"პირბადეები "შავი ჭირის" დროს გამოიყენებოდა... არ ვიცი, ეს უკმაყოფილება საიდან წამოვიდა" -
247 Views
Keso Bigvava
Tbilisi · 5 months ago

მე­ო­რე დღეა, რაც სა­აფ­თი­ა­ქო ქსე­ლებ­ში ქარ­თუ­ლი წარ­მო­ე­ბის პირ­ბა­დე­ე­ბი იყი­დე­ბა. 12 შრი­ა­ნი მრა­ვალ­ჯე­რა­დი პირ­ბა­დე­ე­ბის შე­ძე­ნას მომ­ხმა­რე­ბე­ლი მალე მთე­ლი ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით, "ავერ­სის", "ფარ­მა­დე­პოს", "პე­ეს­პე­სა" და "ჯი­პი­სის" აფ­თი­ა­ქებ­ში შეძ­ლე­ბენ. აღ­ნიშ­ნუ­ლი პრო­დუქ­ცი­ის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა 50 თეთ­რს შე­ად­გენს.

სა­ქარ­თვე­ლო­ში დამ­ზა­დე­ბულ პირ­ბა­დე­ებს სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში სა­ზო­გა­დო­ე­ბის გარ­კვე­უ­ლი ნა­წი­ლის კრი­ტი­კა მოჰ­ყვა. გარ­და იმი­სა, რომ პრო­დუქ­ცი­ას ვი­ზუ­ალს უწუ­ნე­ბენ, მის ეფექ­ტუ­რო­ბა­შიც შე­აქვთ ეჭვი.

ეკო­ნო­მი­კი­სა და მდგრა­დი გან­ვი­თა­რე­ბის მი­ნის­ტრის ნა­თია თურ­ნა­ვას გან­ცხა­დე­ბით, პირ­ბა­დე­ე­ბის შე­მად­გენ­ლო­ბა და­ა­ვა­დე­ბა­ა­თა კონ­ტრო­ლის ეროვ­ნულ ცენ­ტრთან არის შე­თან­ხმე­ბუ­ლი და შე­მოწ­მე­ბა ლუ­გა­რის ლა­ბო­რა­ტო­რი­ა­ში აქვს გავ­ლი­ლი.

პირ­ბა­დე­ე­ბის ხა­რის­ხი­სა და მისი გა­მო­ყე­ნე­ბის პი­რო­ბებ­ზე სა­სა­უბ­როდ AMBEBI.GE და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის დი­რექ­ტორ­სა და მის მო­ად­გი­ლეს და­უ­კავ­შირ­და.

ამი­რან გამ­ყრე­ლი­ძეს გვი­თხრა, რომ ქარ­თუ­ლი წარ­მო­ე­ბის პირ­ბა­დე­ებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით დე­ტა­ლე­ბი და­ავ­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლის ცენ­ტრთან არის შე­თან­ხმე­ბუ­ლი. მის­თვის აუხ­სნე­ლია ის უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა, რაც ამ პრო­დუქ­ცი­ამ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ერთ ნა­წილ­ში გა­მო­იწ­ვია.

"ეს პირ­ბა­დე­ე­ბი ჩვენ­გან არის შე­მოწ­მე­ბუ­ლი და ვამ­ბობთ, რომ ეს არის მრა­ვალ­ჯე­რა­დი გა­მო­ყე­ნე­ბის, სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის პირ­ბა­დე. მისი გა­რე­ცხვა და და­უ­თო­ე­ბა შე­იძ­ლე­ბა, თუმ­ცა თუ სა­მე­დი­ცი­ნო მიზ­ნით არის გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი, მა­შინ ერთჯე­რა­დად უნდა გა­მო­ი­ყე­ნო 2-3 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში და შემ­დეგ გა­და­აგ­დო.

ბა­ტონ­მა პა­ა­ტამ თქვა, რომ "შავი ჭი­რის" დროს იყე­ნებ­დნენ ასეთ პი­რა­დე­ებს, ამ ადა­მი­ან­ზე დიდი ავ­ტო­რი­ტე­ტი სა­ქარ­თვე­ლო­ში ამ სა­კი­თხში არ არის. ეს უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა სა­ი­დან და რა­ტომ წა­მო­ვი­და, ამა­ზე მე პა­სუხს ვერ გაგ­ცემთ, არ ვიცი და არც მა­გის დრო მაქვს, რომ ეს ვარ­კვიო" - გა­ნაცხადა ამი­რან გამ­ყრე­ლი­ძემ.

ჩვენ და­ვუ­კავ­შირ­დით და­ავ­დე­ბა­თა კონ­ტორ­ლის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის მო­ად­გი­ლე­საც. პა­ა­ტა იმ­ნა­ძემ მოგ­ვწე­რა, რომ ასეთ პირ­ბა­დე­ე­ბი ადა­მი­ანს ვირუ­სის­გან ძა­ლი­ან კარ­გაგ იცავს.

"ასეთ პირ­ბა­დე­ებს ვი­ყე­ნებ­დით "შავი ჭი­რის" დროს. წლე­ბი სა­ერ­თოდ არ არ­სე­ბობ­და ერ­ჯე­რა­დი პი­რაბ­დე­ე­ბი, ამე­რი­კის სი­დი­სის რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი წა­ი­კი­თხონ" - გან­გვი­მარ­ტა პა­ა­ტა იმ­ნა­ძემ.

#ნიღაბი #კორონავირუსი Tbilisi
Keso Bigvava
Tbilisi · 5 months ago
57
Write a comment