საგანგებო მდგომარეობის დროს ეკონომიკური საქმიანობის ჩამონათვალი გაფართოვდა
121 Views
Mediamall
Tbilisi · 5 months ago

ინფორმაცია „საკანონმდებლო მაცნეში“ გამოქვეყნდა.

მთავრობის №222 დადგენილების თანახმად , ცვლილება შედის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებაში, რომელიც საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში ეკონომიკური სუბიექტების საქმინობას განსაზღვრავს.

მთავრობის გადაწყვეტილებით, დაშვებულია შემდეგი ეკონომიკური საქმიანობები:

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4847672?publication=0


Mediamall
Tbilisi · 5 months ago
4
Write a comment
Similar Posts