სად იკეძალება 10-ზე მეტი პირის შეკრება
84 Views
Mediamall
Tbilisi · 6 months ago

საქართველოს მთავრობამ 2020 წლის 23 მარტის დადგენილება №181 გამოაქვეყნა “საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ”, სადაც განსაზღვერულია სად არის აკრძალული 10-ზე მეტი პირის თავშეყრა. იხილეთ ბმული: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4830610?publication=0


Mediamall
Tbilisi · 6 months ago
5
Write a comment