96 votes
0 comments
0 shares
Save
დაახლოებით კიდევ 10 დღე პრე-კრიტიკულ ​ფაზაში ვიქნებით, შემდეგ, შეიძლება, კრიტიკულ ფაზაში შევიდეთ"
261 views
Keso Bigvava
Tbilisi · 3 months ago

"ჩემი პერ­სო­ნა­ლუ­რი მო­საზ­რე­ბაა, რომ და­ახ­ლო­ე­ბით ერთი კვი­რა, 10 დღე, ჩვენ კი­დევ ვიქ­ნე­ბით პრე-კრი­ტი­კულ ფა­ზა­ში და ამის შემ­დეგ შე­იძ­ლე­ბა შე­ვი­დეთ კრი­ტი­კულ ფა­ზა­ში", - ამის შე­სა­ხებ და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლი­სა და სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ჯან­დაც­ვის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის დი­რექ­ტორ­მა ამი­რან გამ­ყრე­ლი­ძემ "პა­ლიტ­რა­ნი­უ­სის" გა­და­ცე­მა "სა­ღა­მოს ნი­უს­რუმ­ში" გა­ნა­ცხა­და.

მი­სი­ვე თქმით, ახლა მთა­ვა­რი ამო­ცა­ნაა მაქ­სი­მა­ლუ­რად გა­ხან­გრძლივ­დეს ეს დრო.

"ჩვენ უნდა ვე­ცა­დოთ მაქ­სი­მა­ლუ­რად გა­ვა­ხან­გრძლი­ვოთ დრო და შე­ვა­მოკ­ლოთ დღე­ე­ე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა კრი­ტი­კუ­ლი ფა­ზი­სა, რომ მაქ­სი­მა­ლუ­რი ახა­ლი შემ­თხვე­ვე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა, რაც შე­იძ­ლე­ბა ცოტა დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში გვქონ­დეს, რად­გან ძა­ლი­ან დიდი და­წო­ლა შე­იძ­ლე­ბა იყოს ჯან­დაც­ვის სის­ტე­მა­ზე.

შემ­თხვე­ვე­ბი გვაქვს, გვექ­ნე­ბა, გა­იზ­რდე­ბა, სა­სურ­ვე­ლია იყოს ერ­თე­უ­ლი და ერთი ან ორი ათე­უ­ი­ლი და არა რამ­დე­ნი­მე ათე­უ­ლი და ასე­უ­ლი. მთა­ვა­რი მი­ზა­ნი დღეს, ამას მარ­ტო სა­ხელ­მწი­ფო ვერ გა­ა­კე­თებს, სა­ზო­გა­დო­ე­ბა თუ არ ამო­უდ­გა გვერ­დით. მი­ხა­რია რომ ეს სო­ლი­და­რიზ­მი არ­სე­ბობს.

#ამირანგამყრელიძე #ნიუსი #დაავადებათაკონტროლისცენტრი #კორონავირუსი
Keso Bigvava
Tbilisi · 3 months ago
Similar Posts
Tbilisi Daily
Tbilisi, Georgia · 6 days ago
საქართველოში დღემდე არსებობს შავი ჭირის ორი კერა
ჩი­ნეთ­ში შავი ჭი­რით ინ­ფი­ცი­რე­ბის ახა­ლი შემ­თხვე­ვე­ბი გა­მოვ­ლინ­და. ამის შე­სა­ხებ BBC წერს. შემ­თხვე­ვა ჩი­ნე­თის შიდა მონ­ღო­ლე­თის ავ­ტო­ნო­მი­ურ რე­გი­ონ­ში და­ფიქ­სირ­და. ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლია ერთი ადა­მი­ა­ნი, მწყემ­სი, რო­მე­ლიც ამ დრო­ის­თვის იზო­ლა­ცი­ა­შია. უც­ნო­ბია ინ­ფი­ცი­რე­ბის წყა­რო. გა­მო­ცე­მის ცნო­ბით, ქვე­ყა­ნა­ში გა­აძ­ლი­ე­რეს სიფრ­თხი­ლის ზო­მე­ბი და მე­სა­მე დო­ნის გან­გა­ში გა­მო­ა­ცხა­დეს, რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ აიკ­რძა­ლა ნა­დი­რო­ბა იმ ცხო­ვე­ლებ­ზე, რომ­ლე­ბიც შე­საძ­ლოა შავი ჭი­რის მა­ტა­რე­ბელ­ნი იყონ, აიკ­რძა­ლა მათი ხორ­ცის ჭა­მაც. შავი ჭი­რის შემ­თხვე­ვა გა­სულ წელს მონ­ღო­ლეთ­ში და­ფიქ­სირ­და და მის­გან ორი ადა­მი­ა­ნი გარ­და­იც­ვა­ლა. ინ­ფი­ცი­რე­ბის წყა­რო მღრღნე­ლის უმი ხორ­ცი იყო.ამ ვე­რაგ­მა და­ა­ვა­დე­ბამ შუა სა­უ­კუ­ნე­ებ­ში 50 მი­ლი­ო­ნამ­დე ადა­მი­ა­ნი შე­ი­წი­რა, თუმ­ცა შავი ჭირი ჩვენს დრო­ში აღა­რაა ისე­თი სა­ხი­ფა­თო, რო­გორც ადრე. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში დღემ­დე არ­სე­ბობს შავი ჭი­რის ორი კერა. ამის შე­სა­ხებ AMBEBI.GE-სთან და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის გა­დამ­დებ და­ა­ვა­დე­ბა­თა დე­პარ­ტა­მენ­ტის უფ­როს­მა ხა­თუ­ნა ზა­ხაშ­ვილ­მა ისა­უბ­რა. რო­გორ უნდა და­ვიც­ვათ თავი და­ა­ვა­დე­ბის­გან და რო­დის და­ფიქ­სირ­და ბო­ლოს შავი ჭი­რის შემ­თხვე­ვა სა­ქარ­თვე­ლო­ში? - ამის შე­სა­ხებ ჩვე­ნი სტა­ტი­ი­დან შე­ი­ტყობთ. ზა­ხაშ­ვი­ლის თქმით, შავი ჭი­რის შემ­თხვე­ვე­ბი მსოფ­ლი­ო­ში არ არის უც­ნა­უ­რი მოვ­ლე­ნა, ყო­ველ­წლი­უ­რად ხდე­ბა და ამ შემ­თხვე­ვე­ბის რე­გის­ტრა­ცია მიმ­დი­ნა­რე­ობს. "შავი ჭირი არ არის ბო­ლომ­დე და­ვი­წყე­ბუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბა და პე­რი­ო­დუ­ლად ახ­სე­ნებს მსოფ­ლი­ოს თავს. სა­ქარ­თვე­ლო­ში ბო­ლოს და­ახ­ლო­ე­ბით 1922 წელს, მე­ო­ცე სა­უ­კუ­ნის და­სა­წყის­ში და­ფიქ­სირ­და. ზო­გა­დად, შავი ჭი­რის ვირუ­სის გა­დამ­ტა­ნე­ბი არი­ან გა­რე­უ­ლი მღრღნე­ლე­ბის სხვა­დას­ხვა სა­ხე­ო­ბე­ბი. ქვეყ­ნე­ბი­სა და ტე­რი­ტო­რი­ე­ბის მი­ხედ­ვით, გან­სხვა­ვე­ბუ­ლია გა­დამ­ტა­ნე­ბის სა­ხე­ო­ბა. ძი­რი­თა­დად ისი­ნი ავად­დე­ბი­ან და შემ­დეგ ადა­მი­ან­ზე გა­და­ცე­მა რწყი­ლე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით ხდე­ბა. რწყი­ლის გა­რე­შე ეს და­ა­ვა­დე­ბა მღრღნე­ლი­დან ადა­მი­ან­ზე ვერ გა­და­ვა" - გვე­უბ­ნე­ბა გა­დამ­დებ და­ა­ვა­დე­ბა­თა დე­პარ­ტა­მენ­ტის უფ­რო­სი. - თით­ქოს მსოფ­ლი­ომ და­ა­მარ­ცხა შავი ჭირი... - არ არის და­მარ­ცხე­ბუ­ლი რე­ა­ლუ­რად, შავი ჭი­რის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო ვაქ­ცი­ნა არ არ­სე­ბობს. ყო­ველ წე­ლი­წადს თავს იჩენს სხვა­დას­ხვა ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე. მა­გა­ლი­თად, მა­და­გას­კარ­ში ყო­ველ წე­ლი­წადს აქვთ ეპი­დე­მი­ის აფეთ­ქე­ბა. ეს არის, რო­გორც გი­თხა­რით, მღრღნე­ლე­ბის და­ა­ვა­დე­ბა, რო­დე­საც მათი რა­ო­დე­ნო­ბა იზ­რდე­ბა, მათ­ში იფეთ­ქებს ხოლ­მე ეპი­დე­მია. ეს არის ბუ­ნებ­რი­ვი რე­გუ­ლა­ცი­ის მე­ქა­ნიზ­მი და ეპი­დე­მი­ის შემ­დეგ, რო­დე­საც მათი რა­ო­დე­ნო­ბა მცირ­დე­ბა, ხდე­ბა ერ­თგვა­რი შეს­ვე­ნე­ბა. გამ­რავ­ლე­ბის შემ­დეგ კი ისევ იჩენს თავს. არ­სე­ბობს შავი ჭი­რის ბუ­ნებ­რი­ვი კე­რე­ბი, სა­დაც სა­უ­კუ­ნე­ე­ბია ვერ აღ­მო­ფხვრეს და­ა­ვა­დე­ბის შემ­თხვე­ვე­ბი. ადა­მი­ანს გა­და­ე­დე­ბა მა­შინ, რო­დე­საც ერთ გა­რე­მო­ში ხვდე­ბი­ან და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი მღრღნე­ლი, ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი რწყი­ლი და ადა­მი­ა­ნი. - თა­ვის არი­დე­ბის გზე­ბი რო­გო­რია? - და­მო­კი­დე­ბუ­ლია ცხოვ­რე­ბის წეს­ზე, ჩა­ტა­რე­ბულ ყო­ველ­დღი­ურ სა­მუ­შა­ო­ებ­ზე, ჰი­გი­ე­ნის ნორ­მებ­ზე.... ცხოვ­რე­ბის დო­ნის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას­თან ერ­თად, ჰი­გი­ე­ნის ნორ­მე­ბიც უმ­ჯო­ბეს­დე­ბა, ადა­მი­ა­ნის სა­ცხოვ­რე­ბელ­ში მღრღნე­ლე­ბი იმ რა­ო­დე­ნო­ბით აღარ გვხვდე­ბა და აქ წყდე­ბა კავ­ში­რი. თო­რემ შავი ჭი­რის ენ­დე­მუ­რი კე­რე­ბი არ­სე­ბობს ამე­რი­კა­ში, სა­ქარ­თვე­ლო­ში, სომ­ხეთ­ში, რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ა­ში, თურ­ქეთ­ში, სა­ბერ­ძნეთ­ში... თით­ქმის ყვე­ლა ქვე­ყა­ნა­ში. სა­ქარ­თვე­ლო­ში დღემ­დე არ­სე­ბობს შავი ჭი­რის ორი კერა, რო­მელ­თა­გან ერთ-ერთი მეტ­ნაკ­ლე­ბად აქ­ტი­უ­რია, მე­ო­რე კი - ნაკ­ლე­ბად. ად­გი­ლობ­რი­ვი მო­სახ­ლე­ო­ბა ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლია და შე­სა­ბა­მი­სი სა­ხელ­მწი­ფო სამ­სა­ხუ­რე­ბის მიერ ად­გილ­ზე ვი­თა­რე­ბა მუდ­მი­ვად კონ­ტროლ­დე­ბა. - გან­კურ­ნე­ბის ალ­ბა­თო­ბა რო­გო­რია? - ძა­ლი­ან მა­ღა­ლია, ეს გახ­ლავთ ბაქ­ტე­რი­უ­ლი ინ­ფექ­ცია და თუ დრო­უ­ლად მოხ­და ამოც­ნო­ბა, ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბით მკურ­ნა­ლო­ბას ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა. ყვე­ლა­ზე გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ფორ­მაა ბუ­ბო­ნუ­რი. სა­ში­ში და­ა­ვა­დე­ბაა რე­ა­ლუ­რად, უბ­რა­ლოდ დრო­უ­ლად უნდა მოხ­დეს მკურ­ნა­ლო­ბა. დღეს იმ­დე­ნად იშ­ვი­ა­თია, რომ თით­ქმის და­ა­ვი­წყდათ ექი­მებს. - გა­და­დე­ბის საფრ­თხე რამ­დე­ნად მა­ღა­ლია? - ბუ­ბო­ნუ­რი ფორ­მის გა­და­დე­ბა ძა­ლი­ან რთუ­ლია, მე­ქა­ნი­კუ­რად უნდა მოხ­დეს და­ზი­ა­ნე­ბა კე­რის და შემ­დეგ შე­სუნ­თქვა ჯან­მრთე­ლი ადა­მი­ა­ნის მიერ. რაც შე­ე­ხე­ბა ფილ­ტვის­მი­ერ ფორ­მას, მისი გა­და­დე­ბა უფრო მარ­ტი­ვია და ფა­ტა­ლურ შე­დეგს ვი­ღებთ. რაც შე­ე­ხე­ბა სიმპტო­მებს, და­ინ­ფი­ცი­რე­ბი­დან მა­ლე­ვე ვლინ­დე­ბა - მა­ღა­ლი ცხე­ლე­ბით, ძლი­ე­რი ინ­ტოქ­სი­კა­ცი­ი­თა და სუნ­თქვის გარ­თუ­ლე­ბით მიმ­დი­ნა­რე­ობს.
Tbilisi Daily
Tbilisi, Georgia · 1 month ago
შეუქმნის თუ არა პირბადე აბიტურიენტებს ჯანმრთელობის პრობლემას
გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტროს მიერ გან­სა­ზღვრულ წე­სებ­ში, რო­მე­ლიც ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბის, სა­ერ­თო სა­მა­გის­ტრო გა­მოც­დე­ბი­სა და სტუ­დენ­ტთა საგ­რან­ტო კონ­კურ­სის ჩა­ტა­რე­ბას ეხე­ბა, შე­დის რე­გუ­ლა­ცია, რომ აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს მუდ­მი­ვად უნდა ეკე­თოთ პირ­ბა­დე, რო­გორც რე­გის­ტრა­ცი­ის დროს, ასე­ვე გა­მოც­დე­ბის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბი­სას. პირ­ბა­დეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით სა­მი­ნის­ტროს მიერ მი­ღე­ბულ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას არა­ერ­თგვა­რო­ვა­ნი შე­ფა­სე­ბე­ბი მოჰ­ყვა. მა­გა­ლი­თად, სი­ახ­ლეს გა­მო­ეხ­მა­უ­რა აშშ-ში მოღ­ვა­წე ქარ­თვე­ლი ექი­მი ზუ­რაბ გუ­რუ­ლი, რო­მელ­მაც გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა არაჰუ­მა­ნუ­რად შე­ა­ფა­სა და აღ­ნიშ­ნა, რომ გა­მოც­დის ჩა­ტა­რე­ბამ ნიღ­ბებ­ში შე­საძ­ლოა, გო­ნებ­რი­ვი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის გა­მოვ­ლე­ნას ხელი შე­უ­შა­ლოს ან გო­ნე­ბის და­კარ­გვაც კი გა­მო­იწ­ვი­ოს. ინ­ფექ­ცი­ო­ნის­ტის, ალექ­სან­დრე გო­გი­ნა­ვას გან­ცხა­დე­ბით, აბი­ტუ­რი­ენ­ტე­ბის მიერ პირ­ბა­დე­ე­ბის გა­კე­თე­ბა­ზე გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბა რის­კე­ბის შემ­ცი­რე­ბის მიზ­ნით ხდე­ბა. "პა­ცი­ენ­ტებს შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­ხა­ტუ­ლი სიმპტო­მი არ ჰქონ­დეთ, მაგ­რამ გა­დამ­დე­ბე­ბი იყ­ვნენ, მით უმე­ტეს, როცა რამ­დე­ნი­მე ასე­ულ ადა­მი­ან­ზეა სა­უ­ბა­რი, იქ გა­კონ­ტრო­ლე­ბა ძა­ლი­ან რთუ­ლია. ასე­ვე, და­ხუ­რულ სივ­რცე­ში რამ­დე­ნი­მე, შე­იძ­ლე­ბა რამ­დე­ნი­მე ათე­უ­ლი ადა­მი­ა­ნის და­ინ­ფი­ცი­რე­ბაც მოხ­დეს. ანუ, რის­კე­ბი საკ­მა­ოდ მა­ღა­ლია. სტრე­სულ გა­რე­მო­ში, და­მა­ტე­ბით პირ­ბა­დით წერა აბი­ტუ­რი­ენ­ტის­თვის დის­კომ­ფორ­ტია, ამა­ზე ბევ­რი ლა­პა­რა­კი არაა სა­ჭი­რო. თუმ­ცა, სა­გა­მოც­დო ცენ­ტრებ­ში, სა­დაც ხალ­ხმრა­ვა­ლი შეკ­რე­ბა იქ­ნე­ბა, იზ­რდე­ბა რის­კი, რომ და­ა­ვა­დე­ბის გავ­რცე­ლე­ბა მოხ­დეს. აქ სწო­რედ რის­კებ­ზეა სა­უ­ბა­რი, სწო­რედ ამის პრე­ვენ­ცი­ის მიზ­ნით იქნა ეს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მი­ღე­ბუ­ლი. ამი­ტომ, აქ რის­კი და სარ­გე­ბე­ლი უნდა იყოს შე­ფა­სე­ბუ­ლი. გა­მოც­დის დროს პირ­ბა­დის გა­მო­ყე­ნე­ბა ისე­თი დის­კომ­ფორ­ტი არაა, რომ მდგო­მა­რე­ო­ბა რა­დი­კა­ლუ­რად შეც­ვა­ლოს. არა მგო­ნია, აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს სა­მე­დი­ცი­ნო თვალ­საზ­რი­სით შე­ექ­მნათ პრობ­ლე­მე­ბი.... ეს თე­ო­რი­უ­ლი მსჯე­ლო­ბაა, რად­გან პრაქ­ტი­კა­ში არ ვი­ცით, რამ­დე­ნად იქ­ნე­ბა ასე. მა­გა­ლი­თად, ვერ წარ­მო­მიდ­გე­ნია, რო­გორ უნდა გან­ვი­თარ­დეს სუნ­თქვის უკ­მა­რი­სო­ბა პირ­ბა­დით. რა თქმა უნდა, ამ ყვე­ლაფ­რის თე­ო­რი­უ­ლი შან­სი არ­სე­ბობს, თუმ­ცა სა­მეც­ნი­ე­რო სა­უ­ბა­რი ცოტა რთუ­ლია, ეს მხო­ლოდ მო­საზ­რე­ბე­ბია", - აღ­ნიშ­ნავს გო­გი­ნა­ვა. ის ასე­ვე სა­უბ­რობს იმ ალ­ტერ­ნა­ტი­ვე­ბის შე­სა­ხებ, რისი მეშ­ვე­ო­ბი­თაც პირ­ბა­დე­ე­ბის გა­კე­თე­ბის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბა სა­ვა­რა­უ­დოდ, შემ­ცირ­დე­ბო­და. "ჩემი აზ­რით, კარ­გი იქ­ნე­ბო­და, გან­ლა­გე­ბა ფი­ზი­კუ­რი დის­ტან­ცი­რე­ბით მომ­ხდა­რი­ყო და სტუ­დენ­ტებს შო­რის ისე­თი და­შო­რე­ბა ყო­ფი­ლი­ყო, რომ ვთქვათ, პირ­ბა­დის გა­მო­ყე­ნე­ბა ასე­თი აუ­ცი­ლე­ბე­ლი არ ყო­ფი­ლი­ყო. მაგ­რამ ამა­ზე ჯან­დაც­ვის და გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტრო მუ­შა­ობ­და და სა­ვა­რა­უ­დოდ, ეს ვერ მო­ხერ­ხდა. რა თქმა უნდა, პირ­ბა­დის გა­რე­შე რომ წე­რონ სტუ­დენ­ტებ­მა გა­მოც­და, ეს უკე­თე­სია, ოღონდ იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ უსაფრ­თხო­ე­ბის ნორ­მე­ბი იქ­ნე­ბა და­ცუ­ლი", - აღ­ნიშ­ნავს გო­გი­ნა­ვა. კლი­ნი­კა "ჰელ­სი­კო­ნის" ექი­მი-თე­რა­პევ­ტი, ელე­ნე ხურ­ცი­ძის მო­საზ­რე­ბით, მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რის პი­რო­ბებ­ში, როცა კონ­დი­ცი­რე­ბის სის­ტე­მა არ მოქ­მე­დებს, ნიღ­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა ერთი მხრივ, და­მა­ტე­ბი­თი სტრე­სი იქ­ნე­ბა, სა­მე­დი­ცი­ნო თვალ­საზ­რი­სი­თაც უფრო მეტ ზი­ანს მო­ი­ტანს, ვიდ­რე - და­დე­ბით შე­დე­გებს. "აბი­ტუ­რი­ენ­ტე­ბის მიერ 4 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში პირ­ბა­დის გა­მო­ყე­ნე­ბა იმ სივ­რცე­ში, სა­დაც კონ­დი­ცი­რე­ბა არ იქ­ნე­ბა, და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა ბევრ გვერ­დით ეფექტთან... მა­გა­ლი­თად, პირ­ბა­დე მარ­ტი­ვად დას­ველ­დე­ბა ჭარ­ბი ოფ­ლი­ა­ნო­ბის შე­დე­გად. გა­აჩ­ნია, რო­გო­რი ხა­რის­ხის სო­ცი­ა­ლურ თუ თუნ­დაც, ქი­რურ­გი­ულ ნი­ღაბს გა­ი­კე­თებს ადა­მი­ა­ნი. ჯერ­ჯე­რო­ბით არ არის და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი, რამ­დე­ნად მი­ა­ყე­ნებს ზი­ანს ქი­რურ­გი­უ­ლი ნიღ­ბის შემ­თხვე­ვა­ში გა­მო­ყო­ფი­ლი ნახ­ში­რორ­ჟან­გი აბი­ტუ­რი­ენტს. თუმ­ცა, დღეს ბა­ზარ­ზე არ­სე­ბუ­ლი პირ­ბა­დე­ე­ბის ხა­რის­ხის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, შეგ­ვიძ­ლია ვთქვათ, რომ ზოგ მათ­გან­ში სუნ­თქვა შე­უძ­ლე­ბე­ლია და არ აკ­მა­ყო­ფი­ლებს სტან­დარ­ტებს, ან იმ­დე­ნად და­ბა­ლი ხა­რის­ხის და თხე­ლი ფე­ნის არის, რომ პრაქ­ტი­კუ­ლად, დამ­ცვე­ლო­ბი­თი ფუნ­ქცია არ გა­აჩ­ნია. ასე­თი ნიღ­ბის ტა­რე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში მისი გა­მო­ყე­ნე­ბა სრუ­ლი­ად კი­თხვის ნიშ­ნის ქვეშ დგე­ბა. ამას გარ­და, 4 სა­ა­თი ნიღ­ბით ჯდო­მა ასეთ სივ­რცე­ში გა­მო­იწ­ვევს თა­ვის ტკი­ვილს, დას­ვე­ლე­ბის მა­ღალ შანსს... იმა­საც, რომ აბი­ტუ­რი­ენ­ტი შე­სას­წო­რებ­ლად, გა­რე­დან უფრო ხში­რად შე­ე­ხე­ბა ნი­ღაბს, გან­სა­კუთ­რე­ბით, ცხვი­რის მი­და­მოს­თან, რაც ინ­ფექ­ცი­ით დას­ნე­ბოვ­ნე­ბის და­მა­ტე­ბი­თი რისკ-ფაქ­ტო­რია. გარ­და ამი­სა, ნიღ­ბის სწო­რად გა­მო­ყე­ნე­ბა სამ­წუ­ხა­როდ, ყვე­ლამ არც იცის, თუნ­დაც ქუ­ჩა­ში ადა­მი­ა­ნე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბა პირ­ბა­დეს ცხვირ­ზე არ იკე­თებს, ან ნი­ღაბს ისეთ ჯი­ბე­ში ინა­ხავს, სა­დაც ფუ­ლიც უდევს, ჯი­ბი­დან ამო­ღე­ბის შემ­დეგ კი - ისევ იკე­თებს. ამი­ტომ, ასეთ გა­მო­ყე­ნე­ბას მნიშ­ვნე­ლო­ბა არ აქვს", - ამ­ბობს ექი­მი. ხურ­ცი­ძე პირ­ბა­დის გა­მო­ყე­ნე­ბის გამო ჟანგბა­დის მი­წო­დე­ბის შე­საძ­ლო შემ­ცი­რე­ბი­სა და გა­მოც­და­ზე გო­ნებ­რი­ვი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის სრუ­ლად გა­მოვ­ლე­ნის ალ­ბა­თო­ბა­ზეც სა­უბ­რობს. "კვლე­ვა, რო­მელ­საც და­ვეყ­რდნო­ბით და ვი­ტყვით, ჟანგბა­დის მი­წო­დე­ბა რა პრო­ცენ­ტით მცირ­დე­ბა ან პირ­ბა­დე ნახ­ში­რორ­ჟან­გის დაგ­რო­ვე­ბას რა პრო­ცენ­ტუ­ლო­ბით იწ­ვევს, ინ­ტერ­ნეტ­სა ან პუბ­ლი­კა­ცი­ებ­ში არ მო­ი­პო­ვე­ბა. შე­სა­ბა­მი­სად, სხვა­დას­ხვა გა­მოც­დი­ლე­ბის შე­დე­გად მხო­ლოდ ვა­რა­უ­დი თუ შეგ­ვიძ­ლია. ვა­რა­უ­დი ზუს­ტად ესაა, რომ იქ, სა­დაც ძა­ლი­ან მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რაა და ისე­დაც სტრე­სუ­ლი გა­რე­მოა, ნიღ­ბის ტა­რე­ბა და­მა­ტე­ბი­თი ბა­რი­ე­რია, და ნიღ­ბის გა­რე­შე ყოფ­ნას­თან შე­და­რე­ბით, შე­ამ­ცი­რებს ჟანგბა­დის მი­წო­დე­ბას.
Tbilisi Daily
Tbilisi, Georgia · 2 months ago
რა არის სირტუინის დიეტა
ჭარ­ბი წონა და სიმ­სუქ­ნე XXI სა­უ­კუ­ნე­ში მსოფ­ლი­ო­ში ბევ­რი ადა­მი­ა­ნის­თვის სე­რი­ო­ზუ­ლი პრობ­ლე­მაა, ამი­ტო­მაც ადა­მი­ა­ნე­ბი ცდი­ლო­ბენ, ესა თუ ის დი­ე­ტა და­იც­ვან. თუმ­ცა დი­ე­ტა­საც თა­ვი­სი წე­სე­ბი აქვს - ის ადა­მი­ან­ზე მორ­გე­ბუ­ლი უნდა იყოს. ასე მა­გა­ლი­თად, პო­პუ­ლა­რულ­მა მომ­ღე­რალ­მა ადელ­მა ცოტა ხნის წინ, წო­ნა­ში 22 კილო და­ი­კო - ფუმ­ფუ­ლა და საყ­ვა­რე­ლი გო­გო­ნას­გან, ფაქ­ტობ­რი­ვად, არა­ფე­რია დარ­ჩე­ნი­ლი. ახა­ლი იმი­ჯით სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში მის­მა გა­მო­ჩე­ნამ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა შოკ­ში ჩა­აგ­დო. რო­გორც გა­ირ­კვა, „სირ­ტუ­ი­ნის დი­ე­ტა“ და­უ­ცავს. ამის მი­საღ­წე­ვად კი დიდ­ხანს უწ­ვა­ლია, რად­გა­ნაც დი­ე­ტა და ვარ­ჯი­ში კომ­ბი­ნი­რე­ბუ­ლად დას­ჭირ­და. ეს დი­ე­ტა კი მომ­ღერ­ლის­თვის ინ­გლი­სელ­მა ნუტ­რი­ცი­ო­ლო­გებ­მა შე­ი­მუ­შა­ვეს, რო­მე­ლიც კონ­ცენ­ტრი­რე­ბუ­ლია სირ­ტუ­ი­ნებ­ზე, ანუ იმ პრო­ტე­ი­ნებ­ზე, რო­მე­ლიც ორ­გა­ნიზმს აჯან­სა­ღებს. რა არის მარ­თლაც სირ­ტუ­ი­ნის დი­ე­ტა, ვის შე­უძ­ლია მისი დაც­ვა, ვინ და რო­დის უნდა და­იც­ვას სა­ერ­თოდ დი­ე­ტა და ჯან­სა­ღი კვე­ბის­თვის რა არის მთა­ვა­რი - ინტერვიუ ექი­მ-ნუტ­რი­ცი­ო­ლო­გრუ­სუ­დან კვან­ჭა­ხა­ძესთან. - სირ­ტუ­ი­ნის დი­ე­ტა დღი­უ­რი კა­ლო­რა­ჟის 1000-მდე შემ­ცი­რე­ა­ბას გუ­ლის­ხმობს, რაც რთუ­ლია. თუ ადა­მი­ანს დიდი ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­თვა აქვს და რო­მე­ლი­მე თან­მხლე­ბი და­ა­ვა­დე­ბა, ან და­ა­ვა­დე­ბის შემ­დგომ, რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ის პე­რი­ოდს გა­დის, კა­ლო­რა­ჟის ასე რა­დიკ­ლა­უ­რად შემ­ცი­რე­ბა ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე უარ­ყო­ფი­თად იმოქ­მე­დებს - შე­იძ­ლე­ბა უკი­დუ­რე­სო­ბა­შიც აღ­მოჩ­ნდეს - მთლი­ა­ნად და­კარ­გოს მადა და ანო­რექ­სია და­ე­წყოს. დი­ე­ტა, რო­მელ­ზეც ვსა­უბ­რობთ, სამი სირ­ტუ­ი­ნით გამ­დიდ­რე­ბულ მწვა­ნე ბოსტნე­ულს მო­ი­ცავს - კომ­ბოს­ტოს, ოხ­რა­ხუშს და ბრო­კოლს. ეს ისე­თი პრო­დუქ­ტე­ბია, რომ­ლებ­საც შაქ­რი­ა­ნი დი­ა­ბე­ტი ტიპი 2-ის დროს რა­ცი­ონ­ში ყო­ველ­დღი­უ­რად ვრთავთ ხოლ­მე. ეს ბოსტნე­უ­ლი ხელს უწყობს ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლის მუ­შა­ო­ბას, ამას­თან, გლუ­კო­ზა, რო­მე­ლიც ჭარ­ბი რა­ო­დე­ნობ­თაა სის­ხლში, სხვა­დას­ხვა ორ­გა­ნოს მიერ რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რად უნდა იყოს ათ­ვი­სე­ბუ­ლი.გარ­და ამი­სა, ამ დი­ე­ტა­ში გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლია შავი შო­კო­ლა­დი, მას და­ბა­ლი კა­ლო­რია აქვს და ორ­გა­ნიზ­მში სი­ა­მოვ­ნე­ბის ნივ­თი­ე­რე­ბას, სე­რო­ტო­ნინს გა­მო­ყოფს. სე­რო­ტო­ნი­ნის უკ­მა­რი­სო­ბა დეპ­რე­სი­ას, მე­ლან­ქო­ლი­ას იწ­ვევს. ამი­ტომ შავ შო­კო­ლადს მკაც­რი დი­ე­ტე­ბის დრო­საც, პა­ცი­ენ­ტებს პა­ტა­რა დო­ზე­ბით ვუ­ნიშ­ნავთ. - ადე­ლის დი­ე­ტა­ში წი­თე­ლი ღვი­ნო­ცაა ჩა­მო­ნათ­ვალ­ში. ღვი­ნო დი­ე­ტუ­რი პრო­დუქ­ტია? - ერთი ჭიქა წი­თე­ლი, ნა­ტუ­რა­ლუ­რი ღვი­ნის მი­ღე­ბის ტრა­დი­ცია ჩვენ­თან სულ იყო და არის. ის ფლა­ვო­ნო­ი­დებს შე­ი­ცავს. ეს ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბი აუ­ცი­ე­ბე­ლია გულ­სის­ხლძარ­ღვთა სის­ტე­მის ნორ­მა­ლუ­რი ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბის­თვის და ვი­ტა­მინ C-ს მსგავ­სი მოქ­მე­დე­ბა აქვს. რაც ასე­ვე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ორ­გა­ნიზ­მის­თვის. მაგ­რამ თუ მა­ღალ არ­ტე­რი­ულ წნე­ვას­თან გვაქვს საქ­მე, ნა­ტუ­რა­ლურ შავ ღვი­ნოს არ ვურ­ჩევთ. ღვი­ნო თა­ვის­თა­ვად კა­ლო­რი­უ­ლი პრო­დუქ­ტია. ამი­ტომ, არის დი­ე­ტე­ბი, რო­მელ­შიც ის იმი­ტომ შე­დის, რომ ორ­გა­ნიზმს კა­ლო­რი­ე­ბი მი­ა­წო­დოს და ისიც სირ­ტუ­ინს შე­ი­ცავს. - რა­ტომ არის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ჯან­სა­ღი და სრულ­ფა­სო­ვა­ნი კვე­ბა? - ჩვენს ჯან­მრთე­ლო­ბას გა­ნა­პი­რო­ბებს გე­ნე­ტი­კუ­რი ფაქ­ტო­რი, სა­მე­დი­ცი­ნო სერ­ვი­სე­ბის ხელ­მი­საწ­ვდო­მო­ბა და დიდ­წი­ლად, ჩვე­ნი ცხოვ­რე­ბის წესი. თუ ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის წეს­ზე ვსა­უბ­რობთ, ესაა - ჯან­სა­ღი კვე­ბა, ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბა, მავ­ნე ჩვე­ვებ­ზე უა­რის თქმა, სრულ­ფა­სო­ვა­ნი ძილი და ჰი­გი­ე­ნუ­რი პი­რო­ბე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა (რაც ამ პან­დე­მი­ის დროს მე­ტად აქ­ტუ­ა­ლუ­რია). ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის ერთ-ერთი კომ­პო­ნენ­ტი ჯან­სა­ღი, სრულ­ფა­სო­ვა­ნი კვე­ბაა. კვე­ბა თა­ვის­თა­ვად სა­სი­ა­მოვ­ნო მოვ­ლე­ნაა, რომ­ლის ხა­სი­ა­თი და­მო­კი­დე­ბუ­ლია ტრა­დი­ცი­ებ­ზე, კულ­ტუ­რა­ზე და გა­რე­მო­ე­ბებ­ზე. ნე­ბის­მი­ე­რი ადა­მი­ა­ნი იკ­ვე­ბე­ბა მა­დი­სა და შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის მი­ხედ­ვით და მო­იხ­მარს იმ სურ­სათს, რო­მელ­საც უპი­რა­ტე­სო­ბას ანი­ჭებს. ჯან­სა­ღი კვე­ბა არ ნიშ­ნავს საკ­ვე­ბის შე­ზღუდ­ვას, ეს კვე­ბის სწო­რი რე­ჟი­მია ძი­რი­თა­დი კა­ლო­რი­ე­ბის მი­ღე­ბა დღის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში უნდა მოხ­დეს, სა­ღა­მოს ცხი­მი­ა­ნი, „მძი­მე“ ნახ­შირ­წყლე­ბი­ა­ნი საკ­ვე­ბის მი­ღე­ბა არ შე­იძ­ლე­ბა. ალ­ბათ ეს გა­მოთ­ქმაც გსმე­ნი­ათ - „სა­უზ­მე მი­ირ­თვი შენ თვი­თონ, სა­დი­ლი გა­უ­ნა­წი­ლე მე­გო­ბარს და ვახ­შა­მი მი­ე­ცი მტერს“. ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა სრულ­ფა­სო­ვა­ნი ცვლის­თვის ადა­მი­ან­მა საკ­მა­რი­სი რა­ო­დე­ნო­ბით წყა­ლიც უნდა მი­ი­ღოს, მიკ­რო და მაკ­რო­ე­ლე­მენ­ტე­ბი, ვი­ტა­მი­ნე­ბი და სხვ სა­სარ­გებ­ლო ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბი. და­უ­ბა­ლან­სე­ბე­ლი კვე­ბის შე­დე­გი ბევ­რი და­ა­ვა­დე­ბაა. ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლის მოშ­ლა, სიმ­სუქ­ნე და ჭარ­ბი წონა რისკ-ფაქ­ტო­რია გულ-სის­ხლძარ­ღვთა სის­ტე­მის პა­თო­ლო­გი­ე­ბის, კუჭ-ნაწ­ლა­ვის სის­ტე­მის პრობ­ლე­მე­ბის, კი­ბოს და სხვა ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის. - ჭარბ წო­ნა­სა­და­მი­ა­ნე­ბი დი­ე­ტით უპი­რის­პირ­დე­ბი­ან, თუმ­ცა ეს სი­ტყვა ბევრში არც ისე სა­სი­ა­მოვ­ნო ემო­ცი­ას იწ­ვევს... - დი­ე­ტა სწო­რად და­ბა­ლან­სე­ბუ­ლი და რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი კვე­ბაა და არა რო­მე­ლი­მე საკ­ვე­ბის მთლი­ა­ნად შე­ზღუდ­ვა. „კვე­ბის კა­ლა­თა­ში“ უნდა შე­დი­ო­დეს, რო­გორც მაკ­რო­ნუტ­რი­ენ­ტე­ბი (ცი­ლე­ბი, ცხი­მე­ბი, ნახ­შირ­წყლე­ბი), ასე­ვე მიკ­რო­ნუტ­რი­ენ­ტე­ბი. არ არ­სე­ბობს, არა­ნა­ი­რი უნი­ვერ­სა­ლუ­რი დი­ე­ტა, რო­ემ­ლიც წო­ნას ერ­თნა­ი­რად და ერ­თდრო­უ­ლად ყვე­ლას და­აკ­ლე­ბი­ნებს. დი­ე­ტა უნდა იყოს თი­თო­ე­ულ ადა­მი­ან­ზე მორ­გე­ბუ­ლი და ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად გან­სა­ზღვრუ­ლი. ამი­ტომ სა­ჭი­რო არაა პო­პუ­ლა­რუ­ლი დი­ე­ტე­ბის დაც­ვა, არა­მედ ექიმ­თან, ნუტ­რი­ცი­ო­ლოგ­თან ვი­ზი­ტი, რომ სწო­რად შე­ირ­ჩეს საკ­ვე­ბი რა­ცი­ო­ნი. უამ­რა­ვი დი­ე­ტა არ­სე­ბობს, მაგ­რამ უნდა გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნოთ, რომ დი­ე­ტა და კვე­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლია ასაკ­ზე, ფი­ზი­ო­ლო­გი­ურ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ზე, ძუ­ძუ­თი კვე­ბა­ზე, ორ­სუ­ლო­ბის პე­რი­ოდ­ზე. ასე­ვე გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია კლი­მა­ტი, ენ­დე­მუ­რი კერა, რად­გა­ნაც მსოფ­ლი­ო­ში არის რე­გი­ო­ნე­ბი, სა­დაც ამა თუ იმ მიკ­რო­ნე­ლე­მენ­ტის დე­ფი­ცი­ტი­ა­და იმ პო­პუ­ლა­ცი­ის ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის დი­ე­ტა სხვა­გა­ვა­რად უნდა შე­ირ­ჩეს. დი­ე­ტა­ზე ყოფ­ნა, ვი­მე­ო­რებ, შიმ­შილს არ ნიშ­ნავს. შიმ­შილს უარ­ყო­ფი­თი შე­დე­გე­ბი მო­აქვს. რო­დე­საც ადა­მი­ა­ნი წო­ნა­ში შიმ­ში­ლით იკ­ლებს, ეს ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლის დარ­ღვე­ვას, ცხი­მე­ბის არას­წორ დაწ­ვას და ორ­გა­ნიზ­მში სხვადსხვა მავ­ნე ტოქ­სი­კუ­რი ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბის წარ­მოქ­მნას იწ­ვევს, რა­მაც უმ­ძი­მე­სი შე­დე­გე­ბი შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს. - „კო­ვიდ 19“-ის პი­რო­ბებ­ში, როცა ადა­მი­ა­ნე­ბი თვი­თი­ზო­ლა­ცი­ა­ში არი­ან, სტრე­სის­გან ჭა­მის მადა უვი­თარ­დე­ბათ, რა­ზეც წუ­ხან. ამას თავი რო­გორ უნდა და­აღ­წი­ონ? - უარ­ყო­ფი­თი ინ­ფორ­მა­ცი­ის მოს­მე­ნა, ახ­ლობ­ლებ­თან სო­ცი­ა­ლუ­რი დის­ტან­ცია, მოქ­მე­დებს ჩვენს ენ­დოკ­რი­ნულ სის­ტე­მა­ზე. ამ დროს თირკმელ­ზე­და ჯირ­კვლე­ბი სტრე­სის ისეთ ჰორ­მო­ნებს გა­მო­ი­მუ­შა­ვებს, რომ­ლე­ბიც მა­დას აძ­ლი­ე­რებს. ადა­მი­ა­ნი იკ­ვე­ბე­ბა არა იმი­ტომ, რომ შია, არა­მედ ამ კვე­ბით თით­ქოს სტრე­სის დათ­რგუნ­ვას ცდი­ლობს, რაც წო­ნა­ში მა­ტე­ბას იწ­ვევს... ეს კი ორ­გა­ნიზ­მში შემ­დგო­მი ბი­ო­ქი­მი­უ­რი პრო­ცე­სე­ბის დარ­ღვე­ვის მი­ზე­ზი ხდე­ბა, რას­თან გამ­კლა­ვე­ბაც მხო­ლოდ დი­ე­ტით შე­უძლბე­ლია. ამი­ტო­მაც ვამ­ბობთ, რომ ყვე­ლა დი­ე­ტა ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად უნდა იყოს ადა­მი­ა­ნის ორ­გა­ნიზ­მზე მორ­გე­ბუ­ლი, სა­დაც გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია მისი ცხოვ­რე­ბის წესი, სა­მუ­შაო გრა­ფი­კი, ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბა. სპორ­ტსმენს სხვა დი­ე­ტა სჭირ­დე­ბა, მო­ხუ­ცე­ბულს და ბავ­შვს - სხვა. - დი­ე­ტა ზოგ ადა­მი­ან­ში გარ­კვე­ულ ფო­ბი­ას და სტრესს იწ­ვევს... - გა­სა­გე­ბია, მაგ­რამ წო­ნის დაკ­ლე­ბა არ არის რთუ­ლი, თუ ყვე­ლა ადა­მი­ა­ნი შე­ზღუ­დავს კვე­ბას, წო­ნა­ში ნამ­დვი­ლად და­იკ­ლებს, მაგ­რამ სე­რი­ო­ზუ­ლი პრობ­ლე­მა დაკ­ლე­ბუ­ლი წო­ნის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბაა. დი­ე­ტა უნდა იყოს შე­თან­ხმე­ბუ­ლი ენ­დოკ­რი­ნო­ლოგ­თან, რომ გათ­ვა­ლი­წი­ნე­ბუ­ლი იყოს ენ­დოკ­რი­ნუ­ლი და სხვა და­ა­ვა­დე­ბე­ბი. სიმ­სუქ­ნე და ჭარ­ბი წონა ხომ არ არის მხო­ლოდ მი­ღე­ბუ­ლი საკ­ვე­ბის შე­დე­გი, ის შე­იძ­ლე­ბა ფა­რი­სებ­რი ჯირ­კვლის და­ა­ვა­დე­ბებ­მა, შაქ­რი­ან­მა დი­ა­ბეტ­მა, სხვა­დას­ხვა სამ­კურ­ნა­ლო პრე­პა­რა­ტე­ბის მი­ღე­ბამ გა­მო­იწ­ვი­ოს. ამი­ტომ სა­ნამ ექი­მი პა­ცი­ენტს დი­ე­ტას შურ­ჩევს, ყუ­რა­დღე­ბით უნდა გა­ეც­ნოს მისი ცხოვ­რე­ბის ანამ­ნეზს, გე­ნე­ტი­კურ ფაქ­ტო­რებს. რო­დე­საც ჯან­საღ კვე­ბა­ზე ვსა­უბ­რობთ, ის ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბის გა­რე­შე შე­უძ­ლე­ბე­ლია. თუ არ იმოძ­რა­ვებ, საკ­მა­რი­სი ძილი არ გექ­ნე­ბა, მუდ­მივ სტრეს­ში იქ­ნე­ბი, არა­ფე­რი გა­მო­ვა... წყლის რო­ლის და დო­ზის გაზ­რდაც აუ­ცი­ლე­ბე­ლია და არა მხო­ლოდ სას­მე­ლი წყა­ლი, შე­იძ­ლე­ბა სხვა­დას­ხვა ნა­ტუ­რა­ლუ­რი წვე­ნი და­ვა­მა­ტოთ, ასე­ვე მწვა­ნე ჩაი. - რო­გორც ვიცი, ჩაის და ყა­ვა­საც თა­ვის მი­ღე­ბის წესი აქვს. - ისი­ნი კვე­ბის კომ­პო­ნენ­ტე­ბი უნდა იყოს, სა­სურ­ვე­ლია, მათი მი­ღე­ბა დი­ლის სა­ა­თებ­ში მოხ­დეს, რად­გა­ნაც ისი­ნი შე­ი­ცა­ვენ კო­ფე­ინს, დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით ყა­ვის მი­ღე­ბამ შე­იძ­ლე­ბა ორ­გა­ნიზ­მი­დან ისე­თი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ელე­მენ­ტე­ბი გა­მო­რე­ცხოს, რო­გო­რი­ცაა კალ­ცი­უ­მი, თუ­თია, რაც შემ­დგომ­ში ოს­ტე­ო­პო­რო­ზის გან­ვი­თა­რე­ბის რისკ-ფაქ­ტორს წარ­მო­ად­გენს. მოკ­ლედ, უნდა გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნოთ კვე­ბის რა­ცი­ო­ნი, შე­ვარ­ჩი­ოთ რე­ჟი­მი, კუჭ-ნაწ­ლა­ვი და ნერ­ვუ­ლი სის­ტე­მა ერ­თსა და იმა­ვე დროს კვე­ბას და ფი­ზი­კურ აქ­ტი­ვო­ბას უნდა შე­ვაჩ­ვი­ოთ. - ზო­გი­ერ­თი ადა­მი­ა­ნი მთე­ლი ცხო­რე­ბის მან­ძილ­ზე იცავს დი­ე­ტას. ეს ნორ­მა­ლუ­რია? - მთე­ლი ცხოვ­რე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში დი­ე­ტა­ზე ყოფ­ნა ძნე­ლია. შე­იძ­ლე­ბა კარ­გი ტრა­პე­ზის დროს ადა­მი­ან­მა და­არ­ღვი­ოს დი­ე­ტა, მაგ­რამ მე­ო­რე დღეს მკაც­რად და­იც­ვას, ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბა ჩარ­თოს - მა­გალ­თად, იმა­ვე სა­ღა­მო­ზე ვთქვათ, იცეკ­ვოს, ან იქი­დან სახ­ლში ფე­ხით წა­მო­ვი­დეს, რომ ყვე­ლა­ფე­რი და­ბა­ლანსდეს. თო­რემ ძა­ლი­ან ძნე­ლია მთე­ლი ცო­ხოვ­რე­ბა კა­ლო­რი­ე­ბი თვა­ლო. თუმ­ცა არი­ან ისე­თი პა­ცი­ენ­ტე­ბიც, იმ ერთ დღეს დარ­ღვე­ულ დი­ე­ტას ტრა­გი­კუ­ლად რომ აღიქ­ვა­მენ. ამ­რი­გად, მხო­ლოდ კვე­ბის რა­ცი­ო­ნის კი არა, კვე­ბის ქცე­ვის შეც­ვლაა სა­ჭი­რო. ყვე­ლა­ზე რთუ­ლი წო­ნის დაკ­ლე­ბა მუც­ლის არე­შია.ეს არის უკვე გულ-სის­ხლძარ­ღვთა სის­ტე­მის და­ა­ვა­დე­ბე­ბის, დი­ა­ბე­ტი ტიპი 2-ის გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის დიდი რისკ-ფაქ­ტო­რი. ამი­ტომ, რო­დე­საც პა­ცი­ენ­ტის წო­ნას ვა­ფა­სებთ, მათ შო­რის, მუც­ლის გარ­შე­მო­წე­რი­ლო­ბას გა­ზომ­ვას დიდი ყუ­რა­დღე­ბა უნდა მი­ვაქ­ცი­ოთ. რო­დე­საც მუც­ლის გარ­შე­მო­წე­რი­ლო­ბა იკ­ლებს, წეს­რიგ­დე­ბა ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლაც. არ­სე­ბობს ვარ­ჯი­შე­ბი, რომ­ლე­ბიც მუც­ლის არე­ში დაგ­რო­ვი­ლი ცხი­მის და­საკ­ლე­ბად არის გა­მიზ­ნუ­ლი. - ხი­ლის მი­ღე­ბა რო­გორ უნდა მოხ­დეს? - ხი­ლის მი­ღე­ბაც გან­სა­ზღვრუ­ლი უნდა იყოს. ზოგ­ჯერ ერთი კი­ლოგ­რა­მი ყუ­რძე­ნის ან ლეღ­ვის ჭა­მას, უმ­ჯო­ბე­სია, თაფ­ლი მი­ვირ­თვათ. ამი­ტომ, ხი­ლიც უნდა იყოს და­ბალ­კა­ლო­რი­უ­ლი, სე­ზო­ნუ­რი. არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვია სა­ზამ­თრო, კენკრო­ვა­ნი ხილი, შავი ქლი­ა­ვი, გარ­გა­რი. ვი­საც ჭარ­ბი წონა და შე­შუ­პე­ბა და ამა­ვე დროს წნე­ვა აწუ­ხებს,კარ­გია, ნი­ა­ხუ­რის დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით მი­ღე­ბა, რო­მელ­საც შარ­დმდე­ნი ეფექ­ტი აქვს. შე­უძ­ლე­ბე­ლია არა­ფე­რია... ყვე­ლა დი­ე­ტა უნდა მო­ვირ­გოთ ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად და რო­დე­საც მას ვი­წყებთ, აუ­ცი­ლებ­ლად კუჭ-ნაწ­ლა­ვის სის­ტე­მაც უნდა მო­ვი­წეს­რი­გოთ. თუკი ყაბ­ზო­ბა არ­სე­ბობს, ეს უკვე და­მა­ტე­ბით რისკ-ფაქ­ტორს ქმნის ჭარ­ბი წი­ნის­თვის. ბოსტნე­ულს, ხილს, და­ბალ­კა­ლო­რი­ულ რძის პრო­დუქ­ტებს, პარ­კოს­ნებს, თხილს, ნუშს, ნი­გოზს მე­ნი­უ­ში დიდი ად­გი­ლი უნდა ეკა­ვოს. ასე რომ, ჩვე­ნი ჯან­მრთე­ლო­ბა ჩვენს ხელ­თაა.
Tbilisi Daily
Tbilisi, Georgia · 1 week ago
ჩემ დაბადების დღეზე ჩამომისვენეს ნიკა..." - რა იცის ოჯახმა კიევში მოკლული ქართველი ბიზნესმენის საქმეზე
2019 წლის ნო­ემ­ბერ­ში, კი­ევ­ში ქარ­თვე­ლი ბიზ­ნეს­მე­ნი ნი­კო­ლოზ და­ვი­თაშ­ვი­ლი მოკ­ლეს. და­ვი­თაშ­ვილს ახ­ლობ­ლე­ბი რამ­დე­ნი­მე დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში ეძებ­დნენ. რო­გორც მოგ­ვი­ა­ნე­ბით გა­ირ­კვა, კი­ევ­ში საქ­მი­ა­ნი ვი­ზი­ტით მყო­ფი ბიზ­ნეს­მე­ნი, სას­ტუმ­რო­დან გა­მოს­ვლის შემ­დეგ "ფოლცვა­გე­ნის" მარ­კის ავ­ტო­მან­ქა­ნით გა­ი­ტა­ცეს... ნი­კო­ლოზ და­ვი­თაშ­ვი­ლის ქვრივს თიკა სი­ხა­რუ­ლი­ძეს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა კარ­გად იც­ნობს. ის ერთ-ერთი ძვე­ლი თა­ო­ბის მო­დე­ლია და მოკ­ლულ ბიზ­ნეს­მენ­თან 15-წლი­ა­ნი ოჯა­ხუ­რი თა­ნა­ცხოვ­რე­ბა და ორი შვი­ლი აკავ­ში­რებს. თიკა ამ­ბობს, რომ მე­უღ­ლის მკვლე­ლო­ბი­დან რამ­დე­ნი­მე თვის შემ­დე­გაც, საქ­მე ბუნ­დო­ვა­ნია და გა­მო­ძი­ე­ბა წინ არ მი­დის. უფრო მე­ტიც, უკ­რა­ი­ნუ­ლი სა­გა­მო­ძი­ე­ბო უწყე­ბე­ბი დუ­მან და ბოლო დროს მის სა­ტე­ლე­ფო­ნო ზა­რებ­საც აღარ პა­სუ­ხო­ბენ.თიკა სი­ხა­რუ­ლი­ძეს და­უ­კავ­შირ­და ბუნ­დო­ვა­ნი საქ­მის დე­ტა­ლებ­ზე სა­სა­უბ­როდ: - რა ეტაპ­ზეა თქვე­ნი მე­უღ­ლის, ნი­კო­ლოზ და­ვი­თაშ­ვი­ლის მკვლე­ლო­ბის გა­მო­ძი­ე­ბა? - ამ ეტაპ­ზე არა­ფე­რი არ ხდე­ბა. მომ­ხდა­რი­დან ორი თვის შემ­დეგ, ორი უკ­რა­ი­ნე­ლი, რომ­ლებ­მაც ჩემი მე­უღ­ლის გვა­მი გა­და­მა­ლეს და ჭაში ჩა­აგ­დეს, გი­რა­ო­თი გა­უშ­ვა უკ­რა­ი­ნის სა­სა­მარ­თლომ. თი­თო­ე­ულ­მა 7 ათა­სი დო­ლა­რი გა­და­ი­ხა­და, ესეც უკ­რა­ი­ნუ­ლი მე­დი­ი­დან გა­ვი­გე. სო­ფელ ბე­ლა­ცერ­კო­ვი­დან არი­ან ისი­ნი, გა­მო­რი­ცხუ­ლია ამ­დე­ნი ფული ჰქო­ნო­დათ.რო­დე­საც და­ვუ­რე­კე საქ­მის გა­მომ­ძი­ე­ბელს თა­ვი­დან უარ­ყო ინ­ფორ­მა­ცია, იცი­ნო­და, მა­გათ გა­რეთ ვინ გა­უშ­ვებ­დაო. თუმ­ცა, მას შემ­დეგ რაც სა­იტს მივ­წე­რე, სა­დაც ინ­ფორ­მა­ცია გა­მოქ­ვეყ­ნდა, მათ გა­მო­მიგ­ზავ­ნეს ოფი­ცი­ა­ლუ­რი წყა­რო, სა­ი­და­ნაც ცხა­დი იყო, რომ გა­უშ­ვეს და­კა­ვე­ბუ­ლე­ბი. გა­მომ­ძი­ე­ბელს ისევ და­ვუ­რე­კე და მი­თხრა, რა ვქნა, ჩვენ­თან ასე­თი კა­ნო­ნე­ბია და ეს ფული ნა­თე­სა­ვებ­მა გა­და­უ­ხა­დე­სო. შემ­დეგ ერთ-ერთი დამ­ნა­შა­ვე სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლის სა­შუ­ა­ლე­ბით ვი­პო­ვე და თე­ბერ­ვალ­ში ცი­ხი­დან გაშ­ვე­ბუ­ლი, მარ­ტის და­სა­წყის­ში სელ­ფებს აქ­ვეყ­ნებ­და, მშვე­ნი­ერ ხა­სი­ათ­ზე იყო. რაც შე­ე­ხე­ბა მე­სა­მე ბრალ­დე­ბულს, ჩე­ჩე­ნი ეროვ­ნე­ბის მა­მა­კაცს, გვა­რად გა­კა­ევს, თით­ქოს­და მი­მალ­ვა­შია და ვერ პო­უ­ლო­ბენ.- უკ­რა­ი­ნუ­ლი სა­სა­მარ­თლოს მი­მართ გაქვთ ნდო­ბა? - იქ ისე­თი ჭა­ო­ბია, რომ ვერ წარ­მო­იდ­გენთ. მე არ ჩავ­სულ­ვარ უკ­რა­ი­ნა­ში, რად­გან პირ­ველ ეტაპ­ზე სა­შიშ­რო­ე­ბა იყო, შემ­დეგ პან­დე­მია და­ერ­თო. ჩვე­ნე­ბიც ვერ ერე­ვი­ან, რად­გან და­ნა­შა­უ­ლი უკ­რა­ი­ნა­შია მომ­ხდა­რი. ძა­ლი­ან გული დამ­წყდა შა­ქა­რაშ­ვი­ლის საქ­მე­ზე, იგი­ვე მაქვს გა­მოვ­ლი­ლი, მაგ­რამ ხომ შე­იძ­ლე­ბო­და ჩემს მე­უღ­ლე­ზეც იგი­ვე გა­კე­თე­ბუ­ლი­ყო, ჟურ­ნა­ლის­ტუ­რი გა­მო­ძი­ე­ბა ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი­ყო, ახალ­გაზ­რდა, ქარ­თვე­ლი ბიზ­ნეს­მე­ნი მოკ­ლეს და არა­ვინ და­ინ­ტე­რეს­და... ნი­კას ტე­ლე­ფო­ნე­ბი დამ­ტვრე­უ­ლია და რა თქმა უნდა, ინ­ფორ­მა­ცი­აც წაშ­ლი­ლი იქ­ნე­ბა. სა­ა­თი მო­პა­რუ­ლია, ჯვა­რი და­კარ­გუ­ლი, მან­ტო, რო­მე­ლიც ეცვა, არ დევს საქ­მე­ში. 27 ნო­ემ­ბერს რო­დე­საც ნიკა რ გა­მოჩ­ნდა, და­ვი­წყე ძებ­ნა და მხო­ლოდ პირ­ველ დე­კემ­ბერს იპო­ვეს ცხე­და­რი. უკ­რა­ი­ნუ­ლი გა­მო­ძი­ე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, სახ­ლიც იყო ნა­ქი­რა­ვე­ბი, თუმ­ცა იქამ­დე ვერ მი­ვიდ­ნენ და შემ­დეგ ორ უკ­რა­ი­ნელს და­ა­ვა­ლეს გვა­მის გა­და­მალ­ვა. ზუს­ტად არც ვი­ცით, რო­გორ მოკ­ლეს ნიკა - მან­ქა­ნა­ში ეს­რო­ლეს თუ რა მოხ­და. ამ საქ­მის შე­სა­ხებ ყვე­ლამ იცის უკ­რა­ი­ნა­ში, ზე­ლენ­სკიმ­დეა მი­სუ­ლი, მაგ­რამ რა?- სა­ქარ­თვე­ლო­ში ვის მი­მარ­თეთ გა­მო­ძი­ე­ბა­ში და­სახ­მა­რებ­ლად? - ყვე­ლამ იცის და ყვე­ლა ჩარ­თუ­ლია. ვიცი, რომ გი­ორ­გი გა­ხა­რი­აც იყო საქ­მის კურ­სში ნი­კას ძი­ე­ბის პრო­ცეს­ში. სამ­წუ­ხა­როდ, ყვე­ლა­ფე­რი ისე იყო და­გეგ­მი­ლი, რომ გვა­მი არ უნდა გვე­პო­ვა. რო­დე­საც და­კარ­გუ­ლის მო­სა­ძებ­ნად ნი­კას ძმა და მა­მი­დაშ­ვი­ლი ჩა­ვიდ­ნენ უკ­რა­ი­ნა­ში, ისე­თი ამ­ბე­ბი მო­უ­წყო უკ­რა­ი­ნელ­მა მხა­რემ, რომ ფაქ­ტობ­რი­ვად გა­მო­ა­ძე­ვეს, ამ­ბობ­დნენ, ჩეჩ­ნე­ბი გა­რეთ და­დი­ან და შე­იძ­ლე­ბა ესე­ნიც ჩა­ცხრი­ლო­ნო. პირ­ველ დე­კემ­ბერს, გამ­თე­ნი­ი­სას ჩა­ვიდ­ნენ ჩვე­ნე­ბი, "ცეპი" უნდა ამო­ეც­ნოთ, რო­მე­ლიც და­კა­ვე­ბუ­ლი ჩე­ჩე­ნის ჯი­ბე­ში იპო­ვეს. რო­დე­საც ჩა­ვიდ­ნენ, სას­ტუმ­რო­ში მი­ვი­და გა­მომ­ძი­ე­ბე­ლი და უთხრა, რომ ნიკა გარ­დაც­ვლი­ლი იპო­ვეს. შემ­დეგ ნი­კას მე­გო­ბა­რი ჩა­ვი­და და ოთხ დე­კემ­ბერს, ჩემ და­ბა­დე­ბის დღე­ზე ჩა­მო­მის­ვე­ნეს ნიკა...იპო­ვეს - რა­ი­მე სა­შიშ­რო­ე­ბას თუ გრძნობ­და ბოლო პე­რი­ოდ­ში? - არა­ნა­ი­რი წი­ნას­წა­რი გრძნო­ბა არ ჰქო­ნია. 15 წელი ვი­ყა­ვი მისი მე­უღ­ლე, ხში­რად და­დი­ო­და ბიზ­ნე­სის გამო უკ­რა­ი­ნა­ში. ნიკა იყო ისე­თი პი­როვ­ნე­ბა, რომ ერთი წა­მი­თაც რომ და­ეშ­ვა მსგავ­სი რამე, სას­ტუმ­რო­და­ნაც არ გა­ვი­დო­და. მე დღეს ძა­ლი­ან ცუდ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში ვარ და ყვე­ლა­ზე ვფიქ­რობ. ორი მი­ზე­ზით იშო­რე­ბენ ადა­მი­ა­ნებს - პი­რა­დი თემა ან ბიზ­ნე­სინ­ტე­რე­სე­ბი. ნი­კას შემ­თხვე­ვა­ში პი­რა­დი გა­მო­ი­რი­ცხა, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ბევ­რი ჭორი იყო. ათას სი­სუ­ლე­ლეს ამ­ბობ­დნენ, ვი­თომ ქა­ლის თემა იყო, ასე­ვე "შავი სამ­ყა­როც" ახ­სე­ნეს. არა­ნა­ი­რი ურ­თი­ერ­თო­ბა და კავ­ში­რი არ ჰქონ­და შავ სამ­ყა­როს­თან. ქა­ლის თემა სა­ერ­თოდ გა­მო­რი­ცხუ­ლია. აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა ჩა­ერ­თოს გა­მო­ძი­ე­ბის საქ­მე­ში ქარ­თუ­ლი მხა­რე, რად­გან ნიკა იყო სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე და მე მარ­ტო ქალი ამას ვერ შევ­ძლებ, გვერ­დით თუ არ და­მიდ­გნენ. - ვერ­სი­ებ­ში გა­იჟ­ღე­რა ინ­ფორ­მა­ცი­ამ, რომ ნი­კას და­ვით კე­ზე­რაშ­ვილ­თან ჰქონ­და ბიზ­ნეს ურ­თი­ერ­თო­ბა, თუმ­ცა ბოლო დროს აე­რი­ათ კავ­ში­რე­ბი... - დიახ, მი­შას დროს კე­ზე­რაშ­ვი­ლი მფარ­ვე­ლობ­და ნი­კას ბიზ­ნესს და არ დავ­მა­ლავ და მათ შო­რის იყო უთან­ხმო­ე­ბა. რაც შე­ე­ხე­ბა ახალ მთავ­რო­ბას, მათ­თან კარ­გი ურ­თი­ერ­თო­ბა ჰქონ­და. რო­დე­საც იმ დღეს ნიკა უკ­რა­ი­ნა­ში გაფ­რინ­და, იმ­დე­ნად მოკ­ლე შეხ­ვედ­რა ჰქონ­და და­ნიშ­ნუ­ლი, რომ რამ­დე­ნი­მე სა­ათ­ში გად­მოფ­რე­ნას აპი­რებ­და, მაგ­რამ ბი­ლე­თე­ბი არ იყო. იძუ­ლე­ბუ­ლი გახ­და, დარ­ჩე­ნი­ლი­ყო. ამ­ბო­ბენ, რომ შე­იძ­ლე­ბო­და თან­ხის გამო გა­ე­ტა­ცე­ბი­ნათ, მაგ­რამ გა­მო­რი­ცხუ­ლია. მე მა­შინ ნი­კას მე­უღ­ლე არ ვი­ყა­ვი, რო­დე­საც თვე­ნა­ხე­ვა­რი რუ­სეთ­ში ჰყავ­დათ თან­ხის გამო გა­ტა­ცე­ბუ­ლი. ნი­კას იმ­დე­ნად უყ­ვარ­და სი­ცო­ცხლე, რომ ფუ­ლის გამო თავს არ მო­აკ­ვლე­ვი­ნებ­და, თან შე­ამ­ჩნევ­და, რომ ია­რა­ღე­ბით იყ­ვნენ.საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რა უნდა ყო­ფი­ლი­ყო შუ­ა­დღეს, მაგ­რამ რამ­დე­ნი­მე­ჯერ გა­და­უ­წი­ეს, სა­ნამ არ და­ღამ­და. სიბ­ნე­ლეც აწყობ­დათ, რომ ღამე არ და­ე­წყო ვინ­მეს ძებ­ნა. ჩვენ­თან 12-ის ნა­ხე­ვა­რი იყო, იქ ათის ნა­ხე­ვა­რი. პირ­ვე­ლის ნა­ხე­ვარ­ზე დავ­წე­ქი და­სა­ძი­ნებ­ლად და სა­ში­ნე­ლი სიზ­მრით გა­ვიღ­ვი­ძე, მაგ­რამ რას წარ­მო­ვიდ­გენ­დი... ადა­მი­ა­ნი გზა­ში მე­გო­ნა. დღის 12 სა­ათ­ზე უნდა ჩა­მოფ­რე­ნი­ლი­ყო. მის­მა შვილ­მა და­მი­რე­კა, ბიჭ­მა, არ არის აე­რო­პორ­ტში და ხომ არ იცი რა ხდე­ბა, ხომ არ შე­ეც­ვა­ლა გეგ­მე­ბიო. და­ვი­წყე სას­ტუმ­რო­ში რეკ­ვა და ნო­მერ­ში არ ადი­ოდ­ნენ, არ გვაქვს უფ­ლე­ბა შე­ვა­წუ­ხო­თო. სამ­ჯერ დამ­ჭირ­და და­რეკ­ვა და სა­ნამ პო­ლი­ცია არ ვახ­სე­ნე, არ ავიდ­ნენ ნო­მერ­ში. მე­გო­ნა გული გა­უხ­და ცუ­დად, ამის უფრო მე­ში­ნო­და. სამი კაცი შე­ვი­და ნო­მერ­ში და მი­თხრეს, რომ ნივ­თე­ბი აქ დევს და თა­ვად არ არი­სო. ამის შემ­დეგ და­ვი­წყე მორ­გებ­ში რეკ­ვა, პო­ლი­ცი­ა­ში, ნარ­კო­ლო­გი­ურ­ში და რო­დე­საც მი­თხრეს, რომ არ­სად არ იყო, უკვე ძა­ლი­ან შე­მე­შინ­და, მივ­ხვდი რა­ღაც ხდე­ბო­და. - გარ­დაც­ვლილს ექ­სპერ­ტი­ზა თუ ჩა­უ­ტარ­და? - დიახ, მაგ­რამ სა­მე­დი­ცი­ნო ექპერ­ტი­ზა არაფ­რის მომ­ცე­მი არ აღ­მოჩ­ნდა. ვე­ლო­დე­ბი კრი­მი­ნა­ლურ ექ­სპერ­ტი­ზას. ყო­ველ­დღე ვრე­კავ და გა­მომ­ძი­ე­ბე­ლი და მისი თა­ნა­შემ­წე უკვე ტე­ლე­ფონ­საც არ პა­სუ­ხო­ბენ. ახლა ვფიქ­რობ, ად­ვო­კა­ტი ავიყ­ვა­ნო. არ იყო ჩემი მე­უღ­ლე იმის ღირ­სი, რომ ასე გა­დავ­ფურ­ცლო და და­ვი­ვი­წყო. ახლა გიყ­ვე­ბით და თან არ მჯე­რა, რომ ეს ნი­კას და­ე­მარ­თა... ჩე­ჩე­ნი გა­კა­ე­ვი, რო­მელ­ზეც იყო გა­ფორ­მე­ბუ­ლი მან­ქა­ნა, სა­დაც ნიკა მოკ­ლეს, ორ­ჯერ არის სა­ქარ­თვე­ლო­ში ნამ­ყო­ფი, სექ­ტემ­ბერ­ში და ნო­ემ­ბერ­ში. 22 ნო­ემ­ბერს არის გაფ­რე­ნი­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­დან და 25 ნო­ემ­ბერს ნიკა გაფ­რინ­და. ალ­ბათ აქ უნ­დო­დათ მო­ეკ­ლათ, მაგ­რამ ვერ მო­ა­ხერ­ხეს, აქ მა­ინც ყველ­გან კა­მე­რე­ბია. ეს იყო და­გეგ­მი­ლი და შეკ­ვე­თი­ლი მკვლე­ლო­ბა.გა­კა­ე­ვის მიერ არის მოკ­ლუ­ლი? - მან­ქა­ნა იყო მის სა­ხელ­ზე გა­ფორ­მე­ბუ­ლი, მაგ­რამ იქ იჯდა თუ არა, ვერ გე­ტყვით. კა­მე­რე­ბით ისე­თი რა­კურ­სით არის გა­და­ღე­ბუ­ლი, არ ჩანს. ჩე­ჩე­ნი შერ­ხან გა­კა­ე­ვი ჩვე­უ­ლებ­რი­ვად იძებ­ნე­ბა ინ­ტერ­ნეტ­ში, ნა­ო­მა­რი ადა­მი­ა­ნია. ვნა­ხე ვი­დეო, სა­დაც ჩანს, რომ ნიკა მან­ქა­ნა­ში ჩაჯ­დო­მამ­დე უკან იხევს, ჩანს რა­ღაც არ მოს­წონს, მაგ­რამ ეტყო­ბა მან­ქა­ნი­დან უთხრეს, რომ არა­ფე­რი პრობ­ლე­მა არ იყო და ვი­ღაც ახ­ლო­ბელ­მა გა­იყ­ვა­ნა...
კონემიკა საინფორმაციო
Kutaisi, Georgia · 3 months ago
ვაქცინა მზადაა! ქართველი მეცნიერის წვლილი
მეც­ნი­ე­რი გი­ორ­გი ბა­ბუ­ა­ძე, რო­მე­ლიც კა­ნა­და­ში მეც­ნი­ერ­თა ჯგუფ­თან ერ­თად ახა­ლი კო­რო­ნა­ვირუ­სის ვაქ­ცი­ნის შექ­მნა­ზე მუ­შა­ობს, აცხა­დებს, რომ ვაქ­ცი­ნა მზად არის. რო­გორც გი­ორ­გი ბა­ბუ­ა­ძე გან­მარ­ტავს, ვაქ­ცი­ნა­ზე მუ­შა­ო­ბა პან­დე­მი­ის გა­მო­ცხა­დე­ბი­დან ერთ კვი­რა­ში და­ი­წყო და აღ­ნიშ­ნუ­ლი ვაქ­ცი­ნის ცხო­ვე­ლებ­ზე გა­მოც­და ჯერ არ დას­რუ­ლე­ბუ­ლა. "ცხო­ვე­ლებ­ზე ჯერ არ დას­რუ­ლე­ბუ­ლა ექ­სპე­რი­მენ­ტე­ბი. გა­მოც­და მიმ­დი­ნა­რე­ობს სხვა­დას­ხვა მო­დე­ლის ცხო­ველ­ზე. სრუ­ლი პა­სუ­ხი ყვე­ლა მო­დე­ლის ცხო­ვე­ლი­დან გვექ­ნე­ბა 15 ივ­ნი­სის­თვის... ჩვენ ვმუ­შა­ობთ მე­სა­მე ტი­პის ვაქ­ცი­ნა­ზე, რო­მე­ლიც არ სა­ჭი­რო­ებს ცო­ცხა­ლი ან ან­ტი­ვირუ­სის შეყ­ვა­ნას ორ­გა­ნიზ­მში. ეს არის კონ­კრე­ტუ­ლი დნმ პლატ­ფორ­მის მეშ­ვე­ო­ბით, კონ­კრე­ტუ­ლი ვირუ­სის ან­ტი­გე­ნის შეყ­ვა­ნის მე­ქა­ნიზ­მი. რაკი პლატ­ფორ­მა უკვე მზად იყო, ჩვენ მა­შინ­ვე შე­ვუ­დე­ქით ამ საქ­მეს და ორი თვეც არ დაგ­ვჭირ­და, მზად გვქონ­და ვაქ­ცი­ნა. პრეკ­ლი­ნი­კურ ფა­ზა­ში ვართ, ამას სჭირ­დე­ბა გარ­კვე­უ­ლი დრო. 30-40 დღე გვა­შო­რებს პრეკ­ლი­ნი­კუ­რი ფა­ზის სა­ბო­ლოო პა­სუ­ხებს, თუმ­ცა ეს ხელს არ გვიშ­ლის, კლი­ნი­კურ ფა­ზა­ში გა­და­ვი­დეთ. კლი­ნი­კურ ფა­ზა­ზე გა­დას­ვლა შე­იძ­ლე­ბა მოხ­დეს პა­რა­ლე­ლუ­რად ან მას შემ­დეგ, რაც გვექ­ნე­ბა პირ­ვე­ლი უჯრე­დუ­ლი იმუ­ნუ­რი პა­სუ­ხი მა­ინც, 28 დღის შემ­დეგ პირ­ვე­ლი ვაქ­ცი­ნა­ცი­ი­დან. უბ­რა­ლოდ, ეს და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია დროს­თან, ყვე­ლა­ფერს სჭირ­დე­ბა სა­ბუ­თე­ბი, ფორ­მა­ლო­ბა, ოფი­ცი­ა­ლუ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბი, თან­ხე­ბი. ახლა ვა­წარ­მო­ებთ ინ­ტენ­სი­ურ მო­ლა­პა­რა­კე­ბებს. დღე­საც გვქონ­და ჩარ­თვა კა­ნა­დის მთავ­რო­ბას­თან, არი­ან და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი კომ­პა­ნი­ე­ბი, უშუ­ა­ლოდ კა­ნა­დის სა­ხელ­მწი­ფო­საც დიდი ინ­ტე­რე­სი აქვს ამ ვაქ­ცი­ნას­თან და­კავ­ში­რე­ბით და ვე­ლო­დე­ბით. ჯერ მიმ­დი­ნა­რე­ობს თი­თო­ე­უ­ლი დე­ტა­ლის გან­ხილ­ვა, რა გვჭირ­დე­ბა, რამ­დე­ნად არის მზა­ო­ბა ორი­ვე მხრი­დან. და­ახ­ლო­ე­ბით ორ კვი­რა­ში გვე­ცო­დი­ნე­ბა, შე­ვალთ თუ არა კლი­ნი­კურ ფა­ზა­ში ამ ერთი თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში. დღე­ვან­დე­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი რომ არა, ვაქ­ცი­ნის დამ­ზა­დე­ბას დას­ჭირ­დე­ბო­დაა ათე­უ­ლო­ბით წლე­ბი. თუმ­ცა, რაკი დღეს გვაქვს ასე­თი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მხარ­და­ჭე­რა და სხვა­დას­ხვა ორ­გა­ნი­ზა­ცია გა­მოთ­ქვამს მზა­ო­ბას, და­ხარ­ჯონ შე­სა­ბა­მი­სი თან­ხე­ბი, ვი­ტყო­დი, რომ კლი­ნი­კუ­რი ფა­ზის და­სას­რუ­ლი შე­იძ­ლე­ბა ვი­ვა­რა­უ­დოთ სექ­ტემ­ბერ­ში ან ოქ­ტომ­ბრის ბო­ლოს­თვის“, - გა­ნა­ცხა­და ბა­ბუ­ა­ძემ. მი­სი­ვე გან­მარ­ტე­ბით, კო­რო­ნა­ვირუ­სი მუ­ტა­ცი­ას სა­ა­თე­ბის და დღე­ე­ბის მი­ხედ­ვით არ გა­ნიც­დის. ბა­ბუ­ა­ძის გან­ცხა­დე­ბით­ვე, ვირუს­მა მუ­ტა­ცია შე­საძ­ლოა, წე­ლი­წად­ში, ორ წე­ლი­წად­ში, ათ წე­ლი­წად­ში გა­ნი­ცა­დოს და ეს მათ სა­მუ­შაო პრო­ცეს­ზე გავ­ლე­ნას არ ახ­დენს. #news #opinion #events #science #coronavirus #covid19 #covid #ვაქცინა #ვაქცინაცია Batumi Tbilisi Kutaisi Sokhumi
Tbilisi Daily
Tbilisi, Georgia · 2 weeks ago
სად წავიდეთ შაბათ-კვირას, როცა გვცხელა
15 ივ­ნი­სი­დან, სა­ქარ­თვე­ლო­ში შიდა ტუ­რიზ­მი გა­იხ­სნა და შე­სა­ბა­მი­სად, სამ­თვი­ა­ნი "დარ­ჩი სახ­ლში"-ს შემ­დეგ, ჩვე­ნი ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქე­ებს მო­ნატ­რე­ბუ­ლი ად­გი­ლე­ბის დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა მი­ე­ცათ. მათ­თვის, ვინც სხვა­დას­ხვა მი­ზე­ზის გამო დიდი ხნით ვერ ახერ­ხებს ქა­ლა­ქი­დან გას­ვლას, თა­ნაც იაფი და სა­სი­ა­მოვ­ნო გან­ტვირ­თვა სურს შა­ბათ-კვი­რას, სა­ლაშ­ქრო ტუ­რე­ბი სა­უ­კე­თე­სო გა­მო­სა­ვა­ლია AMBEBI.GE გა­მოც­დილ მო­ლაშ­ქრე­ებს ესა­უბ­რა და მათ ჰკი­თხა, რო­მელ მი­მარ­თუ­ლე­ბებს ურ­ჩე­ვენ ისი­ნი დე­და­ქა­ლაქთან ახ­ლოს ლაშ­ქრო­ბა­ში წას­ვლის მსურ­ვე­ლებს. მო­ლაშ­ქრე­თა კლუ­ბი "იე­ტის" დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი, და­ვით ცა­ბოშ­ვი­ლი გვე­უბ­ნე­ბა, რომ ყვე­ლა ად­გი­ლი თბი­ლი­სი­დან მაქ­სი­მუმ 30-45 წუ­თის სა­ვალ­ზეა. - ლაშ­ქრო­ბის მსურ­ვე­ლებს შე­უძ­ლი­ათ, მარ­შრუ­ტი ვა­კის პარ­კი­დან მთაწ­მინ­დის პარ­კამ­დე გა­ი­ა­რონ, ჭი­ლის ტბა­ზე წა­ვიდ­ნენ, ასე­ვე, ზე­და­ზენ­ზე, სა­დაც ძა­ლი­ან კარ­გი სა­ბავ­შვო ცენ­ტრია გა­კე­თე­ბუ­ლი. ვა­რი­ან­ტე­ბად შე­უძ­ლი­ათ, გა­ნი­ხი­ლონ არ­მა­ზის ციხე, კო­ჯორ­ში კო­ჯრის ციხე და ა.შ. ძა­ლი­ან ბევ­რი მარ­შრუ­ტია, რო­მე­ლიც ძვი­რი არ ჯდე­ბა, ყვე­ლა­ფე­რი თით­ქმის უფა­სოა და ტრან­სპორ­ტი­რე­ბის და სხვა მი­ნი­მა­ლუ­რი ხარ­ჯია. ეს ად­გი­ლე­ბი იმით გა­მო­ირ­ჩე­ვა, რომ უმე­ტე­სად, ის­ტო­რი­უ­ლია, კარ­გი ბუ­ნე­ბაა, სიგ­რი­ლე, შე­სა­ბა­მი­სად, ადა­მი­ა­ნე­ბი თბი­ლი­სის სი­ცხეს გას­ცდე­ბი­ან და გა­ნიტ­ვირ­თე­ბი­ან. სა­ბავ­შვო ქა­ლა­ქი ზე­და­ზენ­ზე (თბი­ლი­სი­დან მაქ­სი­მუმ 45 წუ­თის სა­ვალ­ზე) უფრო რომ და­გი­კონ­კრე­ტოთ, ზე­და­ზენ­ზე გა­კე­თე­ბუ­ლია "მო­კო­ლენ­დი", რო­მე­ლიც ძი­რი­თა­დად, ბავ­შვებ­ზეა გათ­ვლი­ლი, არის სა­ქა­ნე­ლე­ბი და ა.შ. იქვე - მცი­რე ზო­მის თავ­შე­სა­ფა­რია, წყა­ლი, სა­ბა­ნა­კე ად­გი­ლი, გზას­თან ძა­ლი­ან ახ­ლო­საა, ასე რომ, ფე­ხით სა­ვა­ლიც არ არის ბევ­რი და იქ წას­ვლა ნე­ბის­მი­ერ მსურ­ველს, ნე­ბის­მი­ე­რი ფი­ზი­კუ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბის მქო­ნე ადა­მი­ანს შე­უძ­ლია. ამას გარ­და, ად­გილ­ზე სიგ­რი­ლეა და ბავ­შვე­ბის­თვის ძა­ლი­ან კარ­გა­დაა მო­წყო­ბი­ლი, რაც თბი­ლის­ში გვაკ­ლია. არ­მა­ზის ციხე (თბი­ლი­სი­დან მაქ­სი­მუმ 45 წუ­თის სა­ვალ­ზე) არ­მა­ზის ცი­ხის ბი­ლიკ­ზე ორი ის­ტო­რი­უ­ლი ძეგლია - ღვთის­მშობ­ლის დე­და­თა მო­ნას­ტე­რი და თა­ვად არ­მა­ზის ციხე. ეს ის­ტო­რი­უ­ლად ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო მო­ნაკ­ვე­თია, რად­გან სწო­რედ ამ ად­გი­ლას იდგა კერ­პე­ბი - გაცი და გა (გა­ი­მი). არის პა­ტა­რა მდი­ნა­რე, სიგ­რი­ლე, სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო გზი­დან ძა­ლი­ან ახ­ლო­საა, ფე­ხით სა­ვა­ლი სულ რა­ღაც 4 კი­ლო­მეტ­რია, შე­სა­ბა­მი­სად, დამ­წყებ მო­ლაშ­ქრე­ებს სწო­რედ აქ შე­უძ­ლი­ათ წას­ვლა. მდი­ნა­რეს­თან ახ­ლოს ძა­ლი­ან კარ­გი სა­ბა­ნა­კე ად­გი­ლე­ბია, გაშ­ლი­ლი ვე­ლე­ბი, მო­წყო­ბი­ლია სა­ცე­ცხლუ­რე­ბი, არც შე­შის პრობ­ლე­მაა. ერთი სი­ტყვით, შა­ბათ-კვი­რის გან­ტვირ­თვის­თვის, პიკ­ნი­კის მო­წყო­ბი­სა თუ და­ბა­ნა­კე­ბის­თვის, ძა­ლი­ან კარ­გი ად­გი­ლია. ჭი­ლის ტბა (თბი­ლი­სი­დან 20 კი­ლო­მეტრში) ეს ტბა თბი­ლის­თან ახ­ლო­საა, მუ­ხათ­გვერ­დის სა­საფ­ლა­ოს ზე­მოთ. მდე­ბა­რე­ობს ზღვის დო­ნი­დან 1130 მეტრზე, გა­მო­ირ­ჩე­ვა ძა­ლი­ან კარ­გი ხე­დით. სა­ო­ცა­რი ბუ­ნე­ბაა, ულა­მა­ზე­სი ხედი თბი­ლის­ზე, რი­თიც ეს ად­გი­ლი ამით დიდ პლუსს იწერს. ერ­თა­დერ­თი პრობ­ლე­მა მწე­რე­ბია - ძა­ლი­ან ბევრ მწერს შეხ­ვდე­ბით, რად­გან ტბა ჭა­ო­ბის სა­ხი­თაა. კი­თხვა­ზე, რო­გორ უნდა მო­ემ­ზა­დონ ლაშ­ქრო­ბის­თვის ადა­მი­ა­ნე­ბი, ვის­თვი­საც ეს არა­კომ­ფორ­ტულ დას­ვე­ნე­ბას­თან ასო­ცირ­დე­ბა, და­ვით ცა­ბოშ­ვი­ლი გვა­სუ­ხობს: - ის, რომ, ლაშ­ქრო­ბა პრობ­ლე­მუ­რი და არა­კომ­ფორ­ტუ­ლია, მი­თია. შე­იძ­ლე­ბა, ადა­მი­ა­ნი ლაშ­ქრო­ბა­ში ძა­ლი­ან კომ­ფორ­ტუ­ლა­დაც იყოს, კა­რავ­ში და­ძი­ნე­ბა საკ­მა­ოდ კომ­ფორ­ტუ­ლია და თუ სა­ჭი­რო და კარ­გი აღ­ჭურ­ვი­ლო­ბა გვექ­ნე­ბა, დღე­ებს საკ­მა­ოდ მოს­ვე­ნე­ბუ­ლად გა­ვა­ტა­რებთ. პირ­ველ რიგ­ში, უნდა მი­ვაქ­ცი­ოთ ყუ­რა­დღე­ბა, რომ კომ­ფორ­ტუ­ლი აღ­ჭურ­ვი­ლო­ბა, შე­სა­ბა­მი­სი კა­რა­ვი და გა­სა­ბე­რი ლე­ი­ბი გვქონ­დეს - ეს უკა­ნას­კნე­ლი რბი­ლად და­ძი­ნე­ბა­ში დაგ­ვეხ­მა­რე­ბა. სხვა და­ნარ­ჩე­ნი წვრილ­მა­ნია, რად­გან ლაშ­ქრო­ბა­ში იმი­ტომ მივ­დი­ვართ, რომ ბუ­ნე­ბას­თან ახ­ლოს ვი­ყოთ, კა­რა­ვი კი სწო­რედ ამის სა­შუ­ა­ლე­ბას გვაძ­ლევს. ერთ-ერთი სა­ინ­ტე­რე­სო მარ­შრუ­ტია მამ­კო­და-ზე­დაზ­ნის ბი­ლი­კი, რო­მე­ლიც მარ­კი­რე­ბუ­ლია და გზის არე­ვის შან­სი ნუ­ლის ტო­ლია. (ბი­ლი­კი იწყე­ბა სოფ. მამ­კო­დი­დან, გა­ივ­ლის ვე­ჯი­ნის ხე­ო­ბას და მი­ე­მარ­თე­ბა დიდ­ვე­ლი­სა­კენ (ზ.დ.1440 მ), სა­დაც მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი ხე­დე­ბი და თვალ­წარმ­ტა­ცი მცე­ნა­რე­უ­ლი სა­ფა­რი გვხვდე­ბა. დიდ­ვე­ლი­დან იშ­ლე­ბა თბი­ლი­სის შე­მო­გა­რე­ნის, მდ. მტკვრის კა­ლა­პო­ტი­სა და ტყის პა­ნო­რა­მუ­ლი ხე­დე­ბი, ავტ) პლა­ნე­ტა ჯა­ვა­ხე­თი - ასე შე­ვარ­ქვით აბულ-სამ­სა­რის ვულ­კა­ნურ პლა­ტოს, რო­მე­ლიც მარსს უფრო ჰგავს, ვიდ­რე დე­და­მი­წას. ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბას ნაკ­ლე­ბად სწყა­ლო­ბენ მო­ლაშ­ქრე­ე­ბი, არა­და, აქ უამ­რა­ვი საკ­ვირ­ვე­ლი ამ­ბის მოს­მე­ნა და აღ­მო­ჩე­ნაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი, და­წყე­ბუ­ლი ციკ­ლო­პუ­რი (მე­გა­ლი­თუ­რი) ცი­ხე­ე­ბი­თა და მე­ნ­ჰი­რე­ბით (ვერ­ტი­კა­ლუ­რად მდგა­რი ლოდი, რომ­ლის სი­მაღ­ლე ზოგ­ჯერ 20 მეტრს აღ­წევს. სა­ქარ­თვე­ლო­ში მაქ­სი­მუმ 4 მ. სი­მაღ­ლის გვხვდე­ბა), გა­მორ­ჩე­უ­ლი და უნი­კა­ლუ­რი სამ­ზა­რე­უ­ლო­თი დას­რუ­ლე­ბუ­ლი. კი­დევ ერთი კარ­გი მი­მარ­თუ­ლე­ბაა არატ­რა­დი­ცი­უ­ლი მან­გლი­სი. ალ­გე­თის ეროვ­ნუ­ლი პარ­კის ბი­ლი­კე­ბი, სა­დაც ასე­ვე მარ­კი­რე­ბუ­ლი ბი­ლი­კე­ბი, სიმწვა­ნე და სიგ­რი­ლე დაგ­ხვდე­ბათ, ხე­დე­ბის ნაკ­ლე­ბო­ბას არც აქა­უ­რო­ბა უჩი­ვის. ნუცა ცქი­მა­ნა­უ­რი ახალ­გაზ­რდა დე­დაა და მა­თაც აძ­ლევს რჩე­ვებს, ვი­საც მოგ­ზა­უ­რო­ბა ოჯა­ხებ­თან და ბავ­შვებ­თან ერ­თად ურ­ჩევ­ნი­ათ. "ბულ­ბუ­ლე­ბის ჭალა" კუს ტბის მიმ­დე­ბა­რედ - აქ შეხ­ვდე­ბით მარ­ტივ და სა­ინ­ტე­რე­სო რე­ლი­ეფს, ხე­დებს თბი­ლის­ზე და ბი­ომ­რა­ვალ­ფე­რო­ვან შე­რე­ულ ტყეს. ფაქ­ტობ­რი­ვად, თბი­ლი­სი­დან გა­დი­ხარ, მაგ­რამ ამა­ვე დროს თბი­ლის­ში რჩე­ბი. ჯამ­ში, გა­სავ­ლე­ლი მან­ძი­ლი 4 კმ-ია; ერ­თდღი­ა­ნი ლაშ­ქრო­ბის­თვის კარ­გი მი­მარ­თუ­ლე­ბაა სა­ქარ­თვე­ლოს სამ­ხედ­რო გზა, კერ­ძოდ, არაგ­ვის ხე­ო­ბა, მთი­უ­ლე­თი. სო­ფელ ჩინთთან შე­იძ­ლე­ბა კარ­გი სა­ჭყუმ­პა­ლაო ად­გი­ლე­ბის მო­ძებ­ნა მდი­ნა­რე­ზე, სა­ღა­მოს კი გემ­რი­ე­ლი მთი­უ­ლუ­რი ხინ­კლის გა­სინ­ჯვა; ფშა­ვის არაგ­ვის ხე­ო­ბა - ასე­ვე სა­ინ­ტე­რე­სო იქ­ნე­ბა პა­ტა­რე­ბის­თვის. თბი­ლი­სი­დან 100 კმ-ითაა და­შო­რე­ბუ­ლი. კარ­გი სა­ბა­ნა­კე ად­გი­ლე­ბის გარ­და, სო­ფელ კორ­შა­ში სა­ნა­ხა­ვია არა­ბუ­ლე­ბის სა­ო­ჯა­ხო სას­ტუმ­რო, სა­დაც უგემ­რი­ე­ლე­სი კე­ცე­უ­ლე­ბი და ხინ­კა­ლი აქვთ, მის მოხ­ვე­ვა­ში კი ბავ­შვებ­საც შე­უძ­ლი­ათ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის მი­ღე­ბა. იქ­ვეა კოშკში მდე­ბა­რე პა­ტა­რა ეთ­ნოგ­რა­ფი­უ­ლი მუ­ზე­უ­მი, რო­მე­ლიც სავ­სეა ათას­ნა­ი­რი ია­რა­ღით და ხევ­სუ­რუ­ლი ტრა­დი­ცი­უ­ლი სა­მო­სი­თა და ნივ­თე­ბით. მო­ლაშ­ქრე და კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კვიდ­რე­ო­ბის ძეგ­ლე­ბის ნუცა ცქი­მა­ნა­უ­რი ფა­სე­ბის სა­კი­თხსაც ეხე­ბა და ხაზს უს­ვამს, რომ პან­დე­მი­ის შემ­დეგ ხარ­ჯე­ბი შე­საძ­ლოა, წინა პე­რი­ოდ­თან შე­და­რე­ბით, გაზ­რდი­ლი იყოს. - რა­საც და­ვაკ­ვირ­დი, ფა­სე­ბი 20-30%-ით გაზ­რდი­ლია კვე­ბის ობი­ექ­ტებ­ზე, რაც მოგ­ზა­უ­რო­ბის ბი­უ­ჯეტს ზრდის. სა­შუ­ა­ლოდ კი, ერთი ზრდას­რუ­ლი ადა­მი­ა­ნი ღა­მის­თე­ვით, კვე­ბი­თა და აქ­ტი­ვო­ბე­ბით 70-120 ლარი ჯდე­ბა, რაც ბევრ ფაქ­ტორ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი: მან­ძი­ლი, ღა­მის გა­სა­თე­ვი, ადა­მი­ა­ნე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა, ტრან­სპორ­ტი და ა.შ. მო­თხოვ­ნა გა­ი­ზარ­და ეკო­ტუ­რიზ­მზე, უმე­ტე­სად კი ე.წ. სოფ­ლის ტუ­რიზ­მზე, სა­დაც ადა­მი­ა­ნებს სრუ­ლი­ად ჩვე­უ­ლებ­რივ, არა­გაპ­რან­ჭულ სოფ­ლის გა­რე­მო­ში შე­ეძ­ლე­ბათ ბავ­შვებ­თან ერ­თად დას­ვე­ნე­ბა და ჯან­სა­ღი საკ­ვე­ბის მირ­თმე­ვა. უფრო აქ­ტი­უ­რებ­სა და ექ­სტრე­მა­ლუ­რი გან­ცდე­ბის მოყ­ვა­რუ­ლებს შე­უძ­ლი­ათ, ცხე­ნოს­ნო­ბით, ჯო­მარ­დო­ბით ან პა­რაგ­ლა­ი­დინ­გი­თაც და­კავ­დნენ. პან­დე­მი­ამ ყვე­ლას ბი­უ­ჯეტს მო­უ­ჭი­რა ხელი, მო­სახ­ლე­ო­ბის დიდ ნა­წილს მოგ­ზა­უ­რო­ბის სურ­ვი­ლი აქვს, თუმ­ცა ფი­ნან­სუ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბა - ნაკ­ლე­ბად, მაგ­რამ აქაც შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­სავ­ლის მო­ძებ­ნა. ერთ-ერთი ვა­რი­ან­ტი კარ­ვით მოგ­ზა­უ­რო­ბაა, რაც ჩემ გარ­შე­მო დიდი პო­პუ­ლა­რო­ბით სარ­გებ­ლობს. მე­ო­რე ვა­რი­ან­ტი, ორ­გა­ნი­ზე­ბულ სა­ბა­ნა­კე ად­გი­ლებ­ზე არ­სე­ბუ­ლი პა­ტა­რა კე­თილ­მო­წყო­ბი­ლი კო­ტე­ჯე­ბია, სა­დაც სა­დი­ლის შეკ­ვე­თა­ცაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი" - გვე­უბ­ნე­ბა გიდი.
+3
Keso Bigvava
Tbilisi, Georgia · 3 months ago
"დავიცვათ ჩვენი ეკლესია, ეკლესიაში არ მისვლით" - პაატა იმნაძე
ეკ­ლე­სი­ის კარი არ და­ი­კე­ტე­ბა, იქ იქ­ნე­ბი­ან მა­მა­ო­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც ილო­ცე­ბენ ჩვენ­თვის, ჩვენ სახ­ლში ვი­ლო­ცოთ ერ­თმა­ნე­თის­თვის და ჩვე­ნი ქვეყ­ნის­თვის" - ასე მი­მარ­თავს და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლი­სა და სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ჯან­დაც­ვის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის დი­რექ­ტო­რის მო­ად­გი­ლე პა­ა­ტა იმ­ნა­ძე მო­სახ­ლე­ო­ბას. იმ­ნა­ძემ სო­ცი­ა­ლუ­რი დის­ტან­ცი­ის დაც­ვი­სა და სახ­ლში დარ­ჩე­ნის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბა­ზე კი­დევ ერთხელ, მთავ­რო­ბის დმი­ნის­ტრა­ცი­ა­ში, კო­რო­ნა­ვირუს­თან და­კავ­ში­რე­ბით შექ­მნი­ლი უწყე­ბა­თა­შო­რი­სი სა­კო­ორ­დი­ნა­ციო საბ­ჭოს სხდო­მის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ გა­მარ­თულ ბრი­ფინგზე ისა­უბ­რა. "იცით, ყო­ველ­თვის ვცდი­ლობ ჩვე­ნი აკ­რძალ­ვა თუ რჩე­ვა, იყოს საფრ­თხის ადეკ­ვა­ტუ­რი. მინ­და გა­ვი­თა­ვი­სოთ, რომ ორი კვი­რის წი­ნან­დე­ლი რჩე­ვე­ბის დაც­ვა ან არ დაც­ვა ჩნდე­ბა დღეს, დღეს კი რა რჩე­ვა­საც ვიძ­ლე­ვით, რა აკ­რძალ­ვებ­საც ვამ­ბობთ, ამის ეფექ­ტი გა­მოჩ­ნდე­ბა ორ კვი­რა­ში. ანუ ჩვენ დროს უნდა ვუს­წრებ­დეთ ამ აკ­რძალ­ვე­ბით. მინ­და მივ­მარ­თო მორ­წმუ­ნე ქრის­ტი­ა­ნებს, მინ­და მივ­მარ­თო ქარ­თველ მრევლს - და­ვიც­ვათ ჩვე­ნი დედა ეკ­ლე­სია, და­ვიც­ვათ მღვდელმთავ­რე­ბი ეკ­ლე­სი­ა­ში არ მის­ვლით, სახ­ლში ლოც­ვით. და­ვიც­ვათ, არა­მარ­ტო ამ ვირუ­სე­ბის­გან, არა­მედ სხვა ვირუ­სე­ბის­გა­ნაც. ნუ მიხ­ვალთ ეკ­ლე­სი­ა­ში სა­ლო­ცა­ვად, ილო­ცეთ სახ­ლში. ეკ­ლე­სი­ის კარი ვერ და­ი­კე­ტე­ბა, იქ იქ­ნე­ბი­ან მა­მა­ო­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც ილო­ცე­ბენ ჩვენ­თვის, ჩვენ კი ვი­ლო­ცოთ სახ­ლში ერ­თმა­ნე­თის­თვის და ქვეყ­ნის­თვის" - გა­ნა­ცხა­და პა­ა­ტა იმ­ნა­ძემ.#პაატაიმნაძე #კორონავირუსი tbilisi თბილისიtbilisi თბილისი
Tbilisi Daily
Tbilisi, Georgia · 1 month ago
დიეტის დაცვის 15 მთავარი წესი
რეპ­რო­დუქ­ცი­უ­ლი მე­დი­ცი­ნის და უშ­ვი­ლო­ბის ცენ­ტრის ექი­მი, მა­ნა­ნა მგა­ლობ­ლიშ­ვი­ლი, მათ ვი­საც წო­ნა­ში დაკ­ლე­ბა სურთ, დი­ე­ტის დაც­ვის 15 მთა­ვარ პრინ­ციპს უზი­ა­რებს. ექი­მი ამის შე­სა­ხებ "ფე­ის­ბუ­ქის" პი­რად გვერ­დზე წერს. რო­გორც გი­ნე­კო­ლო­გი აღ­ნიშ­ნავს, ეს წე­სე­ბი მისი პი­რა­დი გა­მოც­დი­ლე­ბის მი­ხედ­ვით არის შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი. მა­ნა­ნა მგა­ლობ­ლიშ­ვი­ლის პოსტს უც­ვლე­ლად გთა­ვა­ზობთ. "მინ­და მო­გიყ­ვეთ ჩემი გა­მოც­დი­ლე­ბის შე­სა­ხებ, რო­გორ ვიკ­ლებ წო­ნა­ში მა­შინ, რო­დე­საც ეს მჭირ­დე­ბა. რო­გორ ვი­ნარ­ჩუ­ნებ წო­ნას და რაც მთა­ვა­რია, კარგ გან­წყო­ბას. ერთ-ერთი უმ­თავ­რე­სი პი­რო­ბა წო­ნის კლე­ბი­სას არის მდგო­მა­რე­ო­ბა, რო­მე­ლიც არ თრგუ­ნავს ადა­მი­ანს ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რად, შიმ­ში­ლი ორ­გა­ნიზ­მის­თვის დიდი სტრე­სია, რო­მე­ლიც გა­ცი­ლე­ბით უფრო მავ­ნე­ბე­ლია, ვიდ­რე ჭარ­ბი წონა. გირ­ჩევთ, რომ თუ ხართ დი­ე­ტა­ზე და ამ დროს გა­გიჩ­ნდათ "აკ­რძა­ლუ­ლი“ პრო­დუქ­ტის ჭა­მის ძლი­ე­რი სურ­ვი­ლი, უნდა მი­ირ­თვათ, დაკ­მა­ყო­ფილ­დეთ, მაგ­რამ შემ­დგომ­ში არ უნდა შე­გა­წუ­ხოთ სინ­დი­სის ქეჯნამ დარ­ღვე­უ­ლი დი­ე­ტის გამო და მშვი­დად უნდა გა­აგ­რძე­ლოთ ის კვე­ბა, რო­მე­ლიც წო­ნის დაკ­ლე­ბის­თვის ან შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბის­თვის გაქვთ და­ნიშ­ნუ­ლი. გთა­ვა­ზობთ ძი­რი­თად პრინ­ცი­პებს, რო­მე­ლიც უნდა და­იც­ვათ წო­ნის კლე­ბის დროს: მი­ირ­თვით საკ­ვე­ბი დღე­ში 4-5 ჯერ, 3-4 სა­ა­თი­ა­ნი ინ­ტერ­ვა­ლით და მცი­რე ულუ­ფე­ბით. კვე­ბი­დან-კვე­ბამ­დე, შუ­ა­ლე­დებ­ში და­ლი­ეთ მხო­ლოდ წყა­ლი, ნელ-ნელა და ცოტ-ცოტა. დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში წყლის რა­ო­დე­ნო­ბის გა­მოთ­ვლა ასე ხდე­ბა: თქვე­ნი წონა გამ­რავ­ლე­ბუ­ლი 30-ზე. მა­გა­ლი­თად, თუ იწო­ნით 60 კგ-ს, დღე­ში და­ლი­ეთ 1800 მლ, ანუ 1,8 ლიტ­რი წყა­ლი. წყლის უფრო მეტი რა­ო­დე­ნო­ბა უნდა და­ლი­ოთ დღის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში,სა­ღა­მოს ნაკ­ლე­ბი. უზ­მო­ზე აუ­ცი­ლე­ბე­ლია 250-300 მლ წყლის და­ლე­ვა. ჭა­მამ­დე 20 წუ­თით ადრე და ჭა­მის შემ­დეგ 20 წუ­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში წყლის მი­ღე­ბა არ შე­იძ­ლე­ბა. და­ი­ცა­ვით ერთი თეფ­შის პრინ­ცი­პი: საკ­ვე­ბი მო­ა­თავ­სეთ ერთ თეფ­შზე და მი­ირ­თვით მხო­ლოდ ასე. არას­დროს გა­და­ი­ღოთ და/ან და­ა­მა­ტოთ იმას, რაც თა­ვი­დან­ვე და­დეთ თეფ­შზე. მი­ი­ღეთ ნაკ­ლებ­ცხი­მი­ა­ნი ხორ­ცი (სა­ქო­ნე­ლი, ქა­თა­მი, ინ­და­უ­რი, თევ­ზი) უმ­ჯო­ბე­სია გრილ­ზე ან ჰა­ერ­ღუ­მელ­ში უცხი­მოდ შემ­წვა­რი ან მო­ხარ­შუ­ლი. დღე­ში მხო­ლოდ ერთხელ, დღის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში მი­ირ­თვით ამათ­გან რო­მე­ლი­მე ერთ-ერთი: წი­წი­ბუ­რა, შვრია, ბრინ­ჯი, ბარ­და, ლო­ბიო, კუს­კუ­სი ან უსა­ფუ­ა­რო პური. მი­ირ­თვით რაც შე­იძ­ლე­ბა მეტი უმი ბოსტნე­უ­ლი: კომ­ბოს­ტო, სტა­ფი­ლო, ბულ­გა­რუ­ლი წი­წა­კა, სა­ლა­თის ფურ­ცლე­ბი, ნე­ბის­მი­ე­რი მწვა­ნი­ლი და ა. შ. რა­ცი­ო­ნი­დან ამო­ი­ღეთ: ტკბი­ლე­უ­ლი, შა­ქა­რი, ცხი­მი­ა­ნი საკ­ვე­ბი, ტკბი­ლი სას­მე­ლე­ბი, ცო­მე­უ­ლი. თუმ­ცა, რო­გორც ზე­მოთ ავღ­ნიშ­ნე, მცი­რე რა­ო­დე­ნო­ბით უსა­ფუ­ა­რო პური და­საშ­ვე­ბია დღე­ში ერთხელ. ზოგ­ჯერ, კვი­რა­ში ერთხელ შე­იძ­ლე­ბა სა­კუ­თა­რი თავი გა­ვა­ნე­ბივ­როთ ისე­თი საკ­ვე­ბით, რო­მე­ლიც ძა­ლი­ან გვიყ­ვარს, მა­გა­ლი­თად შო­კო­ლა­დი, ნა­ყი­ნი, ნამ­ცხვა­რი ან ნე­ბის­მი­ე­რი ჩვენ­თვის „აკ­რძა­ლუ­ლი“ პრო­დუქ­ტი შეგ­ვიძ­ლია მი­ვირ­თვათ დღის პირ­ველ ან მე­ო­რე კვე­ბა­ზე, რო­გორც ერთი კვე­ბა და არა დე­სერ­ტად ან კვე­ბა­სა და კვე­ბას შო­რის, ცხა­დია შე­ზღუ­დუ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბით, მთა­ვა­რია სურ­ვი­ლი მეტ­ნაკ­ლე­ბად და­იკ­მა­ყო­ფი­ლოთ იმის­თვის, რომ შემ­დგომ­ში თავი უფრო მშვი­დად იგ­რძნოთ. დღის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში, და­ახ­ლო­ე­ბით 17 სა­ა­თამ­დე მი­ირ­თვით სა­დი­ლი, რო­მე­ლიც სამი 3 ნა­წი­ლის­გან შედ­გე­ბა: 1. ხორ­ცი ან კვერ­ცხი, 2.ბოსტნე­უ­ლი შე­უ­ზღუ­და­ვი რა­ო­დე­ნო­ბით 3. გარ­ნი­რი (და­ახ­ლო­ე­ბით 150-300 გრ.ბრინ­ჯი, წი­წი­ბუ­რა ან სხვა) საკ­ვე­ბი უნდა იყოს ნაკ­ლებ­ცხი­მი­ა­ნი ხილი მი­ირ­თვით ზო­მი­ე­რი რა­ო­დე­ნო­ბით დღის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში სა­ღა­მოს 5 სა­ა­თის შემ­დეგ კვე­ბა უნდა შედ­გე­ბო­დეს მხო­ლოდ 1 ჭიქა კე­ფი­რი ან მა­წო­ნის­გან. და­ძი­ნე­ბამ­დე მი­ნი­მუმ 2 სა­ა­თით ადრე. თუ გიყ­ვართ ყავა, ყო­ველ­თვის და­ა­ყო­ლეთ მას 1 ჭიქა წყა­ლი", - წერს მგა­ლობ­ლიშ­ვი­ლი.
Tbilisi Daily
Tbilisi, Georgia · 2 weeks ago
"ბავშვი შიშველი იწვა საწოლში და ზემოდან აწვა ბაბუამისის ძმა…”
გა­სულ თვე­ში გურ­ჯა­ა­ნის რა­ი­ო­ნულ­მა სას­მარ­თლომ გა­ა­მარ­თლა 58 წლის მა­მა­კა­ცი, რო­მელ­საც სა­კუ­თა­რი ძმის შვი­ლიშ­ვი­ლის, 5 წლის ბავ­შვის მი­მართ გარ­ყვნილ ქმე­დე­ბა­ში ედე­ბო­და ბრა­ლი. აღ­ნიშ­ნულ­მა გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბამ და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლი ბავ­შვის ოჯა­ხის აღ­შფო­თე­ბა გა­მო­იწ­ვია. მცი­რე­წლო­ვა­ნი გო­გო­ნას ოჯა­ხის წევ­რე­ბი პრე­ზი­დენ­ტის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ას­თან საპ­რო­ტეს­ტო აქ­ცი­ას მარ­თა­ვენ და დამ­ნა­შა­ვის დას­ჯას მო­ი­თხო­ვენ. შემ­ზა­რა­ვი ინ­ცი­დენ­ტი 2019 წლის 5 ივ­ნისს კა­ხეთ­ში მოხ­და. ბავ­შვმა მშობ­ლებს უამ­ბო, რომ სა­კუ­თა­რი ბა­ბუ­ის ძმამ მას­თან სექ­სუ­ა­ლუ­რი კავ­ში­რის დამ­ყა­რე­ბა სცა­და, თან და­ე­მუქ­რა, თუ ამის შე­სა­ხებ ვინ­მეს მო­უყ­ვე­ბო­და, მოკ­ლავ­და. ბავ­შის ოჯახ­მა მა­შინ­ვე სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვებს მი­მარ­თა. პრო­კუ­რა­ტუ­რის ვერ­სი­ით, შემ­თხვე­ვას შე­ეს­წრო და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლის მცი­რე­წლო­ვა­ნი ბი­ძაშ­ვი­ლიც, 6 წლის ბავ­შვიც, რო­მე­ლიც დე­ტა­ლუ­რად აღ­წერ­და ძა­ლა­დო­ბის პრო­ცესს. სა­სა­მარ­თლო პრო­ცე­სე­ბი ერთი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მი­დი­ნა­რე­ობ­და. პრო­ცე­სე­ბის გარ­კვე­უ­ლი ნა­წი­ლი პან­დე­მი­ის გამო დის­ტან­ცი­ურ რე­ჟიმ­ში გა­ი­მარ­თა, თუმ­ცა სა­ბო­ლოო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მო­სა­მარ­თლემ სა­სამ­რთლო დარ­ბაზ­ში გა­მო­ა­ცხა­და, სა­დაც ორი­ვე მხა­რე იმ­ყო­ფე­ბო­და.ვიდ­რე სა­სა­მარ­თლო ბრალ­დე­ბულ მა­მა­კაცს უდა­ნა­შა­უ­ლოდ ცნობ­და, ერთი თვით ადრე, ბრალ­დე­ბულს 9-თვი­ა­ნი სა­პა­ტიმ­რო ვადა ამო­წუ­რა, რის გა­მოც იგი 10 000-ლა­რი­ა­ნი გი­რა­ოს სა­ნაც­ვლოდ გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლეს. გა­ნა­ჩე­ნის გა­მო­ცხა­დე­ბამ­დე ცოტა ხნით ადრე, გე­ნე­რა­ლურ­მა პრო­კუ­რა­ტუ­რამ გან­ცხა­დე­ბა გა­ავ­რცე­ლა, რო­მელ­შიც უწყე­ბა გან­მარ­ტავ­და, რომ ბრალ­დე­ბის მხრეს სა­სა­მარ­თლო­ში არა­ერ­თი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბა ჰქონ­და წარ­დგე­ნი­ლი, რი­თაც ბრალ­დე­ბუ­ლის მიერ და­ნა­შა­უ­ლის ჩა­დე­ნა დას­ტურ­დე­ბო­და. და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლი ბავ­შის ბა­ბუა AMBEBI.GE -სთან სა­უ­ბარ­ში აცხა­დებს, რომ სა­სა­მარ­თლოს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მათ­თვის მო­უ­ლოდ­ნე­ლი იყო, რად­გან არ­სე­ბობ­და საკ­მა­რი­სი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბი სა­ი­მი­სოდ, რომ დამ­ნა­შა­ვე სა­თა­ნა­დოდ და­ე­სა­ჯათ. "ჩვენ ჩა­მო­ვე­დით კა­ხე­თი­დან და რამ­დნე­ი­მე დღეა პრე­ზი­დენ­ტის რე­ზი­დენ­ცი­ას­თან ვსხედ­ვართ. აქე­დან ფეხს არ მო­ვიც­ვლით, ვიდ­რე ჩვე­ნი მო­თხოვ­ნა არ დაკ­მა­ყო­ფილ­დე­ბა, ვიდ­რე არ დას­ჯი­ან სა­თა­ნა­დოდ ჩვე­ნი ოჯა­ხის შე­მარ­ცხვე­ნელს. ბავ­შვს მთე­ლი ცხოვ­რე­ბა და­უნ­გრია, მო­მა­ვა­ლი მო­უს­პო. ძა­ლი­ან გაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი დავ­რჩით სა­სამ­რთლოს ამ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით, მა­შინ, რო­დე­საც ჩემ­მა შვი­ლიშ­ვილ­მა ზუს­ტად აღ­წე­რა, თუ რო­გორ იძა­ლა­და მას­ზე ამ არა­ა­და­მი­ან­მა. იგი­ვე აღ­წე­რა ზუს­ტად ფაქ­ტის კი­დევ ერ­თმა შემ­სწრემ. ჩემი შვი­ლიშ­ვი­ლის ბი­ძაშ­ვილ­მა, რო­მელ­მაც ჩვე­ნე­ბა­ში თქვა, თუ რო­გორ შე­ხე­და სა­კუ­თა­რი თვა­ლით შემ­დეგ სცე­ნას: კაც­მა ბავ­შვი ახუ­ტე­ბუ­ლი შე­იყ­ვა­ნა სახ­ლის ერთ-ერთ ოთახ­ში, სა­დაც ბი­ძაშ­ვილ­მა და­ი­ნა­ხა, რომ ბავ­შვი შიშ­ვე­ლი იწვა ლო­გინ­ში და ზე­მო­დან აწვა ბა­ბუ­ა­მი­სის ძმა. ეს არ იყო საკ­მა­რი­სი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბა? მო­წი­ნა­აღ­მდგე მხა­რე იმას გა­ი­ძა­ხის ექ­სპერ­ტი­ზას გა­უ­პა­ტი­უ­რე­ბის კვა­ლი არ და­უდ­გე­ნი­აო. ჩვენ გვი­თხრეს, რომ ზუს­ტად რო­დის მოხ­და ეს ფაქ­ტი არ იცი­ან, ამი­ტომ შე­საძ­ლოა ძა­ლა­დო­ბის კვა­ლი გაქმრა­ლი­ყო ამ პე­რი­ოდ­ში. რად­გან ბო­ლომ­დე ვერ მი­იყ­ვა­ნა მისი საქ­მე, დამ­ნა­შა­ვე არ უნდა და­ი­სა­ჯოს?! რაც ეს კაცი გა­მო­უშ­ვეს და სახ­ლში დაბ­რუნ­და, ჩემს შვი­ლიშ­ვილს და მოწ­მე ბავ­შვს გა­რეთ გა­მოს­ვლა ეში­ნი­ათ სახ­ლი­დან. წარ­მო­იდ­გი­ნეთ რა სტრეს­ში არი­ან ბავ­შვე­ბი. ცხოვ­რე­ბა და­უ­მა­ხინ­ჯეს ბავ­შვს" - აცხა­დებს და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლის ბა­ბუა. 58 წლის მა­მა­კა­ცის ად­ვო­კა­ტი, ლე­ვან ზაქ­რა­ძე მი­იჩ­ნევს, რომ სა­სა­მარ­თლომ გა­ბე­დუ­ლი და სა­მარ­თლი­ა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მი­ი­ღო. უფ­ლე­ბა­დამ­ცვე­ლის შე­ფა­სე­ბით, სექ­სუ­ა­ლუ­რი ძა­ლა­დო­ბის ფაქ­ტებ­ზე ბოლო დროს დამ­კვიდ­რე­ბუ­ლი ტენ­დენ­ცია, რომ მომ­ჩი­ვა­ნი აპ­რი­ო­რი მარ­თა­ლია, მან­კი­ე­რი პრაქ­ტი­კაა. "სა­სა­მარ­თლომ მი­ი­ღო ვაჟ­კა­ცუ­რი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა. ახლა ტენ­დენ­ცი­აა ისე­თი, რომ ამ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბა მარ­თლაც სი­მა­მა­ცეს და სა­ო­ცარ ობი­ექ­ტუ­რო­ბას მო­ი­თხოვს. სა­სა­მარ­თლოს ძა­ლი­ან და­სა­ბუ­თე­ბუ­ლად და არ­გუ­მენ­ტი­რე­ბუ­ლად გა­ა­მარ­თლა ჩემი დაც­ვის ქვეშ მყო­ფი, რად­გან მას არა­ფე­რი ჰქონ­და ჩა­დე­ნი­ლი. ახლა წე­სით პა­ტი­ვი­სა და ღირ­სე­ბის შე­ლახსვის გამო უნდა მო­ე­და­ვოს მათ. ბრალ­დე­ბა იყოს სრუ­ლი­ად უსა­ფუძ­ვლო და სა­სა­მარ­თლო პრო­ცე­სებ­ზე ჩვენ ვხე­დავ­დით დად­გმულ სპექ­ტაკ­ლებს, თუ რო­გორ აი­ძუ­ლებ­და დედა სა­კუ­თარ შვილს მი­ე­ცა ის ჩვე­ნე­ბე­ბი, რაც მას სურ­და. საბ­რალ­დე­ბო დას­კვნა­ში წე­რია, რომ ჩემი დაც­ვის ქვეშ მყოფ­მა მე­ო­რე სარ­თულ­ზე აიყ­ვა­ნა ბავ­შვი და იქ აი­წყო სექ­სუ­ა­ლუ­რი ძა­ლა­დო­ბა, მა­შინ რო­დე­საც სახ­ლი არის ერ­თსარ­თუ­ლი­ა­ნი. ამას­თან, იმ პე­რი­ოდ­ში ჩემი დაც­ვის ქვეშ მყო­ფი მუ­შა­ობ­და კერ­ძო სა­მუ­შა­ო­ზე თა­ვის შვილ­თან და თა­ნა­სოფ­ლე­ლებ­თან ერ­თად. გა­დი­ო­და სახ­ლი­დან დი­ლის 4 სა­ათ­ზე და გვი­ან დაღ­ლი­ლი ბრუნ­დე­ბო­და. ამ ფაქ­ტამ­დე რამ­დე­ნი­მე თვით ადრე, ოჯა­ხის ყვე­ლა წევ­რი თურ­ქეთ­ში იყო წა­სუ­ლი სა­მუ­შა­ოდ და ჩემი დაც­ვის ქვეშ მყო­ფი და მისი ახალ­გაზ­რდა რძა­ლი ერ­თად მარ­ტო ცხოვ­რობ­დნენ სახ­ლში. მის­მა რძალ­მა მა­მა­თი­ლი სა­უ­კე­თე­სოდ და­ა­ხა­სი­ა­თა და თქვა, რომ მთე­ლი ამ პე­რი­ო­დის გან­მავ­ლო­ბა­ში მის­თვის სა­ეჭ­ვო არა­ფე­რი შუ­ნიშ­ნავს. ამ ოჯა­ხებს შო­რის წლე­ბია მიმ­დი­ნა­რე­ობს დავა. ამ კაცს მის­მა რძალ­მა, და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლის ბე­ბი­ამ, სახ­ლის შე­სას­ვლე­ლი ჩა­უ­კე­ტა და ყვე­ლა ამ ბავ­შვის ოჯახს ამ­ტყუ­ნებ­და ამ და­პი­რის­პი­რე­ბა­ში. ჩემი დაც­ვის ქვეშ მყოფს ყვე­ლა სა­კე­თე­სოდ ახა­სი­ა­თებს, რო­გორც პა­ტი­ო­სან და მშრო­მელ ადა­მი­ანს" - ამ­ბობს ად­ვო­კა­ტი.ლე­ვან ზაქ­რა­ძის თქმით, ერ­თა­დერ­თი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბა და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლი ბავ­შვის და მისი ბი­ძაშ­ვი­ლის, 6 წლის ბავ­შვის ჩვე­ნე­ბი იყო, რო­მე­ლიც არ იყო საკ­მა­რი­სი გა­მამ­ტყუ­ნე­ბე­ლი გა­ნა­ჩე­ნის მი­სა­ღე­ბად, "რო­დე­საც დავ­კი­თხეთ პა­ტა­რა ბავ­შვე­ბი, და­ზა­რალ­ბუ­ლი და მისი ბი­ძაშ­ვი­ლი, მათ ურ­თერ­თსა­წი­ნა­არმ­დე­გო ჩვე­ნე­ბი მის­ცეს. ამ ბავ­შვს სჭირ­დე­ბო­და ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ექ­სპერ­ტი­ზა , თა­ნაც აზერ­ბა­ი­ჯა­ნულ ენა­ზე მო­სა­უბ­რე ფსი­ქო­ლო­გი. მო­იწ­ვი­ეს აზერ­ბა­ი­ჯა­ნი­დან ქალი, რო­მე­ლიც ფსი­ქო­ლო­გი იყო თუ ვინ იყო, სა­ერ­თოდ არა­ვინ იცის, რად­გან მას არ წარ­მო­უდ­გე­ნია არა­ნა­ი­რი დო­კუ­მენ­ტა­ცია, და­კი­თხვე­ბის დროს, ბავ­შვმა თა­ვი­სი ასა­კი ვერ და­ა­სა­ხე­ლა, დედა გვერ­დით ედგა ბავ­შვს და აშ­კა­რად ანიშ­ნებ­და, თუ რა უნდა ეთ­ქვა. დად­გმუ­ლი სპექ­ტაკ­ლი წარ­მო­ად­გი­ნეს სა­სა­მარ­თლო სხდო­მა­ზე. რაც შე­ე­ხე­ბა მოწ­მე ბავ­შვს, რო­მე­ლიც ვი­თომ­და შე­ეს­წრო ამ ფაქტს, თა­ვის დრო­ზე სკო­ლა­ში არ მი­ი­ღეს გან­ვი­თა­რე­ბის შე­ფერ­ხე­ბის გამო. ამ მოწ­მემ მის­ცა სა­სა­მარ­თლოს ჩვე­ნე­ბა, რომ თით­ქოს ჩემი დაც­ვის ქვეშ მყოფ­მა ძა­ლით, ტი­რილ-ტი­რი­ლით აიყ­ვა­ნა ოთახ­ში გო­გო­ნა და მან და­ი­ნა­ხა, რომ ბავ­შვი შიშ­ვე­ლი იწვა სა­წოლ­ზე და ბა­ბუ­ა­მი­სის ძმა ზე­მო­დან აწვა. ეს რა თქმა უნდა, მათი შე­თხზუ­ლი და მო­გო­ნი­ლი იყო. რაც ყვე­ლა­ზე მთა­ვა­რია, ექ­სპერ­ტი­ზა ჩა­ტა­რე­ბუ­ლია, რომ­ლი­თაც დად­გინ­და, რომ ბავ­შვს სექ­სუ­ა­ლუ­რი ძა­ლა­დო­ბის კვა­ლი არ აღე­ნიშ­ნე­ბა. ბავ­შვი ჩვე­ნე­ბა­ში წერს, რომ მას­თან ჩემი დაც­ვის ქვეშ მყოფ­მა სექ­სუ­ა­ლუ­რი შეღ­წე­ვით და­ამ­ყა­რა კავ­ში­რი, რაც ტყუ­ი­ლი აღ­მოჩ­ნდა და არ და­დას­ტურ­და. „ - აცხა­დებს AMBEBI.GE -სთან ად­ვო­კა­ტი ლე­ვან ზაქ­რა­ძე.
Keso Bigvava
Tbilisi, Georgia · 3 months ago
"პირბადეები "შავი ჭირის" დროს გამოიყენებოდა... არ ვიცი, ეს უკმაყოფილება საიდან წამოვიდა" -
მე­ო­რე დღეა, რაც სა­აფ­თი­ა­ქო ქსე­ლებ­ში ქარ­თუ­ლი წარ­მო­ე­ბის პირ­ბა­დე­ე­ბი იყი­დე­ბა. 12 შრი­ა­ნი მრა­ვალ­ჯე­რა­დი პირ­ბა­დე­ე­ბის შე­ძე­ნას მომ­ხმა­რე­ბე­ლი მალე მთე­ლი ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით, "ავერ­სის", "ფარ­მა­დე­პოს", "პე­ეს­პე­სა" და "ჯი­პი­სის" აფ­თი­ა­ქებ­ში შეძ­ლე­ბენ. აღ­ნიშ­ნუ­ლი პრო­დუქ­ცი­ის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა 50 თეთ­რს შე­ად­გენს. სა­ქარ­თვე­ლო­ში დამ­ზა­დე­ბულ პირ­ბა­დე­ებს სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში სა­ზო­გა­დო­ე­ბის გარ­კვე­უ­ლი ნა­წი­ლის კრი­ტი­კა მოჰ­ყვა. გარ­და იმი­სა, რომ პრო­დუქ­ცი­ას ვი­ზუ­ალს უწუ­ნე­ბენ, მის ეფექ­ტუ­რო­ბა­შიც შე­აქვთ ეჭვი. ეკო­ნო­მი­კი­სა და მდგრა­დი გან­ვი­თა­რე­ბის მი­ნის­ტრის ნა­თია თურ­ნა­ვას გან­ცხა­დე­ბით, პირ­ბა­დე­ე­ბის შე­მად­გენ­ლო­ბა და­ა­ვა­დე­ბა­ა­თა კონ­ტრო­ლის ეროვ­ნულ ცენ­ტრთან არის შე­თან­ხმე­ბუ­ლი და შე­მოწ­მე­ბა ლუ­გა­რის ლა­ბო­რა­ტო­რი­ა­ში აქვს გავ­ლი­ლი. პირ­ბა­დე­ე­ბის ხა­რის­ხი­სა და მისი გა­მო­ყე­ნე­ბის პი­რო­ბებ­ზე სა­სა­უბ­როდ AMBEBI.GE და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის დი­რექ­ტორ­სა და მის მო­ად­გი­ლეს და­უ­კავ­შირ­და. ამი­რან გამ­ყრე­ლი­ძეს გვი­თხრა, რომ ქარ­თუ­ლი წარ­მო­ე­ბის პირ­ბა­დე­ებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით დე­ტა­ლე­ბი და­ავ­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლის ცენ­ტრთან არის შე­თან­ხმე­ბუ­ლი. მის­თვის აუხ­სნე­ლია ის უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა, რაც ამ პრო­დუქ­ცი­ამ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ერთ ნა­წილ­ში გა­მო­იწ­ვია. "ეს პირ­ბა­დე­ე­ბი ჩვენ­გან არის შე­მოწ­მე­ბუ­ლი და ვამ­ბობთ, რომ ეს არის მრა­ვალ­ჯე­რა­დი გა­მო­ყე­ნე­ბის, სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის პირ­ბა­დე. მისი გა­რე­ცხვა და და­უ­თო­ე­ბა შე­იძ­ლე­ბა, თუმ­ცა თუ სა­მე­დი­ცი­ნო მიზ­ნით არის გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი, მა­შინ ერთჯე­რა­დად უნდა გა­მო­ი­ყე­ნო 2-3 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში და შემ­დეგ გა­და­აგ­დო. ბა­ტონ­მა პა­ა­ტამ თქვა, რომ "შავი ჭი­რის" დროს იყე­ნებ­დნენ ასეთ პი­რა­დე­ებს, ამ ადა­მი­ან­ზე დიდი ავ­ტო­რი­ტე­ტი სა­ქარ­თვე­ლო­ში ამ სა­კი­თხში არ არის. ეს უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა სა­ი­დან და რა­ტომ წა­მო­ვი­და, ამა­ზე მე პა­სუხს ვერ გაგ­ცემთ, არ ვიცი და არც მა­გის დრო მაქვს, რომ ეს ვარ­კვიო" - გა­ნაცხადა ამი­რან გამ­ყრე­ლი­ძემ. ჩვენ და­ვუ­კავ­შირ­დით და­ავ­დე­ბა­თა კონ­ტორ­ლის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის მო­ად­გი­ლე­საც. პა­ა­ტა იმ­ნა­ძემ მოგ­ვწე­რა, რომ ასეთ პირ­ბა­დე­ე­ბი ადა­მი­ანს ვირუ­სის­გან ძა­ლი­ან კარ­გაგ იცავს. "ასეთ პირ­ბა­დე­ებს ვი­ყე­ნებ­დით "შავი ჭი­რის" დროს. წლე­ბი სა­ერ­თოდ არ არ­სე­ბობ­და ერ­ჯე­რა­დი პი­რაბ­დე­ე­ბი, ამე­რი­კის სი­დი­სის რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი წა­ი­კი­თხონ" - გან­გვი­მარ­ტა პა­ა­ტა იმ­ნა­ძემ.#ნიღაბი #კორონავირუსი Tbilisi