურს იხ­დის თა­ვად მო­ქა­ლა­ქე, ხოლო სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში - სა­ხელ­მწი­ფო. 🔴 რა­ტომ არის სა­ვალ­დე­ბუ­ლო სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქის­თვის კა­რან­ტი­ნი? სა­ხელ­მწი­ფო მაქ­სი­მა­ლუ­რად ცდი­ლობს იზ­რუ­ნოს სა­კუ­თარ მო­ქა­ლა­ქე­ებ­ზე და მი­ნი­მუ­მამ­დე და­იყ­ვა­ნოს კო­რო­ნა­ვირუ­სის გავ­რცე­ლე­ბის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი. გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია, რომ არ­სე­ბუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბით, სა­ქარ­თვე­ლო­ში და­ფიქ­სი­რე­ბუ­ლი შემ­თხვე­ვე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბა იმ­პორ­ტი­რე­ბუ­ლი იყო. სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ებ­სა და ტუ­რის­ტებს შო­რის კა­რან­ტინ­ში მათ გან­თავ­სე­ბა/არ­გან­თავ­სე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით გან­სხვა­ვე­ბა გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლია მო­სახ­ლე­ო­ბას­თან სო­ცი­ა­ლუ­რი კონ­ტაქ­ტის პო­ტენ­ცი­უ­რად უფრო მა­ღა­ლი სიხ­ში­რით. 🔴 შე­საძ­ლე­ბე­ლია თუ არა ევ­რო­კავ­ში­რის ხსე­ნე­ბუ­ლი 5 წევ­რი ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქის მიერ ან­კე­ტის შევ­სე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს აე­რო­პორ­ტში? დიახ, შე­საძ­ლე­ბე­ლია. 🔴 რა შემ­თხვე­ვა­ში შე­უძ­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქეს ქვეყ­ნი­დან გამ­გზავ­რე­ბა? სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქეს შე­უძ­ლია გამ­გზავ­რე­ბა იმ ქვეყ­ნებ­ში, რომ­ლებ­მაც დათ­ქმით გახ­სნეს სა­ზღვრე­ბი მიმ­ღე­ბი ქვეყ­ნის მიერ დად­გე­ნი­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ის შე­სა­ბა­მი­სად, კერ­ძოდ მიმ­ღე­ბი ქვეყ­ნის მიერ დად­გე­ნი­ლი კა­ტე­გო­რი­ის ვი­ზი­ტის შეს­რუ­ლე­ბა, ტეს­ტი­რე­ბის ან/და 14დღი­ა­ნი თვი­თი­ზო­ლა­ცი­ის ან კა­რან­ტი­ნის გავ­ლა მიმ­ღე­ბი ქვეყ­ნის რე­გუ­ლა­ცი­ის მი­ხედ­ვით. ნე­ბის­მი­ერ ქვე­ყა­ნა­ში, მათ შო­რის გერ­მა­ნია, საფ­რან­გე­თი, ეს­ტო­ნე­თი, ლი­ე­ტუ­ვა­სა და ლატ­ვი­ა­ში მგზავ­რო­ბის შემ­დეგ, სა­ქარ­თვე­ლო­ში დაბ­რუ­ნე­ბი­სას, სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქეს მო­ე­თხო­ვე­ბა 14-დღი­ა­ნი კა­რან­ტი­ნის გავ­ლა სა­ვალ­დე­ბუ­ლო წე­სით. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ქვეყ­ნე­ბის მიერ და­წე­სე­ბუ­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი მუდ­მი­ვად გა­და­ი­ხე­დე­ბა, რის გა­მოც მო­ქა­ლა­ქემ უნდა და­ად­გი­ნოს მიმ­ღე­ბი ქვეყ­ნის რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი ავი­ა­ბი­ლე­თის შე­ძე­ნამ­დე და გამ­გზავ­რე­ბამ­დე. იმ შემ­თხვე­ვა­ში თუ სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქის გამ­გზავ­რე­ბამ­დე, დად­გე­ნი­ლი იქ­ნე­ბა მისი ვი­ზი­ტის კა­ტე­გო­რი­ის შე­უ­სა­ბა­მო­ბა და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის ქვეყ­ნის მიერ სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის­თვის და­წე­სე­ბულ რე­გუ­ლა­ცი­ებ­თან, ასეთ პირს შე­იძ­ლე­ბა უარი ეთ­ქვას ქვეყ­ნის და­ტო­ვე­ბა­ზე. სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა აგ­რძე­ლებს ევ­რო­კავ­ში­რის წევრ, პარტნი­ორ ქვეყ­ნებ­თან აქ­ტი­ურ თა­ნამ­შრომ­ლო­ბას და რე­კო­მენ­და­ცი­ის შე­სა­ბა­მი­სად, ორ კვი­რა­ში ერთხელ მოხ­დე­ბა რო­გორც სა­ქარ­თვე­ლო­ში შე­მომ­სვლელ­თა, ისე სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის ამ ქვეყ­ნებ­ში შეს­ვლის პი­რო­ბე­ბის ერ­თობ­ლი­ვად გა­და­ხედ­ვა.
Tbilisi Daily
Tbilisi, Georgia · 2 months ago
რა არის სირტუინის დიეტა
ჭარ­ბი წონა და სიმ­სუქ­ნე XXI სა­უ­კუ­ნე­ში მსოფ­ლი­ო­ში ბევ­რი ადა­მი­ა­ნის­თვის სე­რი­ო­ზუ­ლი პრობ­ლე­მაა, ამი­ტო­მაც ადა­მი­ა­ნე­ბი ცდი­ლო­ბენ, ესა თუ ის დი­ე­ტა და­იც­ვან. თუმ­ცა დი­ე­ტა­საც თა­ვი­სი წე­სე­ბი აქვს - ის ადა­მი­ან­ზე მორ­გე­ბუ­ლი უნდა იყოს. ასე მა­გა­ლი­თად, პო­პუ­ლა­რულ­მა მომ­ღე­რალ­მა ადელ­მა ცოტა ხნის წინ, წო­ნა­ში 22 კილო და­ი­კო - ფუმ­ფუ­ლა და საყ­ვა­რე­ლი გო­გო­ნას­გან, ფაქ­ტობ­რი­ვად, არა­ფე­რია დარ­ჩე­ნი­ლი. ახა­ლი იმი­ჯით სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში მის­მა გა­მო­ჩე­ნამ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა შოკ­ში ჩა­აგ­დო. რო­გორც გა­ირ­კვა, „სირ­ტუ­ი­ნის დი­ე­ტა“ და­უ­ცავს. ამის მი­საღ­წე­ვად კი დიდ­ხანს უწ­ვა­ლია, რად­გა­ნაც დი­ე­ტა და ვარ­ჯი­ში კომ­ბი­ნი­რე­ბუ­ლად დას­ჭირ­და. ეს დი­ე­ტა კი მომ­ღერ­ლის­თვის ინ­გლი­სელ­მა ნუტ­რი­ცი­ო­ლო­გებ­მა შე­ი­მუ­შა­ვეს, რო­მე­ლიც კონ­ცენ­ტრი­რე­ბუ­ლია სირ­ტუ­ი­ნებ­ზე, ანუ იმ პრო­ტე­ი­ნებ­ზე, რო­მე­ლიც ორ­გა­ნიზმს აჯან­სა­ღებს. რა არის მარ­თლაც სირ­ტუ­ი­ნის დი­ე­ტა, ვის შე­უძ­ლია მისი დაც­ვა, ვინ და რო­დის უნდა და­იც­ვას სა­ერ­თოდ დი­ე­ტა და ჯან­სა­ღი კვე­ბის­თვის რა არის მთა­ვა­რი - ინტერვიუ ექი­მ-ნუტ­რი­ცი­ო­ლო­გრუ­სუ­დან კვან­ჭა­ხა­ძესთან. - სირ­ტუ­ი­ნის დი­ე­ტა დღი­უ­რი კა­ლო­რა­ჟის 1000-მდე შემ­ცი­რე­ა­ბას გუ­ლის­ხმობს, რაც რთუ­ლია. თუ ადა­მი­ანს დიდი ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­თვა აქვს და რო­მე­ლი­მე თან­მხლე­ბი და­ა­ვა­დე­ბა, ან და­ა­ვა­დე­ბის შემ­დგომ, რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ის პე­რი­ოდს გა­დის, კა­ლო­რა­ჟის ასე რა­დიკ­ლა­უ­რად შემ­ცი­რე­ბა ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე უარ­ყო­ფი­თად იმოქ­მე­დებს - შე­იძ­ლე­ბა უკი­დუ­რე­სო­ბა­შიც აღ­მოჩ­ნდეს - მთლი­ა­ნად და­კარ­გოს მადა და ანო­რექ­სია და­ე­წყოს. დი­ე­ტა, რო­მელ­ზეც ვსა­უბ­რობთ, სამი სირ­ტუ­ი­ნით გამ­დიდ­რე­ბულ მწვა­ნე ბოსტნე­ულს მო­ი­ცავს - კომ­ბოს­ტოს, ოხ­რა­ხუშს და ბრო­კოლს. ეს ისე­თი პრო­დუქ­ტე­ბია, რომ­ლებ­საც შაქ­რი­ა­ნი დი­ა­ბე­ტი ტიპი 2-ის დროს რა­ცი­ონ­ში ყო­ველ­დღი­უ­რად ვრთავთ ხოლ­მე. ეს ბოსტნე­უ­ლი ხელს უწყობს ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლის მუ­შა­ო­ბას, ამას­თან, გლუ­კო­ზა, რო­მე­ლიც ჭარ­ბი რა­ო­დე­ნობ­თაა სის­ხლში, სხვა­დას­ხვა ორ­გა­ნოს მიერ რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რად უნდა იყოს ათ­ვი­სე­ბუ­ლი.გარ­და ამი­სა, ამ დი­ე­ტა­ში გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლია შავი შო­კო­ლა­დი, მას და­ბა­ლი კა­ლო­რია აქვს და ორ­გა­ნიზ­მში სი­ა­მოვ­ნე­ბის ნივ­თი­ე­რე­ბას, სე­რო­ტო­ნინს გა­მო­ყოფს. სე­რო­ტო­ნი­ნის უკ­მა­რი­სო­ბა დეპ­რე­სი­ას, მე­ლან­ქო­ლი­ას იწ­ვევს. ამი­ტომ შავ შო­კო­ლადს მკაც­რი დი­ე­ტე­ბის დრო­საც, პა­ცი­ენ­ტებს პა­ტა­რა დო­ზე­ბით ვუ­ნიშ­ნავთ. - ადე­ლის დი­ე­ტა­ში წი­თე­ლი ღვი­ნო­ცაა ჩა­მო­ნათ­ვალ­ში. ღვი­ნო დი­ე­ტუ­რი პრო­დუქ­ტია? - ერთი ჭიქა წი­თე­ლი, ნა­ტუ­რა­ლუ­რი ღვი­ნის მი­ღე­ბის ტრა­დი­ცია ჩვენ­თან სულ იყო და არის. ის ფლა­ვო­ნო­ი­დებს შე­ი­ცავს. ეს ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბი აუ­ცი­ე­ბე­ლია გულ­სის­ხლძარ­ღვთა სის­ტე­მის ნორ­მა­ლუ­რი ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბის­თვის და ვი­ტა­მინ C-ს მსგავ­სი მოქ­მე­დე­ბა აქვს. რაც ასე­ვე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ორ­გა­ნიზ­მის­თვის. მაგ­რამ თუ მა­ღალ არ­ტე­რი­ულ წნე­ვას­თან გვაქვს საქ­მე, ნა­ტუ­რა­ლურ შავ ღვი­ნოს არ ვურ­ჩევთ. ღვი­ნო თა­ვის­თა­ვად კა­ლო­რი­უ­ლი პრო­დუქ­ტია. ამი­ტომ, არის დი­ე­ტე­ბი, რო­მელ­შიც ის იმი­ტომ შე­დის, რომ ორ­გა­ნიზმს კა­ლო­რი­ე­ბი მი­ა­წო­დოს და ისიც სირ­ტუ­ინს შე­ი­ცავს. - რა­ტომ არის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ჯან­სა­ღი და სრულ­ფა­სო­ვა­ნი კვე­ბა? - ჩვენს ჯან­მრთე­ლო­ბას გა­ნა­პი­რო­ბებს გე­ნე­ტი­კუ­რი ფაქ­ტო­რი, სა­მე­დი­ცი­ნო სერ­ვი­სე­ბის ხელ­მი­საწ­ვდო­მო­ბა და დიდ­წი­ლად, ჩვე­ნი ცხოვ­რე­ბის წესი. თუ ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის წეს­ზე ვსა­უბ­რობთ, ესაა - ჯან­სა­ღი კვე­ბა, ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბა, მავ­ნე ჩვე­ვებ­ზე უა­რის თქმა, სრულ­ფა­სო­ვა­ნი ძილი და ჰი­გი­ე­ნუ­რი პი­რო­ბე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა (რაც ამ პან­დე­მი­ის დროს მე­ტად აქ­ტუ­ა­ლუ­რია). ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის ერთ-ერთი კომ­პო­ნენ­ტი ჯან­სა­ღი, სრულ­ფა­სო­ვა­ნი კვე­ბაა. კვე­ბა თა­ვის­თა­ვად სა­სი­ა­მოვ­ნო მოვ­ლე­ნაა, რომ­ლის ხა­სი­ა­თი და­მო­კი­დე­ბუ­ლია ტრა­დი­ცი­ებ­ზე, კულ­ტუ­რა­ზე და გა­რე­მო­ე­ბებ­ზე. ნე­ბის­მი­ე­რი ადა­მი­ა­ნი იკ­ვე­ბე­ბა მა­დი­სა და შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის მი­ხედ­ვით და მო­იხ­მარს იმ სურ­სათს, რო­მელ­საც უპი­რა­ტე­სო­ბას ანი­ჭებს. ჯან­სა­ღი კვე­ბა არ ნიშ­ნავს საკ­ვე­ბის შე­ზღუდ­ვას, ეს კვე­ბის სწო­რი რე­ჟი­მია ძი­რი­თა­დი კა­ლო­რი­ე­ბის მი­ღე­ბა დღის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში უნდა მოხ­დეს, სა­ღა­მოს ცხი­მი­ა­ნი, „მძი­მე“ ნახ­შირ­წყლე­ბი­ა­ნი საკ­ვე­ბის მი­ღე­ბა არ შე­იძ­ლე­ბა. ალ­ბათ ეს გა­მოთ­ქმაც გსმე­ნი­ათ - „სა­უზ­მე მი­ირ­თვი შენ თვი­თონ, სა­დი­ლი გა­უ­ნა­წი­ლე მე­გო­ბარს და ვახ­შა­მი მი­ე­ცი მტერს“. ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა სრულ­ფა­სო­ვა­ნი ცვლის­თვის ადა­მი­ან­მა საკ­მა­რი­სი რა­ო­დე­ნო­ბით წყა­ლიც უნდა მი­ი­ღოს, მიკ­რო და მაკ­რო­ე­ლე­მენ­ტე­ბი, ვი­ტა­მი­ნე­ბი და სხვ სა­სარ­გებ­ლო ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბი. და­უ­ბა­ლან­სე­ბე­ლი კვე­ბის შე­დე­გი ბევ­რი და­ა­ვა­დე­ბაა. ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლის მოშ­ლა, სიმ­სუქ­ნე და ჭარ­ბი წონა რისკ-ფაქ­ტო­რია გულ-სის­ხლძარ­ღვთა სის­ტე­მის პა­თო­ლო­გი­ე­ბის, კუჭ-ნაწ­ლა­ვის სის­ტე­მის პრობ­ლე­მე­ბის, კი­ბოს და სხვა ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის. - ჭარბ წო­ნა­სა­და­მი­ა­ნე­ბი დი­ე­ტით უპი­რის­პირ­დე­ბი­ან, თუმ­ცა ეს სი­ტყვა ბევრში არც ისე სა­სი­ა­მოვ­ნო ემო­ცი­ას იწ­ვევს... - დი­ე­ტა სწო­რად და­ბა­ლან­სე­ბუ­ლი და რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი კვე­ბაა და არა რო­მე­ლი­მე საკ­ვე­ბის მთლი­ა­ნად შე­ზღუდ­ვა. „კვე­ბის კა­ლა­თა­ში“ უნდა შე­დი­ო­დეს, რო­გორც მაკ­რო­ნუტ­რი­ენ­ტე­ბი (ცი­ლე­ბი, ცხი­მე­ბი, ნახ­შირ­წყლე­ბი), ასე­ვე მიკ­რო­ნუტ­რი­ენ­ტე­ბი. არ არ­სე­ბობს, არა­ნა­ი­რი უნი­ვერ­სა­ლუ­რი დი­ე­ტა, რო­ემ­ლიც წო­ნას ერ­თნა­ი­რად და ერ­თდრო­უ­ლად ყვე­ლას და­აკ­ლე­ბი­ნებს. დი­ე­ტა უნდა იყოს თი­თო­ე­ულ ადა­მი­ან­ზე მორ­გე­ბუ­ლი და ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად გან­სა­ზღვრუ­ლი. ამი­ტომ სა­ჭი­რო არაა პო­პუ­ლა­რუ­ლი დი­ე­ტე­ბის დაც­ვა, არა­მედ ექიმ­თან, ნუტ­რი­ცი­ო­ლოგ­თან ვი­ზი­ტი, რომ სწო­რად შე­ირ­ჩეს საკ­ვე­ბი რა­ცი­ო­ნი. უამ­რა­ვი დი­ე­ტა არ­სე­ბობს, მაგ­რამ უნდა გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნოთ, რომ დი­ე­ტა და კვე­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლია ასაკ­ზე, ფი­ზი­ო­ლო­გი­ურ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ზე, ძუ­ძუ­თი კვე­ბა­ზე, ორ­სუ­ლო­ბის პე­რი­ოდ­ზე. ასე­ვე გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია კლი­მა­ტი, ენ­დე­მუ­რი კერა, რად­გა­ნაც მსოფ­ლი­ო­ში არის რე­გი­ო­ნე­ბი, სა­დაც ამა თუ იმ მიკ­რო­ნე­ლე­მენ­ტის დე­ფი­ცი­ტი­ა­და იმ პო­პუ­ლა­ცი­ის ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის დი­ე­ტა სხვა­გა­ვა­რად უნდა შე­ირ­ჩეს. დი­ე­ტა­ზე ყოფ­ნა, ვი­მე­ო­რებ, შიმ­შილს არ ნიშ­ნავს. შიმ­შილს უარ­ყო­ფი­თი შე­დე­გე­ბი მო­აქვს. რო­დე­საც ადა­მი­ა­ნი წო­ნა­ში შიმ­ში­ლით იკ­ლებს, ეს ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლის დარ­ღვე­ვას, ცხი­მე­ბის არას­წორ დაწ­ვას და ორ­გა­ნიზ­მში სხვადსხვა მავ­ნე ტოქ­სი­კუ­რი ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბის წარ­მოქ­მნას იწ­ვევს, რა­მაც უმ­ძი­მე­სი შე­დე­გე­ბი შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს. - „კო­ვიდ 19“-ის პი­რო­ბებ­ში, როცა ადა­მი­ა­ნე­ბი თვი­თი­ზო­ლა­ცი­ა­ში არი­ან, სტრე­სის­გან ჭა­მის მადა უვი­თარ­დე­ბათ, რა­ზეც წუ­ხან. ამას თავი რო­გორ უნდა და­აღ­წი­ონ? - უარ­ყო­ფი­თი ინ­ფორ­მა­ცი­ის მოს­მე­ნა, ახ­ლობ­ლებ­თან სო­ცი­ა­ლუ­რი დის­ტან­ცია, მოქ­მე­დებს ჩვენს ენ­დოკ­რი­ნულ სის­ტე­მა­ზე. ამ დროს თირკმელ­ზე­და ჯირ­კვლე­ბი სტრე­სის ისეთ ჰორ­მო­ნებს გა­მო­ი­მუ­შა­ვებს, რომ­ლე­ბიც მა­დას აძ­ლი­ე­რებს. ადა­მი­ა­ნი იკ­ვე­ბე­ბა არა იმი­ტომ, რომ შია, არა­მედ ამ კვე­ბით თით­ქოს სტრე­სის დათ­რგუნ­ვას ცდი­ლობს, რაც წო­ნა­ში მა­ტე­ბას იწ­ვევს... ეს კი ორ­გა­ნიზ­მში შემ­დგო­მი ბი­ო­ქი­მი­უ­რი პრო­ცე­სე­ბის დარ­ღვე­ვის მი­ზე­ზი ხდე­ბა, რას­თან გამ­კლა­ვე­ბაც მხო­ლოდ დი­ე­ტით შე­უძლბე­ლია. ამი­ტო­მაც ვამ­ბობთ, რომ ყვე­ლა დი­ე­ტა ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად უნდა იყოს ადა­მი­ა­ნის ორ­გა­ნიზ­მზე მორ­გე­ბუ­ლი, სა­დაც გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია მისი ცხოვ­რე­ბის წესი, სა­მუ­შაო გრა­ფი­კი, ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბა. სპორ­ტსმენს სხვა დი­ე­ტა სჭირ­დე­ბა, მო­ხუ­ცე­ბულს და ბავ­შვს - სხვა. - დი­ე­ტა ზოგ ადა­მი­ან­ში გარ­კვე­ულ ფო­ბი­ას და სტრესს იწ­ვევს... - გა­სა­გე­ბია, მაგ­რამ წო­ნის დაკ­ლე­ბა არ არის რთუ­ლი, თუ ყვე­ლა ადა­მი­ა­ნი შე­ზღუ­დავს კვე­ბას, წო­ნა­ში ნამ­დვი­ლად და­იკ­ლებს, მაგ­რამ სე­რი­ო­ზუ­ლი პრობ­ლე­მა დაკ­ლე­ბუ­ლი წო­ნის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბაა. დი­ე­ტა უნდა იყოს შე­თან­ხმე­ბუ­ლი ენ­დოკ­რი­ნო­ლოგ­თან, რომ გათ­ვა­ლი­წი­ნე­ბუ­ლი იყოს ენ­დოკ­რი­ნუ­ლი და სხვა და­ა­ვა­დე­ბე­ბი. სიმ­სუქ­ნე და ჭარ­ბი წონა ხომ არ არის მხო­ლოდ მი­ღე­ბუ­ლი საკ­ვე­ბის შე­დე­გი, ის შე­იძ­ლე­ბა ფა­რი­სებ­რი ჯირ­კვლის და­ა­ვა­დე­ბებ­მა, შაქ­რი­ან­მა დი­ა­ბეტ­მა, სხვა­დას­ხვა სამ­კურ­ნა­ლო პრე­პა­რა­ტე­ბის მი­ღე­ბამ გა­მო­იწ­ვი­ოს. ამი­ტომ სა­ნამ ექი­მი პა­ცი­ენტს დი­ე­ტას შურ­ჩევს, ყუ­რა­დღე­ბით უნდა გა­ეც­ნოს მისი ცხოვ­რე­ბის ანამ­ნეზს, გე­ნე­ტი­კურ ფაქ­ტო­რებს. რო­დე­საც ჯან­საღ კვე­ბა­ზე ვსა­უბ­რობთ, ის ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბის გა­რე­შე შე­უძ­ლე­ბე­ლია. თუ არ იმოძ­რა­ვებ, საკ­მა­რი­სი ძილი არ გექ­ნე­ბა, მუდ­მივ სტრეს­ში იქ­ნე­ბი, არა­ფე­რი გა­მო­ვა... წყლის რო­ლის და დო­ზის გაზ­რდაც აუ­ცი­ლე­ბე­ლია და არა მხო­ლოდ სას­მე­ლი წყა­ლი, შე­იძ­ლე­ბა სხვა­დას­ხვა ნა­ტუ­რა­ლუ­რი წვე­ნი და­ვა­მა­ტოთ, ასე­ვე მწვა­ნე ჩაი. - რო­გორც ვიცი, ჩაის და ყა­ვა­საც თა­ვის მი­ღე­ბის წესი აქვს. - ისი­ნი კვე­ბის კომ­პო­ნენ­ტე­ბი უნდა იყოს, სა­სურ­ვე­ლია, მათი მი­ღე­ბა დი­ლის სა­ა­თებ­ში მოხ­დეს, რად­გა­ნაც ისი­ნი შე­ი­ცა­ვენ კო­ფე­ინს, დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით ყა­ვის მი­ღე­ბამ შე­იძ­ლე­ბა ორ­გა­ნიზ­მი­დან ისე­თი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ელე­მენ­ტე­ბი გა­მო­რე­ცხოს, რო­გო­რი­ცაა კალ­ცი­უ­მი, თუ­თია, რაც შემ­დგომ­ში ოს­ტე­ო­პო­რო­ზის გან­ვი­თა­რე­ბის რისკ-ფაქ­ტორს წარ­მო­ად­გენს. მოკ­ლედ, უნდა გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნოთ კვე­ბის რა­ცი­ო­ნი, შე­ვარ­ჩი­ოთ რე­ჟი­მი, კუჭ-ნაწ­ლა­ვი და ნერ­ვუ­ლი სის­ტე­მა ერ­თსა და იმა­ვე დროს კვე­ბას და ფი­ზი­კურ აქ­ტი­ვო­ბას უნდა შე­ვაჩ­ვი­ოთ. - ზო­გი­ერ­თი ადა­მი­ა­ნი მთე­ლი ცხო­რე­ბის მან­ძილ­ზე იცავს დი­ე­ტას. ეს ნორ­მა­ლუ­რია? - მთე­ლი ცხოვ­რე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში დი­ე­ტა­ზე ყოფ­ნა ძნე­ლია. შე­იძ­ლე­ბა კარ­გი ტრა­პე­ზის დროს ადა­მი­ან­მა და­არ­ღვი­ოს დი­ე­ტა, მაგ­რამ მე­ო­რე დღეს მკაც­რად და­იც­ვას, ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბა ჩარ­თოს - მა­გალ­თად, იმა­ვე სა­ღა­მო­ზე ვთქვათ, იცეკ­ვოს, ან იქი­დან სახ­ლში ფე­ხით წა­მო­ვი­დეს, რომ ყვე­ლა­ფე­რი და­ბა­ლანსდეს. თო­რემ ძა­ლი­ან ძნე­ლია მთე­ლი ცო­ხოვ­რე­ბა კა­ლო­რი­ე­ბი თვა­ლო. თუმ­ცა არი­ან ისე­თი პა­ცი­ენ­ტე­ბიც, იმ ერთ დღეს დარ­ღვე­ულ დი­ე­ტას ტრა­გი­კუ­ლად რომ აღიქ­ვა­მენ. ამ­რი­გად, მხო­ლოდ კვე­ბის რა­ცი­ო­ნის კი არა, კვე­ბის ქცე­ვის შეც­ვლაა სა­ჭი­რო. ყვე­ლა­ზე რთუ­ლი წო­ნის დაკ­ლე­ბა მუც­ლის არე­შია.ეს არის უკვე გულ-სის­ხლძარ­ღვთა სის­ტე­მის და­ა­ვა­დე­ბე­ბის, დი­ა­ბე­ტი ტიპი 2-ის გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის დიდი რისკ-ფაქ­ტო­რი. ამი­ტომ, რო­დე­საც პა­ცი­ენ­ტის წო­ნას ვა­ფა­სებთ, მათ შო­რის, მუც­ლის გარ­შე­მო­წე­რი­ლო­ბას გა­ზომ­ვას დიდი ყუ­რა­დღე­ბა უნდა მი­ვაქ­ცი­ოთ. რო­დე­საც მუც­ლის გარ­შე­მო­წე­რი­ლო­ბა იკ­ლებს, წეს­რიგ­დე­ბა ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლაც. არ­სე­ბობს ვარ­ჯი­შე­ბი, რომ­ლე­ბიც მუც­ლის არე­ში დაგ­რო­ვი­ლი ცხი­მის და­საკ­ლე­ბად არის გა­მიზ­ნუ­ლი. - ხი­ლის მი­ღე­ბა რო­გორ უნდა მოხ­დეს? - ხი­ლის მი­ღე­ბაც გან­სა­ზღვრუ­ლი უნდა იყოს. ზოგ­ჯერ ერთი კი­ლოგ­რა­მი ყუ­რძე­ნის ან ლეღ­ვის ჭა­მას, უმ­ჯო­ბე­სია, თაფ­ლი მი­ვირ­თვათ. ამი­ტომ, ხი­ლიც უნდა იყოს და­ბალ­კა­ლო­რი­უ­ლი, სე­ზო­ნუ­რი. არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვია სა­ზამ­თრო, კენკრო­ვა­ნი ხილი, შავი ქლი­ა­ვი, გარ­გა­რი. ვი­საც ჭარ­ბი წონა და შე­შუ­პე­ბა და ამა­ვე დროს წნე­ვა აწუ­ხებს,კარ­გია, ნი­ა­ხუ­რის დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით მი­ღე­ბა, რო­მელ­საც შარ­დმდე­ნი ეფექ­ტი აქვს. შე­უძ­ლე­ბე­ლია არა­ფე­რია... ყვე­ლა დი­ე­ტა უნდა მო­ვირ­გოთ ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად და რო­დე­საც მას ვი­წყებთ, აუ­ცი­ლებ­ლად კუჭ-ნაწ­ლა­ვის სის­ტე­მაც უნდა მო­ვი­წეს­რი­გოთ. თუკი ყაბ­ზო­ბა არ­სე­ბობს, ეს უკვე და­მა­ტე­ბით რისკ-ფაქ­ტორს ქმნის ჭარ­ბი წი­ნის­თვის. ბოსტნე­ულს, ხილს, და­ბალ­კა­ლო­რი­ულ რძის პრო­დუქ­ტებს, პარ­კოს­ნებს, თხილს, ნუშს, ნი­გოზს მე­ნი­უ­ში დიდი ად­გი­ლი უნდა ეკა­ვოს. ასე რომ, ჩვე­ნი ჯან­მრთე­ლო­ბა ჩვენს ხელ­თაა.