9 votes
0 comments
0 shares
Save
12 views
Avto Imedadze
Tbilisi · 9 months ago

Vini vici ✌️✌️✌️✌️


Avto Imedadze
Tbilisi · 9 months ago
Similar Posts
Black Catmeowl
Tbilisi · 1 month ago
burusi
mizani ertia tavisupleba... grmad gwams rom yvelapers gaudzleb... ibrdzvi da itan yvelapers ... pirdapiri xar tumca dumxar mashinac roca gamcireben ... gesmis mashinac roca ggonia ar gesmis ...gulshi inaxav ert yurshi shedis meoredan ki gamodis... ar ginda iyo cudi ... cdilob siketes ... megobrobas ... cdilob axali bednieri momavlis sheqmnas sadac simshvide siwynare supevs ... yvela tkivilic gaivlis ... rogoric ar unda iyo rac ar unda kvdebode arwmuneb tavs .... shen gamogiva ... shen gamogiva... shen xom dzlieri xar yvelapers itan .... diax es asea vinc ibrdzvis mas mizanic aqvs ... vinc tkivils udzlebs masac aq ragac dasakargi ... ristvis vibrdzvi mshvidoba msurs ... ristvis vcocxlob jer kidev ocneba maq ...ratom ar vloculob imitom rom vici locvit araperi sheicvleba tu me ar gavindzrevi ... rato vitmen tkivils imitom rom minda tavisupali viyo ... minda galiidan gamovide ... otx kedels tavi davaxwio .... warsuli ukan movitovo ... gaviqce iq sadac mxolod sinatle da simshvide supevs ... me var adamiani ubralo arseba bevr tkivils gavudzeli ... bevr damcirebas .... bevric vitire ... bevric vitmine ... me ar var gmerti da arc ukvdavi ... me var arseba romelic adre tu gvian mokvdeba ... momakvdavi var rogorc yvela garda xisa romelsac saukuneebi sheudzlia icocxlos da chvenc mogvces suntqvis upleba... kargi guli maq da vici ar var cudi ... ratom ggoniat rom me var urchxuli ... aseti gavchndi ... ketili viyav .... tumca droebam shemcvala odnav ....arvin ar aris ukvdavi arvin araris chemze naklebi an meti tanasworni vart ... da bolos minda gitxrat rom sheidzleba waagot cxovrebashi magram araperia erti dacema omi jer kidev win gaqvt .... giyvardet ertmaneti magram ar gdzuldet imis gamo ro gansvavdeba ... rasizmi ar sheidzleba yvela adamianebi vart ... religia religia xom tavad siyvarulia .... tumca ra religiisac unda iyos pativi vcet da ar ganvikitxot gmerti mainc ertia ubralod saxeli aq sxvadasxva .... cxovrebas rac sheexeba daikidet icxovret ise rogorc mogesurvebat radgan aravin icis ra moelis dges tu xval ...
Black Catmeowl
Tbilisi · 1 month ago
dakarguli
ar vici vin var ... ubralod dakarguli suli var ... titqos wyvdiadshi davikarge da gasasvlelic ar chans ... yoveldge mtkiva yoveldge ganvicdi ... cremlebi ....cremlebi ... tkivili da isev tkivili... vin var ? ggoniat vici ... mze rom amodis da mtvares paravs titqos urchxuli igvidzebs chemshi ... agarc shvili var da agarc qali iseve rogorc agar var deda ... deda rom gavxdi titqos mteli samyaro mechira xelit ... magram gavida dro da dedobac davkarge agarc deda var da agarc qali ... amboben deda ertia deda gmertia yvelaperi rac ki dzvirpasia dedit iwyeba ... chemtvis ki yvelaperi dasrulda mashin rodesac chemive xelit movkali shvili da ara ertxel aramed orjer ... amit davkarge pirveli shvilic ... rogorc ar unda vcado yoveli cdebi ushedegoa...sulic davkarge gulic gavyine ... titqos chems sxeuls wyvdiadi martavs ... albat ikitxavt ratom davnebdi ratom ar vibdzvi ... bevri ram vcade magram gamosvlit ki araperi gamomivida tumca aris kidev erti rac ar micdia ... amboben da gagonilic maq isve gagrkunavs ramac gawyinao mgoni egrea ar maxsovs zustad da tu esea mishvelis netav ... gmerts vevedrebi shemindos codva .... piroba davdo rom agar vizav da shevicvlebi ar shemidzlia ... icit ra aris rodesac ambob agar moxdeba an agar vizav es sityvebi warsulshi rcheba da momavalshi arvin ar icis isev ras izav ... arasdros tqva arasdroso natqvamia egec ... mxolod gamorcheulebs tu sheudzliat daicvan igi mteli cxovreba iqamde sanan sikvdili mas kars ar gaugebs ... axla ki gaval gemshvidobebit kvlav gavagrdzleb saubars isev ogond pirobas ver mogcemt amis...
Black Catmeowl
Tbilisi · 1 month ago
gulis tkivili anu martosuloba
agar vici riti daviwyo pirvelad imit rom dzlierad minda guli amoviglijo da mokvde ...xo sikvdili minda radgan mteli arsebit mdzuls chemi tavi da es sidzulvili mabrmavebs irgvliv veravis da verapers vamchnev ... rodesac ki vcdilob cota tavi bednierad vigrdzno mashinve isev tkivili mibyrobs mgonia rom urchxuli var da mindeba rom garegnuladac urchxuls sheuxedavs vgavde ...mindeba rom sakutari tavi ise davisaxichro ro irgvliv yvelas shevezizgo ogond amjerad marto sulierad ki ara aramed garegnuladac ... mindeba rom sastiki tkivili mivayeno sulieradac xo isedac mtkiva barem garegnuladac chandes ... minda rom am simaxinjem ort kedelshi gamomamwvdios isedac xom egre var ... mindeba rom ert otaxshi gamoviketo da mteli darchenili sicocxle iq gavataro ... magram ratom gaisma kitxva chem gonebashi ... modi vupasuxeb imitom rom sakutari tavi vdzuls chemi mteli cxovreba mdzuls sawyisidan dgemde ... vici dadgeba dge is dge roca martosulobit amomxdeba suli ... zogjer vpiqrob rom sadac var iqidan gaviqce da sadgac shors gadavikargo ... chemtvis lamazi samotxe vipovo da nelnela davtkbe sikvdilis bolo wutebit ... ras gavipiqrebdi bolo darchenil or saatshi sanam sxeuli sisxlisgan daicleboda ... amboben rom sikvdilis dros mteli cxovreba gitivtivdeba tavis shecdomebiamado ... me ki esec ar damchirdeboda radgan isedac yoveldge vpiqrob chems warsulze ... erti rasac gavixsenebdi yvelaze xshirad es is iqneboda rom am samyarostvis erti kargi mainc gavakete da chems magivrad davtove vici rom is angelozia me ki mistvis cudi deda var ... aqamde ar mixsenebia xo rom deda var ... chems tavs dedasac ver vuwodeb ... imitom rom amavdroulad shvilebis mkvleli dedac var .... da isic imitom rom materialurad ar shemedzlo amdenis gadarchena... materialurobis bindzuri pulis gamo ... chem warsuls esec aklda da aman sruliad gamagija icit wamlebmac ki ar mishvela ... atasi nigbit davdivar atasnairad viqcevi ... maviwydeba bevri rame ... gonebac mebindeba ... zogjer realobashic ar var dakarguli var sadgac shors da dejavuebivit atas kadrebs vxedav ... ukve ori tvea qaosshi vcxovrob yovel game atas sizmebs vxedav ... sxva samyaroshi gadavdivar da realobas didxans ver vubrumdebi radgan im cxovrebashic gavichine iseti megobrebi romlebic aqaur cxorebashi ar myolia ... iqauri cxovreba erti imit momwons rom suicidis survilic agar maq ... ratomgac es wamlebis bralic aris mgoni rom or samyaros shoris varsebob ... tumca realobashi roca vbrundebi titqos sicocxlis wyurvils vkargav ... radgan vezizgebi yvelas garda ertisa romelmac jer kidev ar icis rom dedamisi urchxulia ... da tu gaigebs mteli cxovreba ar mapatiebs ... radgan me misi ori ( da an dzma ) gavwire mis gamo ramac misdami damokidebuleba shemacvlevina tumca ara siyvaruli is sakutar tavze metad miyvars ... tumca am shecvlil damokidebulebastan ertad vxedav bevr plius rac isaa rom is bevrad damoukidebeli gaxda ... da cdilobs yvelaperi tviton gaaketos ... rac mteli misi cxovreba gamoadgeba chems garda cota tu atyobs rom is imaze bevrad chkviania vidre ggoniat ubralod taviseburia da ar cdilobs gamoavlinos dadzalebit ... is angelozia da mas dzalian didi mparveli yavs ... radganac is gamorcheulia radgan vici masze simartle ... romelic aravistvis arasdros gamimxelia garda mcire nawili sizmrebisa masze dabadebamde ...
Avto Imedadze
Tbilisi · 10 months ago
Ujarma ❤️❤️❤️
Avto Imedadze
Tbilisi · 10 months ago
Batumi ❤️❤️❤️❤️
Avto Imedadze
Tbilisi · 2 months ago
Avto Imedadze
Tbilisi · 3 months ago
#photo fuck corona
Avto Imedadze
Tbilisi · 10 months ago
,❤️❤️❤️✌️✌️✌️✌️
Alexander Sichinava
Tbilisi · 8 months ago
Nutsubidze street 👍🏻
Nutsa Kobakhidze
Tbilisi · 1 year ago
Hotel “Metekhara” in Ambrolauri #nofilterphoto