1 votes
comments
shares
Save
gulis tkivili anu martosuloba
76 reads
Black Catmeowl
Tbilisi · 2 months ago

agar vici riti daviwyo pirvelad imit rom dzlierad minda guli amoviglijo da mokvde ...xo sikvdili minda radgan mteli arsebit mdzuls chemi tavi da es sidzulvili mabrmavebs irgvliv veravis da verapers vamchnev ... rodesac ki vcdilob cota tavi bednierad vigrdzno mashinve isev tkivili mibyrobs mgonia rom urchxuli var da mindeba rom garegnuladac urchxuls sheuxedavs vgavde ...mindeba rom sakutari tavi ise davisaxichro ro irgvliv yvelas shevezizgo ogond amjerad marto sulierad ki ara aramed garegnuladac ... mindeba rom sastiki tkivili mivayeno sulieradac xo isedac mtkiva barem garegnuladac chandes ... minda rom am simaxinjem ort kedelshi gamomamwvdios isedac xom egre var ... mindeba rom ert otaxshi gamoviketo da mteli darchenili sicocxle iq gavataro ... magram ratom gaisma kitxva chem gonebashi ... modi vupasuxeb imitom rom sakutari tavi vdzuls chemi mteli cxovreba mdzuls sawyisidan dgemde ... vici dadgeba dge is dge roca martosulobit amomxdeba suli ... zogjer vpiqrob rom sadac var iqidan gaviqce da sadgac shors gadavikargo ... chemtvis lamazi samotxe vipovo da nelnela davtkbe sikvdilis bolo wutebit ... ras gavipiqrebdi bolo darchenil or saatshi sanam sxeuli sisxlisgan daicleboda ... amboben rom sikvdilis dros mteli cxovreba gitivtivdeba tavis shecdomebiamado ... me ki esec ar damchirdeboda radgan isedac yoveldge vpiqrob chems warsulze ... erti rasac gavixsenebdi yvelaze xshirad es is iqneboda rom am samyarostvis erti kargi mainc gavakete da chems magivrad davtove vici rom is angelozia me ki mistvis cudi deda var ... aqamde ar mixsenebia xo rom deda var ... chems tavs dedasac ver vuwodeb ... imitom rom amavdroulad shvilebis mkvleli dedac var .... da isic imitom rom materialurad ar shemedzlo amdenis gadarchena... materialurobis bindzuri pulis gamo ... chem warsuls esec aklda da aman sruliad gamagija icit wamlebmac ki ar mishvela ... atasi nigbit davdivar atasnairad viqcevi ... maviwydeba bevri rame ... gonebac mebindeba ... zogjer realobashic ar var dakarguli var sadgac shors da dejavuebivit atas kadrebs vxedav ... ukve ori tvea qaosshi vcxovrob yovel game atas sizmebs vxedav ... sxva samyaroshi gadavdivar da realobas didxans ver vubrumdebi radgan im cxovrebashic gavichine iseti megobrebi romlebic aqaur cxorebashi ar myolia ... iqauri cxovreba erti imit momwons rom suicidis survilic agar maq ... ratomgac es wamlebis bralic aris mgoni rom or samyaros shoris varsebob ... tumca realobashi roca vbrundebi titqos sicocxlis wyurvils vkargav ... radgan vezizgebi yvelas garda ertisa romelmac jer kidev ar icis rom dedamisi urchxulia ... da tu gaigebs mteli cxovreba ar mapatiebs ... radgan me misi ori ( da an dzma ) gavwire mis gamo ramac misdami damokidebuleba shemacvlevina tumca ara siyvaruli is sakutar tavze metad miyvars ... tumca am shecvlil damokidebulebastan ertad vxedav bevr plius rac isaa rom is bevrad damoukidebeli gaxda ... da cdilobs yvelaperi tviton gaaketos ... rac mteli misi cxovreba gamoadgeba chems garda cota tu atyobs rom is imaze bevrad chkviania vidre ggoniat ubralod taviseburia da ar cdilobs gamoavlinos dadzalebit ... is angelozia da mas dzalian didi mparveli yavs ... radganac is gamorcheulia radgan vici masze simartle ... romelic aravistvis arasdros gamimxelia garda mcire nawili sizmrebisa masze dabadebamde ...


Black Catmeowl
Tbilisi · 2 months ago
1
Write a comment