95 votes
1 comments
0 shares
Save
ნიკა გამყრელიძე კლინიკურად გამოჯანმრთელებულია"
168 views
Keso Bigvava
Tbilisi · 3 months ago

ნიკა გამყრელიძე კლინიკურად გამოჯანმრთელებულია" - როდის გაწერენ "ევექ­სის" წარმომადგენელს ინფექციურიდან

ევექ­სის" სა­მეთ­ვალ­ყუ­რეო საბ­ჭოს წევ­რი ნი­კო­ლოზ გამ­ყრე­ლი­ძე კო­რო­ნა­ვირუ­სის­გან სა­ბო­ლო­ოდ გა­მო­ჯან­მრთე­ლე­ბულ პა­ცი­ენ­ტებს შო­რის ჯერ­ჯე­რო­ბით არ არის, თუმ­ცა, მას სა­ა­ვად­მყო­ფო­დან მაქ­სი­მუმ 2-3 დღე­ში გა­წე­რენ.

რო­გორც ინ­ფექ­ცი­ურ სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში „ინ­ტერპრეს­ნი­უსს“ გა­ნუ­ცხა­დეს, ვირუს­ზე შე­სა­ბა­მი­სი კვლე­ვა მას ხვალ ჩა­უ­ტარ­დე­ბა.

ინ­ფექ­ცი­ურ­ში აცხა­დე­ბენ, რომ პა­ცი­ენ­ტი უკვე კლი­ნი­კუ­რად გა­მო­ჯან­მრთე­ლე­ბუ­ლია და რა­დი­ო­ლო­გი­უ­რა­დაც კარ­გი მდგო­მა­რე­ო­ბა აქვს.

მა­თი­ვე ცნო­ბით, ორი დღის წინ მას ჩა­უ­ტარ­და გა­მოკ­ვლე­ვა კო­რო­ნა­ვირუს­ზე, რა დრო­საც ანა­ლიზ­მა სუს­ტად და­დე­ბი­თი აჩ­ვე­ნა.

„ნიკა გამ­ყრე­ლი­ძე კლი­ნი­კუ­რად გა­მო­ჯან­მრთე­ლე­ბუ­ლია. მას ვირუს­ზე კი­დევ ერთი კვლე­ვა ხვალ ჩა­უ­ტარ­დე­ბა, რო­მე­ლიც 24 სა­ათ­ში გან­მე­ორ­დე­ბა და უარ­ყო­ფი­თი პა­სუ­ხის შემ­თხვე­ვა­ში, პა­ცი­ენტს კლი­ნი­კი­დან გა­წე­რენ" - გა­ნა­ცხა­დეს ინ­ფექ­ცი­ურ სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში.

შე­გახ­სე­ნებთ, რომ ნიკა გამ­ყრე­ლი­ძეს ვირუ­სი მარ­ტის და­სა­წყის­ში და­უდ­გინ­და. ის მისი თა­ნამ­შრომ­ლის­გან და­ინ­ფი­ცირ­და, რო­მე­ლიც თა­ვის მხრივ, იტა­ლი­ა­ში იმ­ყო­ფე­ბო­და.

#კორონავირუსი #ნიკაგამყრელიძე #დარჩისახლში
Keso Bigvava
Tbilisi · 3 months ago
Similar Posts
Tbilisi Daily
Tbilisi, Georgia · 15 hours ago
ხშირად დასმული კითხვები საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებით - მთავრობა განმარტებას ავრცელებს
სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბა ავ­რცე­ლებს ინ­ფორ­მა­ცი­ას სა­ზღვრის კვე­თას­თან და­კავ­ში­რე­ბით. 🔴 რო­მე­ლი ქვეყ­ნე­ბის­თვის იხ­სნე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ხელ­მწი­ფო სა­ზღვა­რი? ამ ეტაპ­ზე, ევ­რო­კავ­ში­რის 27 წევ­რი სა­ხელ­მწი­ფო­დან 5 ქვეყ­ნის­თვის (გერ­მა­ნია, საფ­რან­გე­თი, ეს­ტო­ნე­თი, ლატ­ვია და ლი­ე­ტუ­ვა) სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ხელ­მწი­ფო სა­ზღვა­რი იხ­სნე­ბა უპი­რო­ბოდ. ზე­მო­ჩა­მოთ­ვლი­ლი 5 ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქე­ებს/მუდ­მი­ვი ბი­ნად­რო­ბის ნე­ბარ­თვის მქო­ნე პი­რებს შე­ეძ­ლე­ბათ ყვე­ლა სა­ხის ვი­ზი­ტით სა­ქარ­თვე­ლო­ში მხო­ლოდ სა­ჰა­ე­რო გზით ჩა­მოს­ვლა, მი­თი­თე­ბუ­ლი 5 ქვეყ­ნი­დან გა­მომ­გზავ­რე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში. მაგ: ლატ­ვი­ის მო­ქა­ლა­ქე/ბი­ნად­რო­ბის უფ­ლე­ბის მქო­ნე პირი გერ­მა­ნი­ი­დან უპი­რო­ბოდ შე­მო­ვა სა­ქარ­თვე­ლო­ში. სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ზღვრის გად­მოკ­ვე­თამ­დე, მათ უნდა შე­ავ­სონ სა­გან­გე­ბოდ შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი სპე­ცი­ა­ლუ­რი, ელექტრო­ნუ­ლი ან­კე­ტა, სა­დაც უნდა მი­უ­თი­თონ სა­ქარ­თვე­ლო­ში შე­მოს­ვლამ­დე ბოლო 14 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბის ის­ტო­რია, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ვი­ზი­ტის დროს გან­სა­ზღვრუ­ლი ად­გილ­სამ­ყო­ფე­ლი, სა­კონ­ტაქ­ტო ინ­ფორ­მა­ცია და სხვ. მა­თი­ვე თან­ხმო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, აე­რო­პორ­ტში მათ ჩა­უ­ტარ­დე­ბათ PCR ტეს­ტი (სა­ხელ­მწი­ფოს ხარ­ჯით). სა­ზღვარ­ზე თერ­მოსკრი­ნინ­გის გავ­ლის შე­დე­გად, 37 გრა­დუს­ზე მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რის და­ფიქ­სი­რე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში პირი გა­დაყ­ვა­ნი­ლი იქ­ნე­ბა სა­მე­დი­ცი­ნო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში. ევ­რო­კავ­ში­რის ქვეყ­ნე­ბის (იტა­ლია, კვიპ­რო­სი, სა­ბერ­ძნე­თი, ეს­პა­ნე­თი, შვე­დე­თი, ლუქ­სემ­ბურ­გი, ნი­დერ­ლან­დე­ბი, პო­ლო­ნე­თი, პორ­ტუ­გა­ლია, რუ­მი­ნე­თი, ხორ­ვა­ტია) მო­ქა­ლა­ქე­ებს, რომ­ლებ­მაც სა­ქარ­თვე­ლო შე­იყ­ვა­ნეს ე.წ. მწვა­ნე სი­ა­ში (გარ­და ზე­მოთ ჩა­მოთ­ვლი­ლი 5 ქვეყ­ნი­სა) ან და­უ­წე­სეს სხვა­დას­ხვა სა­ხის შე­ზღუდ­ვე­ბი, სა­ქარ­თვე­ლო­ში შე­მოს­ვლა შე­ეძ­ლე­ბათ 14 დღი­ა­ნი სა­ვალ­დე­ბუ­ლო კა­რან­ტი­ნის პი­რო­ბით, რომ­ლის ხარ­ჯებ­საც თა­ვად და­ფა­რა­ვენ. იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ ზე­მო­აღ­ნიშ­ნუ­ლი 5 ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქე/მუდ­მი­ვი ბი­ნად­რო­ბის უფ­ლე­ბის მქო­ნე პირი სა­ჰა­ე­რო გზით ჩა­მო­დის ევ­რო­კავ­ში­რის იმ ქვეყ­ნი­დან, რო­მელ­თა­ნაც სა­ქარ­თვე­ლო დათ­ქმით ხსნის სა­ზღვარს (იტა­ლია, კვიპ­რო­სი, სა­ბერ­ძნე­თი, ეს­პა­ნე­თი, შვე­დე­თი, ლუქ­სემ­ბურ­გი, ნი­დერ­ლან­დე­ბი, პო­ლო­ნე­თი, პორ­ტუ­გა­ლია, რუ­მი­ნე­თი, ხორ­ვა­ტია) ან იმ ქვეყ­ნე­ბი­დან, რო­მელ­თა­ნაც სა­ქარ­თვე­ლოს არ აქვს სა­ზღვა­რი გახ­ნი­ლი, აგ­რეთ­ვე თუ ბოლო 14 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში აქვს მოგ­ზა­უ­რო­ბის ის­ტო­რია ხსე­ნე­ბუ­ლი 5 ქვეყ­ნის გარ­და სხვა ქვეყ­ნებ­ში, ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა 14 დღი­ან სა­ვალ­დე­ბუ­ლო კა­რან­ტინს, სა­კუ­თა­რი ხარ­ჯით. ევ­რო­კავ­ში­რის წევრ სხვა ქვეყ­ნებ­თან მი­მარ­თე­ბით, (სლო­ვე­ნია, ავ­სტრია, ბელ­გია, ბულ­გა­რე­თი, და­ნია, მალ­ტა, სლო­ვა­კე­თი, ფი­ნე­თი, უნ­გრე­თი, ჩე­ხე­თი, ხორ­ვა­ტია), რო­მელ­თაც სა­ქარ­თვე­ლოს­თან არ გახ­სნეს სა­ზღვა­რი, ჩვე­ნი მხრი­და­ნაც ნარ­ჩუნ­დე­ბა დღეს მოქ­მე­დი რე­ჟი­მი. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ საქ­მი­ა­ნი ვი­ზი­ტე­ბი მსოფ­ლი­ოს ყვე­ლა ქვეყ­ნი­დან შე­უ­ფერ­ხებ­ლად გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა წი­ნას­წარ, შე­სა­ბა­მი­სი ფორ­მის შევ­სე­ბი­სა და შე­სა­ბა­მის დარ­გობ­რივ უწყე­ბას­თან შე­თან­ხმე­ბით. საქ­მი­ა­ნი ვი­ზი­ტით სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჩა­მო­სულ სტუმ­რებს ეკის­რე­ბათ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა, ყო­ველ 72 სა­ათ­ში ერთხელ, სა­კუ­თა­რი სახ­სრე­ბით ჩა­ი­ტა­რონ კო­ვიდ19-ზე PCR ტეს­ტი, ან გა­ი­ა­რონ სა­ვალ­დე­ბუ­ლო 14 დღი­ა­ნი კა­რან­ტი­ნი, ასე­ვე სა­კუ­თა­რი სახ­სრე­ბით. აღ­ნიშ­ნუ­ლი არ ეხე­ბათ ევ­რო­კავ­ში­რის წევ­რი იმ 5 ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქე­ებს/ბი­ნად­რო­ბის ნე­ბარ­თვის მქო­ნე პი­რებს, რომ­ლებ­თა­ნაც სა­ქარ­თვე­ლო უპი­რო­ბოდ ხსნის სა­ზღვრებს. სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა აგ­რძე­ლებს ევ­რო­კავ­ში­რის წევრ, პარტნი­ორ ქვეყ­ნებ­თან აქ­ტი­ურ თა­ნამ­შრომ­ლო­ბას და რე­კო­მენ­და­ცი­ის შე­სა­ბა­მი­სად, ორ კვი­რა­ში ერთხელ მოხ­დე­ბა რო­გორც სა­ქარ­თვე­ლო­ში შე­მომ­სვლელ­თა, ისე სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის ამ ქვეყ­ნებ­ში შეს­ვლის პი­რო­ბე­ბის ერ­თობ­ლი­ვად გა­და­ხედ­ვა. 🔴 ავ­სე­ბენ თუ არა სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი ელექტრო­ნულ ან­კე­ტას? ავ­სე­ბენ მხო­ლოდ სა­ქარ­თვე­ლოს ის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც ფლო­ბენ ზე­მო­აღ­ნიშ­ნუ­ლი 5 ქვეყ­ნის მუდ­მი­ვი ბი­ნად­რო­ბის მოწ­მო­ბას/ ან არი­ან ორ­მა­გი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი. 🔴 ავ­სე­ბენ თუ არა ევ­რო­კავ­ში­რის იმ სა­ხელ­მწი­ფოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი/ბი­ნად­რო­ბის ნე­ბარ­თვის მქო­ნე პი­რე­ბი ელექტრო­ნულ ან­კე­ტას, რო­მელ­თა­ნაც გარ­კვე­უ­ლი დათ­ქმით იხ­სნე­ბა სა­ზღვა­რი? არ ავ­სე­ბენ, ვი­ნა­ი­დან მათ­თვის სა­ვალ­დე­ბუ­ლოა 14-დღი­ა­ნი კა­რან­ტი­ნის გავ­ლა. 🔴 სად არის ხელ­მი­საწ­ვდო­მი ელექტრო­ნუ­ლი ან­კე­ტა? ელექტრო­ნუ­ლი ან­კე­ტა ხელ­მი­საწ­ვდო­მია სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბის მიერ სა­გან­გე­ბოდ შექ­მნილ ვებგ­ვერ­დზე 🔴 არის თუ არა აუ­ცი­ლე­ბე­ლი, სა­ქარ­თვე­ლო­ში გამ­გზავ­რე­ბამ­დე წი­ნას­წა­რი PCR კვლე­ვის ჩა­ტა­რე­ბა? არ არის აუ­ცი­ლე­ბე­ლი. სა­ზღვარ­გა­რეთ ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ლა­ბო­რა­ტი­უ­ლი კვლე­ვის ამ­სახ­ვე­ლი დას­კვნა არ მი­ი­ღე­ბა სა­ქარ­თვე­ლო­ში აუ­ცი­ლე­ბე­ლი პრინ­ცი­პით ჩა­სა­ტა­რე­ბე­ლი PCR კვლე­ვის ან/და სა­ვალ­დე­ბუ­ლო 14 დღი­ა­ნი კა­რან­ტი­ნის შემ­ცვლელ პი­რო­ბად. 🔴 ევ­რო­კავ­ში­რის რო­მე­ლი ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქე­ებს/ბი­ნად­რო­ბის ნე­ბარ­თვის მქო­ნე პი­რებს მო­უ­წევთ 14 დღი­ა­ნი კა­რან­ტი­ნის გავ­ლა სა­კუ­თა­რი სახ­სრე­ბით სა­ქარ­თვე­ლო­ში შე­მოს­ვლის შემ­თხვე­ვა­ში? იტა­ლია, კვიპ­რო­სი, სა­ბერ­ძნე­თი, ეს­პა­ნე­თი, შვე­დე­თი, ლუქ­სემ­ბურ­გი, ნი­დერ­ლან­დე­ბი, პო­ლო­ნე­თი, პორ­ტუ­გა­ლია, რუ­მი­ნე­თი, ხორ­ვა­ტია. 🔴 რა მიდ­გო­მა ვრცელ­დე­ბა ევ­რო­პის იმ ქვეყ­ნებ­თან მი­მარ­თე­ბით, რომ­ლე­ბიც არ არი­ან ევ­რო­კავ­ში­რის წევ­რე­ბი? ასე­თი ქვეყ­ნე­ბის­თვის სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ხელ­მწი­ფო სა­ზღვა­რი არ იხ­სნე­ბა, გა­მო­ნაკ­ლისს წარ­მო­ად­გენს მხო­ლოდ საქ­მი­ა­ნი ვი­ზი­ტე­ბი. 🔴 რა მიდ­გო­მა ვრცელ­დე­ბა გერ­მა­ნი­ის, საფ­რან­გე­თის, ეს­ტო­ნე­თის, ლი­ე­ტუ­ვი­სა და ლატ­ვი­ის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის შე­მოს­ვლა­ზე ევ­რო­კავ­ში­რის იმ წევ­რი ქვეყ­ნე­ბი­დან, რო­მელ­თა­ნაც შე­სა­ბა­მი­სი დათ­ქმით იხ­სნე­ბა სა­ხელ­მწი­ფო სა­ზღვა­რი? აღ­ნიშ­ნუ­ლი ქვეყ­ნე­ბი­დან შე­მო­სუ­ლი პი­რე­ბი ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბი­ან 14 დღი­ან სა­ვალ­დე­ბუ­ლო კა­რან­ტინს, სა­კუ­თა­რი სახ­სრე­ბით. 🔴 რა მიდ­გო­მა ვრცელ­დე­ბა გერ­მა­ნი­ის, საფ­რან­გე­თის, ეს­ტო­ნე­თის, ლი­ე­ტუ­ვი­სა და ლატ­ვი­ის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის ევ­რო­კავ­ში­რის იმ წევ­რი ქვეყ­ნე­ბი­დან შე­მოს­ვლა­ზე, რო­მელ­თა­ნაც სა­ქარ­თვე­ლოს არ აქვს სა­ზღვა­რი გახ­სნი­ლი? აღ­ნიშ­ნუ­ლი ქვეყ­ნე­ბი­დან შე­მო­სუ­ლი პი­რე­ბი ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბი­ან 14-დღი­ან სა­ვალ­დე­ბუ­ლო კა­რან­ტინს, სა­კუ­თა­რი სახ­სრე­ბით. 🔴 რა მიდ­გო­მა ვრცელ­დე­ბა ევ­რო­კავ­ში­რის არა­წევ­რი ევ­რო­პის და სხვა კონ­ტი­ნენ­ტე­ბის ქვეყ­ნე­ბი­დან გერ­მა­ნი­ის, საფ­რან­გე­თის, ეს­ტო­ნე­თის, ლი­ე­ტუ­ვი­სა და ლატ­ვი­ის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის შე­მოს­ვლა­ზე? ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბი­ან 14 დღი­ან სა­ვალ­დე­ბუ­ლო კა­რან­ტინს, სა­კუ­თა­რი სახ­სრე­ბით. 🔴 რა მიდ­გო­მა ვრცელ­დე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის შე­მოს­ვლა­ზე ევ­რო­კავ­ში­რის ქვეყ­ნე­ბი­დან? სხვა ქვეყ­ნე­ბი­დან? სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბი­ან სა­ვალ­დე­ბუ­ლო 14 დღი­ან კა­რან­ტინს. გა­მო­ნაკ­ლისს წარ­მო­ად­გე­ნენ სა­ქარ­თვე­ლოს ის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც ფლო­ბენ საფ­რან­გე­თის, გერ­მა­ნი­ის, ეს­ტო­ნე­თის, ლატ­ვი­ის ან ლი­ე­ტუ­ვის მუდ­მი­ვი ბი­ნად­რო­ბის უფ­ლე­ბის და­მა­დას­ტუ­რე­ბელ დო­კუ­მენტს ან ამავდრო­უ­ლად ფლო­ბენ აღ­ნიშ­ნუ­ლი ქვეყ­ნე­ბის მო­ქა­ლა­ქის სტა­ტუსს. 🔴 რა მიდ­გო­მა ვრცელ­დე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ზე, რო­მე­ლიც ფლობს საფ­რან­გე­თის, გერ­მა­ნი­ის, ეს­ტო­ნე­თის, ლატ­ვი­ის ან ლი­ე­ტუ­ვის მუდ­მი­ვი ბი­ნად­რო­ბის უფ­ლე­ბის და­მა­დას­ტუ­რე­ბელ დო­კუ­მენტს? აღ­ნიშ­ნულ პირ­ზე სა­ვალ­დე­ბუ­ლო 14 დღი­ა­ნი კა­რან­ტი­ნი არ ვრცელ­დე­ბა. აღ­ნიშ­ნუ­ლი ქვეყ­ნე­ბის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის მსგავ­სად, ზე­მო­ჩა­მოთ­ვლი­ლი 5 ქვეყ­ნის მუდ­მი­ვი ბი­ნად­რო­ბის ნე­ბარ­თვის მქო­ნე სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ებ­მა სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ზღვრის გად­მოკ­ვე­თამ­დე უნდა შე­ავ­სონ სა­გან­გე­ბოდ შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი სპე­ცი­ა­ლუ­რი ან­კე­ტა, სა­დაც უნდა მი­უ­თი­თონ სა­ქარ­თვე­ლო­ში შე­მოს­ვლამ­დე ბოლო 14 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბის ის­ტო­რია, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ვი­ზი­ტის დროს გან­სა­ზღვრუ­ლი ად­გილ­სამ­ყო­ფე­ლი, სა­კონ­ტაქ­ტო ინ­ფორ­მა­ცია და სხვ. მა­თი­ვე თან­ხმო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, აე­რო­პორ­ტში მათ ჩა­უ­ტარ­დე­ბათ PCR ტეს­ტი (სა­ხელ­მწი­ფოს ხარ­ჯით). სა­ზღვარ­ზე თერ­მოსკრი­ნინ­გის გავ­ლის შე­დე­გად, 37 გრა­დუს­ზე მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რის და­ფიქ­სი­რე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში პირი გა­დაყ­ვა­ნი­ლი იქ­ნე­ბა სა­მე­დი­ცი­ნო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში. იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ ზე­მო­აღ­ნიშ­ნუ­ლი 5 ქვეყ­ნის მუდ­მი­ვი ბი­ნად­რო­ბის უფ­ლე­ბის მქო­ნე სა­ქარ­თვე­ლო მო­ქა­ლა­ქე სა­ჰა­ე­რო გზით ჩა­მო­დის ევ­რო­კავ­ში­რის იმ ქვეყ­ნი­დან, რო­მელ­თა­ნაც სა­ქარ­თვე­ლო დათ­ქმით ხსნის სა­ზღვარს (იტა­ლია, კვიპ­რო­სი, სა­ბერ­ძნე­თი, ეს­პა­ნე­თი, შვე­დე­თი, ლუქ­სემ­ბურ­გი, ნი­დერ­ლან­დე­ბი, პო­ლო­ნე­თი, პორ­ტუ­გა­ლია, რუ­მი­ნე­თი, ხორ­ვა­ტია) ან იმ ქვეყ­ნე­ბი­დან, რო­მელ­თა­ნაც სა­ქარ­თვე­ლოს არ აქვს სა­ზღვა­რი გახ­სნი­ლი, აგ­რეთ­ვე თუ ბოლო 14 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში აქვს მოგ­ზა­უ­რო­ბის ის­ტო­რია ხსე­ნე­ბუ­ლი 5 ქვეყ­ნის გარ­და სხვა ქვეყ­ნებ­ში, მა­შინ სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა 14 დღი­ან სა­ვალ­დე­ბუ­ლო კა­რან­ტინს, სა­კუ­თა­რი ხარ­ჯით. 🔴 რა მიდ­გო­მა ვრცელ­დე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ზე, რო­მე­ლიც ფლობს ევ­რო­კავ­ში­რის წევ­რი ქვეყ­ნე­ბის (გარ­და ზე­მოთ ჩა­მოთ­ვლი­ლი 5 ქვეყ­ნი­სა) ბი­ნად­რო­ბის უფ­ლე­ბის და­მა­დას­ტუ­რე­ბელ დო­კუ­მენტს? აღ­ნიშ­ნულ პირ­ზე ვრცელ­დე­ბა სა­ვალ­დე­ბუ­ლო 14 დღი­ა­ნი კა­რან­ტი­ნი. 🔴 ევ­რო­კავ­ში­რის წევ­რი იმ ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქე­ებს, რო­მელ­თათ­ვი­საც სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ზღვა­რი იხ­სნე­ბა, შე­ეძ­ლე­ბათ თუ არა ქვე­ყა­ნა­ში სახ­მე­ლე­თო სა­ზღვა­რით შე­მოს­ვლა? სახ­მე­ლე­თო სა­სა­ზღვრო გამ­შვე­ბი პუნ­ქტე­ბი რჩე­ბა და­ხუ­რუ­ლი. 🔴 რა სა­ხის/მე­თო­დის კვლე­ვა ტარ­დე­ბა აე­რო­პორ­ტში? აე­რო­პორ­ტებ­ში ტარ­დე­ბა PCR ტეს­ტი­რე­ბა. 🔴 რა შემ­თხვე­ვა­ში და­ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა მგზავ­რი აე­რო­პორ­ტში PCR კვლე­ვას? აე­რო­პორ­ტში PCR კვლე­ვას ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა ევ­რო­კავ­ში­რის 5 ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქე/ბი­ნად­რო­ბის ნე­ბარ­თვის მქო­ნე პირი, იმ შემ­თხვე­ვა­ში თუ მას წი­ნას­წარ (აპ­ლი­კა­ცი­ა­ში) აქვს გა­მო­ხა­ტუ­ლი ნება ტეს­ტი­რე­ბის გავ­ლა­ზე. 🔴 რო­დის იქ­ნე­ბა ცნო­ბი­ლი კვლე­ვის შე­დე­გი? PCR-კვლე­ვის პა­სუ­ხი ცნო­ბი­ლი იქ­ნე­ბა მაქ­სი­მუმ 24 სა­ათ­ში, რე­კო­მენ­დი­რე­ბუ­ლია კვლე­ვის პა­სუ­ხის მი­ღე­ბამ­დე პირი იყოს თვი­თი­ზო­ლა­ცი­ა­ში. 🔴 რო­გორ იგ­ზავ­ნე­ბა ინ­ფორ­მა­ცია კვლე­ვის შე­დე­გის შე­სა­ხებ? კვლე­ვის შე­დეგ­თან და­კავ­ში­რე­ბით, ინ­ფორ­მა­ცი­ას პირი მაქ­სი­მუმ 24 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში მი­ი­ღებს ელექტრო­ნუ­ლი ფოს­ტის სა­შუ­ა­ლე­ბით. და­დე­ბი­თი პა­სუ­ხის შემ­თხვე­ვა­ში, გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა სა­ტე­ლე­ფო­ნო კო­მუ­ნი­კა­ცი­აც NCDC-ის მიერ. ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი პირი გა­დაყ­ვა­ნი­ლი იქ­ნე­ბა შე­სა­ბა­მის სამ­კურ­ნა­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში. 🔴 რა დრო იქ­ნე­ბა სა­ჭი­რო PCR კვლე­ვის­თვის სა­ჭი­რო ნი­მუ­შის ასა­ღე­ბად? ერთი ადა­მი­ა­ნის PCR კვლე­ვის­თვის ნი­მუ­შის აღე­ბის პრო­ცე­დუ­რა 5-10 წუ­თის ფარ­გლებ­ში მერ­ყე­ობს. 🔴 ფა­სი­ა­ნია თუ არა კვლე­ვის ჩა­ტა­რე­ბა?აე­რო­პორ­ტში PCR კვლე­ვის სა­ფა­სუ­რის გა­დახ­დას სა­ხელ­მწი­ფო უზ­რუნ­ველ­ყოფს მხო­ლოდ იმ 5 სა­ხელ­მწი­ფოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის­თვის და ამ ქვეყ­ნებ­ში მუდ­მი­ვი ბი­ნად­რო­ბის ნე­ბარ­თვის მქო­ნე პი­რის­თვის, რო­მელ­თა­ნაც სა­ქარ­თვე­ლო უპი­რო­ბოდ ხსნის სა­ზღვრებს. 🔴 რა შემ­თხვე­ვა­შია სა­ვალ­დე­ბუ­ლო კა­რან­ტი­ნი? კა­რან­ტი­ნი სა­ვალ­დე­ბუ­ლოა სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის­თვის და ევ­რო­კავ­ში­რის იმ ქვეყ­ნე­ბის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის­თვის, რო­მელ­თა­ნაც სა­ხელ­მწი­ფო სა­ზღვა­რი გარ­კვე­უ­ლი დათ­ქმით იხ­სნე­ბა. კა­რან­ტინს ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა ასე­ვე ევ­რო­კავ­ში­რის ზე­მო­აღ­ნიშ­ნუ­ლი იმ 5 ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქე/მუდ­მი­ვი ბი­ნად­რო­ბის ნე­ბარ­თვის მქო­ნე პირი, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თვე­ლო­ში შე­მო­დის იმ ქვეყ­ნე­ბი­დან, რო­მელ­თა­ნაც სა­ზღვა­რი არ გვაქვს გახ­სნი­ლი ან ბოლო 14 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში ამ 5 ქვეყ­ნის გარ­და სხვა ქვეყ­ნებ­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბის ის­ტო­რია აქვთ. 🔴 ვინ ფა­რავს კა­რან­ტი­ნის ხარ­ჯებს? სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში - სა­ხელ­მწი­ფო, ხოლო ევ­რო­კავ­ში­რის ქვეყ­ნე­ბის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, თა­ვად ისი­ნი. 🔴 შე­საძ­ლე­ბე­ლია თუ არა თვი­თი­ზო­ლა­ცი­ა­ში გა­დას­ვლა?თვი­თი­ზო­ლა­ცი­ა­ში გა­დას­ვლა შე­საძ­ლე­ბე­ლია: პი­რის ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, რაც ცნო­ბით დას­ტურ­დე­ბა; დიპ­ლო­მა­ტე­ბი­სა და სა­ერ­თა­შო­რი­სო მი­სი­ე­ბის მო­თხოვ­ნის შემ­თხვე­ვა­ში (წე­სე­ბის დაც­ვა­ზე ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბას თა­ვად ახორ­ცი­ე­ლე­ბენ); თვი­თი­ზო­ლა­ცი­ა­ში გა­დას­ვლის­თვის პირი ავ­სებს შე­სა­ბა­მის ფორ­მას, სა­დაც უთი­თებს მი­სა­მართს; შევ­სე­ბი­სას მი­თი­თე­ბუ­ლი მი­სა­მარ­თის ჯან­დაც­ვის რე­კო­მენ­და­ცი­ებ­თან შე­სა­ბა­მი­სო­ბას ად­გენს სსიპ სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის კო­ორ­დი­ნა­ცი­ი­სა და გა­და­უ­დე­ბე­ლი დახ­მა­რე­ბის ცენ­ტრი. 🔴 შე­საძ­ლე­ბე­ლია თუ არა სა­კა­რან­ტი­ნო სას­ტუმ­როს არ­ჩე­ვა ვი­ზი­ტო­რის მიერ? აღ­ნიშ­ნუ­ლი შე­საძ­ლე­ბე­ლი არ არის. 🔴 რო­გორ ხდე­ბა სა­კა­რან­ტი­ნო სას­ტუმ­რო­ში ტრან­სპორ­ტო­რე­ბა? და სა­ვალ­დე­ბუ­ლო პე­რი­ო­დის ამო­წურ­ვის შემ­დეგ, სას­ტუმ­როს და­ტო­ვე­ბა? აე­რო­პორ­ტი­დან სას­ტუმ­რო­ში ტრან­სპორ­ტი­რე­ბას უზ­რუნ­ველ­ყოფს სა­ხელ­მწი­ფო. სას­ტუმ­როს და­ტო­ვე­ბა ხდე­ბა 14 დღი­ა­ნი ვა­დის გას­ვლის შემ­დეგ, PCR ტეს­ტით და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი უარ­ყო­ფი­თი პა­სუ­ხის შემ­თხვე­ვა­ში. 🔴 რა პე­რი­ო­დით არის ვალ­დე­ბუ­ლი პირი იმ­ყო­ფე­ბო­დეს სა­კა­რან­ტი­ნე სივ­რცე­ში? სა­ზღვრის კვე­თი­დან 14 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში. 🔴 უტარ­დე­ბა თუ არა პირს სა­კა­რან­ტი­ნე სას­ტუმ­როს და­ტო­ვე­ბის წინ PCR კვლე­ვა? ვინ ფა­რავს ტეს­ტის სა­ფა­სურს? დიახ, სას­ტუმ­როს და­ტო­ვე­ბამ­დე PCR კვლე­ვა სა­ვალ­დე­ბუ­ლოა. ევ­რო­კავ­ში­რის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, ტეს­ტის სა­ფა­სურს იხ­დის თა­ვად მო­ქა­ლა­ქე, ხოლო სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში - სა­ხელ­მწი­ფო. 🔴 რა­ტომ არის სა­ვალ­დე­ბუ­ლო სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქის­თვის კა­რან­ტი­ნი? სა­ხელ­მწი­ფო მაქ­სი­მა­ლუ­რად ცდი­ლობს იზ­რუ­ნოს სა­კუ­თარ მო­ქა­ლა­ქე­ებ­ზე და მი­ნი­მუ­მამ­დე და­იყ­ვა­ნოს კო­რო­ნა­ვირუ­სის გავ­რცე­ლე­ბის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი. გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია, რომ არ­სე­ბუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბით, სა­ქარ­თვე­ლო­ში და­ფიქ­სი­რე­ბუ­ლი შემ­თხვე­ვე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბა იმ­პორ­ტი­რე­ბუ­ლი იყო. სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ებ­სა და ტუ­რის­ტებს შო­რის კა­რან­ტინ­ში მათ გან­თავ­სე­ბა/არ­გან­თავ­სე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით გან­სხვა­ვე­ბა გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლია მო­სახ­ლე­ო­ბას­თან სო­ცი­ა­ლუ­რი კონ­ტაქ­ტის პო­ტენ­ცი­უ­რად უფრო მა­ღა­ლი სიხ­ში­რით. 🔴 შე­საძ­ლე­ბე­ლია თუ არა ევ­რო­კავ­ში­რის ხსე­ნე­ბუ­ლი 5 წევ­რი ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქის მიერ ან­კე­ტის შევ­სე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს აე­რო­პორ­ტში? დიახ, შე­საძ­ლე­ბე­ლია. 🔴 რა შემ­თხვე­ვა­ში შე­უძ­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქეს ქვეყ­ნი­დან გამ­გზავ­რე­ბა? სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქეს შე­უძ­ლია გამ­გზავ­რე­ბა იმ ქვეყ­ნებ­ში, რომ­ლებ­მაც დათ­ქმით გახ­სნეს სა­ზღვრე­ბი მიმ­ღე­ბი ქვეყ­ნის მიერ დად­გე­ნი­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ის შე­სა­ბა­მი­სად, კერ­ძოდ მიმ­ღე­ბი ქვეყ­ნის მიერ დად­გე­ნი­ლი კა­ტე­გო­რი­ის ვი­ზი­ტის შეს­რუ­ლე­ბა, ტეს­ტი­რე­ბის ან/და 14დღი­ა­ნი თვი­თი­ზო­ლა­ცი­ის ან კა­რან­ტი­ნის გავ­ლა მიმ­ღე­ბი ქვეყ­ნის რე­გუ­ლა­ცი­ის მი­ხედ­ვით. ნე­ბის­მი­ერ ქვე­ყა­ნა­ში, მათ შო­რის გერ­მა­ნია, საფ­რან­გე­თი, ეს­ტო­ნე­თი, ლი­ე­ტუ­ვა­სა და ლატ­ვი­ა­ში მგზავ­რო­ბის შემ­დეგ, სა­ქარ­თვე­ლო­ში დაბ­რუ­ნე­ბი­სას, სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქეს მო­ე­თხო­ვე­ბა 14-დღი­ა­ნი კა­რან­ტი­ნის გავ­ლა სა­ვალ­დე­ბუ­ლო წე­სით. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ქვეყ­ნე­ბის მიერ და­წე­სე­ბუ­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი მუდ­მი­ვად გა­და­ი­ხე­დე­ბა, რის გა­მოც მო­ქა­ლა­ქემ უნდა და­ად­გი­ნოს მიმ­ღე­ბი ქვეყ­ნის რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი ავი­ა­ბი­ლე­თის შე­ძე­ნამ­დე და გამ­გზავ­რე­ბამ­დე. იმ შემ­თხვე­ვა­ში თუ სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქის გამ­გზავ­რე­ბამ­დე, დად­გე­ნი­ლი იქ­ნე­ბა მისი ვი­ზი­ტის კა­ტე­გო­რი­ის შე­უ­სა­ბა­მო­ბა და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის ქვეყ­ნის მიერ სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის­თვის და­წე­სე­ბულ რე­გუ­ლა­ცი­ებ­თან, ასეთ პირს შე­იძ­ლე­ბა უარი ეთ­ქვას ქვეყ­ნის და­ტო­ვე­ბა­ზე. სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა აგ­რძე­ლებს ევ­რო­კავ­ში­რის წევრ, პარტნი­ორ ქვეყ­ნებ­თან აქ­ტი­ურ თა­ნამ­შრომ­ლო­ბას და რე­კო­მენ­და­ცი­ის შე­სა­ბა­მი­სად, ორ კვი­რა­ში ერთხელ მოხ­დე­ბა რო­გორც სა­ქარ­თვე­ლო­ში შე­მომ­სვლელ­თა, ისე სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის ამ ქვეყ­ნებ­ში შეს­ვლის პი­რო­ბე­ბის ერ­თობ­ლი­ვად გა­და­ხედ­ვა.
Tbilisi Daily
Tbilisi, Georgia · 1 week ago
ჩემ დაბადების დღეზე ჩამომისვენეს ნიკა..." - რა იცის ოჯახმა კიევში მოკლული ქართველი ბიზნესმენის საქმეზე
2019 წლის ნო­ემ­ბერ­ში, კი­ევ­ში ქარ­თვე­ლი ბიზ­ნეს­მე­ნი ნი­კო­ლოზ და­ვი­თაშ­ვი­ლი მოკ­ლეს. და­ვი­თაშ­ვილს ახ­ლობ­ლე­ბი რამ­დე­ნი­მე დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში ეძებ­დნენ. რო­გორც მოგ­ვი­ა­ნე­ბით გა­ირ­კვა, კი­ევ­ში საქ­მი­ა­ნი ვი­ზი­ტით მყო­ფი ბიზ­ნეს­მე­ნი, სას­ტუმ­რო­დან გა­მოს­ვლის შემ­დეგ "ფოლცვა­გე­ნის" მარ­კის ავ­ტო­მან­ქა­ნით გა­ი­ტა­ცეს... ნი­კო­ლოზ და­ვი­თაშ­ვი­ლის ქვრივს თიკა სი­ხა­რუ­ლი­ძეს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა კარ­გად იც­ნობს. ის ერთ-ერთი ძვე­ლი თა­ო­ბის მო­დე­ლია და მოკ­ლულ ბიზ­ნეს­მენ­თან 15-წლი­ა­ნი ოჯა­ხუ­რი თა­ნა­ცხოვ­რე­ბა და ორი შვი­ლი აკავ­ში­რებს. თიკა ამ­ბობს, რომ მე­უღ­ლის მკვლე­ლო­ბი­დან რამ­დე­ნი­მე თვის შემ­დე­გაც, საქ­მე ბუნ­დო­ვა­ნია და გა­მო­ძი­ე­ბა წინ არ მი­დის. უფრო მე­ტიც, უკ­რა­ი­ნუ­ლი სა­გა­მო­ძი­ე­ბო უწყე­ბე­ბი დუ­მან და ბოლო დროს მის სა­ტე­ლე­ფო­ნო ზა­რებ­საც აღარ პა­სუ­ხო­ბენ.თიკა სი­ხა­რუ­ლი­ძეს და­უ­კავ­შირ­და ბუნ­დო­ვა­ნი საქ­მის დე­ტა­ლებ­ზე სა­სა­უბ­როდ: - რა ეტაპ­ზეა თქვე­ნი მე­უღ­ლის, ნი­კო­ლოზ და­ვი­თაშ­ვი­ლის მკვლე­ლო­ბის გა­მო­ძი­ე­ბა? - ამ ეტაპ­ზე არა­ფე­რი არ ხდე­ბა. მომ­ხდა­რი­დან ორი თვის შემ­დეგ, ორი უკ­რა­ი­ნე­ლი, რომ­ლებ­მაც ჩემი მე­უღ­ლის გვა­მი გა­და­მა­ლეს და ჭაში ჩა­აგ­დეს, გი­რა­ო­თი გა­უშ­ვა უკ­რა­ი­ნის სა­სა­მარ­თლომ. თი­თო­ე­ულ­მა 7 ათა­სი დო­ლა­რი გა­და­ი­ხა­და, ესეც უკ­რა­ი­ნუ­ლი მე­დი­ი­დან გა­ვი­გე. სო­ფელ ბე­ლა­ცერ­კო­ვი­დან არი­ან ისი­ნი, გა­მო­რი­ცხუ­ლია ამ­დე­ნი ფული ჰქო­ნო­დათ.რო­დე­საც და­ვუ­რე­კე საქ­მის გა­მომ­ძი­ე­ბელს თა­ვი­დან უარ­ყო ინ­ფორ­მა­ცია, იცი­ნო­და, მა­გათ გა­რეთ ვინ გა­უშ­ვებ­დაო. თუმ­ცა, მას შემ­დეგ რაც სა­იტს მივ­წე­რე, სა­დაც ინ­ფორ­მა­ცია გა­მოქ­ვეყ­ნდა, მათ გა­მო­მიგ­ზავ­ნეს ოფი­ცი­ა­ლუ­რი წყა­რო, სა­ი­და­ნაც ცხა­დი იყო, რომ გა­უშ­ვეს და­კა­ვე­ბუ­ლე­ბი. გა­მომ­ძი­ე­ბელს ისევ და­ვუ­რე­კე და მი­თხრა, რა ვქნა, ჩვენ­თან ასე­თი კა­ნო­ნე­ბია და ეს ფული ნა­თე­სა­ვებ­მა გა­და­უ­ხა­დე­სო. შემ­დეგ ერთ-ერთი დამ­ნა­შა­ვე სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლის სა­შუ­ა­ლე­ბით ვი­პო­ვე და თე­ბერ­ვალ­ში ცი­ხი­დან გაშ­ვე­ბუ­ლი, მარ­ტის და­სა­წყის­ში სელ­ფებს აქ­ვეყ­ნებ­და, მშვე­ნი­ერ ხა­სი­ათ­ზე იყო. რაც შე­ე­ხე­ბა მე­სა­მე ბრალ­დე­ბულს, ჩე­ჩე­ნი ეროვ­ნე­ბის მა­მა­კაცს, გვა­რად გა­კა­ევს, თით­ქოს­და მი­მალ­ვა­შია და ვერ პო­უ­ლო­ბენ.- უკ­რა­ი­ნუ­ლი სა­სა­მარ­თლოს მი­მართ გაქვთ ნდო­ბა? - იქ ისე­თი ჭა­ო­ბია, რომ ვერ წარ­მო­იდ­გენთ. მე არ ჩავ­სულ­ვარ უკ­რა­ი­ნა­ში, რად­გან პირ­ველ ეტაპ­ზე სა­შიშ­რო­ე­ბა იყო, შემ­დეგ პან­დე­მია და­ერ­თო. ჩვე­ნე­ბიც ვერ ერე­ვი­ან, რად­გან და­ნა­შა­უ­ლი უკ­რა­ი­ნა­შია მომ­ხდა­რი. ძა­ლი­ან გული დამ­წყდა შა­ქა­რაშ­ვი­ლის საქ­მე­ზე, იგი­ვე მაქვს გა­მოვ­ლი­ლი, მაგ­რამ ხომ შე­იძ­ლე­ბო­და ჩემს მე­უღ­ლე­ზეც იგი­ვე გა­კე­თე­ბუ­ლი­ყო, ჟურ­ნა­ლის­ტუ­რი გა­მო­ძი­ე­ბა ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი­ყო, ახალ­გაზ­რდა, ქარ­თვე­ლი ბიზ­ნეს­მე­ნი მოკ­ლეს და არა­ვინ და­ინ­ტე­რეს­და... ნი­კას ტე­ლე­ფო­ნე­ბი დამ­ტვრე­უ­ლია და რა თქმა უნდა, ინ­ფორ­მა­ცი­აც წაშ­ლი­ლი იქ­ნე­ბა. სა­ა­თი მო­პა­რუ­ლია, ჯვა­რი და­კარ­გუ­ლი, მან­ტო, რო­მე­ლიც ეცვა, არ დევს საქ­მე­ში. 27 ნო­ემ­ბერს რო­დე­საც ნიკა რ გა­მოჩ­ნდა, და­ვი­წყე ძებ­ნა და მხო­ლოდ პირ­ველ დე­კემ­ბერს იპო­ვეს ცხე­და­რი. უკ­რა­ი­ნუ­ლი გა­მო­ძი­ე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, სახ­ლიც იყო ნა­ქი­რა­ვე­ბი, თუმ­ცა იქამ­დე ვერ მი­ვიდ­ნენ და შემ­დეგ ორ უკ­რა­ი­ნელს და­ა­ვა­ლეს გვა­მის გა­და­მალ­ვა. ზუს­ტად არც ვი­ცით, რო­გორ მოკ­ლეს ნიკა - მან­ქა­ნა­ში ეს­რო­ლეს თუ რა მოხ­და. ამ საქ­მის შე­სა­ხებ ყვე­ლამ იცის უკ­რა­ი­ნა­ში, ზე­ლენ­სკიმ­დეა მი­სუ­ლი, მაგ­რამ რა?- სა­ქარ­თვე­ლო­ში ვის მი­მარ­თეთ გა­მო­ძი­ე­ბა­ში და­სახ­მა­რებ­ლად? - ყვე­ლამ იცის და ყვე­ლა ჩარ­თუ­ლია. ვიცი, რომ გი­ორ­გი გა­ხა­რი­აც იყო საქ­მის კურ­სში ნი­კას ძი­ე­ბის პრო­ცეს­ში. სამ­წუ­ხა­როდ, ყვე­ლა­ფე­რი ისე იყო და­გეგ­მი­ლი, რომ გვა­მი არ უნდა გვე­პო­ვა. რო­დე­საც და­კარ­გუ­ლის მო­სა­ძებ­ნად ნი­კას ძმა და მა­მი­დაშ­ვი­ლი ჩა­ვიდ­ნენ უკ­რა­ი­ნა­ში, ისე­თი ამ­ბე­ბი მო­უ­წყო უკ­რა­ი­ნელ­მა მხა­რემ, რომ ფაქ­ტობ­რი­ვად გა­მო­ა­ძე­ვეს, ამ­ბობ­დნენ, ჩეჩ­ნე­ბი გა­რეთ და­დი­ან და შე­იძ­ლე­ბა ესე­ნიც ჩა­ცხრი­ლო­ნო. პირ­ველ დე­კემ­ბერს, გამ­თე­ნი­ი­სას ჩა­ვიდ­ნენ ჩვე­ნე­ბი, "ცეპი" უნდა ამო­ეც­ნოთ, რო­მე­ლიც და­კა­ვე­ბუ­ლი ჩე­ჩე­ნის ჯი­ბე­ში იპო­ვეს. რო­დე­საც ჩა­ვიდ­ნენ, სას­ტუმ­რო­ში მი­ვი­და გა­მომ­ძი­ე­ბე­ლი და უთხრა, რომ ნიკა გარ­დაც­ვლი­ლი იპო­ვეს. შემ­დეგ ნი­კას მე­გო­ბა­რი ჩა­ვი­და და ოთხ დე­კემ­ბერს, ჩემ და­ბა­დე­ბის დღე­ზე ჩა­მო­მის­ვე­ნეს ნიკა...იპო­ვეს - რა­ი­მე სა­შიშ­რო­ე­ბას თუ გრძნობ­და ბოლო პე­რი­ოდ­ში? - არა­ნა­ი­რი წი­ნას­წა­რი გრძნო­ბა არ ჰქო­ნია. 15 წელი ვი­ყა­ვი მისი მე­უღ­ლე, ხში­რად და­დი­ო­და ბიზ­ნე­სის გამო უკ­რა­ი­ნა­ში. ნიკა იყო ისე­თი პი­როვ­ნე­ბა, რომ ერთი წა­მი­თაც რომ და­ეშ­ვა მსგავ­სი რამე, სას­ტუმ­რო­და­ნაც არ გა­ვი­დო­და. მე დღეს ძა­ლი­ან ცუდ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში ვარ და ყვე­ლა­ზე ვფიქ­რობ. ორი მი­ზე­ზით იშო­რე­ბენ ადა­მი­ა­ნებს - პი­რა­დი თემა ან ბიზ­ნე­სინ­ტე­რე­სე­ბი. ნი­კას შემ­თხვე­ვა­ში პი­რა­დი გა­მო­ი­რი­ცხა, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ბევ­რი ჭორი იყო. ათას სი­სუ­ლე­ლეს ამ­ბობ­დნენ, ვი­თომ ქა­ლის თემა იყო, ასე­ვე "შავი სამ­ყა­როც" ახ­სე­ნეს. არა­ნა­ი­რი ურ­თი­ერ­თო­ბა და კავ­ში­რი არ ჰქონ­და შავ სამ­ყა­როს­თან. ქა­ლის თემა სა­ერ­თოდ გა­მო­რი­ცხუ­ლია. აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა ჩა­ერ­თოს გა­მო­ძი­ე­ბის საქ­მე­ში ქარ­თუ­ლი მხა­რე, რად­გან ნიკა იყო სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე და მე მარ­ტო ქალი ამას ვერ შევ­ძლებ, გვერ­დით თუ არ და­მიდ­გნენ. - ვერ­სი­ებ­ში გა­იჟ­ღე­რა ინ­ფორ­მა­ცი­ამ, რომ ნი­კას და­ვით კე­ზე­რაშ­ვილ­თან ჰქონ­და ბიზ­ნეს ურ­თი­ერ­თო­ბა, თუმ­ცა ბოლო დროს აე­რი­ათ კავ­ში­რე­ბი... - დიახ, მი­შას დროს კე­ზე­რაშ­ვი­ლი მფარ­ვე­ლობ­და ნი­კას ბიზ­ნესს და არ დავ­მა­ლავ და მათ შო­რის იყო უთან­ხმო­ე­ბა. რაც შე­ე­ხე­ბა ახალ მთავ­რო­ბას, მათ­თან კარ­გი ურ­თი­ერ­თო­ბა ჰქონ­და. რო­დე­საც იმ დღეს ნიკა უკ­რა­ი­ნა­ში გაფ­რინ­და, იმ­დე­ნად მოკ­ლე შეხ­ვედ­რა ჰქონ­და და­ნიშ­ნუ­ლი, რომ რამ­დე­ნი­მე სა­ათ­ში გად­მოფ­რე­ნას აპი­რებ­და, მაგ­რამ ბი­ლე­თე­ბი არ იყო. იძუ­ლე­ბუ­ლი გახ­და, დარ­ჩე­ნი­ლი­ყო. ამ­ბო­ბენ, რომ შე­იძ­ლე­ბო­და თან­ხის გამო გა­ე­ტა­ცე­ბი­ნათ, მაგ­რამ გა­მო­რი­ცხუ­ლია. მე მა­შინ ნი­კას მე­უღ­ლე არ ვი­ყა­ვი, რო­დე­საც თვე­ნა­ხე­ვა­რი რუ­სეთ­ში ჰყავ­დათ თან­ხის გამო გა­ტა­ცე­ბუ­ლი. ნი­კას იმ­დე­ნად უყ­ვარ­და სი­ცო­ცხლე, რომ ფუ­ლის გამო თავს არ მო­აკ­ვლე­ვი­ნებ­და, თან შე­ამ­ჩნევ­და, რომ ია­რა­ღე­ბით იყ­ვნენ.საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რა უნდა ყო­ფი­ლი­ყო შუ­ა­დღეს, მაგ­რამ რამ­დე­ნი­მე­ჯერ გა­და­უ­წი­ეს, სა­ნამ არ და­ღამ­და. სიბ­ნე­ლეც აწყობ­დათ, რომ ღამე არ და­ე­წყო ვინ­მეს ძებ­ნა. ჩვენ­თან 12-ის ნა­ხე­ვა­რი იყო, იქ ათის ნა­ხე­ვა­რი. პირ­ვე­ლის ნა­ხე­ვარ­ზე დავ­წე­ქი და­სა­ძი­ნებ­ლად და სა­ში­ნე­ლი სიზ­მრით გა­ვიღ­ვი­ძე, მაგ­რამ რას წარ­მო­ვიდ­გენ­დი... ადა­მი­ა­ნი გზა­ში მე­გო­ნა. დღის 12 სა­ათ­ზე უნდა ჩა­მოფ­რე­ნი­ლი­ყო. მის­მა შვილ­მა და­მი­რე­კა, ბიჭ­მა, არ არის აე­რო­პორ­ტში და ხომ არ იცი რა ხდე­ბა, ხომ არ შე­ეც­ვა­ლა გეგ­მე­ბიო. და­ვი­წყე სას­ტუმ­რო­ში რეკ­ვა და ნო­მერ­ში არ ადი­ოდ­ნენ, არ გვაქვს უფ­ლე­ბა შე­ვა­წუ­ხო­თო. სამ­ჯერ დამ­ჭირ­და და­რეკ­ვა და სა­ნამ პო­ლი­ცია არ ვახ­სე­ნე, არ ავიდ­ნენ ნო­მერ­ში. მე­გო­ნა გული გა­უხ­და ცუ­დად, ამის უფრო მე­ში­ნო­და. სამი კაცი შე­ვი­და ნო­მერ­ში და მი­თხრეს, რომ ნივ­თე­ბი აქ დევს და თა­ვად არ არი­სო. ამის შემ­დეგ და­ვი­წყე მორ­გებ­ში რეკ­ვა, პო­ლი­ცი­ა­ში, ნარ­კო­ლო­გი­ურ­ში და რო­დე­საც მი­თხრეს, რომ არ­სად არ იყო, უკვე ძა­ლი­ან შე­მე­შინ­და, მივ­ხვდი რა­ღაც ხდე­ბო­და. - გარ­დაც­ვლილს ექ­სპერ­ტი­ზა თუ ჩა­უ­ტარ­და? - დიახ, მაგ­რამ სა­მე­დი­ცი­ნო ექპერ­ტი­ზა არაფ­რის მომ­ცე­მი არ აღ­მოჩ­ნდა. ვე­ლო­დე­ბი კრი­მი­ნა­ლურ ექ­სპერ­ტი­ზას. ყო­ველ­დღე ვრე­კავ და გა­მომ­ძი­ე­ბე­ლი და მისი თა­ნა­შემ­წე უკვე ტე­ლე­ფონ­საც არ პა­სუ­ხო­ბენ. ახლა ვფიქ­რობ, ად­ვო­კა­ტი ავიყ­ვა­ნო. არ იყო ჩემი მე­უღ­ლე იმის ღირ­სი, რომ ასე გა­დავ­ფურ­ცლო და და­ვი­ვი­წყო. ახლა გიყ­ვე­ბით და თან არ მჯე­რა, რომ ეს ნი­კას და­ე­მარ­თა... ჩე­ჩე­ნი გა­კა­ე­ვი, რო­მელ­ზეც იყო გა­ფორ­მე­ბუ­ლი მან­ქა­ნა, სა­დაც ნიკა მოკ­ლეს, ორ­ჯერ არის სა­ქარ­თვე­ლო­ში ნამ­ყო­ფი, სექ­ტემ­ბერ­ში და ნო­ემ­ბერ­ში. 22 ნო­ემ­ბერს არის გაფ­რე­ნი­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­დან და 25 ნო­ემ­ბერს ნიკა გაფ­რინ­და. ალ­ბათ აქ უნ­დო­დათ მო­ეკ­ლათ, მაგ­რამ ვერ მო­ა­ხერ­ხეს, აქ მა­ინც ყველ­გან კა­მე­რე­ბია. ეს იყო და­გეგ­მი­ლი და შეკ­ვე­თი­ლი მკვლე­ლო­ბა.გა­კა­ე­ვის მიერ არის მოკ­ლუ­ლი? - მან­ქა­ნა იყო მის სა­ხელ­ზე გა­ფორ­მე­ბუ­ლი, მაგ­რამ იქ იჯდა თუ არა, ვერ გე­ტყვით. კა­მე­რე­ბით ისე­თი რა­კურ­სით არის გა­და­ღე­ბუ­ლი, არ ჩანს. ჩე­ჩე­ნი შერ­ხან გა­კა­ე­ვი ჩვე­უ­ლებ­რი­ვად იძებ­ნე­ბა ინ­ტერ­ნეტ­ში, ნა­ო­მა­რი ადა­მი­ა­ნია. ვნა­ხე ვი­დეო, სა­დაც ჩანს, რომ ნიკა მან­ქა­ნა­ში ჩაჯ­დო­მამ­დე უკან იხევს, ჩანს რა­ღაც არ მოს­წონს, მაგ­რამ ეტყო­ბა მან­ქა­ნი­დან უთხრეს, რომ არა­ფე­რი პრობ­ლე­მა არ იყო და ვი­ღაც ახ­ლო­ბელ­მა გა­იყ­ვა­ნა...
Tbilisi Daily
Tbilisi, Georgia · 2 months ago
რა არის სირტუინის დიეტა
ჭარ­ბი წონა და სიმ­სუქ­ნე XXI სა­უ­კუ­ნე­ში მსოფ­ლი­ო­ში ბევ­რი ადა­მი­ა­ნის­თვის სე­რი­ო­ზუ­ლი პრობ­ლე­მაა, ამი­ტო­მაც ადა­მი­ა­ნე­ბი ცდი­ლო­ბენ, ესა თუ ის დი­ე­ტა და­იც­ვან. თუმ­ცა დი­ე­ტა­საც თა­ვი­სი წე­სე­ბი აქვს - ის ადა­მი­ან­ზე მორ­გე­ბუ­ლი უნდა იყოს. ასე მა­გა­ლი­თად, პო­პუ­ლა­რულ­მა მომ­ღე­რალ­მა ადელ­მა ცოტა ხნის წინ, წო­ნა­ში 22 კილო და­ი­კო - ფუმ­ფუ­ლა და საყ­ვა­რე­ლი გო­გო­ნას­გან, ფაქ­ტობ­რი­ვად, არა­ფე­რია დარ­ჩე­ნი­ლი. ახა­ლი იმი­ჯით სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში მის­მა გა­მო­ჩე­ნამ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა შოკ­ში ჩა­აგ­დო. რო­გორც გა­ირ­კვა, „სირ­ტუ­ი­ნის დი­ე­ტა“ და­უ­ცავს. ამის მი­საღ­წე­ვად კი დიდ­ხანს უწ­ვა­ლია, რად­გა­ნაც დი­ე­ტა და ვარ­ჯი­ში კომ­ბი­ნი­რე­ბუ­ლად დას­ჭირ­და. ეს დი­ე­ტა კი მომ­ღერ­ლის­თვის ინ­გლი­სელ­მა ნუტ­რი­ცი­ო­ლო­გებ­მა შე­ი­მუ­შა­ვეს, რო­მე­ლიც კონ­ცენ­ტრი­რე­ბუ­ლია სირ­ტუ­ი­ნებ­ზე, ანუ იმ პრო­ტე­ი­ნებ­ზე, რო­მე­ლიც ორ­გა­ნიზმს აჯან­სა­ღებს. რა არის მარ­თლაც სირ­ტუ­ი­ნის დი­ე­ტა, ვის შე­უძ­ლია მისი დაც­ვა, ვინ და რო­დის უნდა და­იც­ვას სა­ერ­თოდ დი­ე­ტა და ჯან­სა­ღი კვე­ბის­თვის რა არის მთა­ვა­რი - ინტერვიუ ექი­მ-ნუტ­რი­ცი­ო­ლო­გრუ­სუ­დან კვან­ჭა­ხა­ძესთან. - სირ­ტუ­ი­ნის დი­ე­ტა დღი­უ­რი კა­ლო­რა­ჟის 1000-მდე შემ­ცი­რე­ა­ბას გუ­ლის­ხმობს, რაც რთუ­ლია. თუ ადა­მი­ანს დიდი ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­თვა აქვს და რო­მე­ლი­მე თან­მხლე­ბი და­ა­ვა­დე­ბა, ან და­ა­ვა­დე­ბის შემ­დგომ, რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ის პე­რი­ოდს გა­დის, კა­ლო­რა­ჟის ასე რა­დიკ­ლა­უ­რად შემ­ცი­რე­ბა ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე უარ­ყო­ფი­თად იმოქ­მე­დებს - შე­იძ­ლე­ბა უკი­დუ­რე­სო­ბა­შიც აღ­მოჩ­ნდეს - მთლი­ა­ნად და­კარ­გოს მადა და ანო­რექ­სია და­ე­წყოს. დი­ე­ტა, რო­მელ­ზეც ვსა­უბ­რობთ, სამი სირ­ტუ­ი­ნით გამ­დიდ­რე­ბულ მწვა­ნე ბოსტნე­ულს მო­ი­ცავს - კომ­ბოს­ტოს, ოხ­რა­ხუშს და ბრო­კოლს. ეს ისე­თი პრო­დუქ­ტე­ბია, რომ­ლებ­საც შაქ­რი­ა­ნი დი­ა­ბე­ტი ტიპი 2-ის დროს რა­ცი­ონ­ში ყო­ველ­დღი­უ­რად ვრთავთ ხოლ­მე. ეს ბოსტნე­უ­ლი ხელს უწყობს ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლის მუ­შა­ო­ბას, ამას­თან, გლუ­კო­ზა, რო­მე­ლიც ჭარ­ბი რა­ო­დე­ნობ­თაა სის­ხლში, სხვა­დას­ხვა ორ­გა­ნოს მიერ რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რად უნდა იყოს ათ­ვი­სე­ბუ­ლი.გარ­და ამი­სა, ამ დი­ე­ტა­ში გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლია შავი შო­კო­ლა­დი, მას და­ბა­ლი კა­ლო­რია აქვს და ორ­გა­ნიზ­მში სი­ა­მოვ­ნე­ბის ნივ­თი­ე­რე­ბას, სე­რო­ტო­ნინს გა­მო­ყოფს. სე­რო­ტო­ნი­ნის უკ­მა­რი­სო­ბა დეპ­რე­სი­ას, მე­ლან­ქო­ლი­ას იწ­ვევს. ამი­ტომ შავ შო­კო­ლადს მკაც­რი დი­ე­ტე­ბის დრო­საც, პა­ცი­ენ­ტებს პა­ტა­რა დო­ზე­ბით ვუ­ნიშ­ნავთ. - ადე­ლის დი­ე­ტა­ში წი­თე­ლი ღვი­ნო­ცაა ჩა­მო­ნათ­ვალ­ში. ღვი­ნო დი­ე­ტუ­რი პრო­დუქ­ტია? - ერთი ჭიქა წი­თე­ლი, ნა­ტუ­რა­ლუ­რი ღვი­ნის მი­ღე­ბის ტრა­დი­ცია ჩვენ­თან სულ იყო და არის. ის ფლა­ვო­ნო­ი­დებს შე­ი­ცავს. ეს ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბი აუ­ცი­ე­ბე­ლია გულ­სის­ხლძარ­ღვთა სის­ტე­მის ნორ­მა­ლუ­რი ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბის­თვის და ვი­ტა­მინ C-ს მსგავ­სი მოქ­მე­დე­ბა აქვს. რაც ასე­ვე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ორ­გა­ნიზ­მის­თვის. მაგ­რამ თუ მა­ღალ არ­ტე­რი­ულ წნე­ვას­თან გვაქვს საქ­მე, ნა­ტუ­რა­ლურ შავ ღვი­ნოს არ ვურ­ჩევთ. ღვი­ნო თა­ვის­თა­ვად კა­ლო­რი­უ­ლი პრო­დუქ­ტია. ამი­ტომ, არის დი­ე­ტე­ბი, რო­მელ­შიც ის იმი­ტომ შე­დის, რომ ორ­გა­ნიზმს კა­ლო­რი­ე­ბი მი­ა­წო­დოს და ისიც სირ­ტუ­ინს შე­ი­ცავს. - რა­ტომ არის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ჯან­სა­ღი და სრულ­ფა­სო­ვა­ნი კვე­ბა? - ჩვენს ჯან­მრთე­ლო­ბას გა­ნა­პი­რო­ბებს გე­ნე­ტი­კუ­რი ფაქ­ტო­რი, სა­მე­დი­ცი­ნო სერ­ვი­სე­ბის ხელ­მი­საწ­ვდო­მო­ბა და დიდ­წი­ლად, ჩვე­ნი ცხოვ­რე­ბის წესი. თუ ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის წეს­ზე ვსა­უბ­რობთ, ესაა - ჯან­სა­ღი კვე­ბა, ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბა, მავ­ნე ჩვე­ვებ­ზე უა­რის თქმა, სრულ­ფა­სო­ვა­ნი ძილი და ჰი­გი­ე­ნუ­რი პი­რო­ბე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა (რაც ამ პან­დე­მი­ის დროს მე­ტად აქ­ტუ­ა­ლუ­რია). ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის ერთ-ერთი კომ­პო­ნენ­ტი ჯან­სა­ღი, სრულ­ფა­სო­ვა­ნი კვე­ბაა. კვე­ბა თა­ვის­თა­ვად სა­სი­ა­მოვ­ნო მოვ­ლე­ნაა, რომ­ლის ხა­სი­ა­თი და­მო­კი­დე­ბუ­ლია ტრა­დი­ცი­ებ­ზე, კულ­ტუ­რა­ზე და გა­რე­მო­ე­ბებ­ზე. ნე­ბის­მი­ე­რი ადა­მი­ა­ნი იკ­ვე­ბე­ბა მა­დი­სა და შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის მი­ხედ­ვით და მო­იხ­მარს იმ სურ­სათს, რო­მელ­საც უპი­რა­ტე­სო­ბას ანი­ჭებს. ჯან­სა­ღი კვე­ბა არ ნიშ­ნავს საკ­ვე­ბის შე­ზღუდ­ვას, ეს კვე­ბის სწო­რი რე­ჟი­მია ძი­რი­თა­დი კა­ლო­რი­ე­ბის მი­ღე­ბა დღის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში უნდა მოხ­დეს, სა­ღა­მოს ცხი­მი­ა­ნი, „მძი­მე“ ნახ­შირ­წყლე­ბი­ა­ნი საკ­ვე­ბის მი­ღე­ბა არ შე­იძ­ლე­ბა. ალ­ბათ ეს გა­მოთ­ქმაც გსმე­ნი­ათ - „სა­უზ­მე მი­ირ­თვი შენ თვი­თონ, სა­დი­ლი გა­უ­ნა­წი­ლე მე­გო­ბარს და ვახ­შა­მი მი­ე­ცი მტერს“. ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა სრულ­ფა­სო­ვა­ნი ცვლის­თვის ადა­მი­ან­მა საკ­მა­რი­სი რა­ო­დე­ნო­ბით წყა­ლიც უნდა მი­ი­ღოს, მიკ­რო და მაკ­რო­ე­ლე­მენ­ტე­ბი, ვი­ტა­მი­ნე­ბი და სხვ სა­სარ­გებ­ლო ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბი. და­უ­ბა­ლან­სე­ბე­ლი კვე­ბის შე­დე­გი ბევ­რი და­ა­ვა­დე­ბაა. ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლის მოშ­ლა, სიმ­სუქ­ნე და ჭარ­ბი წონა რისკ-ფაქ­ტო­რია გულ-სის­ხლძარ­ღვთა სის­ტე­მის პა­თო­ლო­გი­ე­ბის, კუჭ-ნაწ­ლა­ვის სის­ტე­მის პრობ­ლე­მე­ბის, კი­ბოს და სხვა ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის. - ჭარბ წო­ნა­სა­და­მი­ა­ნე­ბი დი­ე­ტით უპი­რის­პირ­დე­ბი­ან, თუმ­ცა ეს სი­ტყვა ბევრში არც ისე სა­სი­ა­მოვ­ნო ემო­ცი­ას იწ­ვევს... - დი­ე­ტა სწო­რად და­ბა­ლან­სე­ბუ­ლი და რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი კვე­ბაა და არა რო­მე­ლი­მე საკ­ვე­ბის მთლი­ა­ნად შე­ზღუდ­ვა. „კვე­ბის კა­ლა­თა­ში“ უნდა შე­დი­ო­დეს, რო­გორც მაკ­რო­ნუტ­რი­ენ­ტე­ბი (ცი­ლე­ბი, ცხი­მე­ბი, ნახ­შირ­წყლე­ბი), ასე­ვე მიკ­რო­ნუტ­რი­ენ­ტე­ბი. არ არ­სე­ბობს, არა­ნა­ი­რი უნი­ვერ­სა­ლუ­რი დი­ე­ტა, რო­ემ­ლიც წო­ნას ერ­თნა­ი­რად და ერ­თდრო­უ­ლად ყვე­ლას და­აკ­ლე­ბი­ნებს. დი­ე­ტა უნდა იყოს თი­თო­ე­ულ ადა­მი­ან­ზე მორ­გე­ბუ­ლი და ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად გან­სა­ზღვრუ­ლი. ამი­ტომ სა­ჭი­რო არაა პო­პუ­ლა­რუ­ლი დი­ე­ტე­ბის დაც­ვა, არა­მედ ექიმ­თან, ნუტ­რი­ცი­ო­ლოგ­თან ვი­ზი­ტი, რომ სწო­რად შე­ირ­ჩეს საკ­ვე­ბი რა­ცი­ო­ნი. უამ­რა­ვი დი­ე­ტა არ­სე­ბობს, მაგ­რამ უნდა გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნოთ, რომ დი­ე­ტა და კვე­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლია ასაკ­ზე, ფი­ზი­ო­ლო­გი­ურ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ზე, ძუ­ძუ­თი კვე­ბა­ზე, ორ­სუ­ლო­ბის პე­რი­ოდ­ზე. ასე­ვე გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია კლი­მა­ტი, ენ­დე­მუ­რი კერა, რად­გა­ნაც მსოფ­ლი­ო­ში არის რე­გი­ო­ნე­ბი, სა­დაც ამა თუ იმ მიკ­რო­ნე­ლე­მენ­ტის დე­ფი­ცი­ტი­ა­და იმ პო­პუ­ლა­ცი­ის ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის დი­ე­ტა სხვა­გა­ვა­რად უნდა შე­ირ­ჩეს. დი­ე­ტა­ზე ყოფ­ნა, ვი­მე­ო­რებ, შიმ­შილს არ ნიშ­ნავს. შიმ­შილს უარ­ყო­ფი­თი შე­დე­გე­ბი მო­აქვს. რო­დე­საც ადა­მი­ა­ნი წო­ნა­ში შიმ­ში­ლით იკ­ლებს, ეს ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლის დარ­ღვე­ვას, ცხი­მე­ბის არას­წორ დაწ­ვას და ორ­გა­ნიზ­მში სხვადსხვა მავ­ნე ტოქ­სი­კუ­რი ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბის წარ­მოქ­მნას იწ­ვევს, რა­მაც უმ­ძი­მე­სი შე­დე­გე­ბი შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს. - „კო­ვიდ 19“-ის პი­რო­ბებ­ში, როცა ადა­მი­ა­ნე­ბი თვი­თი­ზო­ლა­ცი­ა­ში არი­ან, სტრე­სის­გან ჭა­მის მადა უვი­თარ­დე­ბათ, რა­ზეც წუ­ხან. ამას თავი რო­გორ უნდა და­აღ­წი­ონ? - უარ­ყო­ფი­თი ინ­ფორ­მა­ცი­ის მოს­მე­ნა, ახ­ლობ­ლებ­თან სო­ცი­ა­ლუ­რი დის­ტან­ცია, მოქ­მე­დებს ჩვენს ენ­დოკ­რი­ნულ სის­ტე­მა­ზე. ამ დროს თირკმელ­ზე­და ჯირ­კვლე­ბი სტრე­სის ისეთ ჰორ­მო­ნებს გა­მო­ი­მუ­შა­ვებს, რომ­ლე­ბიც მა­დას აძ­ლი­ე­რებს. ადა­მი­ა­ნი იკ­ვე­ბე­ბა არა იმი­ტომ, რომ შია, არა­მედ ამ კვე­ბით თით­ქოს სტრე­სის დათ­რგუნ­ვას ცდი­ლობს, რაც წო­ნა­ში მა­ტე­ბას იწ­ვევს... ეს კი ორ­გა­ნიზ­მში შემ­დგო­მი ბი­ო­ქი­მი­უ­რი პრო­ცე­სე­ბის დარ­ღვე­ვის მი­ზე­ზი ხდე­ბა, რას­თან გამ­კლა­ვე­ბაც მხო­ლოდ დი­ე­ტით შე­უძლბე­ლია. ამი­ტო­მაც ვამ­ბობთ, რომ ყვე­ლა დი­ე­ტა ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად უნდა იყოს ადა­მი­ა­ნის ორ­გა­ნიზ­მზე მორ­გე­ბუ­ლი, სა­დაც გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია მისი ცხოვ­რე­ბის წესი, სა­მუ­შაო გრა­ფი­კი, ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბა. სპორ­ტსმენს სხვა დი­ე­ტა სჭირ­დე­ბა, მო­ხუ­ცე­ბულს და ბავ­შვს - სხვა. - დი­ე­ტა ზოგ ადა­მი­ან­ში გარ­კვე­ულ ფო­ბი­ას და სტრესს იწ­ვევს... - გა­სა­გე­ბია, მაგ­რამ წო­ნის დაკ­ლე­ბა არ არის რთუ­ლი, თუ ყვე­ლა ადა­მი­ა­ნი შე­ზღუ­დავს კვე­ბას, წო­ნა­ში ნამ­დვი­ლად და­იკ­ლებს, მაგ­რამ სე­რი­ო­ზუ­ლი პრობ­ლე­მა დაკ­ლე­ბუ­ლი წო­ნის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბაა. დი­ე­ტა უნდა იყოს შე­თან­ხმე­ბუ­ლი ენ­დოკ­რი­ნო­ლოგ­თან, რომ გათ­ვა­ლი­წი­ნე­ბუ­ლი იყოს ენ­დოკ­რი­ნუ­ლი და სხვა და­ა­ვა­დე­ბე­ბი. სიმ­სუქ­ნე და ჭარ­ბი წონა ხომ არ არის მხო­ლოდ მი­ღე­ბუ­ლი საკ­ვე­ბის შე­დე­გი, ის შე­იძ­ლე­ბა ფა­რი­სებ­რი ჯირ­კვლის და­ა­ვა­დე­ბებ­მა, შაქ­რი­ან­მა დი­ა­ბეტ­მა, სხვა­დას­ხვა სამ­კურ­ნა­ლო პრე­პა­რა­ტე­ბის მი­ღე­ბამ გა­მო­იწ­ვი­ოს. ამი­ტომ სა­ნამ ექი­მი პა­ცი­ენტს დი­ე­ტას შურ­ჩევს, ყუ­რა­დღე­ბით უნდა გა­ეც­ნოს მისი ცხოვ­რე­ბის ანამ­ნეზს, გე­ნე­ტი­კურ ფაქ­ტო­რებს. რო­დე­საც ჯან­საღ კვე­ბა­ზე ვსა­უბ­რობთ, ის ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბის გა­რე­შე შე­უძ­ლე­ბე­ლია. თუ არ იმოძ­რა­ვებ, საკ­მა­რი­სი ძილი არ გექ­ნე­ბა, მუდ­მივ სტრეს­ში იქ­ნე­ბი, არა­ფე­რი გა­მო­ვა... წყლის რო­ლის და დო­ზის გაზ­რდაც აუ­ცი­ლე­ბე­ლია და არა მხო­ლოდ სას­მე­ლი წყა­ლი, შე­იძ­ლე­ბა სხვა­დას­ხვა ნა­ტუ­რა­ლუ­რი წვე­ნი და­ვა­მა­ტოთ, ასე­ვე მწვა­ნე ჩაი. - რო­გორც ვიცი, ჩაის და ყა­ვა­საც თა­ვის მი­ღე­ბის წესი აქვს. - ისი­ნი კვე­ბის კომ­პო­ნენ­ტე­ბი უნდა იყოს, სა­სურ­ვე­ლია, მათი მი­ღე­ბა დი­ლის სა­ა­თებ­ში მოხ­დეს, რად­გა­ნაც ისი­ნი შე­ი­ცა­ვენ კო­ფე­ინს, დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით ყა­ვის მი­ღე­ბამ შე­იძ­ლე­ბა ორ­გა­ნიზ­მი­დან ისე­თი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ელე­მენ­ტე­ბი გა­მო­რე­ცხოს, რო­გო­რი­ცაა კალ­ცი­უ­მი, თუ­თია, რაც შემ­დგომ­ში ოს­ტე­ო­პო­რო­ზის გან­ვი­თა­რე­ბის რისკ-ფაქ­ტორს წარ­მო­ად­გენს. მოკ­ლედ, უნდა გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნოთ კვე­ბის რა­ცი­ო­ნი, შე­ვარ­ჩი­ოთ რე­ჟი­მი, კუჭ-ნაწ­ლა­ვი და ნერ­ვუ­ლი სის­ტე­მა ერ­თსა და იმა­ვე დროს კვე­ბას და ფი­ზი­კურ აქ­ტი­ვო­ბას უნდა შე­ვაჩ­ვი­ოთ. - ზო­გი­ერ­თი ადა­მი­ა­ნი მთე­ლი ცხო­რე­ბის მან­ძილ­ზე იცავს დი­ე­ტას. ეს ნორ­მა­ლუ­რია? - მთე­ლი ცხოვ­რე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში დი­ე­ტა­ზე ყოფ­ნა ძნე­ლია. შე­იძ­ლე­ბა კარ­გი ტრა­პე­ზის დროს ადა­მი­ან­მა და­არ­ღვი­ოს დი­ე­ტა, მაგ­რამ მე­ო­რე დღეს მკაც­რად და­იც­ვას, ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბა ჩარ­თოს - მა­გალ­თად, იმა­ვე სა­ღა­მო­ზე ვთქვათ, იცეკ­ვოს, ან იქი­დან სახ­ლში ფე­ხით წა­მო­ვი­დეს, რომ ყვე­ლა­ფე­რი და­ბა­ლანსდეს. თო­რემ ძა­ლი­ან ძნე­ლია მთე­ლი ცო­ხოვ­რე­ბა კა­ლო­რი­ე­ბი თვა­ლო. თუმ­ცა არი­ან ისე­თი პა­ცი­ენ­ტე­ბიც, იმ ერთ დღეს დარ­ღვე­ულ დი­ე­ტას ტრა­გი­კუ­ლად რომ აღიქ­ვა­მენ. ამ­რი­გად, მხო­ლოდ კვე­ბის რა­ცი­ო­ნის კი არა, კვე­ბის ქცე­ვის შეც­ვლაა სა­ჭი­რო. ყვე­ლა­ზე რთუ­ლი წო­ნის დაკ­ლე­ბა მუც­ლის არე­შია.ეს არის უკვე გულ-სის­ხლძარ­ღვთა სის­ტე­მის და­ა­ვა­დე­ბე­ბის, დი­ა­ბე­ტი ტიპი 2-ის გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის დიდი რისკ-ფაქ­ტო­რი. ამი­ტომ, რო­დე­საც პა­ცი­ენ­ტის წო­ნას ვა­ფა­სებთ, მათ შო­რის, მუც­ლის გარ­შე­მო­წე­რი­ლო­ბას გა­ზომ­ვას დიდი ყუ­რა­დღე­ბა უნდა მი­ვაქ­ცი­ოთ. რო­დე­საც მუც­ლის გარ­შე­მო­წე­რი­ლო­ბა იკ­ლებს, წეს­რიგ­დე­ბა ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლაც. არ­სე­ბობს ვარ­ჯი­შე­ბი, რომ­ლე­ბიც მუც­ლის არე­ში დაგ­რო­ვი­ლი ცხი­მის და­საკ­ლე­ბად არის გა­მიზ­ნუ­ლი. - ხი­ლის მი­ღე­ბა რო­გორ უნდა მოხ­დეს? - ხი­ლის მი­ღე­ბაც გან­სა­ზღვრუ­ლი უნდა იყოს. ზოგ­ჯერ ერთი კი­ლოგ­რა­მი ყუ­რძე­ნის ან ლეღ­ვის ჭა­მას, უმ­ჯო­ბე­სია, თაფ­ლი მი­ვირ­თვათ. ამი­ტომ, ხი­ლიც უნდა იყოს და­ბალ­კა­ლო­რი­უ­ლი, სე­ზო­ნუ­რი. არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვია სა­ზამ­თრო, კენკრო­ვა­ნი ხილი, შავი ქლი­ა­ვი, გარ­გა­რი. ვი­საც ჭარ­ბი წონა და შე­შუ­პე­ბა და ამა­ვე დროს წნე­ვა აწუ­ხებს,კარ­გია, ნი­ა­ხუ­რის დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით მი­ღე­ბა, რო­მელ­საც შარ­დმდე­ნი ეფექ­ტი აქვს. შე­უძ­ლე­ბე­ლია არა­ფე­რია... ყვე­ლა დი­ე­ტა უნდა მო­ვირ­გოთ ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად და რო­დე­საც მას ვი­წყებთ, აუ­ცი­ლებ­ლად კუჭ-ნაწ­ლა­ვის სის­ტე­მაც უნდა მო­ვი­წეს­რი­გოთ. თუკი ყაბ­ზო­ბა არ­სე­ბობს, ეს უკვე და­მა­ტე­ბით რისკ-ფაქ­ტორს ქმნის ჭარ­ბი წი­ნის­თვის. ბოსტნე­ულს, ხილს, და­ბალ­კა­ლო­რი­ულ რძის პრო­დუქ­ტებს, პარ­კოს­ნებს, თხილს, ნუშს, ნი­გოზს მე­ნი­უ­ში დიდი ად­გი­ლი უნდა ეკა­ვოს. ასე რომ, ჩვე­ნი ჯან­მრთე­ლო­ბა ჩვენს ხელ­თაა.
Tbilisi Daily
Tbilisi, Georgia · 1 month ago
შეუქმნის თუ არა პირბადე აბიტურიენტებს ჯანმრთელობის პრობლემას
გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტროს მიერ გან­სა­ზღვრულ წე­სებ­ში, რო­მე­ლიც ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბის, სა­ერ­თო სა­მა­გის­ტრო გა­მოც­დე­ბი­სა და სტუ­დენ­ტთა საგ­რან­ტო კონ­კურ­სის ჩა­ტა­რე­ბას ეხე­ბა, შე­დის რე­გუ­ლა­ცია, რომ აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს მუდ­მი­ვად უნდა ეკე­თოთ პირ­ბა­დე, რო­გორც რე­გის­ტრა­ცი­ის დროს, ასე­ვე გა­მოც­დე­ბის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბი­სას. პირ­ბა­დეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით სა­მი­ნის­ტროს მიერ მი­ღე­ბულ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას არა­ერ­თგვა­რო­ვა­ნი შე­ფა­სე­ბე­ბი მოჰ­ყვა. მა­გა­ლი­თად, სი­ახ­ლეს გა­მო­ეხ­მა­უ­რა აშშ-ში მოღ­ვა­წე ქარ­თვე­ლი ექი­მი ზუ­რაბ გუ­რუ­ლი, რო­მელ­მაც გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა არაჰუ­მა­ნუ­რად შე­ა­ფა­სა და აღ­ნიშ­ნა, რომ გა­მოც­დის ჩა­ტა­რე­ბამ ნიღ­ბებ­ში შე­საძ­ლოა, გო­ნებ­რი­ვი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის გა­მოვ­ლე­ნას ხელი შე­უ­შა­ლოს ან გო­ნე­ბის და­კარ­გვაც კი გა­მო­იწ­ვი­ოს. ინ­ფექ­ცი­ო­ნის­ტის, ალექ­სან­დრე გო­გი­ნა­ვას გან­ცხა­დე­ბით, აბი­ტუ­რი­ენ­ტე­ბის მიერ პირ­ბა­დე­ე­ბის გა­კე­თე­ბა­ზე გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბა რის­კე­ბის შემ­ცი­რე­ბის მიზ­ნით ხდე­ბა. "პა­ცი­ენ­ტებს შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­ხა­ტუ­ლი სიმპტო­მი არ ჰქონ­დეთ, მაგ­რამ გა­დამ­დე­ბე­ბი იყ­ვნენ, მით უმე­ტეს, როცა რამ­დე­ნი­მე ასე­ულ ადა­მი­ან­ზეა სა­უ­ბა­რი, იქ გა­კონ­ტრო­ლე­ბა ძა­ლი­ან რთუ­ლია. ასე­ვე, და­ხუ­რულ სივ­რცე­ში რამ­დე­ნი­მე, შე­იძ­ლე­ბა რამ­დე­ნი­მე ათე­უ­ლი ადა­მი­ა­ნის და­ინ­ფი­ცი­რე­ბაც მოხ­დეს. ანუ, რის­კე­ბი საკ­მა­ოდ მა­ღა­ლია. სტრე­სულ გა­რე­მო­ში, და­მა­ტე­ბით პირ­ბა­დით წერა აბი­ტუ­რი­ენ­ტის­თვის დის­კომ­ფორ­ტია, ამა­ზე ბევ­რი ლა­პა­რა­კი არაა სა­ჭი­რო. თუმ­ცა, სა­გა­მოც­დო ცენ­ტრებ­ში, სა­დაც ხალ­ხმრა­ვა­ლი შეკ­რე­ბა იქ­ნე­ბა, იზ­რდე­ბა რის­კი, რომ და­ა­ვა­დე­ბის გავ­რცე­ლე­ბა მოხ­დეს. აქ სწო­რედ რის­კებ­ზეა სა­უ­ბა­რი, სწო­რედ ამის პრე­ვენ­ცი­ის მიზ­ნით იქნა ეს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მი­ღე­ბუ­ლი. ამი­ტომ, აქ რის­კი და სარ­გე­ბე­ლი უნდა იყოს შე­ფა­სე­ბუ­ლი. გა­მოც­დის დროს პირ­ბა­დის გა­მო­ყე­ნე­ბა ისე­თი დის­კომ­ფორ­ტი არაა, რომ მდგო­მა­რე­ო­ბა რა­დი­კა­ლუ­რად შეც­ვა­ლოს. არა მგო­ნია, აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს სა­მე­დი­ცი­ნო თვალ­საზ­რი­სით შე­ექ­მნათ პრობ­ლე­მე­ბი.... ეს თე­ო­რი­უ­ლი მსჯე­ლო­ბაა, რად­გან პრაქ­ტი­კა­ში არ ვი­ცით, რამ­დე­ნად იქ­ნე­ბა ასე. მა­გა­ლი­თად, ვერ წარ­მო­მიდ­გე­ნია, რო­გორ უნდა გან­ვი­თარ­დეს სუნ­თქვის უკ­მა­რი­სო­ბა პირ­ბა­დით. რა თქმა უნდა, ამ ყვე­ლაფ­რის თე­ო­რი­უ­ლი შან­სი არ­სე­ბობს, თუმ­ცა სა­მეც­ნი­ე­რო სა­უ­ბა­რი ცოტა რთუ­ლია, ეს მხო­ლოდ მო­საზ­რე­ბე­ბია", - აღ­ნიშ­ნავს გო­გი­ნა­ვა. ის ასე­ვე სა­უბ­რობს იმ ალ­ტერ­ნა­ტი­ვე­ბის შე­სა­ხებ, რისი მეშ­ვე­ო­ბი­თაც პირ­ბა­დე­ე­ბის გა­კე­თე­ბის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბა სა­ვა­რა­უ­დოდ, შემ­ცირ­დე­ბო­და. "ჩემი აზ­რით, კარ­გი იქ­ნე­ბო­და, გან­ლა­გე­ბა ფი­ზი­კუ­რი დის­ტან­ცი­რე­ბით მომ­ხდა­რი­ყო და სტუ­დენ­ტებს შო­რის ისე­თი და­შო­რე­ბა ყო­ფი­ლი­ყო, რომ ვთქვათ, პირ­ბა­დის გა­მო­ყე­ნე­ბა ასე­თი აუ­ცი­ლე­ბე­ლი არ ყო­ფი­ლი­ყო. მაგ­რამ ამა­ზე ჯან­დაც­ვის და გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტრო მუ­შა­ობ­და და სა­ვა­რა­უ­დოდ, ეს ვერ მო­ხერ­ხდა. რა თქმა უნდა, პირ­ბა­დის გა­რე­შე რომ წე­რონ სტუ­დენ­ტებ­მა გა­მოც­და, ეს უკე­თე­სია, ოღონდ იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ უსაფრ­თხო­ე­ბის ნორ­მე­ბი იქ­ნე­ბა და­ცუ­ლი", - აღ­ნიშ­ნავს გო­გი­ნა­ვა. კლი­ნი­კა "ჰელ­სი­კო­ნის" ექი­მი-თე­რა­პევ­ტი, ელე­ნე ხურ­ცი­ძის მო­საზ­რე­ბით, მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რის პი­რო­ბებ­ში, როცა კონ­დი­ცი­რე­ბის სის­ტე­მა არ მოქ­მე­დებს, ნიღ­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა ერთი მხრივ, და­მა­ტე­ბი­თი სტრე­სი იქ­ნე­ბა, სა­მე­დი­ცი­ნო თვალ­საზ­რი­სი­თაც უფრო მეტ ზი­ანს მო­ი­ტანს, ვიდ­რე - და­დე­ბით შე­დე­გებს. "აბი­ტუ­რი­ენ­ტე­ბის მიერ 4 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში პირ­ბა­დის გა­მო­ყე­ნე­ბა იმ სივ­რცე­ში, სა­დაც კონ­დი­ცი­რე­ბა არ იქ­ნე­ბა, და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა ბევრ გვერ­დით ეფექტთან... მა­გა­ლი­თად, პირ­ბა­დე მარ­ტი­ვად დას­ველ­დე­ბა ჭარ­ბი ოფ­ლი­ა­ნო­ბის შე­დე­გად. გა­აჩ­ნია, რო­გო­რი ხა­რის­ხის სო­ცი­ა­ლურ თუ თუნ­დაც, ქი­რურ­გი­ულ ნი­ღაბს გა­ი­კე­თებს ადა­მი­ა­ნი. ჯერ­ჯე­რო­ბით არ არის და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი, რამ­დე­ნად მი­ა­ყე­ნებს ზი­ანს ქი­რურ­გი­უ­ლი ნიღ­ბის შემ­თხვე­ვა­ში გა­მო­ყო­ფი­ლი ნახ­ში­რორ­ჟან­გი აბი­ტუ­რი­ენტს. თუმ­ცა, დღეს ბა­ზარ­ზე არ­სე­ბუ­ლი პირ­ბა­დე­ე­ბის ხა­რის­ხის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, შეგ­ვიძ­ლია ვთქვათ, რომ ზოგ მათ­გან­ში სუნ­თქვა შე­უძ­ლე­ბე­ლია და არ აკ­მა­ყო­ფი­ლებს სტან­დარ­ტებს, ან იმ­დე­ნად და­ბა­ლი ხა­რის­ხის და თხე­ლი ფე­ნის არის, რომ პრაქ­ტი­კუ­ლად, დამ­ცვე­ლო­ბი­თი ფუნ­ქცია არ გა­აჩ­ნია. ასე­თი ნიღ­ბის ტა­რე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში მისი გა­მო­ყე­ნე­ბა სრუ­ლი­ად კი­თხვის ნიშ­ნის ქვეშ დგე­ბა. ამას გარ­და, 4 სა­ა­თი ნიღ­ბით ჯდო­მა ასეთ სივ­რცე­ში გა­მო­იწ­ვევს თა­ვის ტკი­ვილს, დას­ვე­ლე­ბის მა­ღალ შანსს... იმა­საც, რომ აბი­ტუ­რი­ენ­ტი შე­სას­წო­რებ­ლად, გა­რე­დან უფრო ხში­რად შე­ე­ხე­ბა ნი­ღაბს, გან­სა­კუთ­რე­ბით, ცხვი­რის მი­და­მოს­თან, რაც ინ­ფექ­ცი­ით დას­ნე­ბოვ­ნე­ბის და­მა­ტე­ბი­თი რისკ-ფაქ­ტო­რია. გარ­და ამი­სა, ნიღ­ბის სწო­რად გა­მო­ყე­ნე­ბა სამ­წუ­ხა­როდ, ყვე­ლამ არც იცის, თუნ­დაც ქუ­ჩა­ში ადა­მი­ა­ნე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბა პირ­ბა­დეს ცხვირ­ზე არ იკე­თებს, ან ნი­ღაბს ისეთ ჯი­ბე­ში ინა­ხავს, სა­დაც ფუ­ლიც უდევს, ჯი­ბი­დან ამო­ღე­ბის შემ­დეგ კი - ისევ იკე­თებს. ამი­ტომ, ასეთ გა­მო­ყე­ნე­ბას მნიშ­ვნე­ლო­ბა არ აქვს", - ამ­ბობს ექი­მი. ხურ­ცი­ძე პირ­ბა­დის გა­მო­ყე­ნე­ბის გამო ჟანგბა­დის მი­წო­დე­ბის შე­საძ­ლო შემ­ცი­რე­ბი­სა და გა­მოც­და­ზე გო­ნებ­რი­ვი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის სრუ­ლად გა­მოვ­ლე­ნის ალ­ბა­თო­ბა­ზეც სა­უბ­რობს. "კვლე­ვა, რო­მელ­საც და­ვეყ­რდნო­ბით და ვი­ტყვით, ჟანგბა­დის მი­წო­დე­ბა რა პრო­ცენ­ტით მცირ­დე­ბა ან პირ­ბა­დე ნახ­ში­რორ­ჟან­გის დაგ­რო­ვე­ბას რა პრო­ცენ­ტუ­ლო­ბით იწ­ვევს, ინ­ტერ­ნეტ­სა ან პუბ­ლი­კა­ცი­ებ­ში არ მო­ი­პო­ვე­ბა. შე­სა­ბა­მი­სად, სხვა­დას­ხვა გა­მოც­დი­ლე­ბის შე­დე­გად მხო­ლოდ ვა­რა­უ­დი თუ შეგ­ვიძ­ლია. ვა­რა­უ­დი ზუს­ტად ესაა, რომ იქ, სა­დაც ძა­ლი­ან მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რაა და ისე­დაც სტრე­სუ­ლი გა­რე­მოა, ნიღ­ბის ტა­რე­ბა და­მა­ტე­ბი­თი ბა­რი­ე­რია, და ნიღ­ბის გა­რე­შე ყოფ­ნას­თან შე­და­რე­ბით, შე­ამ­ცი­რებს ჟანგბა­დის მი­წო­დე­ბას.
Tbilisi Daily
Tbilisi, Georgia · 2 months ago
მზის სხივები COVID-19-ს მოსალოდნელზე უფრო სწრაფად კლავს
ამე­რი­კელ მკვლე­ვარ­თა მიერ ჩა­ტა­რე­ბულ­მა ექ­სპე­რი­მენ­ტმა აჩ­ვე­ნა, რომ მზის სხი­ვე­ბი COVID-19-ს რო­გორც ზე­და­პირ­ზე, ასე­ვე ჰა­ერ­ში იმა­ზე გა­ცი­ლე­ბით სწრა­ფად კლავს, ვიდ­რე მო­სა­ლოდ­ნე­ლი იყო. მეც­ნი­ე­რე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ კო­რო­ნა­ვირუ­სი ძა­ლას იმ შემ­თხვე­ვა­ში კარ­გავს, თუ მას­ზე მზის სხი­ვე­ბის პირ­და­პი­რი ზე­მოქ­მე­დე­ბა იქ­ნე­ბა. კვლე­ვა ოფი­ცი­ა­ლუ­რად ჯერ არ გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლა და მეც­ნი­ე­რე­ბი არ სა­უბ­რო­ბენ დე­ტა­ლებ­ზე, კვლე­ვის მე­თო­დო­ლო­გი­ა­ზე და ამ­ბო­ბენ, რომ არის სა­კი­თხე­ბი, რომ­ლე­ბიც ჯერ კი­დევ შეს­წავ­ლას სა­ჭი­რო­ებს და აშშ-ის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის­გან ამის­თვის დროს ითხო­ვენ. კვლე­ვა აშშ-ის არ­მი­ის ბი­ო­ლო­გი­ურ ლა­ბო­რა­ტო­რი­ა­ში ჩა­ტარ­და. მის შე­დეგ­ზე კი თეთრ სახ­ლში მეც­ნი­ე­რე­ბი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის სა­კი­თხებ­ში ეროვ­ნუ­ლი უსაფრ­თხო­ე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის მრჩე­ველ­მა, უი­ლი­ამ ბრა­ი­ან­მა ისა­უბ­რა. რო­გორც გა­მო­ცე­მა "ალ ჯა­ზი­რა" წერს, ბრა­ი­ა­ნის თქმით, მზის ულტრა­ი­ის­ფე­რი სხი­ვე­ბი გავ­ლე­ნას ახ­დენს ვირუ­სის პა­თო­გენ­ზე, სწრა­ფად კლავს ვირუსს, რაც იძ­ლე­ვა იმედს, რომ ზა­ფხულ­ში მისი გავ­რცე­ლე­ბა შე­სუს­ტდე­ბა."ვირუ­სი ყვე­ლა­ზე სწრა­ფად იღუ­პე­ბა მზის სხი­ვე­ბის პირ­და­პი­რი ზე­მოქ­მე­დე­ბი­სას. ჩვენ მსგავ­სი ეფექ­ტი და­ვი­ნა­ხეთ მა­ღა­ლი ტე­ნი­ა­ნო­ბის პი­რო­ბებ­შიც, რაც უფრო იზ­რდე­ბა ტემ­პე­რა­ტუ­რა და ტე­ნი­ა­ნო­ბა, მით უფრო ნაკ­ლე­ბად გამ­ძლეა ვირუ­სი“, - ამ­ბობს ბრა­ი­ა­ნი. მი­სი­ვე ცნო­ბით, მზის სხი­ვე­ბი ზი­ანს აყე­ნებს ვირუ­სის გე­ნე­ტი­კურ მა­სა­ლას და აფერ­ხებს მისი რეპ­ლი­კა­ცი­ის უნარს. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ვირუ­სი ვრცელ­დე­ბა ისეთ თბილ ქვეყ­ნებ­ში, რო­გო­რე­ბი­ცაა სინ­გა­პუ­რი, მა­ლა­ი­ზია და ტა­ი­ლან­დი, რაც და­მა­ტე­ბით კი­თხვებს აჩენს და ამე­რი­კელ მეც­ნი­ერ­თა დას­კვნა­ში ეჭ­ვის შე­ტა­ნის სა­ფუძ­ველს იძ­ლე­ვა. მკვლე­ვარ­თა თქმით, ამ შემ­თხვე­ვა­ში აღ­ნიშ­ნულ ქვეყ­ნებ­ში არ­სე­ბუ­ლი სხვა გა­რე­მო ფაქ­ტო­რე­ბია გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლი. ბრა­ი­ა­ნის თქმით, უპა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა იქ­ნე­ბა იმის თქმა, რომ ზა­ფხულ­ში ვირუ­სი სა­ერ­თოდ გაქ­რე­ბა, მაგ­რამ დას­ძენს, რომ დი­დია შან­სი, კო­რო­ნა­ვირუს­მა ტემ­პე­რა­ტუ­რის მა­ტე­ბას­თან ერ­თად უკან და­ი­ხი­ოს და იმ­დე­ნად ბევ­რი ადა­მი­ა­ნი აღარ და­ინ­ფი­ცირ­დეს, რო­გორც ახლა. "ახა­ლი კო­რო­ნა­ვირუ­სის თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ნაკ­ლე­ბად სა­ვა­რა­უ­დოა, რომ ზა­ფხულ­ში ტემ­პე­რა­ტუ­რის მა­ტე­ბას­თან ერ­თად იგი ბო­ლომ­დე გაქ­რე­ბა. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ტემ­პე­რა­ტუ­რის მა­ტე­ბა და ტე­ნი­ა­ნო­ბის ცვლი­ლე­ბა მის გავ­რცე­ლე­ბას საგ­რძნობ­ლად შე­ა­ნე­ლებს", - ამ­ბობს ბრა­ი­ა­ნი. მი­სი­ვე თქმით, დაკ­ვირ­ვე­ბამ აჩ­ვე­ნა, რომ COVID-19 მზის სხი­ვე­ბის პირ­და­პი­რი ზე­მოქ­მე­დე­ბის დროს 90 წამ­ში ძა­ლის ნა­ხე­ვარს კარ­გავს. კო­რო­ნა­ვირუ­სის პან­დე­მია ჯან­დაც­ვის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ 11 მარტს გა­მო­ა­ცხა­და. ამ დრო­ის­თვის, გლო­ბა­ლუ­რი მას­შტა­ბით, ვირუ­სით 4,194,047 ადა­მი­ა­ნი და­ინ­ფი­ცირ­და, მათ შო­რის 283,992 გარ­და­იც­ვა­ლა, ხოლო 1,499,427 გა­მო­ჯან­მრთელ­და.
Tbilisi Daily
Tbilisi, Georgia · 3 days ago
"ვახტანგ კიკაბიძეს პირდაპირ ქუჩაში ვუთხარი: არაკაცი ხარ-მეთქი"
მსა­ხი­ო­ბი ნა­თე­ლა მა­ჭა­ვა­რი­ა­ნი ცოტა ხნის წინ 81 წლის გახ­და. "იმე­დის დღე­ში" სტუმ­რო­ბი­სას მან კა­რი­ე­რა­სა და ცხოვ­რე­ბის ტრა­გე­დი­ა­ზე - შვი­ლის, გეგა კო­ბა­ხი­ძის დახ­ვრე­ტის შე­სა­ხებ ისა­უბ­რა. გა­და­ცე­მის ბო­ლოს კი გა­ამ­ხი­ლა ერ­თა­დერ­თი სურ­ვი­ლი, რო­მე­ლიც წე­ბია აქვს... "5 წელი მა­ტყუ­ებ­დნენ, შენი შვი­ლი ცო­ცხა­ლი­აო და ამ იმე­დით ვი­ყა­ვი სულ... ხან ვინ მოგ­ვიგ­ზავ­ნეს, ხან ვინ, იქ არის, აქ არი­სო. ერთხელ გა­ვამ­ზა­დეთ ტან­საც­მე­ლი, რად­გან გვი­თხრა ერ­თმა, ლე­ნინ­გრად­ში უნდა ჩა­მო­იყ­ვა­ნონ, თბი­ლი ტან­საც­მე­ლი გვინ­და, მივ­დი­ვარ და წა­ვუ­ღე­ბო... მერე, ჩემ­თან მო­ვი­და კაცი და მი­თხრა - ვიცი, ეგე­ნი სად არი­ან და­საფ­ლა­ვე­ბულ­ნი. მე ძმა მყავს დახ­ვრე­ტი­ლი, მას ვე­ძებ­დი და მე­საფ­ლა­ვემ მი­თხრა, რომ აქ ეს ბი­ჭე­ბი არი­ან და­საფ­ლა­ვე­ბუ­ლიო. წა­ვე­დით, მე ჩემი მე­უღ­ლე, გე­გას მამა და კი­დევ რამ­დე­ნი­მე, ნიჩ­ბე­ბით. ეს კაცი იქ დაგ­ვხვდა და გვაჩ­ვე­ნა ად­გი­ლი - მე აქ ჯოხი ჩა­ვარ­ჭე და მო­ვი­ნიშ­ნე ეს ად­გი­ლიო. მამა თევ­დო­რეს (მღვდე­ლი თე­ი­მუ­რაზ ჩიხ­ლა­ძე, რო­მე­ლიც სხვებ­თან ერ­თად დახ­ვრი­ტეს) მამა და ძმაც იყ­ვნენ ად­გილ­ზე. და­ი­წყეს თხრა. ამო­ი­ღეს და ვხე­დავთ სოსო წე­რე­თე­ლია. და­ნარ­ჩე­ნი იქ არც ერთი იყო... სოსო სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში გარ­და­იც­ვა­ლა და რო­გორც ჩანს, იმ ად­გი­ლას ჩა­ას­ვე­ნეს“ - იხ­სე­ნებს ნა­თე­ლა მა­ჭა­ვა­რი­ა­ნი. მან ასე­ვე ისა­უბ­რა იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის შე­სა­ხებ, რომ­ლებ­მაც ხელ­მო­წე­რე­ბი შე­ი­ტა­ნეს, რომ გეგა კო­ბა­ხი­ძე არ და­ეხვრი­ტათ და მის­თვის სას­ჯე­ლი პა­ტიმ­რო­ბით შე­ეც­ვა­ლათ, შემ­დეგ კი, ამ ადა­მი­ა­ნე­ბის ნა­წილ­მა, ხელ­მო­წე­რე­ბი უკან გა­ი­ტა­ნეს. წლე­ბის შემ­დეგ, ნა­თე­ლა მა­ჭა­ვა­რი­ანს ეს დო­კუ­მენ­ტა­ცია ხელ­ში ჩა­უ­ვარ­და: "მე არ­ქივ­ში მაქვს ეს ყვე­ლა­ფე­რი ჩა­ბა­რე­ბუ­ლი, ყვე­ლას გვა­რი წე­რია, ვინც წა­ი­ღო ხელ­მო­წე­რა და რომ გავა წლე­ბი, ნა­ხოს მათ­მა შთა­მო­მავ­ლო­ბამ, რა ბა­ბუ­ე­ბი და რა მა­მე­ბი ყავ­დათ... თუმ­ცა, რა და­ა­შა­ვა მის­მა შვი­ლიშ­ვილ­მა თუ ასე­თი ბა­ბუა ყავს? რა და­ა­შა­ვა მის­მა შვილ­მა, თუ ასე­თი გა­რე­წა­რი მამა ყავს? რა და­ა­შა­ვეს იმათ? მაგ­რამ, ვახ­ტანგ კი­კა­ბი­ძეს ეს ვაგ­რძნო­ბი­ნე ერთი-ორ­ჯერ... პირ­და­პირ ქუ­ჩა­ში ვუ­თხა­რი: არა­კა­ცი ხარ-მეთ­ქი. არა­ფე­რი უპა­სუ­ხია... ვა­ხუშ­ტი კო­ტე­ტიშ­ვილ­საც... რო­მე­ლიც ტრან­სპორ­ტში შემ­ხვდა და ბი­ლე­თი ამი­ღო, ვუ­თხა­რი შენი ბი­ლე­თი არ მჭირ­დე­ბა, დიდი მად­ლო­ბა-მეთ­ქი. ...უბე­დუ­რი ვარ, რომ ეს ერ­თა­დერ­თი შვი­ლი აღარ მყავს, მაგ­რამ და­ჩაგ­რუ­ლი არ ვარ ჩემს გარ­შე­მო მყო­ფი ადა­მი­ა­ნე­ბის გამო. ეტყო­ბა ღმერ­თმა მომ­ცა ეს სიძ­ლი­ე­რე. ერთხელ გე­გამ დამ­ხა­ტა. შევ­ხე­დე ამ პორ­ტრეტს და ვუ­თხა­რი - გეგა, ასე­თი უშნო ვარ­მეთ­ქი?! იცი რა დედა, შენ თით­ქოს ხომ ისე­თი ხარო, მაგ­რამ სი­ნამ­დვი­ლე­ში, ძა­ლი­ან უბე­დუ­რი და სა­წყა­ლი ადა­მი­ა­ნი ხარო. წელს გეგა გახ­და 60 წლის. სულ მა­ინ­ტე­რე­სებს და ვამ­ბობ: რო­გო­რი იქ­ნე­ბო­და გეგა 60 წლის. თმა ნამ­დვი­ლად გაც­ვე­ნი­ლი ექ­ნე­ბო­და, მა­მა­მი­სიც თმა­გაც­ვე­ნი­ლი იყო ახალ­გაზ­რდო­ბი­დან. გო­ნე­ბა­ში ბევრ რა­მეს ვფიქ­რობ, მაგ­რამ არა­ვის უნდა მო­ახ­ვიო თავ­ზე შენი ტკი­ვი­ლი... სურ­ვი­ლი ერთი მაქვს - სიზ­მარ­ში ვნა­ხო ჩემი გეგა. ამ­დე­ნი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში არა­სო­დეს დამ­სიზ­მრე­ბია“ - ისა­უბ­რა მა­ჭა­ვა­რი­ან­მა "იმე­დის დღე­ში". მსა­ხი­ო­ბი გეგა კო­ბა­ხი­ძე 1984 წლის 3 ოქ­ტომ­ბერს დახ­ვრი­ტეს. სას­ჯე­ლის უმაღ­ლე­სი ზომა მას ერთი წლით ადრე ჩა­დე­ნი­ლი და­ნა­შა­უ­ლის­თვის მი­უ­სა­ჯეს - 1983 წლის 18 ნო­ემ­ბერს საბ­ჭო­თა კავ­ში­რი­დან თა­ვის დაღ­წე­ვის მიზ­ნით, შვი­დი ქარ­თვე­ლის მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით გა­ტა­ცე­ბუ­ლი იქნა თვითმფრი­ნა­ვი ტუ-134A; გამ­ტა­ცე­ბელ­თა შო­რის იყო გეგა მე­უღ­ლეს­თან თინა ფეტვი­აშ­ვილ­თან ერ­თად. გეგა კო­ბა­ხი­ძემ და თინა ფეტვი­აშ­ვილ­მა თვითმფრი­ნა­ვის გა­ტა­ცე­ბამ­დე 1 დღით ადრე იქორ­წი­ნეს...
Tbilisi Daily
Tbilisi, Georgia · 1 week ago
საქართველო საუკუნის წინანდელ უცნობ ფოტოებში
სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი უნი­კა­ლუ­რი ფო­ტო­არ­ქი­ვით არა­ერ­თხელ მი­იქ­ცია ჩემი ყუ­რა­დღე­ბა ქუ­თა­ი­სელ­მა მა­მუ­კა აშ­ვე­თი­ამ. ფო­ტო­ებ­ზე მე-18 და მე-19 სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის სა­ქარ­თვე­ლოს სხვა­დას­ხვა ქა­ლა­ქი და ადა­მი­ა­ნე­ბი არი­ან აღ­ბეჭ­დილ­ნი. პრო­ფე­სი­ით იუ­რის­ტი აშ­ვე­თია, მათ შე­სა­ხებ სა­ინ­ტე­რე­სო ის­ტო­რი­ებ­საც უამ­ბობს ინ­ტერ­ნეტ­მომ­ხმა­რე­ბელს. AMBEBI.GE და­ინ­ტე­რეს­და მოყ­ვა­რუ­ლი ფოტო-კო­ლექ­ცი­ო­ნე­რის მდი­და­რი ის­ტო­რი­უ­ლი ფო­ტო­მა­სა­ლე­ბით და სა­ინ­ტე­რე­სო ის­ტო­რი­ებს თა­ვად მა­მუ­კა აშ­ვე­თია უამ­ბობს ჩვენს მკი­თხველს:- ყო­ველ­თვის მა­ინ­ტე­რე­სებ­და ქუ­თა­ი­სის ის­ტო­რი­უ­ლი წარ­სუ­ლი და შეძ­ლე­ბის­დაგ­ვა­რად ვიკ­ვლევ­დი მას. შემ­დეგ კი, სიძ­ვე­ლე­ე­ბის კვლე­ვა-ძი­ე­ბა ჩემი ცხოვ­რე­ბის გა­ნუ­ყო­ფელ ნა­წი­ლად იქცა. გან­სა­კუთ­რე­ბულ ყუ­რა­დღე­ბას ვუთ­მობ იმ ფო­ტო­ებს, რომ­ლე­ბიც ასა­ხავს ქა­ლა­ქის არ­ქი­ტექ­ტუ­რას, მო­სახ­ლე­ო­ბის სო­ცი­ა­ლურ მდგო­მა­რე­ო­ბას და კულ­ტუ­რუ­ლი ძეგ­ლე­ბის სა­ხეც­ვლი­ლე­ბებს.ჩემს ხელთ არ­სე­ბუ­ლი ფო­ტო­ე­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ნა­წი­ლი ქუ­თა­ი­სი­დან სხვა ქვეყ­ნებ­ში სა­ცხოვ­რებ­ლად გა­და­ბარ­გე­ბულ­მა ადა­მი­ა­ნებ­მა გა­მო­მიგ­ზავ­ნეს, მათ შო­რის ქარ­თვე­ლებ­მა, ებ­რა­ე­ლებ­მა, რის­თვი­საც ძა­ლი­ან მად­ლი­ე­რი ვარ მათი...ქუ­თა­ი­სი ყო­ველ­თვის მულ­ტი­კულ­ტუ­რუ­ლი ქა­ლა­ქი იყო და გან­სა­კუთ­რე­ბულ ინ­ტე­რესს რე­ლი­გი­უ­რი და ეთ­ნი­კუ­რი უმ­ცი­რე­სო­ბე­ბის ფო­ტო­ე­ბი იწ­ვევ­და. კო­ლექ­ცი­ა­ში ასე­ვე მაქვს, თბი­ლი­სის, ცხინ­ვა­ლის, ტყი­ბუ­ლის, ონი­სა და სა­ქარ­თვე­ლოს სხვა ქა­ლა­ქე­ბის ფო­ტო­ე­ბიც. ძვე­ლი ფო­ტო­ე­ბის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ხიბ­ლი ისაა, რომ ერთი შე­ხედ­ვით უმ­ნიშ­ვნე­ლო მა­სა­ლა უკვე ის­ტო­რი­ას ჰყვე­ბა, რო­მე­ლიც არ­სად და­ბეჭ­დი­ლა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის, ასე მკვლე­ვა­რე­ბის­თვი­საც, შე­იძ­ლე­ბა უცხო იყოს და თით­ქოს დღის სი­ნათ­ლეს ელო­დე­ბა... - ალ­ბათ გაქვთ გა­მორ­ჩე­უ­ლად სა­ინ­ტე­რე­სო ის­ტო­რი­ის მქო­ნე ფო­ტო­ე­ბი... - დიახ, თუმ­ცა სა­ნამ უც­ნო­ბი ადა­მი­ა­ნე­ბის ამ­ბებ­ზე გა­და­ვი­დო­დე, სა­კუ­თა­რი ოჯა­ხის ამ­ბავს მოვ­ყვე­ბი, სა­ნამ იმ სახ­ლში გა­და­ვი­დო­დით, სა­დაც ახლა ვცხოვ­რობთ, ადრე, ჩემი ბე­ბია-ბა­ბუა სხვა ად­გი­ლას, ტი­პურ იმე­რულ ოდა­ში ცხოვ­რობ­დნენ, რო­მე­ლიც მე-20 სა­უ­კუ­ნის და­სა­წყის­შია აშე­ნე­ბუ­ლი. ჩემს მიერ ნა­პოვ­ნი სახ­ლის ფოტო 1939 წელს არის გა­და­ღე­ბუ­ლი. ერთი შე­ხედ­ვით არა­ფე­რი, მაგ­რამ ჩემ­თვის ძა­ლი­ან ძვირ­ფა­სია და ვი­ფიქ­რე, რომ სხვე­საც ასე­ვე და­ა­ინ­ტე­რე­სებ­დათ სა­კუ­თა­რი სახ­ლის წარ­სუ­ლი. ინ­ფორ­მა­ცი­ას ძი­რი­თა­დად პო­ლო­ნურ და რუ­სულ სა­ი­ტებ­ზე ვპო­უ­ლობ, რად­გან გვინ­და თუ არა, საბ­ჭო­თა წლებ­ში გა­და­ღე­ბუ­ლი ფო­ტო­ე­ბი ძი­რი­თა­დად მათ ფო­რუ­მებ­ზეა, თან ავ­ტო­რე­ბი რუსი ფო­ტოგ­რა­ფე­ბი არი­ან - პლი­სეც­კი, ვო­ი­უც­კი, სლა­ვინ­სკი.შე­სა­ბა­მი­სად, მათ ნა­მუ­შევ­რებს არ­ქი­ვე­ბის ას­ლებ­სა თუ მუ­ზუ­ე­მე­ბის ელექტრო­ნულ გვერ­დებ­ზე ვე­ძებ... ასე ვი­პო­ვე, ბაღ­დათ­ში, ზე­კარ­ში გა­და­ღე­ბუ­ლი ფოტო, რო­მელ­ზეც ცოლ-ქმა­რია აღ­ბეჭ­დი­ლი და მწე­რა­ლი ცირა ყუ­რაშ­ვი­ლი და­მი­კავ­შირ­და - ჩემი ბა­ბუა-ბე­ბია არი­ან, სა­ო­ჯა­ხო ალ­ბომ­შიც კი არ მოგ­ვე­პო­ვე­ბო­და ეს ფო­ტოო.ჩემი ოჯა­ხი ებ­რა­ულ უბან­ში ცხოვ­რობ­და, ბა­ბუა ებ­რა­ე­ლებ­თან მუ­შა­ობ­და და მე­გობ­რობ­და, ბევ­რი მათ­გა­ნი ჯერ კი­დევ 70-იანი წლე­ბის და­სა­წყის­ში წა­ვი­და ის­რა­ელ­ში, მაგ­რამ ურ­თი­ერ­თო­ბა დღემ­დე არ შეგ­ვი­წყვე­ტია. ამი­ტომ ებ­რა­ელ­თა თე­მა­ტი­კა ჩემ­თვის ძა­ლი­ან ახ­ლო­ბე­ლია. მუ­შა­ო­ბი­სას ერთხელ ებ­რა­უ­ლი უბ­ნის ფო­ტოს გა­და­ვა­წყდი, აღ­მოჩ­ნდა, რომ მას­ზე ჩემი მე­გობ­რის, ამ­ჟა­მად ის­რა­ელ­ში მცხოვ­რე­ბი მომ­ღერ­ლის იონი ილა­ნის უბა­ნი იყო ასა­ხუ­ლი, 40-იან წლებ­ში. რო­დე­საც გა­და­ვუგ­ზავ­ნე, ემო­ცი­ე­ბის­გან იტი­რა...ბა­ბუ­ა­მი­სი სა­ქარ­თვე­ლო­ში გარ­და­იც­ვა­ლა, მა­მა­მი­სი ის­რა­ელ­ში წა­ვი­და სა­ცხოვ­რებ­ლად, თა­ვად იქ და­ი­ბა­და, მაგ­რამ მთე­ლი ოჯა­ხი სა­ქარ­თვე­ლოს მე­ო­რე სამ­შობ­ლოდ მი­იჩ­ნევს. მათ გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა აქვთ სა­ქარ­თვე­ლოს მი­მართ და რო­დე­საც ერთი ქარ­თვე­ლი-ებ­რა­ე­ლი იგებს ამა თუ იმ ად­გი­ლი­დან ფო­ტოს არ­სე­ბო­ბის შე­სა­ხებ, შემ­დეგ სხვე­ბიც მი­კავ­შირ­დე­ბი­ან - მანდ ბავ­შვო­ბა, უფ­როს თა­ო­ბას კი, ცხოვ­რე­ბის სა­უ­კე­თე­სო წლე­ბი გვაქვს გა­ტა­რე­ბუ­ლი და იქ­ნებ რამე იპო­ვო­თო...ხში­რად მეხ­მა­რე­ბა ჩემი უფ­რო­სი მე­გო­ბა­რი, ქალ­ბა­ტო­ნი ნა­ტა­ლი ელი­გუ­ლაშ­ვი­ლი, რო­მელ­მაც გად­მომ­ცა უნი­კა­ლუ­რი სა­ო­ჯა­ხო ფო­ტო­ალ­ბო­მი. მას­ში მე-19 სა­უ­კუ­ნე­ში ქუ­თა­ის­ში მცხოვ­რე­ბი ქა­ლა­ქის საბ­ჭოს ხმოს­ნის, არონ ელი­გუ­ლაშ­ვი­ლის შვი­ლე­ბის - იო­სე­ბი­სა და შა­ლო­მის ფო­ტო­ე­ბი ინა­ხე­ბა. იო­სებ ლი­გუ­ლაშ­ვი­ლი, რო­მე­ლიც მა­შინ ფი­ნანსთა მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლე იყო, ექ­ვთი­მე თა­ყა­იშ­ვილ­თან და ილია გოლდმან­თან ერ­თად, 1921-1945 წლებ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს სა­გან­ძუ­რი საფ­რან­გეთ­ში გა­ი­ტა­ნა და ასე გა­და­არ­ჩი­ნა და­კარ­გვას. - ასე­ვე ნა­ხუ­ლობთ ქა­ლა­ქე­ბის ძველ ფო­ტო­ებ­საც, არა? - დიახ. ახ­ლა­ხანს აღ­მო­ვა­ჩი­ნე ფოტო, რო­მელ­ზეც ქუ­თა­ი­სის თეთ­რი ხიდი, რეს­ტო­რა­ნი "იალ­ტა", მის წინ კი, პო­ლო­ნე­ლი აფ­თი­ა­ქა­რის, გრან რე­ლი­გი­ო­ნის აფ­თი­ა­ქია ასა­ხუ­ლი. ის მე-20 სა­უ­კუ­ნის 40-იან წლებ­შია გა­და­ღე­ბუ­ლი და უამ­რა­ვი ქუ­თა­ი­სე­ლის ინ­ტე­რე­სი გა­მო­იწ­ვია. ვა­პი­რებ წიგ­ნი გა­მოვ­ცე, სა­დაც ძველ ქუ­თა­ის­ზე, ასე­ვე, მე-19 სა­უ­კუ­ნი­სის ბო­ლო­სა და მე-20 სა­უ­კუ­ნის შუა პე­რი­ო­დის სა­ქარ­თვე­ლო­ზე ჩემს მიერ და­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია იქ­ნე­ბა ასა­ხუ­ლი. ასეთ დროს, სულ მახ­სოვს, ჩვე­ნი საყ­ვა­რე­ლი რეზო ჭე­იშ­ვი­ლის სი­ტყვე­ბი: "ის რაც შთა­მო­მავ­ლო­ბას, უნდა გა­და­ე­ცეს, მისი და­კარ­გვა და­ნა­შა­უ­ლია…"
Tbilisi Daily
Tbilisi, Georgia · 3 months ago
ნიკა გამყრელიძე კლინიკურად ჯანმრთელია
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის, ამირან გამყრელიძის შვილს, ნიკა გამყრელიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუმჯობესდა. მას სავარაუდოდ ინფექციური საავადმყოფოდან, უახლოეს ორ დღეში გაწერენ. როგორც ინფექციურ საავადმყოფოში განაცხადეს, ვირუსზე კიდევ ერთი კვლევა მას ხვალ ჩაუტარდება. უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში, პაციენტს კლინიკიდან გაწერენ.#კორონავირუსი #ნიკაგამყრელიძე #დარჩისახლში #tbilisidaily
Tbilisi Daily
Tbilisi, Georgia · 2 months ago
ამ სენით 3 მოზარდი გარდაიცვალა
დიდი ბრი­ტა­ნე­თის ჯან­დაც­ვის ეროვ­ნუ­ლი სის­ტე­მის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის ცნო­ბით, ბრი­ტა­ნელ ბავ­შვებ­ში აღ­მო­ა­ჩი­ნეს და­ა­ვა­დე­ბის იშ­ვი­ა­თი, სა­ხი­ფა­თო სინ­დრო­მი, რო­მე­ლიც შე­საძ­ლოა, კო­რო­ნა­ვირუს­თან იყოს კავ­შირ­ში. ამის შე­სა­ხებ BBC წერს. ბრი­ტა­ნე­ლი ექი­მე­ბი ავ­რცე­ლე­ბენ გა­მაფრ­თხი­ლე­ბელ შე­ტყო­ბი­ნე­ბას, სა­დაც ნათ­ქვა­მია, რომ ლონ­დო­ნის ინ­ტენ­სი­უ­რი თე­რა­პი­ის გან­ყო­ფი­ლე­ბებ­ში და ასე­ვე, გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი სა­მე­ფოს სხვა კლი­ნი­კებ­ში მკურ­ნა­ლო­ბენ მძი­მედ და­ა­ვა­დე­ბულ ბავ­შვებს, უჩ­ვე­უ­ლო სიმპტო­მე­ბით. BBC-ის სტა­ტი­ა­ში ნათ­ქვა­მია, რომ ბავ­შვებს უვ­ლინ­დე­ბათ მულ­ტი­სის­ტე­მუ­რი ან­თე­ბა გრი­პის მსგავ­სი სიმპტო­მე­ბით. ამ ბავ­შვე­ბის ნა­წილს კო­რო­ნა­ვირუ­სი და­უ­დას­ტურ­და. უც­ნო­ბია, თუ რამ­დენ მათ­გან­ში გა­მოვ­ლინ­და უჩ­ვე­უ­ლო სიმპტო­მე­ბი, მაგ­რამ რო­გორც გა­მო­ცე­მა მე­დი­კო­სებ­ზე დაყ­რდნო­ბით წერს, მათი რა­ო­დე­ნო­ბა ბევ­რი არ არის. ეროვ­ნუ­ლი ჯან­დაც­ვის სერ­ვის­ში აცხა­დე­ბენ, რომ აღ­ნიშ­ნუ­ლის შე­სა­ხებ რამ­დე­ნი­მე დღის წინ შე­ი­ტყვეს და ექ­სპერ­ტებს ყვე­ლა შემ­თხვე­ვის გან­ხილ­ვა და შეს­წავ­ლა სთხო­ვეს. "მხო­ლოდ ბოლო რამ­დე­ნი­მე დღეა, რაც ჩვენ მე­დი­კო­სე­ბის მოხ­სე­ნე­ბე­ბი ვნა­ხეთ და ვთხო­ვეთ ექ­სპერ­ტებს, და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ გა­ნი­ხი­ლონ ყო­ვე­ლი­ვე“, - ამ­ბობს ეროვ­ნუ­ლი ჯან­დაც­ვის სერ­ვი­სის სა­მე­დი­ცი­ნო დი­რექ­ტო­რი, სტი­ვენ პა­უ­სი. ჯან­დაც­ვის სის­ტე­მის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი აცხა­დე­ბენ, რომ ბავ­შვებ­ში გა­მოვ­ლე­ნი­ლი უჩ­ვე­უ­ლო სინ­დრო­მი, შე­საძ­ლოა, და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი იყოს კო­რო­ნა­ვირუს­თან, ან შე­იძ­ლე­ბა არ­სე­ბობ­დეს ჯერ კი­დევ არა­ი­დენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი ინ­ფექ­ცია, რო­მე­ლიც ასე­ვე COVID-19-თან არის კავ­შირ­ში.BBC დე­ტა­ლუ­რად წერს იმ სიმპტო­მებ­ზე, რომ­ლე­ბიც ბავ­შვებ­ში გა­მოვ­ლინ­და. "ამ მო­ზარ­დი პა­ცი­ენ­ტე­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა ძა­ლი­ან მძი­მე იყო, გა­მო­უვ­ლინ­დათ ტოქ­სი­კუ­რი შო­კის მსგავ­სი სიმპტო­მე­ბი, მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რა, და­ბა­ლი არ­ტე­რი­უ­ლი წნე­ვა, გა­მო­ნა­ყა­რი და სუნ­თქვის გაძ­ნე­ლე­ბა. ზო­გი­ერთს აღე­ნიშ­ნე­ბო­და სხვა­დას­ხვა გას­ტრო პრობ­ლე­მე­ბი - მუც­ლის ტკი­ვი­ლი, ღე­ბი­ნე­ბა, დი­ა­რეა. სის­ხლის პა­თო­ლო­გი­ურ­მა გა­მოკ­ვლე­ვა­მაც უჩ­ვე­უ­ლო შე­დე­გი აჩ­ვე­ნა“, - ნათ­ქვა­მია სტა­ტი­ა­ში. ექი­მი ნა­ზი­მა პა­თა­ნი, კემ­ბრი­ჯის ინ­ტენ­სი­უ­რი თე­რა­პი­ის გან­ყო­ფი­ლე­ბის კონ­სულ­ტან­ტი ამ­ბობს, რომ მსგავს შემ­თხვე­ვებ­ზე სა­უბ­რო­ბენ ეს­პა­ნე­ლი და იტა­ლი­ე­ლი კო­ლე­გე­ბიც."ისი­ნი ამ­ბო­ბენ, რომ ზო­გი­ერთ ბავ­შვს ჰქონ­და სეპ­ტი­კუ­რი შო­კის ტი­პის და­ა­ვა­დე­ბა და გა­მო­ნა­ყა­რი, ასე­ვე ისე­თი სიმპტო­მე­ბი, რო­გორ­საც ვხე­დავთ ტოქ­სი­კუ­რი შო­კის სინ­დრო­მის დროს და კა­ვა­სა­კის და­ა­ვა­დე­ბებ­ში (კა­ვა­სა­კის სინ­დრო­მი ცხე­ლე­ბით მიმ­დი­ნა­რე მწვა­ვე და­ა­ვა­დე­ბაა, რო­მე­ლიც აზი­ა­ნებს სის­ხლძარ­ღვებს, გან­სა­კუთ­რე­ბით - მცი­რე და სა­შუ­ა­ლო ზო­მის არ­ტე­რი­ებს). სა­ერ­თო ჯამ­ში, ბავ­შვის ორ­გა­ნიზ­მი უფრო მდგრა­დია ფილ­ტვე­ბის სე­რი­ო­ზუ­ლი ან­თე­ბის მი­მართ, რო­მელ­საც კო­რო­ნა­ვირუ­სი იწ­ვევს“, - ამ­ბობს ნა­ზი­მა პა­თა­ნი. ამას­თან, რო­გორ "ნიუ იორკ თა­იმ­სი" წერს, ნიუ იორკში 3 ბავ­შვი გარ­და­იც­ვა­ლა და­ა­ვა­დე­ბით, რო­მე­ლიც, შე­საძ­ლოა, კო­რო­ნა­ვირუსს უკავ­შირ­დე­ბო­დეს. ამ უჩ­ვე­უ­ლო და­ა­ვა­დე­ბით ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლია 73 ბავ­შვი. გა­მო­ცე­მის ცნო­ბით, ბავ­შვე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბა, რომ­ლე­ბიც სხვა­დას­ხვა დროს ნიუ-იორ­კის კლი­ნი­კებ­ში შეჰ­ყავ­დათ, კო­რო­ნა­ვირუ­სით იყ­ვნენ ინ­ფი­ცი­რე­ბულ­ნი, ან სის­ხლში კო­რო­ნა­ვირუ­სის ან­ტის­ხე­უ­ლე­ბი ჰქონ­დათ. ამ შემ­თხვე­ვა­ში, ამე­რი­კე­ლი ექი­მე­ბი ბრი­ტა­ნე­ლი მე­დი­კო­სე­ბის მსგავ­სად, კა­ვა­სა­კის და­ა­ვა­დე­ბის სიმპტო­მებ­ზე სა­უბ­რო­ბენ. ექ­სპერ­ტე­ბი იძ­ლე­ვი­ან გაფრ­თხი­ლე­ბას, რომ ასეთ შემ­თხვე­ვებს გა­და­უ­დე­ბე­ლი მკურ­ნა­ლო­ბა სჭირ­დე­ბა. ასე­ვე, ისი­ნი ხაზ­გას­მით აღ­ნიშ­ნა­ვენ, რომ მთე­ლი მსოფ­ლი­ოს მას­შტა­ბით, კო­რო­ნა­ვირუ­სით მძი­მედ ძა­ლი­ან ცოტა ბავ­შვი ავად­დე­ბა და COVID-19 მათ ყვე­ლა­ზე ნაკ­ლე­ბად ეხე­ბა. წყარო:
Gode Marr
Tbilisi, Georgia · 2 months ago
რას გვირჩევს 90 წლის ქალი, რომელმაც კორონავირუსი დაამარცხა
ანა ფორ­ტუ­ნა­ტო ამე­რი­კა­ში მცხოვ­რე­ბი იტა­ლი­უ­რი წა­მო­შო­ბის 90 წლის ქა­ლია, რო­მელ­მაც COVID-19 და­ა­მარ­ცხა. მისი სი­ტყვე­ბი კი დღეს სხვე­ბის­თვის იმე­დის მომ­ცე­მია. გა­მო­ჯან­მრთე­ლე­ბუ­ლი ანა კო­რო­ნა­ვირუ­სით ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლებს ახლა რჩე­ვებს აძ­ლევს. მისი თქმით, მთა­ვა­რი პო­ზი­ტი­უ­რი გან­წყო­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბაა. რო­გორც New York Post წერს, ანა იტა­ლი­ე­ლი ემიგ­რან­ტე­ბის ოჯახ­ში და­ი­ბა­და. ის ქვრი­ვია და 5 შვი­ლი ჰყავს. გა­მო­ცე­მის ცნო­ბით, მან ვირუ­სი და­ა­მარ­ცხა მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ თან­მდე­ვი და­ა­ვა­დე­ბა, ას­თმა აწუ­ხებს. სიმ­ტო­მე­ბი 13 მარტს იგ­რძნო. COVID-19-ის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია ჰქონ­და, თუმ­ცა ამ­ბობს, რომ ამ სა­კი­თხზე ბევ­რს არ ფიქ­რობ­და. "ყელი მტკი­ო­და, მაგ­რამ ვფიქ­რობ­დი, რომ ეს უბ­რა­ლოდ გა­ცი­ე­ბა იყო, ჩემს შვილს, ტე­რე­ზას და­ვუ­რე­კე და ვუ­თხა­რი, რომ კარ­გად ვარ“, - ჰყვე­ბა ანა. მისი თქმით, მომ­დევ­ნო დღე­ებ­ში ახ­ვე­ლებ­და და სას­წრა­ფო­ში და­რე­კა. შვილს ტე­ლე­ფო­ნით ესა­უბ­რე­ბო­და და ახლა იხ­სე­ნებს, რომ მის თვა­ლებ­ში შიშს ხე­დავ­და. ტე­რე­ზას ვუ­თხა­რი - "ნუ დარ­დობ, მე კარ­გად ვიქ­ნე­ბი, ჯერ ღმერ­თს სა­ერ­თოდ არ ვჭირ­დე­ბი და მას სურს, რომ აქ, ჩემს შვი­ლებ­თან ვიყო“, - იხ­სე­ნებს ანა. რო­დე­საც მდგო­მა­რე­ო­ბა დამ­ძიმ­და, შვილ­მა კლი­ნი­კა­ში უკა­ნას­კნე­ლი რე­ლი­გი­უ­რი რი­ტუ­ა­ლის ჩა­ტა­რე­ბა ითხო­ვა, თუმ­ცა უფ­ლე­ბა არ მის­ცეს, რად­გა­ნაც მღვდლის შეყ­ვა­ნა ახა­ლი ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლე­ბის გა­ჩე­ნის საფრ­თხეს ზრდი­და. სწო­რედ იმ პე­რი­ოდ­ში, როცა უკვე ანას შვი­ლებს იმე­დი გა­და­წუ­რუ­ლი ჰქონ­დათ, აშშ-ის პრე­ზი­დენ­ტმა, დო­ნალდ ტრამპმა ექი­მებს მა­ლა­რი­ის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო წამ­ლე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბის ნება დარ­თო, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ კვლე­ვე­ბით მისი უსაფრ­თხო­ე­ბა და ეფექ­ტუ­რო­ბა დად­გე­ნი­ლი არ არის. ამ წამ­ლე­ბის მი­ღე­ბის და­წყე­ბის შემ­დეგ, ფორ­ტუ­ნა­ტოს ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა თან­და­თან გა­უმ­ჯო­ბეს­და. 13 დღე­ში კი, ვირუ­სი და­ა­მარ­ცხა და კლი­ნი­კი­დან გა­წე­რეს. მან არ იცის, რო­დის და­უბ­რუნ­დე­ბა ჩვე­ულ ცხოვ­რე­ბას, რო­დის ჩა­ე­ხუ­ტე­ბა ისევ შვი­ლებს, რო­დის ეს­ტუმ­რე­ბა მე­გობ­რებს, მაგ­რამ არ წუ­წუ­ნებს და ამ­ბობს, რომ იღ­ბლი­ა­ნია.