16 votes
0 comments
0 shares
Save
კორონავირუსით ინფიცირებული პირველი პაციენტი გამოჯანმრთელდა
319 views
Coronavirus Live
Tbilisi · 4 months ago

პირ­ვე­ლი პა­ცი­ენ­ტს, რო­მელ­საც და­უ­დას­ტურ­და ახა­ლი კო­რო­ნა­ვირუ­სი, მე-14 დღეს ჩაუტარდა განმეორებითი ტესტი და პასუხი უარყოფითია.

წე­სის მი­ხედ­ვით, რომ 24 სა­ა­თის ინ­ტერ­ვალ­ში კი­დევ ერთხელ გან­მე­ორ­დეს ტეს­ტი­რე­ბა და თუ მე­ო­რე­დაც უარ­ყო­ფით პასუხის შემთხვევაში, პა­ცი­ენ­ტი გა­მო­ჯან­მრთე­ლე­ბუ­ლად ჩაითვლება.

სა­ქარ­თვე­ლო­ში კო­რო­ნა­ვირუ­სის ლა­ბო­რა­ტო­რი­უ­ლად და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი მხო­ლოდ 25 შემ­თხვე­ვა ფიქ­სირ­დე­ბა, რო­მელ­თა­გან 2 უკავ­შირ­დე­ბა ირან­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბის ის­ტო­რი­ას, 1 ეს­პა­ნეთ­ში, და­ნარ­ჩე­ნი ყვე­ლა პირ­და­პირ ან ირი­ბად და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია იტა­ლი­ას­თან.

#news #coronavirus #coronaviruslive
Coronavirus Live
Tbilisi · 4 months ago
Similar Posts
კონემიკა საინფორმაციო
Kutaisi, Georgia · 3 months ago
ვაქცინა მზადაა! ქართველი მეცნიერის წვლილი
მეც­ნი­ე­რი გი­ორ­გი ბა­ბუ­ა­ძე, რო­მე­ლიც კა­ნა­და­ში მეც­ნი­ერ­თა ჯგუფ­თან ერ­თად ახა­ლი კო­რო­ნა­ვირუ­სის ვაქ­ცი­ნის შექ­მნა­ზე მუ­შა­ობს, აცხა­დებს, რომ ვაქ­ცი­ნა მზად არის. რო­გორც გი­ორ­გი ბა­ბუ­ა­ძე გან­მარ­ტავს, ვაქ­ცი­ნა­ზე მუ­შა­ო­ბა პან­დე­მი­ის გა­მო­ცხა­დე­ბი­დან ერთ კვი­რა­ში და­ი­წყო და აღ­ნიშ­ნუ­ლი ვაქ­ცი­ნის ცხო­ვე­ლებ­ზე გა­მოც­და ჯერ არ დას­რუ­ლე­ბუ­ლა. "ცხო­ვე­ლებ­ზე ჯერ არ დას­რუ­ლე­ბუ­ლა ექ­სპე­რი­მენ­ტე­ბი. გა­მოც­და მიმ­დი­ნა­რე­ობს სხვა­დას­ხვა მო­დე­ლის ცხო­ველ­ზე. სრუ­ლი პა­სუ­ხი ყვე­ლა მო­დე­ლის ცხო­ვე­ლი­დან გვექ­ნე­ბა 15 ივ­ნი­სის­თვის... ჩვენ ვმუ­შა­ობთ მე­სა­მე ტი­პის ვაქ­ცი­ნა­ზე, რო­მე­ლიც არ სა­ჭი­რო­ებს ცო­ცხა­ლი ან ან­ტი­ვირუ­სის შეყ­ვა­ნას ორ­გა­ნიზ­მში. ეს არის კონ­კრე­ტუ­ლი დნმ პლატ­ფორ­მის მეშ­ვე­ო­ბით, კონ­კრე­ტუ­ლი ვირუ­სის ან­ტი­გე­ნის შეყ­ვა­ნის მე­ქა­ნიზ­მი. რაკი პლატ­ფორ­მა უკვე მზად იყო, ჩვენ მა­შინ­ვე შე­ვუ­დე­ქით ამ საქ­მეს და ორი თვეც არ დაგ­ვჭირ­და, მზად გვქონ­და ვაქ­ცი­ნა. პრეკ­ლი­ნი­კურ ფა­ზა­ში ვართ, ამას სჭირ­დე­ბა გარ­კვე­უ­ლი დრო. 30-40 დღე გვა­შო­რებს პრეკ­ლი­ნი­კუ­რი ფა­ზის სა­ბო­ლოო პა­სუ­ხებს, თუმ­ცა ეს ხელს არ გვიშ­ლის, კლი­ნი­კურ ფა­ზა­ში გა­და­ვი­დეთ. კლი­ნი­კურ ფა­ზა­ზე გა­დას­ვლა შე­იძ­ლე­ბა მოხ­დეს პა­რა­ლე­ლუ­რად ან მას შემ­დეგ, რაც გვექ­ნე­ბა პირ­ვე­ლი უჯრე­დუ­ლი იმუ­ნუ­რი პა­სუ­ხი მა­ინც, 28 დღის შემ­დეგ პირ­ვე­ლი ვაქ­ცი­ნა­ცი­ი­დან. უბ­რა­ლოდ, ეს და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია დროს­თან, ყვე­ლა­ფერს სჭირ­დე­ბა სა­ბუ­თე­ბი, ფორ­მა­ლო­ბა, ოფი­ცი­ა­ლუ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბი, თან­ხე­ბი. ახლა ვა­წარ­მო­ებთ ინ­ტენ­სი­ურ მო­ლა­პა­რა­კე­ბებს. დღე­საც გვქონ­და ჩარ­თვა კა­ნა­დის მთავ­რო­ბას­თან, არი­ან და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი კომ­პა­ნი­ე­ბი, უშუ­ა­ლოდ კა­ნა­დის სა­ხელ­მწი­ფო­საც დიდი ინ­ტე­რე­სი აქვს ამ ვაქ­ცი­ნას­თან და­კავ­ში­რე­ბით და ვე­ლო­დე­ბით. ჯერ მიმ­დი­ნა­რე­ობს თი­თო­ე­უ­ლი დე­ტა­ლის გან­ხილ­ვა, რა გვჭირ­დე­ბა, რამ­დე­ნად არის მზა­ო­ბა ორი­ვე მხრი­დან. და­ახ­ლო­ე­ბით ორ კვი­რა­ში გვე­ცო­დი­ნე­ბა, შე­ვალთ თუ არა კლი­ნი­კურ ფა­ზა­ში ამ ერთი თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში. დღე­ვან­დე­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი რომ არა, ვაქ­ცი­ნის დამ­ზა­დე­ბას დას­ჭირ­დე­ბო­დაა ათე­უ­ლო­ბით წლე­ბი. თუმ­ცა, რაკი დღეს გვაქვს ასე­თი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მხარ­და­ჭე­რა და სხვა­დას­ხვა ორ­გა­ნი­ზა­ცია გა­მოთ­ქვამს მზა­ო­ბას, და­ხარ­ჯონ შე­სა­ბა­მი­სი თან­ხე­ბი, ვი­ტყო­დი, რომ კლი­ნი­კუ­რი ფა­ზის და­სას­რუ­ლი შე­იძ­ლე­ბა ვი­ვა­რა­უ­დოთ სექ­ტემ­ბერ­ში ან ოქ­ტომ­ბრის ბო­ლოს­თვის“, - გა­ნა­ცხა­და ბა­ბუ­ა­ძემ. მი­სი­ვე გან­მარ­ტე­ბით, კო­რო­ნა­ვირუ­სი მუ­ტა­ცი­ას სა­ა­თე­ბის და დღე­ე­ბის მი­ხედ­ვით არ გა­ნიც­დის. ბა­ბუ­ა­ძის გან­ცხა­დე­ბით­ვე, ვირუს­მა მუ­ტა­ცია შე­საძ­ლოა, წე­ლი­წად­ში, ორ წე­ლი­წად­ში, ათ წე­ლი­წად­ში გა­ნი­ცა­დოს და ეს მათ სა­მუ­შაო პრო­ცეს­ზე გავ­ლე­ნას არ ახ­დენს. #news #opinion #events #science #coronavirus #covid19 #covid #ვაქცინა #ვაქცინაცია Batumi Tbilisi Kutaisi Sokhumi
Tbilisi Daily
Tbilisi, Georgia · 2 months ago
ამ სენით 3 მოზარდი გარდაიცვალა
დიდი ბრი­ტა­ნე­თის ჯან­დაც­ვის ეროვ­ნუ­ლი სის­ტე­მის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის ცნო­ბით, ბრი­ტა­ნელ ბავ­შვებ­ში აღ­მო­ა­ჩი­ნეს და­ა­ვა­დე­ბის იშ­ვი­ა­თი, სა­ხი­ფა­თო სინ­დრო­მი, რო­მე­ლიც შე­საძ­ლოა, კო­რო­ნა­ვირუს­თან იყოს კავ­შირ­ში. ამის შე­სა­ხებ BBC წერს. ბრი­ტა­ნე­ლი ექი­მე­ბი ავ­რცე­ლე­ბენ გა­მაფრ­თხი­ლე­ბელ შე­ტყო­ბი­ნე­ბას, სა­დაც ნათ­ქვა­მია, რომ ლონ­დო­ნის ინ­ტენ­სი­უ­რი თე­რა­პი­ის გან­ყო­ფი­ლე­ბებ­ში და ასე­ვე, გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი სა­მე­ფოს სხვა კლი­ნი­კებ­ში მკურ­ნა­ლო­ბენ მძი­მედ და­ა­ვა­დე­ბულ ბავ­შვებს, უჩ­ვე­უ­ლო სიმპტო­მე­ბით. BBC-ის სტა­ტი­ა­ში ნათ­ქვა­მია, რომ ბავ­შვებს უვ­ლინ­დე­ბათ მულ­ტი­სის­ტე­მუ­რი ან­თე­ბა გრი­პის მსგავ­სი სიმპტო­მე­ბით. ამ ბავ­შვე­ბის ნა­წილს კო­რო­ნა­ვირუ­სი და­უ­დას­ტურ­და. უც­ნო­ბია, თუ რამ­დენ მათ­გან­ში გა­მოვ­ლინ­და უჩ­ვე­უ­ლო სიმპტო­მე­ბი, მაგ­რამ რო­გორც გა­მო­ცე­მა მე­დი­კო­სებ­ზე დაყ­რდნო­ბით წერს, მათი რა­ო­დე­ნო­ბა ბევ­რი არ არის. ეროვ­ნუ­ლი ჯან­დაც­ვის სერ­ვის­ში აცხა­დე­ბენ, რომ აღ­ნიშ­ნუ­ლის შე­სა­ხებ რამ­დე­ნი­მე დღის წინ შე­ი­ტყვეს და ექ­სპერ­ტებს ყვე­ლა შემ­თხვე­ვის გან­ხილ­ვა და შეს­წავ­ლა სთხო­ვეს. "მხო­ლოდ ბოლო რამ­დე­ნი­მე დღეა, რაც ჩვენ მე­დი­კო­სე­ბის მოხ­სე­ნე­ბე­ბი ვნა­ხეთ და ვთხო­ვეთ ექ­სპერ­ტებს, და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ გა­ნი­ხი­ლონ ყო­ვე­ლი­ვე“, - ამ­ბობს ეროვ­ნუ­ლი ჯან­დაც­ვის სერ­ვი­სის სა­მე­დი­ცი­ნო დი­რექ­ტო­რი, სტი­ვენ პა­უ­სი. ჯან­დაც­ვის სის­ტე­მის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი აცხა­დე­ბენ, რომ ბავ­შვებ­ში გა­მოვ­ლე­ნი­ლი უჩ­ვე­უ­ლო სინ­დრო­მი, შე­საძ­ლოა, და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი იყოს კო­რო­ნა­ვირუს­თან, ან შე­იძ­ლე­ბა არ­სე­ბობ­დეს ჯერ კი­დევ არა­ი­დენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი ინ­ფექ­ცია, რო­მე­ლიც ასე­ვე COVID-19-თან არის კავ­შირ­ში.BBC დე­ტა­ლუ­რად წერს იმ სიმპტო­მებ­ზე, რომ­ლე­ბიც ბავ­შვებ­ში გა­მოვ­ლინ­და. "ამ მო­ზარ­დი პა­ცი­ენ­ტე­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა ძა­ლი­ან მძი­მე იყო, გა­მო­უვ­ლინ­დათ ტოქ­სი­კუ­რი შო­კის მსგავ­სი სიმპტო­მე­ბი, მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რა, და­ბა­ლი არ­ტე­რი­უ­ლი წნე­ვა, გა­მო­ნა­ყა­რი და სუნ­თქვის გაძ­ნე­ლე­ბა. ზო­გი­ერთს აღე­ნიშ­ნე­ბო­და სხვა­დას­ხვა გას­ტრო პრობ­ლე­მე­ბი - მუც­ლის ტკი­ვი­ლი, ღე­ბი­ნე­ბა, დი­ა­რეა. სის­ხლის პა­თო­ლო­გი­ურ­მა გა­მოკ­ვლე­ვა­მაც უჩ­ვე­უ­ლო შე­დე­გი აჩ­ვე­ნა“, - ნათ­ქვა­მია სტა­ტი­ა­ში. ექი­მი ნა­ზი­მა პა­თა­ნი, კემ­ბრი­ჯის ინ­ტენ­სი­უ­რი თე­რა­პი­ის გან­ყო­ფი­ლე­ბის კონ­სულ­ტან­ტი ამ­ბობს, რომ მსგავს შემ­თხვე­ვებ­ზე სა­უბ­რო­ბენ ეს­პა­ნე­ლი და იტა­ლი­ე­ლი კო­ლე­გე­ბიც."ისი­ნი ამ­ბო­ბენ, რომ ზო­გი­ერთ ბავ­შვს ჰქონ­და სეპ­ტი­კუ­რი შო­კის ტი­პის და­ა­ვა­დე­ბა და გა­მო­ნა­ყა­რი, ასე­ვე ისე­თი სიმპტო­მე­ბი, რო­გორ­საც ვხე­დავთ ტოქ­სი­კუ­რი შო­კის სინ­დრო­მის დროს და კა­ვა­სა­კის და­ა­ვა­დე­ბებ­ში (კა­ვა­სა­კის სინ­დრო­მი ცხე­ლე­ბით მიმ­დი­ნა­რე მწვა­ვე და­ა­ვა­დე­ბაა, რო­მე­ლიც აზი­ა­ნებს სის­ხლძარ­ღვებს, გან­სა­კუთ­რე­ბით - მცი­რე და სა­შუ­ა­ლო ზო­მის არ­ტე­რი­ებს). სა­ერ­თო ჯამ­ში, ბავ­შვის ორ­გა­ნიზ­მი უფრო მდგრა­დია ფილ­ტვე­ბის სე­რი­ო­ზუ­ლი ან­თე­ბის მი­მართ, რო­მელ­საც კო­რო­ნა­ვირუ­სი იწ­ვევს“, - ამ­ბობს ნა­ზი­მა პა­თა­ნი. ამას­თან, რო­გორ "ნიუ იორკ თა­იმ­სი" წერს, ნიუ იორკში 3 ბავ­შვი გარ­და­იც­ვა­ლა და­ა­ვა­დე­ბით, რო­მე­ლიც, შე­საძ­ლოა, კო­რო­ნა­ვირუსს უკავ­შირ­დე­ბო­დეს. ამ უჩ­ვე­უ­ლო და­ა­ვა­დე­ბით ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლია 73 ბავ­შვი. გა­მო­ცე­მის ცნო­ბით, ბავ­შვე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბა, რომ­ლე­ბიც სხვა­დას­ხვა დროს ნიუ-იორ­კის კლი­ნი­კებ­ში შეჰ­ყავ­დათ, კო­რო­ნა­ვირუ­სით იყ­ვნენ ინ­ფი­ცი­რე­ბულ­ნი, ან სის­ხლში კო­რო­ნა­ვირუ­სის ან­ტის­ხე­უ­ლე­ბი ჰქონ­დათ. ამ შემ­თხვე­ვა­ში, ამე­რი­კე­ლი ექი­მე­ბი ბრი­ტა­ნე­ლი მე­დი­კო­სე­ბის მსგავ­სად, კა­ვა­სა­კის და­ა­ვა­დე­ბის სიმპტო­მებ­ზე სა­უბ­რო­ბენ. ექ­სპერ­ტე­ბი იძ­ლე­ვი­ან გაფრ­თხი­ლე­ბას, რომ ასეთ შემ­თხვე­ვებს გა­და­უ­დე­ბე­ლი მკურ­ნა­ლო­ბა სჭირ­დე­ბა. ასე­ვე, ისი­ნი ხაზ­გას­მით აღ­ნიშ­ნა­ვენ, რომ მთე­ლი მსოფ­ლი­ოს მას­შტა­ბით, კო­რო­ნა­ვირუ­სით მძი­მედ ძა­ლი­ან ცოტა ბავ­შვი ავად­დე­ბა და COVID-19 მათ ყვე­ლა­ზე ნაკ­ლე­ბად ეხე­ბა. წყარო:
Keso Bigvava
Tbilisi, Georgia · 3 months ago
კორონავირუსის გავრცელების ცხელი წერტილები, სადაც ბოლო დღეებია ახალი ინფიცირებულების რაოდენობა იკლებს
მსოფ­ლიო კო­რო­ნა­ვირუ­სის პან­დე­მი­ას ებ­რძვის. ვირუ­სის ახა­ლი შტა­მი, COVID-19 მსოფ­ლი­ოს 209 ქვე­ყა­ნა­სა და ტე­რი­ტო­რი­ულ ერ­თე­ულ­შია გა­მოვ­ლე­ნი­ლი. გლო­ბა­ლუ­რი მას­შტა­ბით, ბოლო მო­ნა­ცე­მე­ბით, კო­რო­ნა­ვირუ­სის 1 347 473 შემ­თხვე­ვაა და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი, რო­მელ­თა შო­რის, 285 090 ადა­მი­ა­ნი გა­მო­ჯან­მრთელ­და, ხოლო 74 779 პა­ცი­ენ­ტი გარ­და­იც­ვა­ლა. ამ ეტაპ­ზე ყვე­ლა­ზე რთუ­ლი ვი­თა­რე­ბაა აშშ-ში, ეს­პა­ნეთ­ში, იტა­ლი­ა­ში, გერ­მა­ნი­ა­ში, საფ­რან­გეთ­ში, ირან­ში, დიდ ბრი­ტა­ნეთ­სა და თურ­ქეთ­ში, თუმ­ცა ზო­გი­ერთ ჩა­მოთ­ვლილ ქვე­ყა­ნა­ში უკვე შე­ი­ნიშ­ნე­ბა ახა­ლი ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბის კლე­ბის დი­ნა­მი­კა, რაც ეპი­დე­მი­ო­ლო­გებს აფიქ­რე­ბი­ნებთ, რომ ვირუ­სის პიკ­მა გა­და­ი­ა­რა. მა­გა­ლი­თად, ეს­პა­ნეთ­ში ბოლო ხუთი დღეა ახა­ლი ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა იკ­ლებს. აქ ბოლო ხუთი დღის სტა­ტის­ტი­კა ასე გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა: 2 აპ­რი­ლი - 7 947 ახა­ლი ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი 3 აპ­რი­ლი - 7 134 ახა­ლი შემ­თხვე­ვა 4 აპ­რი­ლი - 6 969 ახა­ლი ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი 5 აპ­რი­ლი - 5 478 ახა­ლი ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი 6 აპ­რი­ლი - 5 029 ახა­ლი შემ­თხვე­ვა. ბოლო სამი დღეა ახა­ლი შემ­თხვე­ვე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა იკ­ლებს იტა­ლი­ა­შიც. იტა­ლი­ის სტა­ტის­ტი­კუ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბი ასე­თია: 4 აპ­რი­ლი - 4 805 ახა­ლი შემ­თხვე­ვა 5 აპ­რი­ლი - 4 316 ახა­ლი შემ­თხვე­ვა 6 აპ­რი­ლი - 3 599 ახა­ლი შემ­თხვე­ვა#კორონავირუსი tbilisi თბილისიtbilisi თბილისი Spain Italy France
Tbilisi Daily
Tbilisi, Georgia · 6 days ago
საქართველოში დღემდე არსებობს შავი ჭირის ორი კერა
ჩი­ნეთ­ში შავი ჭი­რით ინ­ფი­ცი­რე­ბის ახა­ლი შემ­თხვე­ვე­ბი გა­მოვ­ლინ­და. ამის შე­სა­ხებ BBC წერს. შემ­თხვე­ვა ჩი­ნე­თის შიდა მონ­ღო­ლე­თის ავ­ტო­ნო­მი­ურ რე­გი­ონ­ში და­ფიქ­სირ­და. ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლია ერთი ადა­მი­ა­ნი, მწყემ­სი, რო­მე­ლიც ამ დრო­ის­თვის იზო­ლა­ცი­ა­შია. უც­ნო­ბია ინ­ფი­ცი­რე­ბის წყა­რო. გა­მო­ცე­მის ცნო­ბით, ქვე­ყა­ნა­ში გა­აძ­ლი­ე­რეს სიფრ­თხი­ლის ზო­მე­ბი და მე­სა­მე დო­ნის გან­გა­ში გა­მო­ა­ცხა­დეს, რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ აიკ­რძა­ლა ნა­დი­რო­ბა იმ ცხო­ვე­ლებ­ზე, რომ­ლე­ბიც შე­საძ­ლოა შავი ჭი­რის მა­ტა­რე­ბელ­ნი იყონ, აიკ­რძა­ლა მათი ხორ­ცის ჭა­მაც. შავი ჭი­რის შემ­თხვე­ვა გა­სულ წელს მონ­ღო­ლეთ­ში და­ფიქ­სირ­და და მის­გან ორი ადა­მი­ა­ნი გარ­და­იც­ვა­ლა. ინ­ფი­ცი­რე­ბის წყა­რო მღრღნე­ლის უმი ხორ­ცი იყო.ამ ვე­რაგ­მა და­ა­ვა­დე­ბამ შუა სა­უ­კუ­ნე­ებ­ში 50 მი­ლი­ო­ნამ­დე ადა­მი­ა­ნი შე­ი­წი­რა, თუმ­ცა შავი ჭირი ჩვენს დრო­ში აღა­რაა ისე­თი სა­ხი­ფა­თო, რო­გორც ადრე. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში დღემ­დე არ­სე­ბობს შავი ჭი­რის ორი კერა. ამის შე­სა­ხებ AMBEBI.GE-სთან და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის გა­დამ­დებ და­ა­ვა­დე­ბა­თა დე­პარ­ტა­მენ­ტის უფ­როს­მა ხა­თუ­ნა ზა­ხაშ­ვილ­მა ისა­უბ­რა. რო­გორ უნდა და­ვიც­ვათ თავი და­ა­ვა­დე­ბის­გან და რო­დის და­ფიქ­სირ­და ბო­ლოს შავი ჭი­რის შემ­თხვე­ვა სა­ქარ­თვე­ლო­ში? - ამის შე­სა­ხებ ჩვე­ნი სტა­ტი­ი­დან შე­ი­ტყობთ. ზა­ხაშ­ვი­ლის თქმით, შავი ჭი­რის შემ­თხვე­ვე­ბი მსოფ­ლი­ო­ში არ არის უც­ნა­უ­რი მოვ­ლე­ნა, ყო­ველ­წლი­უ­რად ხდე­ბა და ამ შემ­თხვე­ვე­ბის რე­გის­ტრა­ცია მიმ­დი­ნა­რე­ობს. "შავი ჭირი არ არის ბო­ლომ­დე და­ვი­წყე­ბუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბა და პე­რი­ო­დუ­ლად ახ­სე­ნებს მსოფ­ლი­ოს თავს. სა­ქარ­თვე­ლო­ში ბო­ლოს და­ახ­ლო­ე­ბით 1922 წელს, მე­ო­ცე სა­უ­კუ­ნის და­სა­წყის­ში და­ფიქ­სირ­და. ზო­გა­დად, შავი ჭი­რის ვირუ­სის გა­დამ­ტა­ნე­ბი არი­ან გა­რე­უ­ლი მღრღნე­ლე­ბის სხვა­დას­ხვა სა­ხე­ო­ბე­ბი. ქვეყ­ნე­ბი­სა და ტე­რი­ტო­რი­ე­ბის მი­ხედ­ვით, გან­სხვა­ვე­ბუ­ლია გა­დამ­ტა­ნე­ბის სა­ხე­ო­ბა. ძი­რი­თა­დად ისი­ნი ავად­დე­ბი­ან და შემ­დეგ ადა­მი­ან­ზე გა­და­ცე­მა რწყი­ლე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით ხდე­ბა. რწყი­ლის გა­რე­შე ეს და­ა­ვა­დე­ბა მღრღნე­ლი­დან ადა­მი­ან­ზე ვერ გა­და­ვა" - გვე­უბ­ნე­ბა გა­დამ­დებ და­ა­ვა­დე­ბა­თა დე­პარ­ტა­მენ­ტის უფ­რო­სი. - თით­ქოს მსოფ­ლი­ომ და­ა­მარ­ცხა შავი ჭირი... - არ არის და­მარ­ცხე­ბუ­ლი რე­ა­ლუ­რად, შავი ჭი­რის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო ვაქ­ცი­ნა არ არ­სე­ბობს. ყო­ველ წე­ლი­წადს თავს იჩენს სხვა­დას­ხვა ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე. მა­გა­ლი­თად, მა­და­გას­კარ­ში ყო­ველ წე­ლი­წადს აქვთ ეპი­დე­მი­ის აფეთ­ქე­ბა. ეს არის, რო­გორც გი­თხა­რით, მღრღნე­ლე­ბის და­ა­ვა­დე­ბა, რო­დე­საც მათი რა­ო­დე­ნო­ბა იზ­რდე­ბა, მათ­ში იფეთ­ქებს ხოლ­მე ეპი­დე­მია. ეს არის ბუ­ნებ­რი­ვი რე­გუ­ლა­ცი­ის მე­ქა­ნიზ­მი და ეპი­დე­მი­ის შემ­დეგ, რო­დე­საც მათი რა­ო­დე­ნო­ბა მცირ­დე­ბა, ხდე­ბა ერ­თგვა­რი შეს­ვე­ნე­ბა. გამ­რავ­ლე­ბის შემ­დეგ კი ისევ იჩენს თავს. არ­სე­ბობს შავი ჭი­რის ბუ­ნებ­რი­ვი კე­რე­ბი, სა­დაც სა­უ­კუ­ნე­ე­ბია ვერ აღ­მო­ფხვრეს და­ა­ვა­დე­ბის შემ­თხვე­ვე­ბი. ადა­მი­ანს გა­და­ე­დე­ბა მა­შინ, რო­დე­საც ერთ გა­რე­მო­ში ხვდე­ბი­ან და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი მღრღნე­ლი, ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი რწყი­ლი და ადა­მი­ა­ნი. - თა­ვის არი­დე­ბის გზე­ბი რო­გო­რია? - და­მო­კი­დე­ბუ­ლია ცხოვ­რე­ბის წეს­ზე, ჩა­ტა­რე­ბულ ყო­ველ­დღი­ურ სა­მუ­შა­ო­ებ­ზე, ჰი­გი­ე­ნის ნორ­მებ­ზე.... ცხოვ­რე­ბის დო­ნის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას­თან ერ­თად, ჰი­გი­ე­ნის ნორ­მე­ბიც უმ­ჯო­ბეს­დე­ბა, ადა­მი­ა­ნის სა­ცხოვ­რე­ბელ­ში მღრღნე­ლე­ბი იმ რა­ო­დე­ნო­ბით აღარ გვხვდე­ბა და აქ წყდე­ბა კავ­ში­რი. თო­რემ შავი ჭი­რის ენ­დე­მუ­რი კე­რე­ბი არ­სე­ბობს ამე­რი­კა­ში, სა­ქარ­თვე­ლო­ში, სომ­ხეთ­ში, რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ა­ში, თურ­ქეთ­ში, სა­ბერ­ძნეთ­ში... თით­ქმის ყვე­ლა ქვე­ყა­ნა­ში. სა­ქარ­თვე­ლო­ში დღემ­დე არ­სე­ბობს შავი ჭი­რის ორი კერა, რო­მელ­თა­გან ერთ-ერთი მეტ­ნაკ­ლე­ბად აქ­ტი­უ­რია, მე­ო­რე კი - ნაკ­ლე­ბად. ად­გი­ლობ­რი­ვი მო­სახ­ლე­ო­ბა ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლია და შე­სა­ბა­მი­სი სა­ხელ­მწი­ფო სამ­სა­ხუ­რე­ბის მიერ ად­გილ­ზე ვი­თა­რე­ბა მუდ­მი­ვად კონ­ტროლ­დე­ბა. - გან­კურ­ნე­ბის ალ­ბა­თო­ბა რო­გო­რია? - ძა­ლი­ან მა­ღა­ლია, ეს გახ­ლავთ ბაქ­ტე­რი­უ­ლი ინ­ფექ­ცია და თუ დრო­უ­ლად მოხ­და ამოც­ნო­ბა, ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბით მკურ­ნა­ლო­ბას ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა. ყვე­ლა­ზე გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ფორ­მაა ბუ­ბო­ნუ­რი. სა­ში­ში და­ა­ვა­დე­ბაა რე­ა­ლუ­რად, უბ­რა­ლოდ დრო­უ­ლად უნდა მოხ­დეს მკურ­ნა­ლო­ბა. დღეს იმ­დე­ნად იშ­ვი­ა­თია, რომ თით­ქმის და­ა­ვი­წყდათ ექი­მებს. - გა­და­დე­ბის საფრ­თხე რამ­დე­ნად მა­ღა­ლია? - ბუ­ბო­ნუ­რი ფორ­მის გა­და­დე­ბა ძა­ლი­ან რთუ­ლია, მე­ქა­ნი­კუ­რად უნდა მოხ­დეს და­ზი­ა­ნე­ბა კე­რის და შემ­დეგ შე­სუნ­თქვა ჯან­მრთე­ლი ადა­მი­ა­ნის მიერ. რაც შე­ე­ხე­ბა ფილ­ტვის­მი­ერ ფორ­მას, მისი გა­და­დე­ბა უფრო მარ­ტი­ვია და ფა­ტა­ლურ შე­დეგს ვი­ღებთ. რაც შე­ე­ხე­ბა სიმპტო­მებს, და­ინ­ფი­ცი­რე­ბი­დან მა­ლე­ვე ვლინ­დე­ბა - მა­ღა­ლი ცხე­ლე­ბით, ძლი­ე­რი ინ­ტოქ­სი­კა­ცი­ი­თა და სუნ­თქვის გარ­თუ­ლე­ბით მიმ­დი­ნა­რე­ობს.
Keso Bigvava
Tbilisi, Georgia · 3 months ago
საქართველოში კორონავირუსით მესამე პაციენტი გარდაიცვალა
სა­ქარ­თვე­ლო­ში კო­რო­ნა­ვირუ­სით ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი მე­სა­მე პა­ცი­ენ­ტი გარ­და­იც­ვა­ლა. 86 წლის ქალი თბი­ლი­სის ინ­ფექ­ცი­უ­რი სა­ა­ვად­მყო­ფოს პა­ცი­ენ­ტი იყო. გარ­დაც­ვა­ლე­ბა დღის 14:00 სა­ა­თის­თვის და­ფიქ­სირ­და. "დღეს სამ­წუ­ხა­როდ, ჩვენს ცენ­ტრში და­ფიქ­სირ­და COVID-19-ით გარ­დაც­ვა­ლე­ბის რი­გით მე-3 შემ­თხვე­ვა ქვეყ­ნის­თვის და პირ­ვე­ლი ჩვე­ნი სა­ა­ვად­მყო­ფოს­თვის. მინ­და გი­თხრათ, რომ ეს გარ­და­უ­ვა­ლი იყო. ეს იყო 86 წლის ქალ­ბა­ტო­ნი, რო­მე­ლიც 2 კვი­რა­ზე მე­ტია ჩვენ­თა­ნაა. პრაქ­ტი­კუ­ლად, ეს იყო ყვე­ლა­ზე მძი­მე პა­ცი­ენ­ტი ალ­ბათ, რაც კი ეპი­დე­მი­ის და­წყე­ბი­დან შე­მო­სუ­ლა კლი­ნი­კა­ში. გარ­და იმი­სა, რომ ის 86 წლის იყო, მას ჰქონ­და მძი­მე თან­მხლე­ბი ნევ­რო­ლო­გი­უ­რი და­ა­ვა­დე­ბა, ჰქონ­და მძი­მე ორ­მხრი­ვი პნევ­მო­ნია, რო­მე­ლიც შე­ფა­სე­ბუ­ლი იყო მაქ­სი­მა­ლუ­რი 24 ქუ­ლით, რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ პრაქ­ტი­კუ­ლად, არ იყო დარ­ჩე­ნი­ლი ჯან­მრთე­ლი ფილ­ტვის ქსო­ვი­ლი, ჰქონ­და მძი­მე სეფ­სი­სი და კი­დევ სხვა მძი­მე გარ­თუ­ლე­ბე­ბი. 2 კვი­რის მან­ძილ­ზე ეს პა­ცი­ენ­ტი იმ­ყო­ფე­ბო­და რე­ა­ნი­მა­ცი­ა­ში. ექი­მებ­მა ყვე­ლა­ფე­რი გა­ა­კე­თეს. ვფიქ­რობ, უფრო მე­ტიც, ვიდ­რე ადა­მი­ანს შე­უძ­ლია, მაგ­რამ სამ­წუ­ხა­როდ, სი­ტუ­ა­ცია იყო ისე­თი, რომ შე­უ­თავ­სე­ბე­ლი იყო სი­ცო­ცხლეს­თან და გა­დარ­ჩე­ნა ვერ მო­ხერ­ხდა”, - გა­ნა­ცხა­და ინ­ფექ­ცი­უ­რი კლი­ნი­კის ხელ­მძღვა­ნელ­მა თენ­გიზ ცერ­ცვა­ძემ მე­დი­ის­თვის გა­კე­თე­ბულ კო­მენ­ტარ­ში. #კორონავირუსი tbilisi თბილისიtbilisi თბილისი
Mediamall
Tbilisi, Georgia · 3 months ago
ამირან გამყრელიძე: ვირუსის პიკური პერიოდი იწყება მე-6 კვირიდან, ჩვენ მე-3 კვირა დავასრულეთ
ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ განაცხადა. “ძი­რი­თა­დი პი­კუ­რი პე­რი­ო­დი იწყე­ბა ხოლ­მე, მე-6, მე-7, მე-8 კვი­რას პირ­ვე­ლი შემ­თხვე­ვის და­დას­ტუ­რე­ბი­დან. შე­სა­ბა­მი­სად, ჩვენ­თან პირ­ვე­ლი შემ­თხვე­ვი­დან, კო­რო­ნა­ვირუ­სის და­დას­ტუ­რე­ბი­დან 3 კვი­რა გუ­შინ­წინ დამ­თავ­რდა. 26 თე­ბერ­ვალს და­ვა­დას­ტუ­რეთ ჩვენ პირ­ვე­ლი და­დე­ბი­თი შემ­თხვე­ვა სა­ქარ­თვე­ლო­ში. ამი­ტომ, ჩვენ ახლა მე-3 კვი­რა და­ვამ­თავ­რეთ და ამი­ტო­მაც გუ­შინ­წინ მთავ­რო­ბის სა­კო­ორ­დი­ნა­ციო საბ­ჭო­ზე მე გა­ვაჟ­ღე­რე ჩემი მო­საზ­რე­ბა, რომ ჩვენ შევ­დი­ვართ გარ­კვე­უ­ლად პრე-კრი­ტი­კულ ფა­ზა­ში. ამი­ტომ, მე­ტად უნდა გაძ­ლი­ერ­დეს ყვე­ლა ის ღო­ნის­ძი­ე­ბა, რა­საც დღეს ქვე­ყა­ნა ატა­რებს“, – გა­ნა­ცხა­და ამი­რან გამ­ყრე­ლი­ძემ „პა­ლიტ­რა­ნი­უ­სის“ ეთერ­ში #coronavirus #covid19 #pandemyy
Keso Bigvava
Tbilisi, Georgia · 3 months ago
"გვაქვს კორონავირუსის 236 დადასტურებული შემთხვევა და აქედან 3 არის შემოტანილი" - მარინა ეზუგბაია
თბი­ლი­სის ინ­ფექ­ცი­უ­რი სა­ა­ვად­მყო­ფოს სა­მე­დი­ცი­ნო დი­რექ­ტო­რის მა­რი­ნა ეზუგ­ბა­ი­ას გან­მარ­ტე­ბით, ჯან­დაც­ვის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის მო­წო­დე­ბით, ცალ­კე აღი­რი­ცხე­ბა კო­რო­ნა­ვირუ­სით ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს ის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი, რომ­ლებ­საც ვირუ­სი სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ზღვრებს გა­რეთ და­უ­დას­ტურ­დათ. რო­გორც ეზუგ­ბა­ი­ამ ჟურ­ნა­ლის­ტებს გა­ნუ­ცხა­და, ჯამ­ში ასე­თი 3 პა­ცი­ენ­ტია, რო­მე­ლიც უკვე სა­ქარ­თვე­ლოს კლი­ნი­კებ­ში მკურ­ნა­ლობს, რაც შე­ე­ხე­ბა ქვეყ­ნის შიგ­ნით და­დას­ტუ­რე­ბულ შემ­თხვე­ვებს, ასეთ 233-ია. "ამ ეტაპ­ზე გვაქვს 236 და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი შემ­თხვე­ვა, მაგ­რამ ამ 236-დან 3 და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი შემ­თხვე­ვა არის შე­მო­ტა­ნი­ლი, 2 სომ­ხე­თი­დან და 1- თურ­ქე­თი­დან, ანუ რას ნიშ­ნავს - იქ არის და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი და და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი შემ­თხვე­ვა შე­მო­ვი­და ჩვენ­თან, აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ეს და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი 3 შემ­თხვე­ვა ცალ­კე შემ­თხვე­ვე­ბად გა­მო­დის, გვე­მა­ტე­ბა ჩვენ სამ­კურ­ნა­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში რო­გორც რა­ო­დე­ნო­ბა, მაგ­რამ აღ­რი­ცხვა, ჯან­მოს მო­ნა­ცე­მე­ბით, ცალ­კე უნდა გან­ვი­ხი­ლოთ. თუ ცალ­კე გან­ვი­ხი­ლავთ ამას, ამ 236-დან 3 თუ ცალ­კეა, მა­შინ 233-ია, გა­მო­დის, რომ ჩვენ გუ­შინ დღე-ღა­მის გან­მავ­ლო­ბა­ში 2 ახა­ლი შემ­თხვე­ვა შეგ­ვე­მა­ტა, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თვე­ლო­ში და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლია. სა­მი­ვე სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქეა და შეგ­ვიძ­ლია ჯა­მუ­რად გან­ვი­ხი­ლოთ, მაგ­რამ ეს ყო­ველ­თვის ცალ­კე იქ­ნე­ბა გა­მო­ტა­ნი­ლი. თუ მას კი­დევ შე­ე­მა­ტე­ბა პა­ცი­ენ­ტე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა, ცალ­კე რი­ცხვებს მო­გახ­სე­ნებთ. გუ­შინ ჩვენ­თან 15 ადა­მი­ან­ზე ჩა­ტარ­და ტეს­ტი­რე­ბა და 1 დაგ­ვი­დას­ტურ­და, რო­მე­ლიც შე­მოგ­ვე­მა­ტა. ეს არის ეროვ­ნუ­ლი ბან­კის კონ­ტაქ­ტი. ახა­ლი პა­ცი­ნე­ტი იყო თვი­თი­ზო­ლა­ცი­ა­ში, იმი­ტომ, რომ ეს ეროვ­ნუ­ლი ბან­კის და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი შემ­თხვე­ვის კონ­ტაქ­ტი იყო და რო­დე­საც მას­თან გა­მოვ­ლინ­და ტემ­პე­რა­ტუ­რა, მა­შინ­ვე გად­მოყ­ვა­ნი­ლი იქნა ჩვენ­თან, ჩვენ ჩა­ვა­ტა­რეთ ტეს­ტი­რე­ბა და და­დას­ტურ­და კო­ვი­დი. მისი მდგო­მა­რე­ო­ბა სა­შუ­ა­ლო­ზე მსუ­ბუ­ქია", - გა­ნა­ცხა­და ეზუგ­ბა­ი­ამ.#მარინაეზუგბაია Tbilisi
Sokhumi Daily
Sokhumi, Georgia · 4 weeks ago
დავა ქართველების ნასახლარზე - რა მეთოდებით ეპატრონებიან ქართველების სახლებს აფხაზეთში
აფხა­ზე­თის ომის შე­დე­გად 300 000-ზე მეტი ქარ­თვე­ლი დევ­ნი­ლი გახ­და. მა­შინ იქ დარ­ჩე­ნილ აფხა­ზებს, შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი დაჯ­გუ­ფე­ბის "ლი­დე­რებს" ეგო­ნათ, რომ ომის შემ­დეგ ცხოვ­რე­ბას მშვი­დად გა­ნაგ­რძობ­დნენ, ტუ­რიზმს გა­ნა­ვი­თა­რებ­დნენ, და­მო­უ­კი­დე­ბელ ეკო­ნო­მი­კას აა­შე­ნებ­დნენ და ერთი სი­ტყვით, ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გად იქ­ნე­ბო­და; გა­ვი­და დრო და ად­გი­ლობ­რი­ვი მო­სახ­ლე­ო­ბა დღემ­დე ქარ­თვე­ლე­ბის ნა­სახ­ლა­რებ­ზე ია­რა­ღის მუ­ქა­რით, სრო­ლით, ერ­თმა­ნე­თის სის­ხლისღვრით და­ო­ბენ. abkhaz-auto.ru-ს ცნო­ბით, 6 ივ­ნისს აფხა­ზე­თის ე.წ. სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ­მა პა­ლა­ტამ სა­დაო სახ­ლე­ბი­სა და უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის თემა კი­დევ ერთხელ გა­ნი­ხი­ლა. და­ახ­ლო­ე­ბით ერთი წლის წინ, პა­ლა­ტამ ასამ­დე მო­ქა­ლა­ქის სა­ჩი­ვა­რი შე­ის­წავ­ლა, სა­დაც ისი­ნი სა­ცხოვ­რე­ბელ სახ­ლებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით, უფ­ლე­ბე­ბის დარ­ღვე­ვა­ზე სა­უბ­რო­ბენ. "სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ პა­ლა­ტის" წევ­რის და­ნი­ელ უბი­რი­ას ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბით შექ­მნი­ლი სა­მუ­შაო ჯგუ­ფი 90-იანი წლე­ბის შე­დე­გად დარ­ჩე­ნი­ლი, იმ უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის აღ­რი­ცხვა­ზე მუ­შა­ობს, რო­მე­ლიც ომამ­დე ქარ­თვე­ლებს ეკუთ­ვნო­დათ, შემ­დეგ კი მათ­მა ნა­თე­სავ­მა, ახ­ლო­ბელ­მა ან სუ­ლაც მე­ზო­ბელ­მა აფხა­ზებ­მა თა­ვი­ანთ სა­კუთ­რე­ბად "აღი­ა­რეს". არის შემ­თხვე­ვე­ბი, რო­დე­საც ქარ­თვე­ლე­ბის სახ­ლე­ბი ე.წ. აფხა­ზე­თის ომის ვე­ტე­რა­ნებ­მა მი­ით­ვი­სეს. აქ და­ი­წყო გა­უ­გებ­რო­ბა და და­პი­რის­პი­რე­ბა, რად­გან დღემ­დე ვერ გა­ავ­ლეს ზღვა­რი, დამ­სა­ხუ­რე­ბის მი­ხედ­ვით, ვის მეტი ეკუთ­ვნო­და და ვის ნაკ­ლე­ბი... აფხა­ზე­ბი ხში­რად ირო­ნი­უ­ლად ხუმ­რო­ბენ "ვე­ტე­რა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც ქარ­თვე­ლე­ბის სახ­ლებ­ში ცხოვ­რო­ბენ, მათ­თან ბრძო­ლა­ში მი­ღე­ბულ ჭრი­ლო­ბებს სა­ქარ­თვე­ლო­ში მკურ­ნა­ლო­ბენ, უკან­დაბ­რუ­ნე­ბუ­ლი კი ამ­ბო­ბენ - სა­ქარ­თვე­ლოს­გან გვე­კუთ­ვნი­სო". უბი­რი­ას თქმით, ეს პირ­ვე­ლი შემ­თხვე­ვა არ არის, რო­დე­საც ად­გი­ლობ­რი­ვებს შო­რის აღ­ნიშ­ნუ­ლი პრობ­ლე­მა არ­სე­ბობს. ჯერ კი­დევ არ­ძინ­ბას დრო­საც ხდე­ბო­და ასე­თი ფაქ­ტე­ბი და ეს დღემ­დე გრძელ­დე­ბა. სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი სახ­ლე­ბის სა­და­ვო სა­კი­თხე­ბის თე­მა­ზე მო­მუ­შა­ვე ზუ­რაბ ზუხ­ბას ცნო­ბით, მას არა­ერ­თი მსგავ­სი შემ­თხვე­ვის შე­სა­ხებ სმე­ნია. ე.წ. აფხა­ზი მა­ღალ­ჩი­ნოს­ნე­ბის პო­ზი­ცი­ის თა­ნახ­მად, მათ, ვინც 90-იანი წლე­ბის ომში მო­ნა­წი­ლე­ობ­და და მა­თაც, ვისი ოჯა­ხის წევ­რე­ბიც ამ ომს შე­ეწ­რი­ნენ, შე­ღა­ვა­თე­ბი ეკუთ­ვნით, თუმ­ცა აქ იწყე­ბა მთა­ვა­რი და­პი­რის­პი­რე­ბა. სხვე­ბის თქმით, ისი­ნი ისე­დაც გარ­კვე­ულ შე­ღა­ვა­თებს იღე­ბენ და მათ ფონ­ზე და­ნარ­ჩე­ნე­ბი, ვი­საც ომში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა თუნ­დაც ასა­კის გამო არ მო­უ­წი­ათ, იჩაგ­რე­ბი­ან. არის კი­დევ ერთი ფაქ­ტო­რი, აფხა­ზე­ბის აზ­რით, მო­სახ­ლე­ო­ბის ნა­წი­ლი, ვინც კარგ ურ­თერ­თო­ბას ინარ­ჩუ­ნე­ბენ ქარ­თვე­ლებ­თან, (ეს გა­მო­ი­ხა­ტე­ბა ქარ­თვე­ლე­ბის სახლ-კა­რის მოვ­ლით, თუ სხვა ფაქ­ტო­რით) შე­ღა­ვა­თე­ბით არ უნდა სარ­გებ­ლობ­დნენ. შე­ღა­ვა­თებ­ში იმ ეკო­ნო­მი­კურ სარ­გე­ბელს გუ­ლის­ხმო­ბენ, რა­საც აფხა­ზე­ბი ქარ­თვე­ლე­ბის კუთ­ვნი­ლი სახ­ლე­ბის ტუ­რის­ტებ­ზე გა­ქი­რა­ვე­ბით იღე­ბენ... ერთ-ერთი აფხა­ზე­ბის თქმით, "უამ­რავ­მა ადა­მი­ან­მა, ვისი ოჯა­ხის წევ­რი იმ წლებ­ში ბუ­ნებ­რი­ვი ან სუ­ლაც მო­უ­ლოდ­ნე­ლი სიკ­ვდი­ლით გარ­და­იც­ვა­ლა, თა­ვი­სი მკვდა­რი სა­ო­მარ მოქმდე­ბებ­ში და­ღუ­პუ­ლად ჩა­ა­წე­რი­ნა და ამ დრო­ის გან­მავ­ლო­ბა­ში შე­ღა­ვა­თე­ბით სარ­გებ­ლობ­და". წყარო: commersant.ge#აფხაზეთი #პოლიტიკა #ოკუპაცია #sokhumidaily
Keso Bigvava
Tbilisi, Georgia · 3 months ago
შესაძლოა, ზეგისთვის 5 ახალი გამოჯანმრთელებული დაგვემატოს - მარინა ენდელაძე
კო­რო­ნა­ვირუ­სით ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი ორი პა­ცი­ენ­ტის პირ­ვე­ლა­დი ტეს­ტის შე­დე­გე­ბი უარ­ყო­ფი­თია. ამის შე­სა­ხებ ინ­ფექ­ცი­უ­რი სა­ა­ვად­მყო­ფოს ბოქ­სი­რე­ბუ­ლი გან­ყო­ფი­ლე­ბის ხელ­ძღვა­ნელ­მა, მა­რი­ნე ენ­დე­ლა­ძემ გა­ნა­ცხა­და. მა­რი­ნა ენ­დე­ლა­ძე - კო­რო­ნა­ვირუ­სით ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი 4 ახა­ლი პა­ცი­ენ­ტი აშშ-იდან ჩა­მო­ვი­და, მათ შო­რის ერთი 15 წლის ბავ­შვია "ამ­ჟა­მად ჩვენ­თან არ­სე­ბუ­ლი პა­ცი­ენ­ტე­ბი­დან ორი არის ძა­ლი­ან მძი­მე" - მა­რი­ნა ენ­დე­ლა­ძე მისი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, გაგ­ზავ­ნი­ლია კი­დევ სამი პა­ცი­ენ­ტის პირ­ვე­ლა­დი ანა­ლი­ზი. და­გე­გი­ლია გან­მე­ო­რე­ბი­თი ტეს­ტი­რე­ბა, დღეს გაგ­ზავ­ნი­ლია სამი. ვე­ლო­დე­ბით პა­სუ­ხებს, ასე­ვე ორზე, პირ­ვე­ლა­დი კვლე­ვით მი­ვი­ღეთ უარ­ყო­ფი­თი. ხვალ გა­ვაგ­ზავ­ნით, ანუ შე­საძ­ლოა, ზე­გის­თვის 5 ახა­ლი გა­მო­ჯან­მრთე­ლე­ბუ­ლი დაგ­ვე­მა­ტოს“,- გა­ნა­ცხა­და ენ­დე­ლა­ძემ. ცნო­ბის­თვის, სა­ქარ­თვე­ლო­ში კო­რო­ნა­ვირუ­სით ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი სულ 8 პა­ცი­ენ­ტია გა­მო­ჯან­მრთე­ლე­ბუ­ლი. და­ინ­ფი­ცი­რე­ბის და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი შემ­თხვე­ვე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა კი 61-მდე გა­ი­ზარ­და. #კორონავირუსი#დარჩისახლში#სიახლეები
Mariam Chabrava
Senaki, Georgia · 2 months ago
"რა ხდება როცა კორონა გიდასტურდება და ამ სიგიჟეებს პალატიდან კითხულობ..."
მეგობრებო მინდა გაგიზიაროთ ქართველი გოგონას ამბავი❤️ლილე აბ­სან­ძე ერთ-ერ­თია იმ 139 პა­ცი­ენ­ტი­დან, რომ­ლებ­მაც კო­რო­ნა­ვირუ­სი და­ა­მარ­ცხეს. გო­გო­ნა თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო სა­მე­დი­ცი­ნო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პირ­ვე­ლ სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო კლი­ნი­კაში 28 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში მკურ­ნა­ლობ­და. ლილე "ფე­ის­ბუ­ქის" პი­რად გვერ­დზე წერს: "მგო­ნი უკვე ყვე­ლამ იცით, მაგ­რამ იმ 139 ადა­მი­ა­ნი­დან, რო­მე­ლიც covid19-ის­გან გა­მო­ჯან­მრთელ­და, ერთ-ერთი მე ვარ. 28 დღე ვმკურ­ნა­ლობ­დი პირ­ველ სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო კლი­ნი­კა­ში და იქე­დან სა­ერ­თოდ სხვა­ნა­ირ ქვე­ყა­ნა­ში გა­მო­ვე­დი. მარ­თა­ლია, ძი­რი­თა­დად ყვე­ლა­ნი იმა­ზე ხართ კონ­ცენ­ტრი­რე­ბუ­ლი ვირუ­სის­გან თავი რო­გორ და­იც­ვათ, სახ­ლში რო­გორ დარ­ჩეთ და რა თქვა მა­რი­ნა ეზუგ­ბა­ი­ამ ამ დი­ლით, მაგ­რამ მა­ინც მო­გიყ­ვე­ბით, რა ხდე­ბა როცა კო­რო­ნა გი­დას­ტურ­დე­ბა და ამ სი­გი­ჟე­ებს უკვე პა­ლა­ტი­დან კი­თხუ­ლობ. აქვე აღ­ვნიშ­ნავ, რომ ამ ტექ­სტში წე­რია მხო­ლოდ და მხო­ლოდ ჩემი გა­მოც­დი­ლე­ბა, წყალ­გა­უ­ვა­ლი სი­მარ­თლე ეს არ არის, და რა თქმა უნდა, ყვე­ლა­ზეც ნამ­დვი­ლად არ ვრცელ­დე­ბა. ჩემი ამ­ბა­ვია მარ­ტო. მე მარ­ტის ბო­ლოს ერთ-ერთ კლი­ნი­კა­ში ვმკურ­ნა­ლობ­დი ფილ­ტვე­ბის ბაქ­ტე­რი­უ­ლი ან­თე­ბით. სა­ერ­თო პა­ლა­ტა­ში შე­მო­იყ­ვა­ნეს პა­ცი­ენ­ტი, რო­მელ­მაც კონ­ტაქ­ტე­ბი და­მა­ლა (მე ასე ვიცი) და რო­გორც შემ­დგომ აღ­მოჩ­ნდა, კო­რო­ნა­ვირუ­სით იყო ავად. 2 დღე ამ ადა­მი­ან­თან ერ­თად ვმკურ­ნა­ლობ­დი პა­ლა­ტა­ში და შემ­დეგ სახ­ლში გამ­წე­რეს. კი­დევ ორი დღის მერე, და­მი­რე­კა და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლის ცენ­ტრმა და გა­და­მიყ­ვა­ნეს კლი­ნი­კა­ში. მე­ო­რე დღეს ლუ­გა­რის ლა­ბო­რა­ტო­რი­ამ ამი­ღო ნა­ცხი ცხვი­რი­დან და ხა­ხი­დან და 6 სა­ათ­ში და­მი­დას­რუტ­და კო­ვიდ-19. მო­სა­ყო­ლად ხო ძა­ლი­ან მარ­ტი­ვია, მაგ­რამ მგო­ნი ყვე­ლა­ზე ცუდი დღე იყო ჩემს ცხოვ­რე­ბა­ში. სა­ნამ სას­წრა­ფო მო­ვი­და, 20 წუთი ყვვე­ლა­ფერს გა­ნურ­ჩევ­ლად ვჩურ­თავ­დი ჩან­თებ­ში, თან მე­ტი­რე­ბო­და, თან ვი­გი­ნე­ბო­დი, თან ჩე­მებს ვუყ­ვი­რო­დი ახ­ლოს არ მო­სუ­ლიყ­ვნენ და არა­ფერ­ში დამ­ხმა­რე­ბოდ­ნენ და თან მარ­ტო იმა­ზე ვფიქ­რობ­დი, რომ რა აზრი აქვს, უკვე ყვე­ლას გვჭირს. არ გვჭირ­და ყვე­ლას, არა­ვის ჭირ­და ჩემ გარ­და, მაგ­რამ ეს არც მა­შინ ვი­ცო­დი, არც მომ­დევ­ნო 14 დღე ვი­ყა­ვი დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი და ბო­ლომ­დე ახ­ლაც არ მჯე­რა. დღე­საც, დე­და­ჩემს რომ ვე­ლა­პა­რა­კე­ბი მარ­ტო იმას ვუს­მენ, რო­გორ სუნ­თქავს და ხომ არ ახ­ვე­ლებს. რო­გორც მე ვი­კონ­ტრო­ლებ­დი ტემ­პე­რა­ტუ­რას ბოქ­სი­რე­ბულ პა­ლა­ტა­ში, ისე ვა­კონ­ტო­ლებ­დი ოჯა­ხის წევ­რე­ბის ტემ­პე­რა­ტუ­რას დის­ტან­ცი­უ­რად. ,, #news #opinion #coronavirus #stopcovid19 #stayathome Tbilisi