5 votes
0 comments
0 shares
Save
12 views
Davit Dado
Telavi · 1 year ago

seqtorada :)


Davit Dado
Telavi · 1 year ago
Similar Posts
Davit Dado
Telavi · 1 year ago
Test post
მიმერი
Tbilisi · 4 weeks ago
:)))
#Fynnycoub #Tiktok #Video #Feedc
Arno Dorian Dorian
Telavi · 1 year ago
lootbits.io
Bachuki Goginashvili
Tbilisi · 1 day ago
Mecniereba
me var mecnieri jumbera da miyvars jumbera
Black Catmeowl
Tbilisi · 2 months ago
nanuka gudavadze da bera ivanishvili yvelaze lamazi wyvilia chemi azrit
albat tik toks bevri uyurebt da bevric naxulobs beras da nanukas videobs da unda vagiaro rom martlac lamazi ojaxi aqvt
Black Catmeowl
Tbilisi · 2 months ago
ocneba shenze
isev vocnebob … chemi ocneba kikvlav shenzea vpiqrob da kvlavac vergiviwyeb … rogor dagiviwyo iqnebmaswavlo …. Iqneb isic maswavlo ra vuqnasiyvaruls … ratomgac isev rom damaq gulit … lamazi piqrebi …shavtetri kadrebi … lamazi wutebi …myvirala perebi … mze rom chava da mtvare amova … me viwyeb isev shenze ocnebas… vuyureb cas da shen magondebi … sheni tvalebi magondeba varskvavivit rombrwyinavs …. Gamogitydebi dzlier miyvarxar … mivdivar quchashi da ar vicisad … mivuyvebi ubralod shenze ocnebit … yvavils gachuqebdi magram tviton xaryvavilebis dedopali … da chemi muzac … da shenve gekutvnis es samyaroc … gardachemi onceba da mogonebebi … shen is dakarge … verc ipovi … is gaqra da daviwyebas miecema … nelnelaqreba perebi ekargebi… shavtetri xdeba … mere tetrdeba.. bolos shavdeba … dasamudamod chaiketeba … gasagebi ki daikargeba … da vin ipovis … is sheavsebsmas myvirala perebit … me mravaljer mitqvams siyvaruli ra iyo chemtvis … me gitxari yvelaperi rac mqonda satqmeli..nutu ar gaxsovs es sityvebi…shen chem cxovrebas azrimieci ... shen chemshi shemoicher da samudamod datove kvali ... shen arc ki icirogor miyvarxar ... sheni tvalebi almasivit brwyvinavs .... sheni tuchebiyvavilebis mepes gavs .... sheni sxeuli aris xaverdivit nazi ... tbili damxurvale ... nazi ... sheni guli sheni guli xom saocrebaa ise petqavs yovel mispetqvaze miyvardebi ... miyvardebi titqos guli mekumsheba da ganicdis shen rom mis gverdit ar xar ....shentvis es samyaro araperia ... ar memetebi am samyarostvis .... me rom shemedzlos am samyaros tavidan shevqmnidi mxolod shentvis ... romshemedzlos mtvares gachuqebdi ... gachuqebdi yvelapers isets rac am samyarosmxolod kargi aq ... magram am samyaros shenze uketesi aravin ar yavs .... chemi vneba mzeze upro mxurvalea chemi yoveli wami ushenod okeanis talgebzeuaresia ...mxolod erts getyvi chemi siyvaruli wyalivit dzlieria da rkinasavitmagari …daar gaxsovs mashin … rom mitxari … wadi damiviwyeo … exla ki nanob ? ... rocaukve gviani ari … ar gamagono kmara eg sityva … meore shansi … es xom parsia…mas dzala ukve agar aq … agar arsebobs meore shansi … arc shen xar girsi … rommogces vinmem… ar imsaxureb … darchebi marto … darchebi ise rogorc shen medamtove mashin… nu ityvi mashin ar miyvardio … da exla ase uceb shegiyvardi …eg xom parsia … sheni tyuili… da shenc ici rom ver momatyueb … chemo dzvirpasome kargad gicnob … da kargad vicnob … shen tyuilis maxes … mshvilobit iyav …gmertma icis ra bedi gelis … me ukve … xo me ukve didixania damkarge kargo …
Black Catmeowl
Tbilisi · 2 months ago
burusi
mizani ertia tavisupleba... grmad gwams rom yvelapers gaudzleb... ibrdzvi da itan yvelapers ... pirdapiri xar tumca dumxar mashinac roca gamcireben ... gesmis mashinac roca ggonia ar gesmis ...gulshi inaxav ert yurshi shedis meoredan ki gamodis... ar ginda iyo cudi ... cdilob siketes ... megobrobas ... cdilob axali bednieri momavlis sheqmnas sadac simshvide siwynare supevs ... yvela tkivilic gaivlis ... rogoric ar unda iyo rac ar unda kvdebode arwmuneb tavs .... shen gamogiva ... shen gamogiva... shen xom dzlieri xar yvelapers itan .... diax es asea vinc ibrdzvis mas mizanic aqvs ... vinc tkivils udzlebs masac aq ragac dasakargi ... ristvis vibrdzvi mshvidoba msurs ... ristvis vcocxlob jer kidev ocneba maq ...ratom ar vloculob imitom rom vici locvit araperi sheicvleba tu me ar gavindzrevi ... rato vitmen tkivils imitom rom minda tavisupali viyo ... minda galiidan gamovide ... otx kedels tavi davaxwio .... warsuli ukan movitovo ... gaviqce iq sadac mxolod sinatle da simshvide supevs ... me var adamiani ubralo arseba bevr tkivils gavudzeli ... bevr damcirebas .... bevric vitire ... bevric vitmine ... me ar var gmerti da arc ukvdavi ... me var arseba romelic adre tu gvian mokvdeba ... momakvdavi var rogorc yvela garda xisa romelsac saukuneebi sheudzlia icocxlos da chvenc mogvces suntqvis upleba... kargi guli maq da vici ar var cudi ... ratom ggoniat rom me var urchxuli ... aseti gavchndi ... ketili viyav .... tumca droebam shemcvala odnav ....arvin ar aris ukvdavi arvin araris chemze naklebi an meti tanasworni vart ... da bolos minda gitxrat rom sheidzleba waagot cxovrebashi magram araperia erti dacema omi jer kidev win gaqvt .... giyvardet ertmaneti magram ar gdzuldet imis gamo ro gansvavdeba ... rasizmi ar sheidzleba yvela adamianebi vart ... religia religia xom tavad siyvarulia .... tumca ra religiisac unda iyos pativi vcet da ar ganvikitxot gmerti mainc ertia ubralod saxeli aq sxvadasxva .... cxovrebas rac sheexeba daikidet icxovret ise rogorc mogesurvebat radgan aravin icis ra moelis dges tu xval ...
Black Catmeowl
Tbilisi · 2 months ago
gulis tkivili anu martosuloba
agar vici riti daviwyo pirvelad imit rom dzlierad minda guli amoviglijo da mokvde ...xo sikvdili minda radgan mteli arsebit mdzuls chemi tavi da es sidzulvili mabrmavebs irgvliv veravis da verapers vamchnev ... rodesac ki vcdilob cota tavi bednierad vigrdzno mashinve isev tkivili mibyrobs mgonia rom urchxuli var da mindeba rom garegnuladac urchxuls sheuxedavs vgavde ...mindeba rom sakutari tavi ise davisaxichro ro irgvliv yvelas shevezizgo ogond amjerad marto sulierad ki ara aramed garegnuladac ... mindeba rom sastiki tkivili mivayeno sulieradac xo isedac mtkiva barem garegnuladac chandes ... minda rom am simaxinjem ort kedelshi gamomamwvdios isedac xom egre var ... mindeba rom ert otaxshi gamoviketo da mteli darchenili sicocxle iq gavataro ... magram ratom gaisma kitxva chem gonebashi ... modi vupasuxeb imitom rom sakutari tavi vdzuls chemi mteli cxovreba mdzuls sawyisidan dgemde ... vici dadgeba dge is dge roca martosulobit amomxdeba suli ... zogjer vpiqrob rom sadac var iqidan gaviqce da sadgac shors gadavikargo ... chemtvis lamazi samotxe vipovo da nelnela davtkbe sikvdilis bolo wutebit ... ras gavipiqrebdi bolo darchenil or saatshi sanam sxeuli sisxlisgan daicleboda ... amboben rom sikvdilis dros mteli cxovreba gitivtivdeba tavis shecdomebiamado ... me ki esec ar damchirdeboda radgan isedac yoveldge vpiqrob chems warsulze ... erti rasac gavixsenebdi yvelaze xshirad es is iqneboda rom am samyarostvis erti kargi mainc gavakete da chems magivrad davtove vici rom is angelozia me ki mistvis cudi deda var ... aqamde ar mixsenebia xo rom deda var ... chems tavs dedasac ver vuwodeb ... imitom rom amavdroulad shvilebis mkvleli dedac var .... da isic imitom rom materialurad ar shemedzlo amdenis gadarchena... materialurobis bindzuri pulis gamo ... chem warsuls esec aklda da aman sruliad gamagija icit wamlebmac ki ar mishvela ... atasi nigbit davdivar atasnairad viqcevi ... maviwydeba bevri rame ... gonebac mebindeba ... zogjer realobashic ar var dakarguli var sadgac shors da dejavuebivit atas kadrebs vxedav ... ukve ori tvea qaosshi vcxovrob yovel game atas sizmebs vxedav ... sxva samyaroshi gadavdivar da realobas didxans ver vubrumdebi radgan im cxovrebashic gavichine iseti megobrebi romlebic aqaur cxorebashi ar myolia ... iqauri cxovreba erti imit momwons rom suicidis survilic agar maq ... ratomgac es wamlebis bralic aris mgoni rom or samyaros shoris varsebob ... tumca realobashi roca vbrundebi titqos sicocxlis wyurvils vkargav ... radgan vezizgebi yvelas garda ertisa romelmac jer kidev ar icis rom dedamisi urchxulia ... da tu gaigebs mteli cxovreba ar mapatiebs ... radgan me misi ori ( da an dzma ) gavwire mis gamo ramac misdami damokidebuleba shemacvlevina tumca ara siyvaruli is sakutar tavze metad miyvars ... tumca am shecvlil damokidebulebastan ertad vxedav bevr plius rac isaa rom is bevrad damoukidebeli gaxda ... da cdilobs yvelaperi tviton gaaketos ... rac mteli misi cxovreba gamoadgeba chems garda cota tu atyobs rom is imaze bevrad chkviania vidre ggoniat ubralod taviseburia da ar cdilobs gamoavlinos dadzalebit ... is angelozia da mas dzalian didi mparveli yavs ... radganac is gamorcheulia radgan vici masze simartle ... romelic aravistvis arasdros gamimxelia garda mcire nawili sizmrebisa masze dabadebamde ...
Black Catmeowl
Tbilisi · 2 months ago
jesica
ertaderti vinme romelic mteli tavisi sicocxlis bolo wvetamde ertgulad gemsaxureba... is shvilicaa megobaric dac dzmac da yvelaperi garda cxovelisa ... i love you jesica
Jaroslav Jarbakovski
Tbilisi · 7 months ago
dark mode rogor chavrto